Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Enkeltannonser

Igangsatt planarbeid for Hovsåsen boligfelt på Åsen

Ut fra PBL § 12-8 varsles oppstart av detaljregulering for Hovsåsen boligfelt på Åsen, Levanger kommune, plan ID L2018014.

Planområdet er totalt på 93,8 daa., og omfatter deler av utmarka mellom de to gårdseiendommene Gnr. 206/ 1 Hove og Gnr. 208/1 Fossing Nordre. I tillegg et medtatt et lite område av Gnr 209/1 Vatn ovenfor jernbanelinja, samt noe areal for evt. gang- og sykkelvegtiltak langs nordsida av vegen til Husbygrenda.

Planarbeidet vil også omfatte en utbyggingsavtale mellom utbygger og Levanger kommune. Aktuelle tema kan være avløpsanlegg, trafikksikkerhetstiltak og evt. andre tiltak.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av flere boligtyper i en konsentrert utbyggingsform. Planarbeidet omfatter også arealer for veg, leke- og friområder.

Planområdet er i nylig vedtatt kommunedelplan for Åsen sentrum avsatt til boligformål. Planen er i oppstartmøte med Levanger kommune den 09.05.22 vurdert til å falle utenfor forskrift om konsekvensutredning.

 

 

Varselbrev og referat fra oppstartmøtet er tilgjengelig på kommunens hjemmeside. http://www.levanger.kommune.no/kungjoringettersyn/

Merknader og opplysninger i forbindelse med planoppstart kan rettes til SB Plan og prosjekt AS ved Sigbjørn Aarnseth, tlf. 9864 3026. Sigbjorn.aarnseth@ntebb.no

Frist for merknader er satt til 01.08.22

Planen fremmes på vegne av forslagstillerne, grunneierne til Gnr. 208/ og 206/1.

SB Plan og prosjekt AS

 


HISTORIKK:

Varsel om oppstart av detaljregulering og utbyggingsavtale for Gjemble søndre, Levanger

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved oppstart av planarbeid for Gjemble søndre, hovedsakelig på gnr. 7/3 på Nesset i Levanger kommune.Det varsles samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i henhold til pbl. § 17-4.


Nærmere beskrivelse av tiltaket kan ses i planinitiativet som ligger på Norconsults og kommunens nettside.

Forslagsstiller er Kjølen og Nydal Utbygging AS. Norconsult AS er plankonsulent.Informasjon knyttet til planarbeidet, planinitiativ og referat fra oppstartsmøte 31.03.2022, er lagt ut på www.norconsult.no under fanen «Aktuelt» og «Kunngjøringer»

For evt. innspill eller ytterligere opplysninger om reguleringsplanen kontaktes: Norconsult AS, Kongens gate 27, 7713 Steinkjer v/ arealplanlegger Pål Gauteplass tlf. 41420240 / e-post: pal.gauteplass@norconsult.com eller pr. brev til: Norconsult AS, Kongens gate 27, 7713 Steinkjer.

Frist for innspill til planarbeidet er 16. mai 2022.


**********************

KUNNGJØRING - SØKNAD OM MUDRING I LEVANGERSUNDET
- NEDLEGGING AV NY KOMMUNAL HOVEDVANNLEDNING 

Levanger kommune søker om mudring av ca. 2 500 m3 masser i forbindelse med nedlegging av ny kommunal hovedvannledning i Levnagersundet.

Her kan du se hele søknaden

Mer info på Mer info på www.statsforvalteren.no/trondelag/horinger . Eventuelle merknader sendesStatsforvalteren innen 22.10.2021 

 


Utdeling av disponible rentemidler fra Einar Borgsøs stiftelse for 2020

Stiftelsens formål er å støtte bestående arbeidsplasser og bosetting, samt etablere nye innen jordbruk, håndverk, småindustri m.v. utenfor regulert område i Levanger kommune, fortrinnsvis tidligere Frol kommune.

Stiftelsen skal også kunne gi støtte til ungdom som vil skaffe seg arbeidsplass og bosette seg i kommunen.

Søknad sendes: postmottak@levanger.kommune.no , eller Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, innen den 20.2.21

****************************


ANBUD - VETERINÆRVAKTTJENESTER FOR LEVANGER OG VERDAL

Denne anskaffelsen gjelder levering av veterinærvakttjenester i henhold til lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 3a, for Verdal- og Levanger kommune.

Anskaffelsen er delt opp i 2 delanskaffelser, en for hver kommune. Det skal inngås 3-4 avtaler i Verdal og 4-5 avtaler i Levanger.
Kontraktsperioden er på 4 år fra og med 01.03.2021.

Fullstendig utlysningstekst med konkurransegrunnlag, tildelingskriterier og informasjon om hvordan dere deltar i anbudet, finner dere på doffin:
Doffin referansen er: 2020-336109.

  • Frist for spørsmål til selve anskaffelsene/anbudet er 20.01.2021.
  • Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse er 01.02.2021 kl. 12.00.
  • Tilbudsåpning er satt til 01.02.2021 kl. 13.00.

Ved spørsmål, ta kontakt med Innherred Innkjøp, Innkjøpsrådgiver Frode Riberg, mobil: 47692580, e-post: frode.riberg@inderoy.kommune.no


********************************

04.11.20 Oppstart av navnesak Skogset/Skågset i Levanger kommune
I henhold til "Lov om stadnamn" er det startet opp navnesak for avklaring av skrivemåten for gårdsnavnet Skogset/Skågset i Levanger kommune. Her kan du lese oppstartsbrevet
Eventuelle merknader til skrivemåten sendes: Levanger kommune, Geodata og oppmåling, Postboks 130, 7601 Levanger  - e-post: postmottak@levanger.kommune.no
- innen 01.01.2021

*********************************
20.12.19 - Høring - søknad om tillatelse til deponering av snø - Storøra, Levanger

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til fmtlpost@fylkesmannen.no ,
innen 24. januar 2020.

*********************************

30.07.19 - Høring: Forslag til revidert planprogram: Utarbeidelse av Kommunedelplan klima, miljø og energi

Levanger kommunestyre vedtok i sak 9/19 at det skal utarbeides ny Kommunedelplan klima, miljø og energi. Dette innebærer revidering av felles Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av flere kommunedelplaner som også ble vedtatt i sak 9/19.

Planprogram på høring - klikk for PDF-versjon

Levanger formannskap vedtok i møte 29.05.19 å legge forslag til revidert planprogram på høring, samtidig med at det varsles om igangsetting av arbeidet med Kommunedelplan klima, miljø og energi. Dette i samsvar med plan- og bygningsloven.

Høringen er avgrenses til å gjelde forhold knyttet til Kommunedelplan klima, miljø og energi

 

Frist for høringsuttalelser: 30. juli 2019.  

 

Høringsuttalelser merkes «Revidert planprogram: Kommunedelplan klima, miljø og energi» og sendes på e-post til: postmottak@levanger.kommune.no, eller skriftlig til: Levanger kommune, Boks 130, 7601 Levanger 
Til toppen av siden 

Publisert: 11.06.2019 08:48 Sist endret: 24.06.2022 12:29
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051