Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Vedtekter - A/S Levanger Tomteselskap

Vedtekter - som PDF - original versjon med underskrifter som PDF
vedtatt på generalforsamling den 20. september 1990, sak 4

§1
Selskapets navn er A/S Levanger Tomteselskap

§ 2
Selskapets formål er å erverve tomteområder i Levanger, gjøre disse byggeklare og overdra dem til tomtesøkere. Når kommunen eventuelt mener at en tomtesøker bør få anledning til å feste en tomt, kan tomten overdras fra selskapet til kommunen, som deretter foretar bortfeste. Videre kan selskapet forestå den enkelte byggherre, eller byggherrer i fellesskap, med konkrete byggeprosjekter som boligbygg, servicebygg, eller andre bygg eller anlegg i henhold til gjeldende reguleringsplan, og som inngår som en naturlig funksjon for å betjene et utbygd boligfelt.

§ 3
Selskapets forretningskontor er i Levanger.

§ 4
Aksjekapitalen er på kr. 50.000,-, fordelt på 50 aksjer á kr. 1.000,-, fullt innbetalt og lydende på navn.

§ 5
Salg av aksjer må godkjennes av selskapets styre for å være gyldig. Bekjentgjørelse til aksjonærene skjer ikke i offentlige tidender.

§ 6
Selskapets styre består av 5 medlemmer med personlige varamenn, som velges av generalforsamlingen for 2 år om gangen. Av disse velger generalforsamlingen en til formann og en til varaformann.
Formann eller varaformann sammen med ett av styremedlemmene tegner firmaet. Styret kan meddele prokura.

§ 7
Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Styret innkalles med minst 3 dagers varsel.

§ 8
På ordinær generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

1. Fastsetting av resultatregnskap og balanse
2. Anvendelse av årsoverskott eller dekning av underskott i henhold til fastsatte balanse, og om utdeling av utbytte.
3. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

For øvrig gjelder aksjelovens bestemmelser.

Publisert: 25.02.2010 11:52 Sist endret: 25.02.2010 14:05
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051