Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Administrasjonsutvalget 10.04.13 - sak 2/13 - Omorganisering av Felles Helse

Jon Ketil Vongraven - klikk for personkort
Saksbehandler: Jon Ketil Vongraven
Arkivref. 2012/7310 - /A20
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Administrasjonsutvalget 10.04.13 2/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Omorganisering av Felles Helse (PO-distriktene, Helse/Rehab og Staupshaugen) tas til etterretning.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Saken har sin bakgrunn i det økonomiske resultatet for 2012 sett opp mot de utfordringer som vi vil stå overfor i årene som kommer. Disse utfordringene kan listes opp i noen få punkter som alle er nedfelt i lover, forskrifter og avtaler.

 1. Fortsatt kunne gi et tilbud til eldre i kommunen med behov for helsehjelp og/eller tilrettelagt bolig.
 2. Fortsatt kunne etablere tjenester til mennesker med kroniske eller akutte lidelser, som gir behov for sammensatte og ressurskrevende tjenester.
 3. Fortsatt kunne bygge opp og utvikle en tjeneste som greier å utnytte det potensialet som ligger i å gi ressurssvake mennesker et meningsfylt tilbud i hverdagen. Å kunne endre det kommunale tjenesteapparatet på en slik måte at vi greier å ta over oppgaver fra staten i samsvar med intensjonene i samhandlingsreformen.
  a. Ta i mot behandlede pasienter fra helseforetaket som er utskrivningsklare fra somatiske enheter, psykiatriske enheter og enheter for akuttbehandling av rusutsatte.
  b. Bygge opp et kommunalt 24-timers øyeblikkelig-hjelp tilbud for pasienter som ikke skal innlegges i sykehus men som har behov for observasjon og behandling i en avgrenset tid eller til det er opprettet mer individuelt tilpasset tjeneste.
  c. Gi tilrettelagte tilbud til personer med psykiatriske og/eller rusrelaterte lidelser. Herunder tilrettelagte tjenester i kommunal bolig.
 4. Å kunne utvikle det kommunale tjenesteapparatet på en slik måte at vi innretter vår kompetanse og virksomhet mer mot forebygging og dermed på sikt reduserer behovet for «reparasjon».
 5. Å kunne utvikle kommunens totale tjenestetilbud på en måte som gjør at vi er i stand til å gi et tilbud slik loven krever også i framtida. (Antallet mennesker over 80 år i Levanger vil være fordoblet før 2035.)
 6. Å kunne bygge opp samhandling mellom enheter og kompetansenivåer/profesjoner som et grunnlag for punktene over.


I et overordnet perspektiv dreier dette seg langt på vei om noe så enkelt som at alle må bidra til å snu utviklingen bort fra en ikke bærekraftig retning til en mer bærekraftig retning gjennom å:

a) Ta mer ansvar for egen helse

b) Ta mer ansvar for andres helse

c) Utfordre hverandre på forskjellen mellom hva vi har rett på og hva vi kan bidra med.

Det er etter en grundig gjennomgang av situasjonen, samt de ovenfor nevnte utfordringer, at rådmannen er kommet til at det vil være svært vanskelig, om ikke umulig å skape rom for utvikling og samtidig nå de økonomiske målene, uten å bygge om strukturene i organisasjonen slik at den samsvarer mer med de nevnte utfordringer.

Som det framgår av regnskap og årsberetning for 2012 ble det et betydelig overforbruk i 2012 innenfor helseenhetene. Der er delvis sammensatte forklaringer på disse. Disse er omtalt i detalj i nevnte beretning, men som en kort sammenfatning og som grunnlag for denne saken gjengis punktvis de viktigste driverne til denne utviklingen.

 • Endringer i bruk av senger og sykepleierkompetanse til å ta imot syke utskrivningsklare pasienter fra helseforetaket har ført til:
  - Reduserte inntekter fra «vederlag for langtidsplass».
  - Økte utgifter til ekstravakter og overtid for sykepleiergruppen
  - Økte utgifter til medikamenter, medisinsk forbruksmateriell og medisinsk-teknisk materiell
  - Økt arbeidspress på enkeltgrupperàlokalt økt sykefraværàlokalt økt vikarbehov.
 • Etablering av to ressurskrevende tjenester med behov for «2:1 oppfølging» i store deler av døgnet i store deler av fjoråret. (2:1 betyr ca. 7 årsverk = ca. 3,5 mill. kroner) Når brukere er over 67 år får ikke kommunen tilskudd til ressurskrevende tjenester lenger.
 • Etablering av nye botiltak med ressurskrevende tjenester til yngre brukere med sammensatte behov omfattende tjenester. (Her mottar kommunen statstilskudd. De siste to årene har dette utgjort ca. 21-22 mill. Noe som er litt under ca. 44% av kommunens brutto lønnsutgifter til denne typen tjenester.)
 • Økte etterspørsel etter avlastningstilbud til familier med særskilt tyngende omsorgs-oppgaver. (sterkt funksjonshemmede barn, ungdom og unge voksne som bor hjemme og hvor foreldre har omsorgen for barna)
 • Den fulle effekten av lønnsforhandlingene er ikke kompensert for de enheter som har heldøgnstilbud
 • En lyktes ikke med å ta ut forutsatt generell effektivisering i 2012.


Det er slik at det meste av overforbruket kan tilskrives omstendigheter rundt etablering av flere ressurskrevende tjenester som ikke er innenfor aldersgrensa for statstilskudd. Mye av det øvrige overforbruket skyldes endringer i oppgaver generert av reformkrav fra statlig side. Så har det til sist ikke vært mulig å kompensere fullt ut for lønnsoppgjørene i de siste to – tre årene, noe som i en tid med økte oppgaver kan ha potensiale til å bli en utgiftspost fordi bemanningsplaner og turnuser ikke er satt opp med nok buffer til å ta selv små endringer i oppgaver og ansvar, noe som også krever bedre medisinsk samhandling mellom leger og sykepleiere.

I en slik situasjon er det derfor nødvendig å prøve å legge langsiktige strategier og bygge ut disse med mer kortsiktige milepæler som alle skal ha som mål å nærme oss de syv utfordringspunktene som er nevnt i begynnelsen av denne saksutredningen.

Organiseringen av tjenesteproduksjonen vil være i endring for å tilpasse seg skiftene utfordringsbilder. Siden Levanger kommune gikk over til «flat struktur» med resultatenheter i 2002 har det vært følgende utvikling innen felles helse:

 • 1.1.02-1.4.04: 2 plo-distrikt (sør og Nord), Staupshaugen verksted og Helse-rehab
 • 1.4.04-1.10.06: 2 plo-distrikt (sør og Nord), Staupshaugen verksted (Helse-rehab i ISK)
 • 1.10.06-dd: 3 plo-distrikt (Sør, Nesset-frol og Sentrum-Ytterøy), Staupshaugen verksted, Helse-rehab og NAV


For å kunne bygge opp en organisasjon hvor faglige oppgaver og rasjonell samhandling får fokus så er dagens struktur ikke hensiktsmessig. Det tas derfor sikte på å endre organisasjonsstrukturen ved å bygge opp tre faglige enheter (NAV vil være en fjerde innenfor Felles helse). Hver enhet skal ha en faglig overbygning som vil bestå av en enhetsleder samt et lederteam under denne som består av fag og avdelingsledere. Det er på dette nivået vi kan ha mest å hente ved å styrke ledelse av det arbeidet som utøves på «grasrota». Uten at vi får til en gjennomgang av ny organisasjonsstruktur og lederspenn i hver enhet så vil det være vanskelig å utvikle organisasjonen.

Det har vært en omfattende prosess i forkant av denne saken. Prosessen startet våren 2011 med en gjennomgang av tjenester, tjenesteproduksjon og tjenesteyting for de enkelte enheter, hvor tanken var å få synliggjort volum og bredde i den samlede produksjonen. Dette seminaret samlet alle med lederansvar i Felles Helse samt tillitsvalgte, repr. fra utviklingsstaben og rådgivere fra egen organisasjon. Dette temaet er så bearbeidet gjennom hele 2011 og 2012 i strategiske ledermøter, hvor også BaFa også har vært inne i perioder. Her har målsettingene vært å komme fram til strategiske valg for tjenesteproduksjonen sett i sammenheng med nye og kjente utfordringer. Denne prosessen har også hele veien involvert tillitsvalgte. I forbindelse med OU-2012 ble dette grunnlaget tatt med inn i prosessen og endte opp med forslag i 4 punkter i den endelige OU-rapporten som var oppe til behandling i kommunestyret i desember 2012 (sak 78/12). Det endelige vedtaket ble imidlertid at det bl.a. skal lages en ny kommunedelplan for helse og omsorg. Dette arbeidet vil starte i april og vil behandle mange sider ved nevnte tjenesteutvikling og produksjon. I februar 2013 hadde vi på nytt et seminar på Falstad hvor organisasjonsutvikling var et sentralt tema, og det er langt på vei en videreutvikling av ideer skapt i en lang prosess som nå ligger som grunnlag for denne saken.

I lys av det regnskapsresultatet for 2012 og erfaringen så langt med effekter av samhandlingsreformen er det imidlertid helt klart et behov for å reorganisere Felles Helse som en viktig og nødvendig start for å bygge en mer rasjonell og effektiv organisasjon.

Vurdering:

For å kunne realisere en slik omlegging settes det opp en ledergruppe som skal bestå av tre enhetsledere for de tre nye aksene sammen med kommunalsjef og prosjektleder for kommunedelplan helse og omsorg. Det tas sikte på å etablert en enhet hvor institusjonsdriften, en enhet for hjemmebaserte tjenester og boligtiltak og en enhet hvor dagtilbud, psykisk helse og oppfølging og fysio-/ergoterapi samles i en enhet som skal ha ansvar for forebyggende og kurative tjenester. Dette siste som et supplement til de øvrige enhetene og som et bidrag til helsefremmende arbeid i kommunen. Dette er for øvrig en parallell prosess i Verdal og Levanger

Arbeidet med omorganiseringen må foregå parallelt med at dagens drift opprettholdes. Målet vil være å få på plass en ny organisasjonsmodell før sommerferien i år. Denne modellen må også si noe om behovet for ledelse på alle nivåer og strukturen vil også måtte omfatte en gjennomgang av lederspenn og lederstruktur. Alt arbeidet skal ha som mål å bygge en organisasjon som er bedre rustet til å møte utfordringene og muliggjør bedre ressursstyring. Fokuset vil videre være å bygge faglige team som vil jobbe tverrfaglig på en slik måte at kompetanse fra ulike organisasjonsledd får ansvar for ulike tjenesteområder. Dette er prøvd illustrert i figuren under.

Figur


Det er derfor rådmannens vurdering at det samtidig med arbeidet med ny kommunedelplan også igangsettes et arbeide for å gi rom for utvikling og ressursstyring slik at det kan være mulig å nå målene om en mer effektiv og rasjonell tjenesteyting som er i tråd med de forventninger og bestillinger som ligger i sentrale styringsdokumenter.

       Til toppen av siden

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 10.04.2013 15:23
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051