Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Rådmannens stab

Rådmannens stab bistår rådmann, kommunalsjefer og resultatenheter med strategi- og ledelsestøtte og utviklingskraft på tvers av enheter, og bidrar til å sikre at drift- og utviklingsoppgaver samsvarer med kommunens målsettinger.

Staben bistår med prosjekt- og prosessledelse. 

Staben forbereder også saker til politiske behandling, er sekretariat for folkevalgte organer og ivaretar kommunens kommunikasjon på nett og i sosiale medier.

Faggrupper i rådmannens stab:


Faggruppe oppvekst
(skole- og barnehageområdet)
Hartvik Eliasson - klikk for personkortHilde Henriksen Karlsen - klikk for personkortTone Volden Rostad - klikk for personkort
 Til toppen av siden


 • Barnehageopptak
 • Kontantstøtte
 • Tilsyn
 • Veiledning/rådgivning
 • Pedagogisk utviklingsarbeid
 • Prosjektledelse
 • Kvalitetssikring og resultatoppfølging
 • Kommuneplanens oppvekstde
 • Samarbeid friskoler
 • Den kulturelle skolesekken
 • MOT
 • Tilskudd private barnehager
 • Krav, refusjoner
 • Enkeltvedtak
 • Styrer og rektormøter
 • Rapportere UDIR og Fylkesmannen

Faggruppe helse
Kjell Hugo Dybwik - klikk for personkortViggo Murvold - klikk for personkort
Elizabeth Anna Kimbell - klikk for personkortTommy Aune Rehn - klikk for personkort
 Til toppen av siden


 • Medisinskfaglig rådgiver helse
 • Vedtak tvungen LU
 • Smittevern
 • Dødsmeldinger
 • LSU

Faggruppe samfunnsutvikling 
Tove Nordgaard - klikk for personkortHåkon Okkenhaug - klikk for personkort
 Til toppen av siden

 


Jobber med utvikling og bevaring for å styrke Levanger som en attraktiv og bærekraftig kommune med økt bo- og etablererlyst

 • Kommunens kulturminner, kulturmiljø og kulturminneplaner
 • Brannsikringsplan for Trehusbyen Levanger
 • Rådgivning og veiledning for kommunale enheter og innbyggere  
 • Høringspart bygge- og plansaker
 • Saksbehandling Restaureringsfondet og Byggskikkprisen
 • Sekretær for Cittaslow-rådet
 • Bidragsyter til historiske arrangementer
 • Arrangerer byvandringer/foredrag/seminar/kurs som omfatter kulturminner og kulturarv
 • Planarbeid, utviklingsprosjekter og mulighetsstudier
 • Deltar i regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid og nettverk
 • Rådgivning, utredning og saksbehandling i næringsarbeid og næringssaker
 • Koordinere og videreutvikle kommunens tjenestetilbud overfor næringslivet
 • Bidra til utvikling av attraktive næringsarealer og infrastruktur for øvrig
 • Drivkraft i regionalt samarbeid, bidra til innovasjon, nyskaping, entreprenørskap og arenaer for relasjonsbygging

Informasjon og sekretariat
Åsmund Brygfjeld - klikk for personkortRita-Mari Keiserås - klikk for personkort
 Til toppen av sidenFaggruppe strategi- og ledelsesstøtte
Anne Grete Wold - klikk for personkortRigmor Strand Bakkan - klikk for personkortFinn Christiansen - klikk for personkortMonica Gausen - klikk for personkortBerit Hakkebo - klikk for personkortDina von Heimburg - klikk for personkortArnstein Kjeldsen - klikk for personkortLotte Holthe Kjesbu - klikk for personkortMarit Berg Ness - klikk for personkortSølvi Melvold - klikk for personkort
Vidar Solheim - klikk for personkortAnette Tiller Skjervø - klikk for personkortJon Ketil Vongraven - klikk for personkort
Til toppen av siden


Ledelsesstøtte og faglig rådgivning innenfor fagområdet, og bistår i utvikling- og forbedringsarbeid i hele organisasjonen i tett samspill med ledelsen. I tillegg oppgaver knyttet til:

 • Årsberetning
 • Økonomiplan og budsjett
 • Samfunnsanalyse
 • Kunnskapsgrunnlag og KOSTRA-analyser
 • Rapportering på ulike områder og nivå (regnskap, sykefravær mv.)


Samfunnsplanlegging, folkehelse og forebygging, ivaretar bl.a.:

 • Plan- og styringssystemet, inkl. planstrategi
 • Kommuneplanens samfunnsdel
 • Tverrsektorielt folkehelsearbeid
 • SLT-koordinering (samordna lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak)
 • FOU- og innovasjonskontakt
 • Barn og unges representant
 • Saksbehandling etter alkoholloven
 • Beredskap og ROS-analyser
 • Prosjekt- og prosessledelse


Arbeidsgiverpolitikk, personal og HMS/kvalitetssystem, ivaretar bl.a.:

 • Lønnspolitiske spørsmål
 • Forum for tillitsvalgte
 • Forhandlinger/drøftinger
 • Helse, miljø og sikkerhetsrådgivning (HMS)
 • Personalspørsmål
 • Veiledning ift sykefravær
 • Det interne arbeidsmarked (DIA)
 • AMU
 • Kvalitetssystemet
 • Lov- og avtaleverk
 • Arbeidsgiverspørsmål
 • Inkluderende Arbeidsliv (IA).
 • Personforsikringer og personskademeldinger


Økonomisk analyse og budsjett, ivaretar bl.a.:

 • Årlige økonomiplan- og budsjettprosesser
 • Budsjettendringer
 • Økonomisk oppfølging og rådgiving av kommunale enheter og selskaper
 • Løpende rapportering og kvartalsrapporter
 • Finans

 

 

Faggruppe
oppvekst
  Faggruppe
helse

 

Faggruppe
samfunnsutvikling
  Informasjon/
sekretariat
  Faggruppe
strategi og ledelsesstøtte
Hartvik Eliasson
Hilde Henriksen Karlsen
Tone Volden Rostad
  Kjell Hugo Dybwik
Viggo Murvold
Elizabeth Anna Kimbell
Tommy Aune Rehn
  Tove Nordgaard
Håkon Okkenhaug
  Åsmund Brygfjeld
Rita-Mari Keiserås
 

Anne Grete Wold, leder
Rigmor Strand Bakkan 
Finn Christiansen
Monica Gausen 
Berit Hakkebo
Dina von Heimburg 
Arnstein Kjeldsen 
Lotte Holthe Kjesbu, vikar
Marit Berg Ness 
Sølvi Melvold
Vidar Solheim 
Anette Tiller Skjervø, perm
Jon Ketil Vongraven

       Til toppen av siden

Publisert: 27.03.2009 12:44 Sist endret: 20.08.2019 08:14
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051