Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Satsningsområder

Jamfør barnehagens Virksomhetsplan og Årsplan

 Kompetansearbeid / utviklingsarbeid
i alle barnehager levanger kommune.

I samarbeid med DMMH startet alle barnehagene opp et utviklingsarbeid i august 2017 – august 2018, der overordnet tema var:

«Voksnes møte med barn i arbeid med danning, demokrati og medvirkning». Dette med mål om å gi personalet i barnehagen nye kunnskaper innenfor et område som vi er opptatt av og som berører oss, samt hvordan vi skal drive et utviklingsarbeid i barnehagen.

Høsten 2019 videreførte DMMH utviklingsarbeidet, og vi er i godt gang. Denne gangen med felles tema for hele barnehagen:

 «DET E MÆ DET KJÆM AN PÅ»

«Hvordan kan personalet i Momarka barnehage skape et trygt og inkluderende barnehagemiljø, med fokus på Ankomst og Fysisk miljø?»


- Vi styrker fellesskapet for barnas beste i rutinesituasjoner.

I gjennom utviklingsarbeidet «det e mæ det kjæm an på» skal vi skape et enda bedre barnehagemiljø. Vi skal undersøke,
evaluere og endre måter å tenke på – Vi har rettet søkelyset mot oss selv! Vi har velgt rutinesituasjonen ankomst, der vi vil
undersøke, evaluere og endre praksis til det bedre for barna og dere foreldre. Hvordan vi møter barna og dere foreldre om
morgenen? Vi skal også se på det fysiske miljøet i barnehagen: hva møter barna når de kommer om morgenen?  

«Det er ikke barna som leker på vår arbeidsplass – Det er vi som jobber på barnas lekeplass.»

«Å utvikle en god barnehage forutsetter engasjerte medarbeidere som vil noe med å arbeide i barnehagen og tør ta i bruk seg selv.» (Gotvassli 2004)

Momarka barnehage har satt sammen en ledergruppe med 6 ansatte som består av både fagarbeidere og pedagoger. Ledergruppen deltar kontinuerlig på veiledning av Kjersti Nissen fra DMMH. Ledergruppen skal videreformidle og veilede ut til resten av personalet. Observasjon og refleksjon blir grunnleggende faktorer for evaluering av utviklingen. 

Hvorfor utviklingsarbeid i barnehagen?

Barnehagen er en lærende organisasjon der hele personalet skal reflektere rundt faglige og etiske problemstillinger, oppdatere seg og være tydelige rollemodeller. Personalet skal ivareta relasjoner mellom barna i grupper, mellom barn og personalet og mellom personalet og foreldrene.

Dokumentere arbeidet:

”Å arbeide med pedagogisk dokumentasjon innebærer å bruke tid og slakke av på tempoet for å oppdage stemmer i bakgrunnen, og perspektiver som ikke umiddelbart er fremtredende. Samtidig handler det om å ansvarlig gjøre seg selv overfor hverdagen som vi hele tiden er med på å skape”  (Kolle, Larsen & Ulla, 2010)

 


Barnehagemiljø og krenkelser

Barnehagemiljø og krenkelser

Momarka barnehage startet høsten 2018, et nettbasert kompetanseutviklingstiltak i samarbeid med Høgskolen i Innlandet. Dette går over 3 semester, og personalet avslutter studiet med individuelle innleveringsoppgaver januar 2020.

Formål :
Prosjektet har som formål å utvikle kompetansen i barnehager, hos barnehageeier og barnehagemyndighet, slik at barnehagen oppfyller sin plikt i tråd med barnehageloven til å

 • ivareta barnas behov for omsorg
 • lære barna å ta vare på seg selv og hverandre
 • bidra til trivsel
 • være et trygt sted for fellesskap og vennskap
 • motarbeide alle former for diskriminering


Kurset skal bidra til at barna, i tråd med barnekonvensjonen, får oppfylt sin rett til

 • vern mot diskriminering (artikkel 2)
 • beskyttelse og omsorg som er nødvendig for trivsel (artikkel 3)
 • å bli hørt (artikkel 12)
 • beskyttelse mot alle former for fysisk eller psykisk vold (artikkel 19)

 
Rammeplanen går lenger enn barnehageloven i sin omtale av krenkelser i barnehagen. Kurset skal bidra til forebygging og håndtering i tråd med rammeplanen.

 • Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette (fra kapittel 1)
 • Personalet skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre (kapittel 3)

 
Gjennom de tre semestrene kurset varer, strekker personalet i barnehagen seg mot følgende optimale, kollektive tilstand: 

I vår barnehage arbeider vi kontinuerlig og systematisk med å fremme et trygt og inkluderende barnehagemiljø, og med å oppdage, undersøke og forebygge alle former for krenkelser. Vi stopper krenkelser og følger opp med egnede tiltak helt til barna opplever at de har et trygt og inkluderende miljø.

Personalets individuelle mål:
Jeg arbeider kontinuerlig med å fremme et trygt og inkluderende miljø i min avdeling/gruppe, og med å undersøke og forebygge alle former for krenkelser. Jeg stopper krenkelser og følger opp til barna opplever at de har et trygt og inkluderende miljø.

Foreldresamarbeid og foreldremedvirkning vil også være et viktig område i arbeidet med «barnehagemiljø og krenkelser». Foreldrene vil fortløpende få informasjon og innsyn i hva vi jobber med på hver enkelt avdeling.


Vi vil videreføre vårt arbeid innenfor flere områder, hovedtema vil bli:

 • De minste barna i barnehagen
 • Uteliv / Friluftsliv
 • Overgang barnehage/skole
 • Språk og språklig bevissthet
 • Holdningsskapende arbeid opp i mot:
 • Empati og følelser(mobbing)
 • Vennskap
 • Folkeskikk
 • Kosthold
 • Trafikkoppdragelse


Barnehagens progresjonsplan for de 7 fagområdene kommer som vedlegg til årsplan.

Rammeplanens fagområder og levanger kommunes oppvekstplan, vil være gjennomløpende hele året vedrørende fokusområder vi skal arbeide med bl.a.:

 • Helsefremmende arbeid
 • Danning og Demokrati
 • Barnehagen som kulturarena
 • Barns medvirkning


Fokusområdet i år = Implementering av ny rammeplan som gjelder fra 1. august 2017.

Spørsmål personalet skal jobbe med:

 • På hvilken måte viser vi barnas interesser respekt?
 • Hvordan påvirker barnas interesse det pedagogiske miljøet i barnehagen?
 • Hvilke minner og gode opplevelser vil vi at barna skal ha med seg fra barnehagen?

Prosesser
 Til toppen av siden

Publisert: 07.03.2014 09:55 Sist endret: 06.07.2020 09:17
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051