Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Administrasjonsutvalget 15.01.20 - sak 3/20 - Internasjonal strategi - Levanger kommune

Trude Marian Nøst - klikk for personkort
Saksbehandler: Trude Marian Nøst
Arkivref. 2019/7341
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Administrasjonsutvalget 15.01.20 3/20

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

  1. Levanger kommune vil utvikle kommunens internasjonale samarbeid for å bidra til vennskap, fred og demokratibygging.
  2. Levanger kommune ser at de utfordringer vi står overfor krever felles innsats globalt og ønsker å lære av og bidra til ny kunnskap gjennom internasjonalt samarbeid.
  3. Kommunens strategi for internasjonalt samarbeid innarbeides i kommuneplanens samfunnsdel. For de enkelte fagområder innarbeides strategier og tiltak i kommunedelplanene.

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

Planprosessene som gjennomføres i 2019-2020. Denne saken gir en status for kommunens internasjonale samarbeid og er ment som et grunnlag for framtidig diskusjon om hvilke strategier kommunen skal ha for sitt internasjonale samarbeid.  

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Innledning

Levanger kommune har i mange år utviklet sitt internasjonale samarbeid. Kommunens vennskapsbysamarbeid, som ble initiert av Foreningen Norden, har fungert siden 1948. Formålet har vært å bygge fred og demokrati gjennom vennskap og forståelse for andre land. Kulturutveksling har vært en viktig del av vennskapsbysamarbeidet og kulturenheten har deltatt aktivt i dette samarbeidet i tillegg til politisk og administrativ ledelse. Øvrig internasjonalt samarbeid har vært mindre systematisk og mer fragmentert. Enkelte enheter har deltatt i internasjonale prosjekt/samarbeid med formål om å lære av og dele kunnskap med andre kommuner i andre land. 

Strategidokument for forskning, utvikling og innovasjon (FOUI) i kommunene Levanger og Verdal, vedtatt i Levanger kommunestyre i desember 2017 har følgende delstrategi: Videreutvikle og styrke partnerskap og nettverkssamarbeid om innovasjon og FOU regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

I kommunens strategiske arbeid utarbeides det nå en ny samfunnsanalyse. De utfordringer kommunen står overfor deles globalt og krever felles innsats. Kommunen er tjent med et samarbeid med andre for å finne gode løsninger i sitt utviklingsarbeid. Kommune-Norge bør i større grad enn i dag få del i internasjonal kunnskapsproduksjon. Det kan gjøres gjennom å delta i internasjonale prosjekt og ved å samarbeide tettere med norske forskningsmiljø som er godt koblet sammen med forskningsmiljø i andre land.

I denne saken forsøker vi å gi et bilde av status i kommunens internasjonale samarbeid for å starte en diskusjon om framtidige strategiske valg i kommuneplanarbeidet.

Nasjonale føringer for internasjonalt samarbeid

Meld. St. 27 (2018–2019) «Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid» understreker at forpliktende internasjonalt samarbeid gjør verden tryggere og mer stabil. Det er avgjørende for norsk sikkerhet, økonomi og velferd. Regjeringen understreker blant annet at det er viktig å styrke nære partnerskap og inngå nye spesielt med europeiske land og særlig de nordiske landene.

Regjeringens strategi for samarbeidet med EU for perioden 2018-2021 har to hovedbudskap. Samarbeidet skal bidra til å virkeliggjøre visjonene regjeringen har for vår del av verden: Et trygt Europa, et fritt Europa, et økonomisk sterkt Europa og et Europa der landene tar felles ansvar for felles utfordringer. Regjeringen skal føre en effektiv europapolitikk. De europeiske landene er Norges nære naboer, venner og viktigste handelspartnere. Derfor må norsk utenrikspolitikk begynne i Europa. Regjeringen vil føre en mer aktiv politikk for å ivareta Norges interesser overfor EU, blant annet gjennom EØS-avtalen. Regjeringen legger til grunn EØS-avtalen og de øvrige avtalene med EU som ramme for europapolitikken. (www.regjeringen.no)

Meld. St. 23 (2018–2019) «Nordisk samarbeid» påpeker at det nordiske samarbeidet i over 60 år fungert som politisk idéverksted, premissleverandør og beslutningsarena på en rekke samfunnsområder. Nordisk passfrihet, et felles arbeidsmarked og et integrert nordisk energimarked er suksesshistorier som har hatt positive virkninger for både innbyggere og næringsliv. Regjeringen vil satse på følgende tematiske områder: Et grønt, et konkurransedyktig og et inkluderende Norden.

KS om deltakelse i Europa og EU-programmene

På oppdrag fra KS undersøkte By- og regionforskningsinstituttet (NIBR) i 2018 i hvilken grad EU berører saker behandlet i norske kommunestyrer og fylkesting. NIBR gikk gjennom kommunestyre- og fylkestingssaker for å vurdere berøring med EU og EØS. Rapporten fra NIBR viser at halvparten, 49 prosent, av sakene i kommunestyrer og fylkesting er direkte berørt av EU. Styreleder i KS Gunn Marit Helgesen kommenterte at rapporten belyser hvor viktig det er at norsk kommunesektor benytter de kanaler og arenaer som finnes for å påvirke utviklingen i EU og gjør det i en tidlig fase.

KS mener at kommunene må sikres tilgang til relevante EU-programmer i programperioden 2021-2027, uten at dette går på bekostning av nasjonale virkemidler. De mener Norge må prioritere å videreføre sin deltakelse i EUs sektorprogram for forskning og innovasjon - Horizon Europe, og i EUs sektorprogram for utdanning, opplæring, ungdom og idrett – Erasmus og Interreg. KS ønsker videre at det åpnes for norsk deltakelse i det nye byprogrammet European Urban Initiative, sektorprogram for digitalisering – Digital Europe, og sektorprogrammet for rettigheter og verdier – Rights and Values. KS mener Norge bør kjøpe seg inn i sektorprogram for miljø og klima – LIFE. (www.ks.no)

KS har et kontor i Brussel som har to hovedoppgaver: Formidle aktuell EU/EØS-informasjon til kommuner og fylkeskommuner, og ivareta KS' interesser i Brussel.

Trøndelag fylkeskommune – fylkesutvalgssak 85/18 Internasjonalt arbeid

I fylkesutvalgssak 85/18 står det følgende i avsnittet «Internasjonal deltakelse – hvilken merverdi gir det?»:

Det er gjennomført en rekke undersøkelser om effekt og nytte ved internasjonal programdeltagelse som viser at deltagelse i internasjonalt arbeid og EU-prosjekt styrker arbeidet med strategisk viktige fagområder, bidrar til kompetanse, midler, involverer næringslivet, næringshagene og fylkespolitikerne, og gir viktige nettverk. IRIS Rapporten «Interregs betydning for norsk regionalt utviklingsarbeid» (IRIS 2011) dokumenterer at Interreg er et viktig instrument for å øke integrasjonen over grensen og en viktig kilde til kunnskap, nettverk og nye tekniske løsninger. Videre viser rapporten blant annet at prosjektdeltagelse bidrar til å styrke det vedtatte satsingsområdet, gir økt kunnskap og fører til høyre prioritering av prosjekttemaet hos prosjekteier. Prosjekteierne selv sier at det gir en mer interessant arbeidsplass, gir kunnskap, tilgang til mye flinke folk og en mulighet til å «spille i europaligaen».

Det står videre:

På oppdrag fra KS har Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) undersøkt i hvilken grad norske kommuner og fylkeskommuner deltar i EUs programmer – og hvilken nytte de har av sin deltakelse. Undersøkelsen viser at samtlige fylkeskommuner og 259 enkeltkommuner har deltatt i et EU-prosjekt i perioden 2007-2014. Dette utgjør 60 prosent av norske kommuner. Trøndelag skårer relativt dårlig i denne statistikken. 57 % av kommunene i Nord-Trøndelag og 40 % av kommunene i Sør-Trøndelag deltok i EUs programmer i forrige programperiode. Studien viser potensialet for økt utnyttelse av EU-programmene. I denne forbindelse kan det nevnes at det er satt ned en gruppe med internasjonale rådgivere som ønsker å se nærmere på modeller for økt kommunal deltagelse i EUs program. Her deltar Trøndelag fylkeskommune. 

Internasjonale program

Nedenfor er en oversikt over hvilke internasjonale program som er mest aktuelle for bedrifter, forskningsmiljø og kommuner i Trøndelag.

Horisont 2020

Programmet har et budsjett på 80 mrd. euro fordelt på 7 år og er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. Trøndelag skårer svært godt i dette programmet takket være sterk deltagelse fra SINTEF og NTNU. Så langt har 26 % av de norske midlene gått til Trøndelag. SINTEF og NTNU ligger som nr. 1 og 3 på landsbasis med 60 og 40 mill. euro innvilget så langt. 19 bedrifter fra Trøndelag deltar pr i dag i H2020- prosjekt. Programmet vil bli erstattet av Horisont Europa i neste periode. 

Erasmus +

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Programmet er et utvekslingsprogram for studenter innen EU og EØS-området. Nasjonal statistikk om Erasmus+-tildelinger for 2014-2017 viser at Nord- og Sør-Trøndelag er de to fylkene som fikk høyest tildeling pr. innbygger (ekskl. tildeling til UH-sektoren).

Interreg

Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Programmet ble etablert i 1990 for å styrke samarbeidet mellom naboregioner som var delt av nasjonale grenser. Norge har vært med siden 1996, og deltar i 10 ulike programmer. Levanger kommune har deltatt i flere Interreg-prosjekt.

Kreativt Europa

Kreativt Europa er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene i perioden 2014-2020. Programmet støtter prosjekter som gis en merverdi ved at de gjennomføres i en europeisk ramme og gir norske aktører innen TV, film, kunst og kultur muligheter til å samarbeide internasjonalt og til å nå ut til et større europeisk publikum. Det har vært liten deltagelse fra trønderske aktører i dette programmet. Namsos kommune har tidligere vært partner i EUs kulturprogram med prosjektet Singing cities.

EØS-midlene

EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Norges andel utgjør totalt 98 % av midlene, de resterende 2 % bidrar Island og Liechtenstein med. De EU-landene med svakest økonomi kan motta støtte fra Norge gjennom EØS-midlene. Støtten skal styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Norske aktører kan delta som samarbeidspartnere i prosjekter og de kan søke støtte fra bilaterale fond til nettverksbygging og tiltak som erfaringsutveksling, partnerskapssøk og prosjektutvikling. I forrige programperiode deltok Levanger kommuner i EØS-prosjekt.

Nye rammeprogram i EU for perioden 2021 – 2027

I forslag til EUs langtidsbudsjett (MFF) og rammeprogrammer for perioden 2021-2027 tilrår Kommisjonen å øke budsjettet i flere av sektorprogrammene som Norge har deltatt i, for eksempel forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont Europa og utdanningsprogrammet Erasmus. I tillegg åpner ny programperiode for norsk deltakelse i nye programmer og/eller i programmer vi ikke har deltatt i tidligere. Norge vil, sammen med Island og Liechtenstein, gi tilbakemelding innen februar 2021 om hvilke programmer Norge ønsker å delta i. (www.regjeringen.no)

Eksempel på programsatsinger i regi av Nordisk ministerråd

Grønn omstilling og byutvikling: En nordisk strategi for bærekraftig utvikling, attraktivitet og urbane kvaliteter i små og mellomstore byer vil foreligge innen utgangen av 2019. Strategien bygger på prosjektet «Attraktive nordiske byer», som engasjerer 18 små og mellomstore nordiske byer (blant annet Levanger; vår tilføyelse) i et faglig nettverk med konkrete prosjekter for bærekraftig byutvikling.

Bærekraftig kunst og kultur: I 2018 ble det utført en forstudie om bærekraftig forbruk og produksjon innenfor kunst og kultur som et innspill til Nordisk ministerråds program Generation 2030.

Innovasjon, kunnskap og næringsliv: Nordic Innovation har fått oppdraget med å iverksette det nordiske samarbeidsprogrammet for nærings- og innovasjonssektoren for 2018–2021. Digitalisering, globalisering og bedriftenes omstillingsevne er sentralt.

Velferd og inkludering: Nordisk samarbeidsprogram om integrering av flyktninger og innvandrere er forlenget for perioden 2019–2021. Sentrale innsatsområder er bl.a. arbeidsinkludering, nyankomne barn og unges opplærings- og familiesituasjon, situasjonen for enslige mindreårige, frivillighetens og sivilsamfunnets rolle i integreringen.

Utdanning. Nordplus er det største utdanningsprogrammet til ministerrådet. Gjennom Nordplus kan lærere søke støtte til ulike former for utdanningssamarbeid innen Norden og Baltikum. Levanger kommune har hatt flere prosjekt finansiert gjennom dette programmet.

Levanger kommunes internasjonale samarbeid - status

Vennskapsbysamarbeid

Det nordiske vennskapsbysamarbeidet ble initiert av Foreningen Norden på 1930-tallet.  Etter 2. verdenskrig bredte samarbeidet om seg. Levanger, Kramfors (S) og Varde (DK) ble vennskapsbyer i 1948. Halliko (FIN) ble med i 1958. Rangarting Eystra på Island ble vennskapsby med Levanger, Varde, Kramfors og Halliko i 2008. I 2009 ble Halliko og ni andre kommuner slått sammen til Salo kommune. I tillegg til disse vennskapsbyene har Levanger også en vennskapsbyforbindelse med Herceg Novi i Montenegro. Dette samarbeidet har vart siden 1967.

Formålet med vennskapsbysamarbeidet har vært å utvide horisonten og utvikle internasjonalt vennskap. Et vennskapsbysamarbeid er en spesiell relasjon mellom to kommuner. Det har vært et ønske om å dele erfaringer, utveksle ideer, bli venner, besøke hverandre og samarbeide gjennom å diskutere felles interesser.

Samarbeidet mellom vennskapsbyene har variert en del, og har vært mest omfattende innen kulturfeltet. Kor og korps har besøkt hverandre og det har også vært jevnlige musikkfestivaler med deltakelse fra vennskapsbyene. Det er også eksempler på deltakelse på idrettsturneringer etc. Det offisielle samarbeidet har vært vennskapsbymøter. Slike møter ble holdt hvert annet år fram til 2012. På dette møtet deltok Levanger kommune og Ragnarting Eystra. Det ikke var deltakelse fra Sverige og Finland. Kramfors har trukket seg. Salo vil avklare hvilke samarbeid de skal videreføre. Siste kontakt var i 2010.

Foreningen Trøndelags Europakontor

Foreningens formål er å bidra til regional utvikling i Trøndelag/Midt-Norge gjennom bl.a. å

a)      assistere næringslivet i internasjonalisering,

b)     assistere FoU-miljøer, skoler og bedrifter som søker deltakelse i europeiske utdannings- og FoU-programmer,

c)      assistere regionale og lokale myndigheter med informasjon, representasjon og deltakelse i europeisk samarbeid.

Foreningen har sete i Trondheim og kontor i Brussel. I utenlandsk sammenheng benyttes merkenavnet «Mid-Norway European Office». Kontoret har daglig leder og en europarådgiver og har i tillegg tatt imot traineer og hospitanter fra blant annet Europasstudier ved NTNU. Trøndelag fylkeskommune er største finansielle bidragsyter. Levanger kommune er medlem og betaler 111.000 NOK pr år i kontingent.

25. og 26.mars 2020 er det Lynkurs i EU/EØS i regi av norske regionkontor og KS’ kontor i Brussel. Arrangementet holdes i Norway House i Brussel og går fra lunsj til lunsj. Det er aktuelt for formannskapet i Levanger å delta på dette kurset. Kurset ble holdt for første gang i 2016. Da deltok mer enn 100 politikere og ledere fra norske kommuner og fylkeskommuner. Kurset er ment for både politikere og administrativ ledelse i offentlig sektor, og gir en god innføring i EU/EØS. Blant temaene som vil belyses er Norges forhold til EU, hva EØS-avtalen innebærer, EUs by-, regional og utjevningspolitikk og andre sentrale temaer som både Norge og EU er opptatt av.

Naboer AB

Naboer AB er en organisasjon som arbeider med å operasjonalisere ideer og realisere felles prosjekter i regionen, gjerne gjennom interregprogram med fokus på Interreg Sverige-Norge. Selskapet har gjennom årene vært involvert i et stort antall interreg-prosjekter innen tema som reiseliv, kultur, idrett, kommunikasjon, ungdomsrelaterte spørsmål og naturbasert næringsutvikling. Arbeidsinnsatsen har i stor grad vært prosjektrettet. Naboer AB har 13 offentlige eiere i Trøndelag og Jämtland, blant disse er fylkeskommunen, kommuner og region Jämtland og Härjedalen. Levanger kommune deltar politisk i generalforsamlingen. Formannskapet vedtok i FOR-sak 50/19 å videreføre eierskapet i Naboer AB. Levanger kommune bidrar årlig med 62.000 SEK i driftstilskudd. 

Eksempel på deltakelse i internasjonale prosjekt/samarbeid

Samfunnsutvikling og byutvikling

Attractive Nordic Towns – Levanger kommune har deltatt i utviklingsarbeid sammen med Verdal, Steinkjer og tre kommuner på Island og i Finland. De norske kommunene har jobbet med bylaboratorium som metode for byutvikling i perioden 2017-2019. Målet har vært å utvikle, bygge kunnskap om og implementere Bylaboratorium som permanent metode i kommunenes plan- og utviklingsarbeid, med hovedfokus på samarbeid, samhandling og samskaping med innbyggere, frivillighet, næringsliv, kompetansemiljøer, forskning og presse m.fl.

Innvandrertjenesten

Nordplus Adult - Levanger voksenopplæring og Flyktningtjenesten deltok i et Nordplus Adult-prosjekt skoleåret 2018/2019. Sundbyberg kommune i Sverige var initiativtaker til prosjektet og ønsket å ha med Levanger som norsk samarbeidspartner etter å ha hørt Levanger voksenopplærings presentasjon på en konferanse i Stockholm. Formålet med prosjektet var å utveksle erfaringer med språkopplæring av nyankomne flyktninger til Norden, hvordan en best mulig kan organisere samarbeidet mellom skole, studie-/yrkesveiledning, Flyktningtjenesten og Nav/arbeidsformidling, samtidig som en har språkopplæring i fokus. Utgangspunktet for prosjektet var at språkopplæring er det aller viktigste for integrering.

Inclusivate – Et prosjekt der NAV Levanger og Flyktningtjenesten deltar. Levanger har valgt å fokusere på gruppen innvandrere. Dette sees i sammenheng med etablering av innvandrerteam og den økte satsingen på gruppen. For mer info: Se NAV Levanger.

Horisont 2020 (EU) - Levanger kommune er forespurt av Trøndelags Europakontor om interesse for å bli koplet på europeiske samarbeidspartnere, der Levanger i pilotprosjekter knyttet til inkludering og integrering av flyktninger. Flyktningtjenesten og Kultur vil jobbe videre med dette i 2020.

NAV Levanger

NAV Levanger er i 2019/2020 med i et prosjektsamarbeid i regi av Fylkesmannen i Trøndelag. Prosjektet er et utviklingsprogram mellom Nederland og Norge. Norske partnere er NAV- kontor i Værnes, Inntrøndelag, Midtre Namdal, Verdal. Hensikten med programmet er at fagfolk i Nederland som arbeider med de samme sosiale utfordringene vi har i Norge skal komme med innspill til arbeidet som gjøres ved kontorene i Norge og Vice versa. Prosjektet vil bidra til kunnskap som fører til at flere blir økonomisk selvhjulpne og gjøre det lettere å se helheten i tjenesteapparatet og bidra til at personer raskere får rett bistand. I tillegg fører prosjektet til samarbeid og læring på tvers av NAV- kontorene som deltar i prosjektet.

Kultur, kulturminner og kulturmiljø

Vennskapsbysamarbeid: Nordisk musikkfestival hvor kulturskoler fra alle vennskapsbyer vi har i Norden avholdes annethvert år på rundgang mellom byene. I 2019 ble det arrangert i Levanger under kulturuka. Formål: Opprettholde kontakt med vennskapskommunene i Norden. La barn og unge fra de ulike kommunene møtes for å lære av hverandre. Generell kulturutveksling.

Ungdomsutveksling: Vi har tidligere hatt ungdomsutveksling med Italia og Montenegro.

Vi ble i høst oppfordret av trøndelagskontakten Erasmus+ og Bufdir om å delta på verksted på Madeira: North-South Partnership-Building Activity (Youth in action-program). Formål: 

  • Å styrke ungdoms aktive medborgerskap, deltakelse og samfunnsengasjement
  • Å styrke ungdoms internasjonale forståelse, toleranse og solidaritet
  • Å styrke ungdomsarbeidet i Europa og bidra til økt europeisk samarbeid på ungdomsfeltet

 
Bibliotek

Friby-nettverk: Levanger har vært friby siden 2014. Fribyer gir forfattere og kunstnere på flukt et fristed for å utøve sin kunst/forfatterskap. Vi har i dag tre fribyforfatter. Østersund er også friby. Levanger er med i Fribynettverk som omfatter fribyer i hele Europa. Formål: Å bidra til at fribyene utveksler erfaringer, råd og støtte.   

Nordiske arrangement: Tett samarbeid med Foreningen Norden om arrangement og nordisk samarbeid. Formål: Styrke nordisk litteratur og språk.

Kunst i offentlig rom: I de fleste av våre kunstprosjekt er det internasjonalt samarbeid. Vi har hatt flere kunstnere, kunstfagansvarlige og andre samarbeidspartnere fra andre nasjoner, bl.a. Sverige, Brasil, Serbia, Frankrike og Polen. I et av PARK-prosjektene fikk vi også tilskudd fra Kulturrådet til å ansette en kunstkurator fra India. Formål: 

  • Kunstnerisk og faglig utvikling av produksjons- og formidlingsarbeid 
  • Styrke og utvikle programtilbud på høyt kunstnerisk nivå for et allment publikum
  • Stimulere til økt internasjonalt samarbeid og utveksling

 
Tradisjonshandverk: Interreg-prosjektet «Tradisjonelt handverk og bærekraftig bygging i Nordens Grønne Belte» har som overordnet mål å sikre rekruttering til fagområder inn tradisjonshåndverk. Det skal gjøres ved å utvikle og styrke næringslivet som arbeider med kulturhistorisk rehabilitering. Levanger kommune deltar i et bredt partnerskap av norske og svenske kommuner, forskningsmiljø, skoler og bedrifter. 

Idrett: St. Olavsloppet har bidratt til god folkehelse og forbrødring over grensen siden 1988. St Olavsloppet arrangeres av St Olavsgruppens Ideella förening i Sverige og St Olavsloppet A/S i Norge. Kommunen har støttet loppet over mange år.

Ytterøy oppvekstsenter

Ytterøy oppvekstsenter deltok sammen med skole og barnehager på Frosta i et Nordplus Junior-samarbeid med en litauisk skole og barnehage for noen år siden. Grunnen til at skolene søkte om å delta i et samarbeid var at begge lokalsamfunnene hadde mange innbyggere fra Litauen. Skolene og barnehagene hadde behov for å øke kompetansen og kunnskapen om litauisk kultur, skolesystem, skolepraksis og ville skaffe seg den kunnskapen gjennom et mobilitetsprosjekt for lærere. De litauiske institusjonene ønsket å lære hvordan vi driver opplæringsaktivitet utendørs og hvordan IKT integreres i undervisningen. I etterkant hadde oppvekstsenteret utvekslingsstudenter fra Litauen hos seg gjennom et Erasmus+-prosjekt sammen med daværende HiNT. 

Levanger ungdomsskole (LUSK) startet med internasjonalt samarbeid som valgfag i 2015. Valgfaget kan gjennomføres digitalt, men LUSK ønsket elevutveksling. I 2016 deltok en 10.klasse i et eTwinning-prosjekt som het «Travel Buddies» med tema «Menneskerettigheter». Elever reiste til Piazzole sul Brenta i Italia, deltok i prosjektarbeid og bodde hos vertsfamilier. LUSK fikk gjenbesøk 17. mai samme år.

I 2017 hadde LUSK utveksling med Vilnius gjennom Norplus junior. Tema var «Our cultural heritage». Prosjektpartnere var fra Litauen, Latvia og Danmark. I 2018 fikk LUSK gjenbesøk fra Latvia og Litauen og besøk fra Danmark og Latvia. Elever fra LUSK reiste til Odense.

LUSK deltar i 2020-21 i et Erasmusprosjekt med tema «No place like school» om å unngå frafall. Partnere fra Spania, Tyrkia, Italia, Hellas og Polen. I mars kommer da 15 elever fra fem ulike til Levanger. Tema for besøket er «Disadvantaged students».  Klassen Internasjonalt samarbeid skal være vertskap. I mai drar tre elever til Spania. 

Internasjonalt Samarbeid er også med i to andre prosjekt, det ene på digital plattform, eTwinning. Tema er europeisk film, hvordan film produseres, analysere ulike sjanger, skrive filmanmeldelse, lage film m.m.  Prosjektpartner er en skole i Frankrike. LUSK samarbeider også med en skole i Finland, gjennom Foreningen Norden. Tema er kultur og skole, likheter og forskjeller samt FN’s bærekraftmål. LUSK har fått forespørsel fra en skole i Tyrkia om samarbeid om Erasmusprosjekt for perioden 2020-2022. 

Kommunale barnehager

«Hypatia in preschool» er et Erasmus+ prosjekt mellom barnehager i Hellas, Romania, Spania, Sverige, Tyrkia og Norge. Levanger kommune og Nord universitet deltar. Prosjektet er i stor grad finansiert av EU-midler. Prosjektet handler om å utvikle naturvitenskap, matematikk og teknikk i barnehagen. Hver barnehage organiserer en konferanse med studiebesøk, workshop og en forelesning fra et universitet, høgskole eller fra et naturvitenskapelig ressurssenter. De ansatte som er deltakende i barnehagene danner nettverk og lærer av og deler med hverandre. Åsen barnehage har delt kunnskap om «Young Entrepreneurship and outdoor activities». Prosjektets varighet: 2018 - 2020.

Helseområdet har i mindre grad deltatt i internasjonale prosjekt. Eksempel på kompetansedeling: Gjennom partnerskap i Nasjonalt kompetansesenter for kultur helse og omsorg er det for første gang utgitt et nordisk tidsskrift. Tidsskriftet har som formål å bidra til spredning av forskning, kunnskap og praksiserfaringer. Levanger kommune er, sammen med de andre partnerne, juridisk eier av tidsskriftet.

https://kulturoghelse.no/2019/11/nordisk-tidsskrift-om-kultur-og-helse-publisert/

Offentlig PhD med tittel «Det trengs en hel landsby: Samskapelse av sosial inkludering blant familier med barn i barnehagen». Levanger kommune medfinaniserer PhD for vår folkehelsekoordinator. Gjennom hennes arbeid får kommunen ny kunnskap og nye nettverk i den grad vi er i stand til å ta i bruk mulighetene – bla. MedSam (modeller for medborgersamskaping), Nettverk for relasjonell velferd, Sunne kommuner og WHO Healthy Cities. Tverrfaglig prosjekt som følge av dette: Helse, Barn og familie, kultur og NAV starter i 2020 opplæring i relasjonell koordinering i samarbeid med Joint Action i Danmark.

Vurdering:

Levanger kommune har over år prøvd å utvikle internasjonalt samarbeid for å utvikle vennskap og bidra til fred, solidaritet, demokratibygging og kunnskapsutvikling. Kommunedirektøren mener arbeidet kan systematiseres bedre gjennom det pågående kommuneplanarbeidet.

De kommunale enhetene har deltatt i samarbeid/prosjekt i den grad det har gitt mulighet for læring eller ved at de har hatt konkrete utfordringer hvor internasjonalt samarbeid har bidratt med nye løsninger. Kommunedirektøren ser at de utfordringene vi nå står overfor krever felles innsats, også over landegrensene, og ønsker at kommuneorganisasjonen skal lære av og bidra til ny kunnskapsproduksjon. Internasjonalt samarbeidet må utvikles innenfor prioriterte satsingsområder hvor vi ser det har klar nytteverdi.

Kommunedirektøren tilrår at kommunens strategi for internasjonalt samarbeid innarbeides i kommuneplanens samfunnsdel i 2020. For de enkelte fagområder må det gjøres konkrete vurderinger av hva det er riktig å satse på. Derfor bør strategier og tiltak innarbeides i kommunedelplanene som kommer til politisk behandling i 2020.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 15.01.2020 18:10
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051