Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Administrasjonsutvalget 10.04.13 - sak 3/13 - Bruk av assistenter i skolene i Levanger kommune - Rapport

Trude Marian Nøst - klikk for personkort
Saksbehandler: Trude Marian Nøst
Arkivref. 2012/705
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Administrasjonsutvalget 10.04.13 2/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Rapporten "Bruk av assistenter i skolene i Levanger" tas til etterretning.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

 1. Bruk av assistenter i skolen - endelig rapport PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Rådmannen nedsatte i 2012 ei gruppe til å vurdere bruken av assistenter i skolen etter at statistikken i Grunnskolens informasjonssystem (GSI) viste økt bruk av assistenter i kommunens skoler over år. Videre var det lagt fram rapporter nasjonalt som viser samme trend nasjonalt, blant annet viser Nordahl og Hausstätter i rapporten "Spesialundervisningens forutsetninger, innsatser og resultater" fra 2009, at 1/3 av årstimene til spesialundervisning ble dekket av assistent.

Gruppa besto av:


Gruppas mandat:

 1. Kartlegge hvilke oppgaver assistentene har i dag. Det være seg oppgaver knyttet til oppfølging av elevene, både som et spesialpedagogisk tiltak og som støtte i den ordinære undervisningen, men også oppgaver med å bistå læreren i dennes arbeid og annet arbeid ved skolen. Det er av interesse å få kartlagt i hvor stor grad assistentene nyttes som ufaglært lærer i de tilfeller lærervikar ikke kan oppdrives. Denne kartleggingen må skille mellom timer der assistenten allerede er i klassen og overtar for læreren uten kompensasjon – og vikartimer der assistenten går inn i (fri) timer som vikar og får lønn for det. Gruppa skal også gjøre seg nytte av annet tilgjengelig materiale for å få et godt grunnlag for en analyse.
 2. Analysere/vurdere resultatet av kartleggingen sett i lys av anbefalinger i Tidsbruksutvalget og nasjonale føringer.
 3. Komme med begrunnede anbefalinger om hvordan assistentenes rolle og oppgaver skal være i Levangerskolen i framtida..
 4. Foreslå hvilke krav til fagkompetanse som skal stilles til assistenten for å utføre de ulike oppgavene.
 5. Foreslå hvordan arbeidsgiver kan legge til rette for at assistenten skal få forberedt seg til å utføre jobben med elevgruppa. Alternativt: Foreslå hvordan arbeidsgiver kan legge til rette den ansattes arbeidssituasjon slik at man sikrer eleven et godt tjenestetilbud.
 6. Foreslå tiltak for faglig utvikling i form av en opplæringsplan.


Forslag fra gruppa:

Bruk av assistenter som ufaglært lærer:

Basert på funn fra undersøkelsen sammenholdt med andre kartlegginger, mener gruppa at bruk av assistent som lærervikar har et for stort omfang i Levanger, både i de tilfellene de settes inn direkte som lærervikar, og i de tilfellene assistenten blir igjen alene med klassen i lærers fravær. Gruppas vurdering er at praksis rundt dette bør diskuteres.

Arbeidsoppgaver assistentene kan/skal gjøre:

 • ha medansvar i forhold til tilsyn, inspeksjon, omsorg og praktisk tilrettelegging for elevene
 • hjelpe enkeltelev med behov for praktisk hjelp i forbindelse med skolevei, tilsyn i friminutt, spising og helse
 • bistå læreren i undervisningen i klasserommet
 • ha ansvar for å følge opp enkeltelever eller grupper i klasserommet/ i grupperom i enkelttimer eller i deler av timer etter veiledning fra lærer. Det kan være å se til at eleven kommer i gang med å løse skriftlige oppgaver eller at assistenten lytter til elevens høytlesing
 • ha tilsyn med elever som har behov for en kort " time out"
 • hjelpe til med praktisk tilrettelegging, som utlån på bibliotek, kopiering o.l. i samarbeid med lærer
 • utføre spesielle oppgaver som assistenten har fått opplæring i; for eks tilrettelagt bruk av kommunikasjonsutstyr
 • samarbeide med skolens øvrige personale gjennom å delta i planleggingsmøter og samarbeidsmøter etter avtale
 • delta på aktuelle kurs og planleggingsdager
 • når PPT tilråd bruk av assistent i forhold til vedtak om spesialunderving, skal det alltid framgå av Sakkyndig vurdering hva assistentens arbeid skal gå ut på.


Arbeidsoppgaver assistentene ikke skal/bør gjøre:

 • Ha ansvar for undervisning av enkeltelever eller grupper i eller utenfor klasserom
 • Ha ansvar for planlegging av undervisning
 • Brukes som fast eller planlagt vikar ved lærers fravær, kun ved uforutsett/spontant fravær.


Arbeidsoppgaver barne- og ungdomsarbeidere med fagbrev kan utføre:

Arbeidsoppgavene til en Barne- og ungdomsarbeider vil være å planlegge, gjennomføre og evaluere pedagogiske opplegg og aktiviteter for barn og unge. Det innebærer blant annet å planlegge og gjennomføre tiltak og aktiviteter som kan fremme psykisk og fysisk helse hos barn og unge, å legge til rette for tiltak som styrker barn og unges evne og vilje til medvirkning og til å ta ansvar og å planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere pedagogiske aktiviteter tilpasset alder, funksjonsnivå, kulturtilhørighet og livssituasjon.

Denne formuleringen er i tråd med formuleringene i læreplanene for helse- og oppvekstfaget og barne- og ungdomsarbeiderfag. Barne- og ungdomsarbeideren oppfyller ikke kravene i opplæringslovens § 10.1 og forskrift til opplæringsloven § 14.1 om undervisningskompetanse.

Forslag til tema/emner som bør inngå i kompetansehevingsplan:

 • Hvordan møte barn og unge med spesielle behov
 • Positiv kommunikasjon og samhandling
 • Konflikthåndtering
 • Leseveiledning
 • ADLtrening
 • Grunnleggende IKT-ferdigheter


Ved rekruttering av assistenter til skolene, bør det stilles krav om relevant fagbrev.

Utredningen ble sendt på høring og det kom to høringsuttalelser, en SFO-leder ved Frol os og en fra Utdanningsforbundet Levanger. Høringsuttalelsene og rapporten ble behandlet i rektormøte i februar 2013. Vedlagte rapport er en justert versjon utformet i dette rektormøtet. Rapporten er drøftet med tillitsvalgte 22.3.13. Eneste endring etter høringen er en presisering av hvordan arbeidsoppgavene barne- og ungdomsarbeideren kan utføre, skal forstås.

Vurdering:

Konsekvensen av denne utregningen vil være at PPT blir tydeligere i sine sakkyndige vurderinger om hvilken fagkompetanse som skal settes inn for å bistå elevene som trenger spesialundervisning. Skolene blir tydeligere i krav til faglige kvalifikasjoner og dermed mer målrettet i å rekruttere faglærte assistenter.

Dette vil få betydning for IA-arbeidet i kommunen, da kommunen i mange år har hatt tradisjon for å omskolere ansatte fra andre bransjer inn i assistentstillinger i skole og barnehage. En slik omskolering vil i framtida kreve at ansatte tar fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget eller helsefagarbeiderfaget. Saken settes derfor opp som referatsak i arbeidsmiljøutvalgets møte i juni.

Rådmannen vurderer rapporten dit hen at det kommer til å bli mindre bruk for assistenter og i særlig grad ufaglærte assistenter i skolene framover. Dette er en riktig vei å gå for å sikre kvalitet i opplæringen i kommunale skoler. Endringen bør tre i kraft fra skoleåret 2013-14. Effekten bør tas ut gjennom naturlig avgang og en mer målrettet nyrekruttering. Det skal lages en arbeidsbeskrivelse for assistentstillinger i skolen med utgangspunkt i rapporten.

       Til toppen av siden

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 10.04.2013 15:24
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051