Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Administrasjonsutvalget 08.02.12 - sak 4/12 - Omstillingsprosessen 2012 - mål og organisering

Ola Stene - klikk for personkort
Saksbehandler: Ola Stene
Arkivref. 2012/874
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Administrasjonsutvalget 08.02.12 4/12

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Administrasjonsutvalget slutter seg til mål og organisering for omstillingsprosessen 2012 slik det er skissert i saksframlegget.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Økonomiplan 2012-2015, vedtatt av kommunestyret 14.12.2011

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
I forbindelse med arbeidet med økonomiplan 2012-2015 ble det klart at det var behov både nye inntekter og store kostnadsbesparelser/effektiviseringer dersom en skulle finne rom for de nye oppgavene og kostnadene kommunen vil få i årene som kommer. I økonomiplanen 2011-2014 var det lagt opp til en økning i eiendomsskatten fra 3,5 o/oo i 2012 til 4 o/oo i 2013 og 4,5 o/oo i 2014. I den nå gjeldende økonomiplanen ble denne opptrappingen strøket og kravene til effektiviseringstiltak økt. Følgende oversikt viser de samlede kravene til effektivisering i planperioden:
 
Tabell

Tallene er ikke akkumulert.
Det pågår prosesser for å ta ut effektene i 2012, og det er svært krevende prosesser. Særlig på barnehagesiden. Skulle en ikke lykkes med å oppnå planlagt effekt i 2012 vil behovet for omstillinger i resten av planperioden selvsagt økte tilsvarende.

De vesentligste kostnadsøkningene framover som nødvendiggjør besparelser om en ikke får økt inntektene er følgende i henhold til økonomiplanen (tallene i hele 1000 kr):

Tabell 

Vurdering:
Etter rådmannens vurdering vil det ikke være mulig å ta ut så store økonomiske besparelser som dette uten betydelige omstillinger i organisasjonen. Sannsynligvis vil en være nødt til å hente effekter både gjennom mer rasjonell drift/strukturendringer og gjennom reduksjon i nivå på tjenester.

Kommunen har gjennomført flere større organisasjonsutviklingsprosesser. Den største var i 2001, da hele organisasjonen ble gjennomgått. Det vises til egen nettside for Forny 2001-prosessen. Den gang ble det vedtatt omstillinger som på det meste tok ut en årlig effekt på 24,8 mill kr. Med utgangspunkt i aktivitetsnivået i 2012 skal en i 2015 ligge på et aktivitetsnivå som er 23,1 mill kr lavere.

Målene for prosessen vi nå står foran er derfor ikke så veldig forskjellig fra det vi var igjennom for ca 10 år siden. Den store forskjellen fra den gang var at behovet for omstilling var drevet av å måtte tilbakebetale opparbeidete underskudd, mens en denne gang skal finne rom for nye satsinger, økt gjeld og endring i rammebetingelser framover.

Forny 2001 var en svært omfattende OU-prosess som endte opp i en helt ny organisasjonsstruktur. Andre tiltak som ble resultat av den prosessen var:

 • Boligmassen skilt ut og lagt inn i et nystartet foretak
 • Endring i kjøkkenstrukturen
 • Lavere driftstilskudd til næringsselskapet
 • Nedleggelse av 2 barnehager
 • Nedleggelse av 3 skoler.
 • Omgjøre maskinforvaltningen til utførerenhet
 • Omlegging av arbeidet opp mot sosialhjelpsmottakere
 • Oppsigelse av driftsavtale St. Eystein
 • Reduksjon i bemanning i støtteavdeling, landbruk og teknisk saksbehandling
 • Redusert nivå vegvedlikehold
 • Renhold og vaktmestertjenesten omlegges og effektiviseres
 • Sammenslåing av kultur og bibliotek til en resultatenhet
 • Økning i SFO-satsene
 • Økt avkastningskrav kommuneskogene
 • Økt barnehagesatser
 • Økte gebyrer


I forkant av prosessen var eiendomsskatt innført og planene om ny sykeheim på Nordlijordet lagt bort. Dessuten var pleie og omsorg omorganisert fra 5 til 2 distrikter. Det ble arbeidet i til sammen 16 delprosjekter og vi hadde betydelig bruk av innleid konsulent finansiert av skjønnsmidler tildelt av fylkesmannen.

Selv om de økonomiske målene ikke er så mye lavere for den prosessen vi skal i gjennom nå ser jeg ikke for meg en så omfattende prosess, men at vi også denne gang gjennomfører omstillingsprosessen som et prosjekt etter PLP-metoden.

Målet for prosessen må være å gjennomgå organiseringen av tjenesteproduksjonen med sikte på bedre ressursutnyttelse i samsvar med tabellen på side 1. Omstillingene vil medføre færre stillinger og mange vil oppleve dårligere kvalitet på enkelte tjenester. Det er viktig å være ærlig på dette ved etableringen av prosjektet. Rådmannen ser for seg at det ikke vil være aktuelt å gå til oppsigelser ettersom det er stor naturlig avgang samtidig som årsaken til omstillingsbehovet også er opptrappinger av tjenesteproduksjonen. Det vil derfor ikke bli færre årsverk totalt, men mange vil kunne få andre arbeidsoppgaver.

Organisering
Så langt har en tenkt seg en slik organisering av prosjektet

Organisering
 

I tillegg til intern prosjektleder og prosjektmedarbeidere, ser en for seg å leie inn noe ekstern bistand.

Det kan være aktuelt med flere delprosjektgrupper. Så langt har en sett for seg følgende delprosjekt: skole- og barnehagestruktur, (barnehagestruktur må sannsynligvis forseres), omsorgstjenestene og fellestjenester (helse-rehab samt barn og familie) i tillegg til at det kan være en egen gruppe som ser på generelle effektiviseringstiltak innen administrasjonen. Alle grupper vil bli oppnevnt som partssammensatte utvalg.

Det vil bli lagt opp til åpne prosesser hvor både ansatte og brukere av tjenestestene vil bli involvert.

Framdriftsplan
Rådmannens ser for seg en slik framdriftsplan

 • jan 2012 - Forberedelse av prosess rådmannens ledergruppe (RLG)
 • 30.1. AMU og
 • 31.1 forum for tillitsvalgte (FFT)
 • 2.2. Enhetsledermøte
 • 8.2. Adm.utvalg (vedtak om organisering)
 • 25.4. Dialogseminar Kommunestyre
 • mai-sept. Analyser rapportskriving
 • 31.10 høringsfrist
 • 7.11. Formannskap
 • 21.11. Vedtak i kommunestyret


Det vil bli laget en prosjektplan som inneholder mer detaljert framdrift og milepæler. 
       Til toppen av siden

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 08.02.2012 15:54
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051