Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Vedtatte arealplaner

Plan- og bygningsloven[til ettersyn nå] [historisk ettersyn]

 

Søk på siden med Ctrl + F


PLANVEDTAK
Levanger kommunestyre har i møte den 23.09.2020 med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12, vedtatt følgende reguleringsplaner:

Detaljregulering Ytterøy brannstasjon (sak PS 59/20)
Reguleringsplanen tilrettelegger for bygging av brannstasjon på Ytterøy på eiendommen 354/8.
I tillegg inneholder planforslaget tilrettelegging for sentrumsformål på eiendommene nord-øst for brannstasjonstomta, mot dagens avkjørsel til skolen.

Detaljregulering Kårstua barnehage (sak PS 63/20)
Reguleringsplanen tilrettelegger for areal til barnehage med tilhørende parkering og trafikkareal.
Planområdet er knyttet til den eksisterende gårdsbarnehagen «Kårstua», og omfatter eiendommen 26/23 og deler av eiendommene 26/1 og 26/4.

Områderegulering for Holåsen Vest (sak PS 64/20) - vedtatt 23.09.20 - Plankart
Levanger kommune har regulert område på Skogn, Holåsen Vest til boligformål (gnr./bnr. 35/88). Det skal bygges både eneboliger, konsentrert småhusbebyggelse og leiligheter som forutsetter detaljregulering før igangsetting.
Stinett inn til friluftslivsområde på Holåsetoppen beholdes, og det avsettes flere lekeplasser. Adkomst til område skjer både som forlengelse av Mønsterhaugvegen og Harevegen, og som ny avkjørsel fra Mønsterhaugvegen lengst sør i planområdet.

Kommunens vedtak om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra kunngjøringsdato 26.09.20.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Levanger kommune innen 3 år fra kunngjøringsdato.


PLANER TIL OFFENTLIG ETTERSYN

Plan- og utviklingsutvalget i Levanger har i møte den 17.06.2020 med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10, vedtatt at følgende arealplaner sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn:

Detaljregulering Kårstua barnehage (sak PS 25/20)

Planforslaget tilrettelegger for areal til barnehage med tilhørende parkering og trafikkareal. Planområdet er knyttet til den eksisterende gårdsbarnehagen «Kårstua», og omfatter eiendommen 26/23 og deler av eiendommene 26/1 og 26/4.

Detaljregulering Rundkjøring ved Mo gård (sak PS 26/20)

Planforslagets hovedgrep omfatter etablering av trearmet rundkjøring som erstatning for dagens kryss i Kirkegata ved Mo gård. Tiltaket omfatter også stenging av vei fra Moafjæra ut på fylkesveien ved brannstasjonen, samt etablering av gang- og sykkelveier, parkering i to plan og bussholdeplasser ved Levanger VGS.
Geoteknisk vurdering - PDF

Detaljregulering Ytterøy brannstasjon - Rampa (sak PS 27/20)

Planforslaget tilrettelegger for bygging av brannstasjon på Ytterøy på eiendommen 354/8. I tillegg inneholder planforslaget tilrettelegging for sentrumsformål på eiendommene nord-øst for brannstasjonstomta, mot dagens avkjørsel til skolen.

Planforslagene kan ses på kommunenes hjemmeside: www.levanger.kommune.no under Annonse/høring eller under fanen Politikk og riktig møtedato i PUU. Evt. kan saken leses på Servicekontoret på rådhuset, Håkon den Godes gate 30. Dersom saksdokumenter ønskes tilsendt kan kommunen kontaktes for dette. Eventuelle uttalelser til planforslagene sendes til Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, eller postmottak@levanger.kommune.no innen 22.08.2020.

PLANVEDTAK

Levanger kommunestyre har i møte den 29.01.2020 med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12, vedtatt følgende reguleringsplan:

Detaljregulering Sjøgata brygge (PS 6/20)

Detaljreguleringen omfatter eiendommen gnr. 315 bnr. 118 og 332 i Levanger sentrum. Planen tilrettelegger for etablering av ny boligbebyggelse med tilhørende parkeringsanlegg. Planen sikrer også den historiske allmenningen opp mot Sjøgata som offentlig park/uteoppholdsareal.

Kommunens vedtak om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger - eller til e-post: postmottak@levanger.kommune.no innen 3 uker fra kunngjøringsdato 27.06.20.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Levanger kommune innen 3 år fra kunngjøringsdato.


Levanger kommunestyre har i møter den 29.01.2020 og 26.02.2020, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtatt følgende:

Detaljregulering Gamle kongeveg nord 14, sak 7/20
Planen regulerer konsentrert boligbebyggelse på eiendommen gnr 273 bnr 70, gamle kongeveg nord 14. Planen åpner for inntil 20 nye boenheter på eiendommen som inntill nylig har vært i bruk som barnehage.

Detaljregulering Troset grustak, sak 15/20
Planen regulerer eksisterende grustak i Markabygda (gnr 106, bnr 1), og tilrettelegger for framtidig utvidelse av grusressursen.

Oppheving av regulerings- /bebyggelsesplaner innenfor kommunedelplan for Levanger sentrum, sak 16/20
Vedtaket opphever 118 regulerings- og bebyggelsesplaner innenfor planområdet til kommunedelplan for Levanger sentrum, vedtatt 16.10.2019. Vedtaket inkluderer alle mindre vesentlige endringer og mindre endringer innenfor disse planene. Den nye kommunedelplanen vil nå bli gjeldende plansituasjon for områdene hvor disse planene er opphevet.

Kommunens vedtak om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningsloven § 12- 12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra kunngjøringsdato 29.02.20.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Levanger kommune innen 3 år fra kunngjøringsdato 29.02.20.


Levanger kommunestyre har i møte den 22.05.2019 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, vedtatt følgende reguleringsplaner:

Revisjon av områdeplan for Levanger havn (PS 29/19)
Planen er en revidering av gjeldende områderegulering. Planen inneholder endringer av avgrensning og arealbruk på ytre havn. Både vegstrukturer, utbyggingsområder, arealbruk og krav til næringsareal er endret. Tillatt utnyttelse og byggehøyder er økt i forhold til gjeldende plan.

Kommunens vedtak om reguleringsplan og reguleringsendring kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra kunngjøringsdato 25.05.19.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Levanger kommune innen 3 år fra kunngjøringsdato.


Levanger kommunestyre har i møte den 20.03.2019 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12- 12, vedtatt følgende reguleringsplaner:

Detaljregulering Svartvika hyttefelt (PS 10/19)
Reguleringsplanen omfatter fortetting av eksisterende hyttefelt i Svartvika i Åsenfjord, gnr./bnr. 242/3. Planen åpner for 21 nye hyttetomter, opparbeiding og justering av adkomstveg, samt utviding av eksisterende småbåthavn.

Detaljregulering boligområdet Bjørnang II (PS 11/19)
Reguleringsplanen omfatter eiendom gnr/bnr. 47/2, samt 47/28 og deler av 48/16 og 54/1 på Bjørnang, Skogn. Planen åpner for opparbeidelse av fem nye boligtomter samt ny avkjøring fra Bjørnangvegen.

-----------

Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 13.03.19 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14, vedtatt følgende reguleringsendring:

Reguleringsendring Gamle Kongeveg 102 (PS 13/19)
Endringen består i å endre fra konsentrert småhusbebyggelse til frittliggende småhusbebyggelse på eiendommen Gamle Kongeveg 102. Dette medfører at boligtettheten for tomta går fra 6-8 boenheter til 4 enkeltstående boenheter.

Kommunens vedtak om reguleringsplan og reguleringsendring kan i henhold til plan- og bygningsloven § 12- 12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra kunngjøringsdato 23.03.19.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Levanger kommune innen 3 år fra kunngjøringsdato 23.03.19.


Levanger kommunestyre har i møte den 12.12.2018 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12- 12, vedtatt følgende reguleringsplan:

Detaljregulering Gang- og sykkelvei, Sundbrua – Kjønstadmarka (PS 85/18)
Detaljreguleringen omfatter oppretting av sammenhengende fortau/gang- og sykkelvei på strekningen Sundbrua – Kjønstadmarka langs Byborgvegen og Nordsivegen.

--------

Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 05.12.2018 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14, vedtatt følgende reguleringsendring:

Mindre endring – Detaljregulering Purktrøa (PS 69/18)
Planbestemmelsen pkt. 6.5 endres slik at maks. tillatt møne- og gesimshøyde for stall økes fra hhv. 4,5 m og 3,5 m til 6,5 og 4,5 m. Dette for å dekke opp de behovene som stallen i gårdsbarnehagen var ment å fylle.

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan og reguleringsendring kan i henhold til plan- og bygningsloven § 12- 12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra 18. desember 2018.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Levanger kommune innen 3 år fra kunngjøringsdato 18. desember 2018.


Levanger kommunestyre har i møte den 21.11.2018 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, vedtatt at følgende reguleringsendringer:

Reguleringsplan Langøya (PS 68/18)

Planforslaget er en regulering av eksisterende hytteområde på Langøya, Åsenfjord. Forslaget innebærer oppgradering av planbestemmelser, justering av eksisterende hyttetomter, innregulering av godkjente flytebrygger, parkering, adkomst m.m. Planen åpner ikke for nye hyttetomter.

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningsloven § 12- 12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra kunngjøringsdato 24. november 2018.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Levanger kommune innen 3 år fra kunngjøringsdato 24. november 2018.


Levanger kommunestyre har i møte den 17. oktober 2018 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtatt følgende reguleringsplaner:

Detaljregulering for Hopla (sak PS 58/18) - oppdaterte bestemmelser etter vedtak  17.10.18 PDF
Omfatter etablering av 7 nye tomter for fritidsbebyggelse og 5 nye naust langs på nordsiden av Hoplafjorden. Planen regulerer felles småbåthavn/bryggeanlegg og sikrer tydeligere bestemmelser for bruk av eksisterende og nye naust.

Detaljregulering for jernbanekryssing Skogn (sak PS 59/18)
Omfatter regulering av ny planskilt løsning for kryssing med jernbanen gjennom Skogn sentrum samt nødvendig omlegging av fv. 754. Det legges opp til planfri løsning både for biltrafikk og gående/syklende.

Detaljregulering for Stamnhaugen (sak PS 60/18)
Omfatter regulering på Grønningen statsallmenning, gnr/bnr: 371/1 ved Grønningen i Levanger kommune, til område for fritidsboliger med tilhørende adkomstveger og parkeringsareal. Det planlegges regulert inn 10 fritidsboliger.

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningsloven § 12- 12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, eller e-post: postmottak@levanger.kommune.no innen 3 uker fra kunngjøringsdato 23. oktober 2018. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Levanger kommune innen 3 år fra kunngjøringsdato 23. oktober 2018.


Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 13.06.2018 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, vedtatt at følgende reguleringsendringer:

Endring detaljregulering Ekne småbåthavn og friluftsområde (PS 42/18)
Endringen omfatter mindre endringer av formålsområder og reguleringsbestemmelser.

Endring av reguleringsbestemmelser - Frol bygdeallmenning (PS 43/18)
Endringen omfatter reguleringsbestemmelsene til Frol Bygdeallmenning sine regulerte områder på Frolfjellet. Endringen innebærer at det blir samme byggeregler for all fritidsbebyggelse på Frolfjellet og at byggereglene er i samsvar med kommunens generelle regler for hyttebebyggelse.

---------------

Levanger kommunestyre har i møte den 20.06.18 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12- 12 vedtatt følgende reguleringsplaner:

Detaljregulering Stokkberget B2 (PS 43/18)
Planen gjelder for felt B2 i områdeplan for Stokkberget på Åsen. Området reguleres til boligformål, totalt 15 enheter.

Detaljregulering Rognhaug (PS 44/18)
Planen gjelder for Alstadhaugvegen 65 på Levangernesset. Området reguleres til boligformål, totalt 6 enheter fordelt på 3 bygningskropper.

Detaljregulering Kjønstadmarka etappe 3 (PS 45/18)
Reguleringsplanen omfatter neste byggetrinn av Kjønstadmarka. Det legges opp til ca. 155 nye boenheter, både som eneboligtomter, rekkehus, tomannsboliger og lavblokker. Planforslaget omfatter regulering av fortau, lekeplasser, grønnstrukturer m.m.

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningsloven § 12- 12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra kunngjøringsdato 30. juni 2018.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Levanger kommune innen 3 år fra kunngjøringsdato 30. juni 2018.


Levanger kommunestyre har i møte den 30. mai 2018 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12- 12 vedtatt følgende reguleringsplaner:

Detaljregulering garasjer i Jernbanegata 15-17 (PS 29/18)
Reguleringsplanen omfatter omdisponering av kommunens tomt øverst i Jernbanegata, gnr./bnr. 315/191, til garasjeanlegg og offentlig parkering.

Detaljregulering Levanger sør - Magneten (PS 30/18)
Reguleringsplanen omfatter store deler av handelsområdet på Moan, og samordner flere av dagens reguleringsplaner i området. Forslaget tilrettelegger for framtidig nærings- og boligutvikling med høyere arealutnyttelse, større høyder og mer fleksible arealformål.

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningsloven § 12- 12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra 7. juni 2018.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Levanger kommune innen 3 år fra kunngjøringsdato 7. juni 2018.


Levanger kommunestyre har i møte den 21. mars 2018 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12- 12 vedtatt følgende reguleringsplan:

Detaljregulering for Stokkberget B9 (PS 15/18)
Planforslaget er en detaljering av felt B9 i områdeplan for Stokkberget av 2008. Detaljreguleringen omfatter regulering av to boligblokker på 2 og 3 etasjer (15 boenheter) på Stokkberget i Åsen.

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningsloven § 12- 12 påklages.
Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra 14. april 2018.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Levanger kommune innen 3 år fra kunngjøringsdato 14. april 2018.


Levanger kommunestyre har i møte den 28. februar 2018 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12- 12 vedtatt følgende reguleringsplaner:

Detaljregulering Åsvegen 15-17 (PS 11/18)
Hensikten med planen er å legge til rette for en høyere utnyttelse av eiendommene enn det dagens reguleringsplan åpner for, samt å gi mulighet for boligformål. Bane NOR har innsigelse til denne planen og annet planarbeid på Skogn som følge av mangel på omforent løsning for planfritt jernbanekryss i Skogn sentrum. Detaljregulering for Åsvegen 15-17 skal oversendes til Kommunal‐ og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse.

Planendring detaljregulering for Djupvika hytteområde (PS 12/18)
Planendringen legger opp til lokalt uttak av stein til molo som skal oppføres på planområdet. Det legges samtidig til rette for en del mindre vesentlige endringer av planen.

Detaljregulering for Purktrøa (PS 13/18)
Reguleringsplanen åpner for bygging av nytt barnehagebygg for Purktrøa gårdsbarnehage ved Voll gård på Skogn.

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningsloven § 12- 12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra kunngjøringsdato 3. mars 2018.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Levanger kommune innen 3 år fra kunngjøringsdato 3. mars 2018.


Plan- og utviklingskomiteen i Levanger kommune har i møte den 15.11.2017 vedtatt mindre endringer i følgende reguleringsplaner, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14:

Detaljreguleringsplan for Sørlia – felt A, opprinnelig vedtatt 06.03.1995
Endringen innebærer en fortetting av det opprinnelige reguleringsområdet avmerket som felt A. Det legges nå opp til mindre og flere enheter.

Detaljreguleringsplan for Kathrines Minde, opprinnelig vedtatt 26.06.2009
Endringen innebærer ny utnyttingsgrad og nytt parkeringskrav, samt endring i taktype.

Vedtak om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningsloven § 12- 12 påklages. Eventuelle klager må framsettes skriftlig og sendes Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra kunngjøringsdato 16. desember 2017.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 16.12.17.


Kommunestyret i Levanger kommune har i møte den 13.12.2017, vedtatt følgende reguleringsplaner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12- 12:

Detaljregulering for ny Sæther bru

Reguleringsplanen legger opp til kurveutretting og ny kryssing av jernbanelinjen ved Sæther gård. Planen tar utgangspunkt i utbedring av eksisterende trase.

Detaljregulering for Korsbakken

Reguleringsplanen legger opp til kurveutretting og ny bro m/gang- og sykkelforbindelse over jernbanelinjen ved Korsbakken. Planen tar utgangspunkt i utbedring av eksisterende trase.

Detaljregulering for E6 Åsen sør – Kleiva

Reguleringsplanen legger opp til en omlegging av E6 mellom Vuddudalen og Åsen sentrum v/Grennebakken. Planen legger også opp til egen broadkomst opp til Grennebakken samt utbedring av eksisterende trasé nord i Vuddudalen. 

Detaljregulering Jamtvegen 22

Planen legger til rette for riving av eksisterende enebolig og uthus med garasje, for oppføring av kjedehus med tilsammen 7 boenheter, på eiendommen 275/125 (Jamtvegen 22) på Bruborg.

Vedtak om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningsloven § 12- 12 påklages. Eventuelle klager må framsettes skriftlig og sendes Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra kunngjøringsdato 16. desember 2017.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 16.12.17.


Levanger kommunestyre har i møte den 18. oktober 2017 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12- 12 vedtatt følgende reguleringsplaner:

Detaljregulering Stokkberget B3 (sak PS 51/17)
Stokkberget B3 reguleres til 7 boenheter med tilhørende parkering, lekeareal, renovasjonsanlegg og teknisk infrastruktur - vedtatt plankart PDF - vedtatte bestemmelser PDF

Detaljregulering Gamle Kongeveg Nord 6 (sak PS 52/17)
Tomta for gamle Innherreds barnehjem i Gamle Kongeveg Nord 6 reguleres til konsentrert boligbebyggelse i form av 12-16 leiligheter i to etasjer. Vedtatt plankart PDF - Reviderte bestemmelser etter vedtak PDF

Detaljregulering Gamle Kongeveg 102 (sak PS 53/17)
Gamle kongeveg 102 legger opp til fortetting av en utbygd eneboligtomt, like sør for Gamle Kongeveg Nord 6. Reguleringsplanen legger opp til 8 boenheter fordelt på to bygg med tilhørende parkering, uteoppholdsareal, renovasjonsanlegg og teknisk infrastruktur.

Detaljregulering Birkelund Markabygda (sak PS 54/17)
Haugen Birkelund i Markabygda reguleres med inndeling av 7 tomter for eneboliger. Et kulturminne - en gammel gravrøys fra bronsealder-jernalder ivaretas som friområde med hensynssone i midten av planområdet.

Detaljregulering Eidslunden (sak PS 55/17)
Området reguleres til konsentrert boligbebyggelse i form av 4 leilighetsblokker som kan romme 50-60 boenheter. Planområdet omfatter eiendommen gnr./bnr. 1/250 langs Eidsbotnvegen. Store deler av eiendommen skal videreføres som frilufts-område. Det vil bli etablert fortau fra planområdet langs Eidsbotnevegen frem til eksisterende fortau før anleggsarbeidet tar til.

Vedtak om reguleringsplan/detaljregulering kan i henhold til plan- og bygningsloven § 12- 12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra 28.10.17. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til Plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 28.10.17


Plan- og utviklingskomiteen har i møte den 13.09.2017 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-9 vedtatt følgende planprogram:

Planprogram – Svartvika (sak 57/17)
Kommunen har stilt krav om at det utarbeides planprogram for arbeidet med detaljregulering for hytteområde i Svartvika i Åsenfjord, (gnr./bnr. 242/3). Planområdet omfatter nye områder til utbygging av fritidsbebyggelse.

Planprogram – Solbakken (sak 58/17)
Kommunen har stilt krav om at det utarbeides planprogram for arbeidet med detaljregulering for Solbakken boligfelt på Ekne, (gnr./bnr. 156/5). Planområdet omfatter nye områder til boligbygging.

Et planprogram er en plan for arbeidet med et planforslag. Planprogrammet skal bl.a. gjøre rede for frister og medvirkning, samt kravet til utredninger.
Vedtakene om fastsetting av planprogram kan ikke påklages.


Levanger kommunestyre har i møte den 10. mai 2017 med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12- 12, 17-4 vedtatt følgende:

Utbyggingsavtale Levanger brygge 1, sak 28/17
Utbyggingsavtalen har til hensikt å tilrettelegge for utbygging på deler av området på Levanger havn, samt sikre gjennomføring av tiltak. Avtalen er inngått mellom Levanger kommune og utbygger, for opparbeidelse av teknisk infrastruktur.

Detaljregulering Garasjer i Jernbanegata, sak 27/17
Område avsatt til omregulering til delt garasje- og parkeringsformål gjelder grøntområde og parkeringsareal på kommunal eiendom øverst i Jernbanegata i Levanger sentrum. Garasjene oppføres som erstatning for eksisterende garasjer langs Jernbanegata som forutsettes revet.

Detaljregulering Sentrumsboliger Åsen, sak 26/17
Planområdet er på ca. 13,5 dekar og er plassert på nordsiden av Åsen sentrum, ved Hammerøyvegen og Grilstad fabrikk. Det er lagt opp til konsentrert boligbebyggelse i form av blokker, kjedete hus/rekkehus samt noe terrassert bebyggelse lengst nord i planområdet.

Vedtak om regulering kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12- 12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra 13.05.17.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 13.05.17.


 

Levanger kommunestyre har i møte den 1. mars 2017 med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12- 12 vedtatt følgende reguleringsplaner:

Detaljregulering Levanger brygge 1 (sak 10/17)
Reguleringsplanen omfatter et begrenset område på indre havn i Levanger sentrum, som er avsatt til B/F/K -04 i gjeldende områdeplan. Reguleringsplanen legger til rette for utbygging av et fremtidig bygg i flere trinn, bestående av kombinert bolig/forretning/kontor/bevertnings-formål.

Detaljregulering for Staupslitoppen boligområde (sak 11/17)
Planområdet er på i underkant av 11 daa, og er en del av Gjemble Gård ved Gjembleskorsen øverst i Staupslia.  Planen legger til rette for utbygging av 18 nye boenheter i form av leiligheter og rekkehus. Det foreslås også innregulert en busstopp langs Gjemblevegens nordside.

Vedtak om reguleringsplan/detaljregulering og mindre endring kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12- 12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra 18.03.17.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til Plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 18.03.17.


Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 15. februar 2017 med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12- 12 og 12-14 vedtatt følgende mindre endring av reguleringsplan:

Mindre endring av detaljregulering for Vollamarka boligfelt 2 (sak 8/17)
Vedtaket er tilknyttet regulert boligområde Vollamarka, som ligger langs Frostavegen sør for Hammervatnet i Åsen. Planbestemmelsene for området er endret ved at det tillates flere ulike taktyper for bolighus, samt at maks. høyde for møne og gesims er justert opp i tråd med mer moderne byggeskikk.

Vedtak om reguleringsplan/detaljregulering og mindre endring kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12- 12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra 25.02.17.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til Plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 25.02.17.


Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 18. januar 2017 med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12- 12 og 12-14 vedtatt følgende mindre endring av reguleringsplan:
Mindre endring av områderegulering for Kjønstadmarka 2 (sak 4/17)
Regulert boligområde ligger nord på Levangernesset. Plankartet er endret ved at to tomter er slått sammen, det er lagt inn en ny tomt med tilhørende adkomst, trafo med fareområde er tatt med samt adkomst til tomt nr. 25.

Levanger kommunestyre har i møte den 25. januar 2017 med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12- 12 vedtatt følgende reguleringsplan:
Detaljregulering Korsbakken (sak 4/17)
Planområdet er på ca. 12,5 daa og ligger ca. 1,5 km nordøst for Skogn sentrum, ca. 400 meter sør for sjøen og grenser til Fylkesveg 119 i sørøst, jernbanen og E6 i nord. I vest grenser området mot eksisterende gårdsbebyggelse og jordbruksareal. Planen legger til rette for ny boligbebyggelse med tilhørende grønnstruktur og adkomst. 

Vedtak om reguleringsplan/detaljregulering og mindre endring kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12- 12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra 04.02.17.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til Plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 04.02.17.


Klikk for planprogram som PDFFastsatt planprogram E6 Åsen - Mære
Statens vegvesen varsler i henhold til § 6 i forskrift om konsekvensutredning, at kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer har fastsatt planprogram for kommunedelplaner E6 Åsen nord–Mære.

Fastsatt planprogram PDF

Planprogrammet er endret på følgende punkter:

  • Kommunene legger selv ut kommunedelplanene til offentlig ettersyn
  • Det gjennomføres kartlegging av naturtyper innenfor planområdet
  • Risiko- og sårbarhetsanalyse skal gjennomføres på alle alternativer som konsekvens- utredes
  • Tema som skal analyseres men hensyn på lokale og regionale virkninger av ny E6, avklares med regionale myndigheter og kommuner i forkant av konsekvensutredningen.


Statens vegvesen: http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6innherred


 

Kommunestyret i Levanger har i møte den 23.11.2016 vedtatt følgende reguleringsplaner med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12- 12:

Endring av reguleringsplan for eiendommen 1719/314/82 – Moan – Etablering av fjernvarmeanlegg (sak 54/16).
Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av fjernvarmeanlegg på inntil 1 MW basert på flisfyring. Anlegget har til hensikt å erstatte eksisterende fyringsløsninger basert på fossile brennstoff.

Vedtak om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12- 12 påklages. Eventuelle klager må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra kunngjøringsdato 17. desember 2016

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 17. desember 2016.


Levanger kommunestyre har i møte den 21. september og 19. oktober 2016 med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12- 12 vedtatt følgende reguleringsplaner:

Detaljreguleringsplan Jamtkneppet hyttefelt II (sak 44/16)
Detaljplanen omhandler en utvidelse/fortetting av eksisterende reguleringsplan for Jamtkneppet fra 1993. Planendringen innebærer flytting av 6 hyttetomter til nytt område ved Storlidalen.

Detaljregulering hyttefelt og flytebrygge Saltbuvik (sak 48/16)
Planområdet er på 216 daa og ligger i Leangsfjorden, innerst i Åsenfjorden. Vedtatt plan legger til rette for utvidelse/fortetting av eksisterende hyttefelt samt etablering av småbåtanlegg med maks 40 båtplasser.

Vedtakene kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12- 12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 3 uker fra 22.10.16.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til Plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 22.10.16.  


Levanger kommunestyre har i møte den 22. juni 2016 med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12- 12 vedtatt følgende reguleringsplaner:

Detaljregulering for Åsen sentrum (sak 34/16)
Planområdet gjelder Åsen sentrum nord for E6. Planen legger til rette for utvidelse av eksisterende industriområde, barnehageutbygging, ny flerbrukshall, nytt nærmiljøanlegg samt nye løsninger for trafikk og parkering, 

Detaljregulering psykiatribygg Sykehuset Levanger (sak 33/16)
Planområdet er på ca. 9,5 daa og ligger omtrent midt inne på området til Sykehuset Levanger, i utkanten av Levanger sentrum. Planen legger til rette for et nytt psykiatribygg og tilhørende parkområde.

Detaljregulering for del av Løvtangen hytteområde (sak 36/16)
Planområdet er på ca. 32 daa og ligger på Løvtangen sør i Levanger kommune. Planen avklarer grensene mellom ulike arealformål, i tråd med dagens situasjon. I tillegg legges det opp til ny veg og en ny hyttetomt.

Detaljregulering – Fv 134 Øver-Tynes – Trafikksikkerhetstiltak (sak 35/16)
Planområdet ligger på gården Øver-Tynes. Hensikten med planen er å utbedre trafikksikkerheten og bomiljøet langs Fv 134 som i dag går gjennom gårdstunet. Planen legger opp til ny trase utenfor gårdstunet med nye avkjørsler inn til boligbebyggelsen i området.

Vedtakene kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12- 12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 3 uker fra 25.06.16.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til Plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 25.06.16.


Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 15. juni 2016 med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12- 12 og 12-14 vedtatt mindre endring av følgende reguleringsplaner:

Mindre endring av reguleringsplan for Løvtangen (sak 35/16)
Endringen åpner for større hytter, samt justering av tillatt mønehøyde og plassering av bygg og konstruksjoner iht. kommuneplanens arealdel.

Mindre endring av Kathrines Minde (sak 43/16)
Endringen opphever rekkefølgebestemmelsen som forbyr bygging før ny vedtak av ny avlastningsveg. Det er videre innført rekkefølgebestemmelser som sikrer geotekniske forhold samt utbygging av gang- og sykkelsveg/fortau før utbygging.

Mindre endring av reguleringsplan Norske Skog (sak 44/16)
Planendringen består av en utvidelse av planområdet mot nord. Dette for å kunne legge til rette for nytt kaianlegg for Biokraft AS.

Vedtakene kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12- 12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 3 uker fra kunngjøringsdato, 18.06.2016.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til Plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 18.06.2016.


Plan- og utviklingskomiteen har i møte den 10. februar 2016 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt at følgende forslag til detaljregulering legges fram for høring og offentlig ettersyn:

Reguleringsendring for del av Løvtangen hytteområde (sak 10/16)
Formålet med planarbeidet er en justering av gjeldende plan for Løvtangen hytteområde i Åsenfjord. Endringen omfatter bl.a. en utvidelse av område for fritidsbebyggelse, tilrettelegging for fradeling av hyttetomt, anlegning av en ny adkomstveg samt justering av dagens formålsgrenser.

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 30. april 2016. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no


 

Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 11. mai 2016 med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12- 12 og 12-14 vedtatt følgende mindre endring av reguleringsplan:

Mindre endring av detaljregulering for Sundberga, Ytterøy (sak 27/16)
Vedtatt plan legger til rette for to leilighetsbygg like vest for eksisterende dagligvarebutikk Coop marked Hokstad på Ytterøy. Det er vedtatt justeringer av plankartet som tar hensyn til nylig oppmålte eiendomsgrenser, spesielt mot nabotomt gnr. 331 bnr. 9.

-------------

Levanger kommunestyre har i møte den 18. mai 2016 med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12- 12 vedtatt følgende reguleringsplaner:

Detaljregulering Mule boligfelt (sak 26/16)
Planområdet ligger i Levanger kommune, ca. 5 km øst for Levanger sentrum og 8 km vest for Verdal. Planområdet er ca. 20 dekar, og ligger i et åpent og relativt flatt landskap med gode solforhold. Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbygging, samt å opprettholde lekeområder både for planens boligområde og andre boligfelt i nærområdet. Det skal også sikres trygge og trafikksikre løsninger for gående og syklende. Det vises til sakspapir og vedlegg for utfyllende informasjon. 

-------------

Detaljregulering E6 Mulelia – Trafikksikkerhetstiltak (sak 25/16)
Planområdet ligger langs E6 (hp 10 km 9,57 – km 11 km 0,39) i Levanger kommune. Planområdet omfatter E6 fra dagens kryss til renovasjonsanlegget i Mulelia rett nord for jernbanebrua og østover til dagens kryss med fv. 134 Gamle Kongeveg Nord på Rinnleiret. Hovedmålsettingen med prosjektet er å bedre trafikksikkerheten på strekningen Mulelia. Formålet med detaljreguleringen er å fastsette i detalj hvordan arealet innenfor planavgrensningen skal utnyttes eller vernes. Planen fastsetter utforming og plassering av nytt kryss og lokalveg, samt avklarer nødvendige arealer som må erverves for å kunne gjennomføre tiltaket. 

Vedtak om reguleringsplan/detaljregulering og mindre endring kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12- 12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra 21.05.16.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til Plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 21.05.16.


Levanger kommunestyre har i møte den 16. mars 2016 med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12- 12 vedtatt følgende reguleringsplaner:

Detaljregulering Nossumhyllan felt D2 – del av 1719/18/74 (sak 17/16)

Planområdet ligger sør-vest for Eidsbotn og Levanger sentrum. Formålet med planen er å legge til rette for tre boliger i rekke istedenfor to eneboliger slik det er regulert til i gjeldende plan. Det er ingen utvidelse utover gjeldende plan.

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplaner kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12- 12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og kan sendes Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra kunngjøringsdato.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til Plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra kunngjøring.


Levanger kommunestyre har i møte den 17. februar 2016 med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12- 12 vedtatt følgende reguleringsplaner:

Detaljregulering Kvilstadvegen II (sak 12/16)

Planområder ligger sentralt på Kvilstad – Bruborg i Levanger. Formålet med planen er å legge til rette for en fortetting med fire boenheter.

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplaner kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12- 12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og kan sendes Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra kunngjøringsdato.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til Plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra kunngjøring.


Detaljregulering Kvilstad – Melding om egengodkjenning/vedtak i kommunestyret

Levanger kommunestyre har i møte den 27.01.2016 med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12- 12 egengodkjent/vedtatt følgende reguleringsplan: 

 

 

Detaljregulering Kvilstad, sak PS 8/16

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12- 12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra 11.02.16. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 11.02.16.


Plan- og utviklingskomiteen i Levanger kommune har i møte den 9. desember 2015 med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12- 12 og 12-14 vedtatt følgende mindre endring av reguleringsplan:

Reguleringsplan Nordlijordet - mindre reguleringsendring, sak 70/15

Planendringen omfatter sammenslåing av alle områder avsatt til renovasjon til ett felles renovasjonsanlegg mer sentralt i området. Renovasjonsanlegget vil bli utført i form av nedgravde containere.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12- 12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 3 uker fra 19.12.2015.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til Plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 19.12.15.


Detaljregulering rundkjøring i kryss Gjemblevegen/Sivs veg

Levanger kommunestyre har i møte den 18. november 2015, sak 75/15, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12- 12 vedtatt ovennevnte reguleringsplan.

 

 

Det er utarbeidet detaljregulering for kryss Gjemblevegen/Sivs veg. Planområdet er på 4,3 daa og ligge på Levangernesset. Formålet med planen er å legge til rette for rundkjøring for å bedre trafikksikkerheten for trafikantene. Utbygging av nytt Kjønstadmarka boligfelt vil gi økt trafikk langs Gjemblesvegen og i dette krysset er det i dag forholdsvis høy fart og dårlig sikt. 

Vedtaksbrev - planbeskrivelse - plankart - planbestemmelser - plantegning - normalprofil - visuell presentasjon PDF

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12- 12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred Samkommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra kunngjøringsdato 05.12.15.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsing i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Innherred Samkommune innen 3 år fra kunngjøring 05.12.15


Plan- og utviklingskomiteen har i møte den 30. september 2015 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12- 12, vedtatt følgende endring i reguleringsplan

Endret detaljregulering Gjemble lille, sak 61/15
Planområdet er på ca. 10,5 daa og ligger på Gjemble, på toppen av Staupslia i Levanger. Plankartet er endret internt i planområdet, ved en grensejustering mellom parkeringsformålet og formålet kombinert forretning/kontor/tjenesteyting. Hensikten med endringen er å legge opp til et nytt inngangsparti på det kommende forretningsbygget på eiendommen.

Plan- og utviklingskomiteens vedtak om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12- 12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra 10.10.15.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 10.10.15.


Levanger kommunestyre har i møte den 2. september 2015 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12- 12 vedtatt følgende reguleringsplaner:

Detaljregulering for Nesset oppvekstsenter/barneskole (sak 47/15)
Planområdet er på ca. 27 daa og ligger på Nesset, øst for Gjemblevegen. Vedtatt plan legger til rette for utvidelse av eksisterende skoleanlegg mot syd, samt utbedring av forhold for parkering og trafikkavvikling i tilknytning til anlegget.

Detaljregulering Sørlia del av felt D4 (sak 49/15)
Planområdet er på ca. 1,2 daa og omfatter nordre del av Eidsbotnvegen 66 (eiendommen gnr. 13 bnr. 7), som ligger ca. 2,5 km fra Levanger sentrum. Vedtatt plan legger til rette for utbygging av et leilighetsbygg med inntil 6 leiligheter med tilhørende parkering og boder.

Detaljregulering ny adkomstveg Følkesgrenda (sak 50/15)
Planområdet ligger sør for Åsen sentrum. Vedtatt plan legger til rette for ny vegadkomst til Følkesgrenda slik at den for dårlig dimensjonerte Grennemarken bru kan legges ned.

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplaner kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12- 12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra 12.09.15.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 12.09.15.


Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 10. juni 2015 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12- 12 og 12-14 vedtatt følgende mindre planendring:

Mindre endring av bestemmelser - Områderegulering Staup (sak 44/15)
I bestemmelsesområde #3 («eplehagen»), som er regulert til ekspansjonsområde for pleie- og omsorgsvirksomheten øst for området (Breidablikktunet), er det lagt til rette for oppføring av ett bygg med 8 boenheter i stedet for 3 bygg med 4 boenheter i hvert bygg, og maks grad av utnytting er økt fra 1000 m2 BRA (bruksareal) til 2500 m2 BRA.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12- 12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra 13.06.15.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 13.06.15.


Kommunestyret i Levanger har i møtet den 27. mai 2015 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12- 12 vedtatt følgende reguleringsplan:

Detaljregulering for E6 midtdeler Vassmarka – Ronglan (sak 35/15)
Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for utbygging av midtrekkverk på E6 fra Vassmarka like nord for Åsen sentrum, og til dagens midtrekkverk på Ronglan. Det er også planlagt forbikjøringsfelt.

Vedtakene kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12- 12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra 30.05.15.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 30.05.15.


 

Levanger kommunestyre har i møte den 29. april 2015 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12- 12 vedtatt følgende reguleringsplan:

Endret detaljregulering Fåraaunet Åsenfjord (sak 26/15)
Planområdet er på ca. 109,3 daa og ligger ved Leangsfjorden, innerst i Åsenfjorden.
Plankartet er endret i vestre del av planområdet for å få en bedre arrondering av nye hyttetomter og parkeringsplass. Samtidig er takform/-vinkel og høyde på sjøbod justert.

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12- 12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra 19.05.15.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 19.05.15.


Veg-/stinavn Kjønstadmarka 2, Levanger

 

Driftskomiteen i Levanger vedtok i møte den 22.04.2015, sak 18/15, følgende veg-/stinavn innenfor områderegulering for Kjønstadmarka 2:

  1. Sti/veg fra middelalderbosetningen på Kjønstad til Kråkøra beholder navnet   KLØVA
  2. Veg  nr 1  - en stor rundveg gjennom feltet får navnet   KJØNSTADMARKA
  3. Veg  nr 2 - en blindveg øverst i det nye feltet får navnet   BLÅVEISSKOGEN
  4. Veg nr 3 - en liten blindveg nede på flata får navnet   ENGA
  5. Veg nr 4 - en liten rundveg i feltets ytterkant mot Nordsivegen får navnet   REINA


Kart PDF

Driftskomiteens vedtak om vegnavn kan påklages etter § 10 i Lov om stadnamn av de som etter samme lovs § 5 har slik klagerett. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, postboks 130, 7601 Levanger eller på e-post til; postmottak@innherred-samkommune.noinnen 3 uker fra 19.05.15.


 

Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 22.04.15 med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14 vedtatt følgende mindre endring av detaljregulering Elvebredden, gang-/sykkelveg.

Mindre endring - Detaljregulering Elvebredden (sak 30/15)
Levanger kommune har fått utarbeidet detaljregulering for Elvebredden gang-/sykkelveg. Det er i dag en smal sti langs elvebredden og det finnes ingen planskilt kryssing av fv. 774. Bygging av ny Levanger ungdomsskole ved Røstad gjør denne strekningen til en av hovedferdselsårene for gang- og sykkeltrafikk.
Mindre endringen av Detaljregulering Elvebredden innebærer en økning i parkeringsplasser fra 7 til 17 plasser på eiendommen som festes av Innherred Bygg AS.

Meldingsbrev - Plankart - Profiler - Geoteknisk rapport PDF

Vedtak om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12- 12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra kunngjøringsdato 25.04.15.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 25.04.15.


 

Levanger kommunestyre har i møte den 25. mars 2015 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12- 12 vedtatt følgende reguleringsplaner:

Reguleringsendring Djupvika hyttefelt - sak 15/15 
Endringen innebærer en opprydding for eksisterende festetomter hvor tidligere plan har angitt symbol for festetomt (åttekant) som arealformål, tomter som er innmålt i løpet av planperioden avmerkes med tomtegrense samt flere mindre justeringer knyttet til parkeringsareal, veiføringer, høyspentanlegg med mer.

Detaljregulering for Stallmyra - sak 16/15 
Planområdet er på ca. 16 daa og ligger ved Fv 753 ca 4 kilometer fra Åsen sentrum. Planen legger til rette for ny avkjørsel fra fylkesvegen til eksisterende industriområde, og nytt område for idrettsaktiviteter. 

Detaljregulering for Sundberga, Ytterøy - sak 17/15 
Planområdet er på ca. 4,3 daa, og ligger like vest for eksisterende dagligvarebutikk Coop marked Hokstad. Adkomst er fra fv. 135 med veg som erstatter eksisterende innkjørsel til gnr. 331 / bnr. 9. Planen legger til rette for to leilighetsbygg med 8 leiligheter i hvert bygg, med tilhørende fellesområder.

Områdegulering Kjønstadmarka 2 - sak 18/15 
Planområdet er på ca. 200 daa og ligger i nordhellingen på Kjønstad på Levangernesset, ca. 2,7-3,5 km fra Levanger sentrum. Området ligger øst for eksisterende boligfelt. Det er lagt til rette for 30 tomter for frittliggende småhusbebyggelse og 9 felt for konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse, med tilhørende infrastruktur og grøntområder. Det er lagt til rette for ca. 250 boenheter.

Detaljregulering Sundbrua – Sjøgata – Holmgangen. Trasé for gående og syklende - sak 19/15 
Planområdet ligger i Levanger sentrum og går fra Sundbrua til Holmgangen. Dette blir en viktig skoleveg for elever til ny ungdomsskole på Røstad og sikringstiltak for gang-/sykkeltrafikken er ønskelig for å bedre trafikksikkerheten.   

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12- 12 påklages.
Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 4 uker fra kunngjøringsdato 28. mars 2015.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 28. mars 2015.

 
Levanger kommunestyre har i møte den 25. mars 2015 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17- 4 godkjent følgende utbyggingsavtale:

Utbyggingsavtale Røstad studentby - sak 20/15 
Utbyggingsavtalen mellom Stiklestad Eiendom AS og Levanger kommune avklarer gjennomføring av utbyggingstiltak som er forutsatt i detaljregulering for Røstad studentby, vedtatt 28.01.2015. Ifølge plan- og bygningslovens § 17- 5 kan utbyggingsavtaler ikke påklages.


Plan- og utviklingskomiteen i Levanger kommune har i møte den 18. mars 2015, vedtatt følgende planendringer:

Detaljregulering Sjøsiden - Kjønstadmarka felt B2 - 1719/6/114 (sak 17/15)
Planområdet er på ca. 4,5 daa og ligger nederst/nord i boligfeltet Kjønstadmarka, mellom Nordengbakkan og Nordsivegen. Bestemmelsene er endret slik at antall boenheter i felt BK4 er økt fra 5 til 6.

Reguleringsplan Fossingtrøa Åsen - 1719/207/104 m.fl. (sak 22/15)
Planområdet ligger sør for fylkesveg 108 og øst for jernbanen og Åsen sentrum.
Bestemmelsene er endret. Grad av utnytting for frittliggende småhusbebyggelse i felt B6 og B10 er økt fra 25 til 35 %-BYA (prosent bebygd areal).

Vedtakene kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-14 og 12- 12, jf. § 1-9, påklages til fylkesmannen.
Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 3 uker fra 21.03.15.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 21.03.15.


Levanger kommunestyre har i møte den 25. februar 2015 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12- 12 vedtatt følgende reguleringsplan:

Detaljregulering Gamle Kongeveg/Ringvegen – gang-/sykkelveg - sak 7/15
Bygging av ny Levanger ungdomsskole ved Røstad vil gi økt gang-/sykkeltrafikk langs disse vegstrekningene, spesielt av barn og unge, og sikringstiltak for gang-/sykkeltrafikken er ønskelig for å bedre trafikksikkerheten. Det legges også til rette for gang-/sykkelvegbru over Levangerelva i området kryss Gamle Kongeveg/Ringvegen.

Detaljregulering for Sjøgata 33 - sak 6/15
Planområdet er på i underkant av 3 daa og ligger ved ferjekaia, i nordre del av sentrum (Lensmannsgården). Planen legger til rette for leilighetsutbygging i kombinasjon med næring. Planen inneholder også regulering til tilhørende parkering og lekeområde.      

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12- 12 påklages.
Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra kunngjøringsdato 28.02.15.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 28.02.15.


Plan- og utviklingskomiteen i Levanger kommune har i møte den 11. februar 2015, vedtatt økt garasjehøyde for eneboligtomter innenfor reguleringsplan for

Kjønstadmarka boligfelt etappe 1, Levangernesset - sak 12/15

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-14 og 12- 12, jf. § 1-9, påklages til fylkesmannen. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 3 uker fra 21.02.15.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 21.02.15.


Levanger kommunestyre har i møte den 28. januar 2015 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12- 12 vedtatt følgende reguleringsplaner:

Detaljregulering for Røstad studentby (sak 2/15)
Planområdet er på ca. 8,6 daa og ligger nordøst for Rema 1000 ved oppkjørselen til Høgskolen i Nord-Trøndelag på Røstad. Det er lagt til rette for fire bygg med til sammen 44 leiligheter med tilhørende parkering, garasjer, boder og lekeplasser.

Detaljregulering Tinbuen friområde m.m. (sak 3/15)
Planområdet er på ca. 123,4 daa og ligger på halvøya Langøya nesten innerst i Åsenfjorden. Området grenser til Lofjorden i sør. Planendringen legger til rett for friområde med badeområde for allmenheten. Planen omfatter også bolig-/fritidsbebyggelse med veg til flere hyttetomter, deling av en fritidseiendom, utvidelse av småbåtanlegg, utfartsparkering og grønnstruktur. 

Detaljregulering for Frol oppvekstsenter (sak 4/15)
Planområdet er på ca. 84 daa og omfatter Frol oppvekstsenter. Planen legger til rette for utbedring og utvidelse av Frol oppvekstsenter med uteområder, samt eksisterende friområde og Leirabanen nord for skolen. Reguleringen legger også til rette for en utvidelse av eksisterende barnehage øst for skolen.

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplaner kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12- 12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra 31.01.15.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 31.01.15.


 

Levanger kommunestyre har i møte den 17. desember 2014 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12- 12 vedtatt følgende reguleringsplaner:

Detaljregulering Staupslia 14 (sak 65/14)
Planområdet er på ca. 0,9 daa og ligger nordøst for krysset Staupslia x Nordsivegen på Levangernesset. Det er lagt til rette for konsentrert småhusbebyggelse (kjedehus/rekkehus) med 4 leiligheter, med tilhørende garasjer, boder og lekeplass.

Detaljregulering for Sjøbadet (sak 66/14)
Planområdet omfatter strandsonen fra småbåthavna i nord sørover mot Staupshaugen, i alt ca. 137 daa. Planens hovedgrep er å samle båtaktiviteten i ett anlegg, legge til rette for friluftsliv og omregulering av et større friområde til landbruksformål.

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplaner kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12- 12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra 24.01.15.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 24.01.15.


 

Levanger kommunestyre har i møte den 19. november 2014 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12- 12 vedtatt følgende reguleringsplan:

Detaljregulering Elvebredden, gang- og sykkelveg, sak 55/14
I dag er det en smal sti langs elvebredden. Bygging av ny Levanger ungdomsskole ved Røstad gjør denne strekningen til en av hovedferdselsårene for gang-/sykkeltrafikk. Gang-/sykkelvegen med planskilt kryssing av fv. 774 vil bidra til økt trafikksikkerhet.

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12- 12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra 13.12.14.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 13.12.14.

Godkjent utbyggingsavtale
Levanger kommunestyre har i møte den 19. november 2014 godkjent følgende utbyggingsavtale i medhold av plan- og bygningslovens §17-4:

Utbyggingsavtale Gjemble lille, sak 56/14
Utbyggingsavtalen mellom Gjemble Lille AS og Levanger kommune avklarer gjennomføring av utbyggingstiltak som er forutsatt i detaljregulering for Gjemble lille, som legger til rette for boliger og forretning/kontor/tjenesteyting.

I følge plan- og bygningslovens § 17-5 kan utbyggingsavtaler ikke påklages


Levanger kommunestyre har i møte den 22. oktober 2014 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12- 12 vedtatt følgende reguleringsplaner:

Detaljregulering Helge Ingstads veg 1 og 3, sak 49/14
Planområdet er på ca. 10,5 daa og ligger øst for hovedatkomst til campus Røstad (med HiNT og Trønderhallen) og nord for dagligvarebutikken Rema 1000. Området er regulert til boligbebyggelse samt annen offentlig eller privat tjenesteyting med tilhørende parkering. 

- revidert plankart - reviderte bestemmelser PDF i henhold til kommunestyrets vedtak
 

Detaljregulering for kombinasjonsbygg med helikopterlandingsplass – Sykehuset Levanger, sak 50/14
Planområdet er på ca. 5,6 daa og ligger mellom sykehusbebyggelsen og Kirkegata, nord for Mo gård. Reguleringen legger til rette for bygging av et kombinasjonsbygg med garasjer, kontorlokaler og helikopterlandingsplass på taket. 

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplaner kan i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra 01.11.14.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 01.11.14.


Levanger kommunestyre har i møte den 17. september 2014 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12- 12 vedtatt følgende reguleringsplaner:

Områderegulering Staup, sak 40/14
Planområdet er på ca. 129 daa og ligger på Levangernesset, sørøst for Fv. 119 Staupslia, mellom Gjembleskorsen og avkjørsel til Staup. Det er lagt til rette for offentlig eller privat tjenesteyting med bl.a. omsorgssenter og storkjøkken, ekspansjonsområde for pleie- og omsorgsvirksomhet (omsorgsboliger), område med eksisterende bebyggelse som skal videreføres, barnehage, kolonihage, ny avkjørsel fra Staupslia, parkeringsplasser og friområder.  
Revierete dokumenter 25.09.14 som PDF:


Detaljregulering Coop Extra Moan
, sak 42/14
Planområdet er på 32,7 daa og ligger nordøst for vegen Moafjæra på Moan i Levanger. Det er i hovedsak nordre del av planen som er endret for å møte Coops behov for utvidelse av utvendige salgsarealer, økt behov for lager, samt å skille kundetrafikk fra tyngre transport av bl.a. byggevarer. Planen gir bl.a. mulighet for forretning, utesalgsområde for byggevarer og parkering/kjøreareal. Eksisterende mindre forretningsbygg forutsettes fjernet på sikt.

Detaljregulering Falstadberget 9 og 11, sak 43/14
Planområdet er på ca. 1,8 daa og ligger i boligfeltet Falstadberget, ca. 1 km nord for Ekne «sentrum». To eneboligtomter er endret til område for rekkehus/leilighetsbygg.

Detaljregulering Lins veg 2, Gjemble, sak 44/14
Planområdet er på ca. 7,2 daa og ligger ca. 1,5 km nordvest for Levanger sentrum, i boligfeltet Gjemble, på Levangernesset. Området grenser mot Sivs veg i nord og boligbebyggelse i øst, sør og vest. Det er lagt til rette for boligbebyggelse (kjedede eneboliger og leilighetsbygg), med tilhørende fellesanlegg. Det planlegges 9 nye boenheter.

Plan- og utviklingskomiteen har i møte den 10. september 2014 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 vedtatt følgende mindre endring av reguleringsplan:

Reguleringsendring Sagtun, sak 70/14
Endringen omfatter justeringer av formålsgrenser i forhold til grenser for fradelte eiendommer og eksisterende veier, samt inntegning av ny tomt.

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra 20.09.14. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 20.09.14.


Melding om vedtatt mindre endring - 1719/6/114 - Detaljregulering Sjøsiden - Kjønstadmarka felt B2
Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 14. mai 2014, sak 36/14, vedtatt en mindre endring av overnevnte reguleringsplan.
Planområdet er på ca. 4,5 daa og ligger nederst/nord i boligfeltet Kjønstadmarka, mellom.
Nordengbakkan og Nordsivegen. Et område i nordvest er endret fra kjedehus med 4 boenheter til 3 frittstående eneboliger. Et område i sørvest er endret fra kjedehus til rekkehus med felles garasjeanlegg. Sammen med øvrige områder for eneboliger i kjede og leilighetsbygg utgjør planen nå 16 boenheter, mot tidligere 17 boenheter.

1

Plankart rev. 03.03.2014 PDF

2

Reguleringsbestemmelser -20140303 PDF

3

Fasade rekkehus PDF

4

Notat Kjønstadmarka B2 - Norconsult, 29.04.14 PDF

5

Lengdeprofil BK3 med eksisterende terreng inntegnet - Tegn 110C PDF

6

Exponor - Expo-Living BK3 Sjøsiden - plan, snitt, fasader rev. 24.02.14 PDF

7

Carport med bod BK3 - plan, snitt, fasader

Vedtaket om mindre endring kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12- 12 og 12-14 påklages til fylkesmannen. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra 14. juni 2014.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 14. juni 2014


Skillelia i Skogn
Levanger kommunestyre har i møte den 30. april 2014, sak 17/14, fastsatt planprogram for områderegulering Skillelia i Skogn.

Planprogram PDF

Planprogrammet avklarer rammer og premisser samt klargjør formålet med planarbeidet. Programmet beskriver de utredninger som anses nødvendig for å sikre et godt beslutningsgrunnlag.


Levanger kommunestyre har i møte den 18. juni 2014 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt følgende reguleringsplaner:

Detaljregulering for Stadionparken - del av Levanger sentrum (sak 30/14)
Planområdet er på ca. 11 daa og gjelder Levanger stadion, sentralt i Levanger sentrum. Planforslaget tilrettelegger for offentlig aktivitetspark, parkering med mulighet for parkeringshus, veg, gang og sykkelveg og tjenesteyting.

Detaljregulering Fåraaunet Åsenfjord - 1719/228/2 (sak 31/14)
Planområdet er på ca. 109,3 daa og ligger ved Leangsfjorden, innerst i Åsenfjorden.
Planforslaget legger til rette for 19 nye hytter med adkomst, parkering, gangveg, naust/sjøbod, småbåthavn, friområde, landbruk og friluftsformål.

Detaljregulering for Brubakken (sak 32/14)
Planområdet er på ca. 15 daa og ligger i Halsan, nedenfor Halsan barneskole. Planforslaget tilrettelegger for bygging av 2-mannsboliger og eneboliger samt adkomstveg og felles lekeplasser. 

Detaljregulering Gjemble lille - 1719/4/1 (sak 33/14)
Planområdet er på ca. 10,5 daa og ligger øverst i Staupslia, nordøst for «Gjemblekorsen» på Levangernesset. Planen grenser til Fv. 119 i sør, omfatter Grindvegen i øst og privat kjøre-/gangforbindelse i nord. Det er lagt til rette for 24 boenheter (2 leilighetsbygg + hus for 4 boenheter) samt bygg for forretning, kontor og tjenesteyting - med tilhørende utearealer.

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplaner kan i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra 21.06.14.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 21.06.14.


I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14 kunngjøres vedtak av følgende reguleringsplaner:

Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 14. mai 2014 vedtatt:

Mindre endring detaljregulering Sjøsiden Kjønstadmarka felt B2, sak 36/14
Planområdet er på ca. 4,5 daa og ligger nederst/nord i boligfeltet Kjønstadmarka, mellom Nordengbakkan og Nordsivegen. Et område i nordvest er endret fra kjedehus med 4 boenheter til 3 frittstående eneboliger. Et område i sørvest er endret fra kjedehus til rekkehus med felles garasjeanlegg. Sammen med øvrige områder for eneboliger i kjede og leilighetsbygg utgjør planen nå 16 boenheter, mot tidligere 17 boenheter.

Levanger kommunestyre har i møte den 28. mai 2014 vedtatt:

Reguleringsendring reguleringsplan Levanger sentrum, sak 21/14
Endringen gjelder tillatt arealbruk i 1. etasjene innenfor reguleringsplan for Levanger sentrum. I enkelte nye områder gis det nå muligheter for bolig helt ned på gateplan.

Detaljregulering Nesset Arena, sak 22/14
Planområdet er på ca. 28,8 daa, og ligger øst for Gjemblevegen ved Nesset ungdomsskole.
Planen legger til rette for fremtidige idrettsaktiviteter med tilhørende parkering og adkomst for dagens idrettsanlegg på Nesset, inkl. ca. 5,9 daa utvidelse mot Gjemblevegen.

Vedtaket om reguleringsplaner og mindre endring kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14 påklages til fylkesmannen. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra 14.06.14.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 14.06.14.


 I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres at Levanger kommunestyre i møte den 19. mars 2014 har vedtatt følgende reguleringsplan:

Detaljregulering Byborgvegen 10, Levangernesset

Planområdet er på ca. 1 daa og ligger ved Levangersundet nedenfor Staupshaugen. Planen legger til rette for bebyggelse med 4 boenheter med tilhørende heishus, parkering, garasjer og boder. Det vil bli et oppdelt bygg med flatt tak og maks gesimshøyde kote +15,8 m.

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages til fylkesmannen. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra 12.04.14.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 12.04.14.


 

Detaljregulering Djupvika – vedtak av mindre reguleringsendring

Plan- og utviklingskomiteen i Levanger vedtok i møte 12.3.2014 (sak PS 23/14) en mindre reguleringsendring av detaljregulering Djupvika hytteområde i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-14.

Endringene gjelder registreringskrav i forbindelse med opparbeidelse av vei og rekkefølgebestemmelser for utbygging.

Plan- og utviklingskomitéens vedtak om mindre reguleringsendring kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages til fylkesmannen.

Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 15.03.14.


 Levanger kommunestyre har i møte den 18.12.2013 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtatt følgende reguleringsplan:

Detaljregulering Sjøsiden Levanger havn, sak 55/13

Planområdet er på ca. 11,3 daa og ligger på ytre havn, mellom Sundet og Havnevegen. Planen legger til rette for bebyggelse i 5 etasjer med tilhørende fellesarealer og offentlige samferdselsanlegg. Det planlegges ca. 80 boenheter pluss næring, forretning, kontor, tjenesteyting i deler av 1. etasje. Det er lagt til rette for felles småbåtanlegg (ca. 20 plasser).

Revidert plankart - reviderte bestemmelser PDF

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages til fylkesmannen. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra 21.12.13.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 21.12.13.


Levanger kommunestyre har i møte den 25. september 2013 og 16. oktober 2013 fastsatt følgende planprogram:


Planprogrammene avklarer rammer og premisser samt klargjør formålet med planarbeidene. Programmet beskriver de utredninger som anses nødvendig for å sikre et godt beslutningsgrunnlag.


I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres at Levanger kommunestyre i møte den 16.10.2013 har vedtatt følgende reguleringsplaner:

Detaljregulering Djupvika hyttefelt, sak 41/13
Planen legger til rette for 96 nye hytter i eksisterende hytteområde Djupvika i Åsenfjorden. I tillegg planlegges det for småbåthavn med ca. 100 båtplasser, bevertningstilbud, fellesområder for uteopphold med mer.

Detaljregulering for Ekne småbåthavn og friluftsområde, sak 42/13
Planen legger til rette for utvidelse av eksisterende småbåthavn, klubbhus, naust, sanitærbygg, mer parkering, friluftsområde og badeområde. Det er lagt til rette for en langsiktig utvikling av området, som også er ment å fremme allmennhetens bruk av friluftsområdet som et rekreasjonsområde med mulighet for bl.a. bading, fisking og båtutfart.
Reviderte dokumenter etter vedtak:  plakart - reguleringsbestemmelser PDF 

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages til fylkesmannen. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra 19.10.13.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 19.10.13.


I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres at Levanger kommunestyre i møte den 19. juni 2013 har vedtatt følgende reguleringsplan:

Detaljregulering Gamle Kongeveg 23, Levanger (sak 27/13)
Planområdet er på ca. 2,3 daa, og ligger på Elberg, øst for Levanger sentrum.
Vedtatt plan legger til rette for fortetting av en større boligtomt hvor eksisterende bolighus rives og tomten bebygges med 5 boliger kjedet sammen med carport/garasje/utebod og med tilhørende fellesområder (lek/opphold, gangareal) samt med fortau langs Gamle Kongeveg.

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages til fylkesmannen. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra 22.0613.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 22.06.13.


I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 17-4 kunngjøres at Levanger kommunestyre i møte den 22. mai 2013 har vedtatt følgende reguleringsplaner og utbyggingsavtale:

Detaljregulering planovergang Nossumhyllan, sak 21/13
Planområdet ligger på sørsiden av E6 ved Nossumhyllan. Planen legger til rette for stenging av planovergangen, ved Nossumhyllan, og etablering av ny adkomst til eiendommer på sørsiden av Nordlandsbanen som blir berørt av stengingen. Det er regulert gang-/sykkelveg fra adkomstvegen ved Nossum til Høgberget.

Detaljregulering Lundentunet, sak 22/13
Planområdet er på 5,6 daa og ligger i Åsen sentrum, like sør for jernbanestasjonen. Detaljreguleringen legger til rette for en utbygging med 15 boenheter: 7 eneboliger i rekke og 8 leiligheter, samt tilhørende parkering, garasjer og boder.

Detaljregulering Levanger Sør, sak 24/13
Planområdet er på ca. 35 daa, og ligger på Moan, sørvest for Levanger sentrum. Planområdet avgrenses av senter veg (Moafjæra) i øst, friområdet mot Eidsbotn i vest, studentboliger og campingplass i nord og kontor-/forretningsbygget i Moafjæra 10 i sør. Det er vedtatt høyere utnyttelse av området, med høyere bebyggelse (4-5 etasjer), parkeringskjeller, mer bebygd areal og mer «næringsareal» enn i tidligere plan. Området tillates også benyttet til boliger.

Utbyggingsavtale Levanger Sør, sak 25/13
Utbyggingsavtalen mellom Berg Eiendom AS og Levanger kommune avklarer gjennomføring av utbyggingstiltak som er forutsatt i detaljregulering for Levanger Sør.

Vedtakene om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages til fylkesmannen. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 3 uker fra 1. juni 2013.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 1. juni 2013.

 


 

 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 kunngjøres at Levanger kommunestyre har vedtatt følgende reguleringsplaner:

Detaljregulering Alstadhaug kirkegård (møte 21.11.2012, sak 71/12)
Planområdet er på 33,5 daa, og omfatter Alstadhaug kirke og kirkegård med utvidelse av kirkegården i vest på 8,6 daa. Området skal tilrettelegges for å tilfredsstille krav til moderne kirkegårdsdrift. Dette gjelder opparbeidelse av prosesjonsveg, toalettanlegg, gravfelt for andre religioner, felles minnelund og driftsområder. Området er av stor kulturhistorisk verdi, og bevaring av flere automatisk freda kulturminner er en vesentlig del av planen.

Detaljregulering Sjøsiden – felt B2 Kjønstadmarka (møte 12.12.2012, sak 74/12)
Planområdet er på ca. 4,5 daa og ligger nederst/nord i boligfeltet Kjønstadmarka, ca. 3,5 km fra Levanger sentrum. Området ligger mellom Nordengbakkan og Nordsivegen. Området er regulert til eneboliger i kjede og leilighetsbygg med til sammen 17 boenheter.

Detaljregulering Momarka II, område B1 (møte 12.12.2012, sak 75/12)
Planområdet er på 8,2 mål og ligger like sør for Momarka barnehage. Planen er en endring av reguleringsplan for Momarka II, vedtatt 17.09.2003.  Det er regulert flere boligtomter (15 i stedet for 6) og annen utforming av bebyggelsen. Adkomst blir fra Halssteinvegen.

Detaljregulering Sagbrukstomta 2 (møte 12.12.2012, sak 76/12)
Planområdet er på ca. 5,2 daa og ligger på Stabelvollen inntil fylkesveg 774, øst for Levanger sentrum. Området er regulert til to leilighetsbygg i 2 etasjer med til sammen 20 leiligheter.

Detaljregulering Fossingtrøa, Åsen (møte 12.12.2012, sak 77/12)
Planområdet ligger sør for fylkesveg 108 og nord for boligfeltet Fossingtrøa, som ligger øst for jernbanen og Åsen sentrum. På grunn av endret trase for fylkesvegen er det vedtatt en endring av reguleringsplanen for Fossingtrøa, vedtatt 15.11.1981.  Boligområdet er regulert til 15 eneboligtomter og ett felt med konsentrert småhusbebyggelse.

Vedtakene om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages til fylkesmannen. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen fredag 11. januar 2013.
Eventuelle krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 15.12.12.

--------------------

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14 kunngjøres at Plan- og utviklingskomiteen i Levanger, i møte den 14.11.2012, har vedtatt:

Mindre endring av reguleringsbestemmelser for felt B3, Momarka II, (sak 78/12)
Det er vedtatt en mindre endring av reguleringsplanen for Momarka II, vedtatt 17.09.2003. Felt B3 ligger øst i Momarka, ca. 150 m sør for Momarka barnehage. Tillatt takform (saltak) er supplert med flatt tak, garasje/parkering er justert og prosjektplan er endret til utomhusplan.

Vedtaket om mindre endring kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14 påklages til fylkesmannen. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 3 uker fra 17.11.12.
Eventuelle krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 17.11.12.

--------------------

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres at Levanger kommunestyre i møte den 26. september 2012 har vedtatt:

Reguleringsplan  Sjøbadet borettslag (sak 56/12)
Planområdet ligger på Levangernesset, nær sjøen, nord for Staupshaugen. Planen om¬fatter borettslagets eiendom samt 314 m2 av tilliggende friområde som er endret til boligformål.

Detaljregulering/reguleringsplan Nossumhyllan felt D1 og D2 (sak 57/12)
Planområdet er på 3,2 daa og ligger sør for Eidsbotn og sørvest for Levanger sentrum. Det er gjort en endring av reguleringsplan vedtatt 21.11.2007. I felt D1 og D2 i vest er det lagt til rette for et leilighetsbygg og 2 eneboliger, istedenfor 6 mindre eneboliger.

Vedtak om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages til fylkesmannen. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 3 uker fra 13.10.12.
Eventuelle krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 13.10.12.

--------------------

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14 kunngjøres at Plan- og byggesakssjefen har vedtatt følgende mindre endring:

Mindre endring av plankart Kleivan boligfelt, trinn 2 (sak 720/12)
Det er vedtatt en endring av reguleringsplanen for Kleivan boligfelt, trinn 2, vedtatt 26.01.2011. Endringen gjelder utvidelse av regulert vegbredde til 6 meters bredde.
Planområdet på ca. 12,5 daa ligger i Okkenhaug, øst for eksisterende boligfelt.

Vedtaket om mindre endring kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14 påklages til fylkesmannen. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 3 uker fra 15.09.12.
Eventuelle krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 15.09.12.

--------------------

Melding om planvedtak og godkjent utbyggingsavtale
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 17-4 kunngjøres at Levanger kommunestyre i møte den 23. mai 2012 har vedtatt:

Detaljregulering for felt B3 Kjønstadmarka (sak 28/12)
Planområdet er på 6,15 daa og ligger på Ytter-Nesset, ca. 3,5 km fra Levanger sentrum. Området ligger innerst/nederst i Kjønstadmarka boligfelt, med adkomst fra Nordengbakkan. Detaljplanen legger til rette for en utbygging med ca. 17 boenheter fordelt på eneboliger/tomannsboliger, kjede-/rekkehus og flermannsboliger/leiligheter. 

Utbyggingsavtale Kjønstadmarka Felt B3 (sak 29/12)
Utbyggingsavtalen mellom Block Watne AS og Levanger kommune avklarer gjennomføring av utbyggingstiltak som er forutsatt i detaljregulering for Kjønstadmarka Felt B3. Utbyggingsavtalen kan ikke påklages.

Vedtak om detaljregulering kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages til fylkesmannen. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 3 uker fra 16.06.12.
Eventuelle krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 16.06.12.

 

--------------------

 

 

Melding om planvedtak og godkjent utbyggingsavtale
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 17-4 kunngjøres at Levanger kommunestyre i møte den 25. april 2012 har vedtatt:

Detaljregulering Sjøgata 33 C (sak 22/12)
Planområdet er på ca. 5,2 daa og ligger i Levanger sentrum, mellom fergeleiet og Gunnlaug Ormstunges gate. I vest omfatter planen småbåthavn i Sundet, og i øst avgrenses planen mot parkeringen ved politihuset. Det er lagt til rette for bebyggelse i 4 etasjer med boliger øverst og forretning, kontor og parkering nederst. Det planlegges 15 leiligheter. Tilliggende arealer er angitt som gårdsplass og offentlige anlegg (bl.a. park, friområde, kai og trafikkarealer).

Utbyggingsavtale Sjøgata 33 C (sak 23/12)
Utbyggingsavtalen mellom Sjøgata 33 C AS og Levanger kommune avklarer gjennomføring av utbyggingstiltak som er forutsatt i detaljregulering for Sjøgata 33 C, og områderegulering for Levanger havn vedtatt 25.05.2011. Utbyggingsavtalen kan ikke påklages.

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14 kunngjøres at Plan- og utviklingskomiteen i Levanger i møte den 9. mai 2012 har vedtatt:

Mindre endring Tronnofoten / område B1 i Kjønstadmarka (sak 38/12)
Planområdet ligger ”øverst” i Kjønstadmarka boligfelt. Reguleringsbestemmelse § 2.2 tredje ledd er tatt ut, for å muliggjøre gjennomføring av planen (utbygging av boliger), uavhengig av barnehageutbygging i Kjønstadmarka.

Vedtak om detaljregulering og mindre endring kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14 påklages til fylkesmannen.
Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 3 uker fra 19.05.12.
Eventuelle krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 19.05.12.

--------------------

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres at Levanger kommunestyre i møte den 21. mars 2012 har vedtatt følgende reguleringsplan:

Detaljregulering for Barnehage Gjemble søndre, sak 14/12
Planområdet er på ca. 21 daa, og ligger på sørsiden av Gjemleshaugen på Levangernesset,
ca. 1,5 km nordvest for Levanger sentrum. Planforslaget legger til rette for barnehage øst for eksisterende gårdstun. Det foreslås ny adkomst fra Gjemblevegen.

Vedtak om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 og § 12-12 påklages til fylkesmannen.
Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 3 uker fra 24.03.12.
Eventuelle krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 24.03.12.

--------------------

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14 har kommunestyret i møte den 14. 12. 2011 vedtatt følgende planendring:

Vollamarka boligfelt 2. etappe – endring, sak 73/11
Bestemmelsen § 5.3 ”Gang-/sykkelveg langs rv. 753 skal være opparbeidet før innflytting kan skje på tomter i følgende boligområder: B8, B9, B10 og B11” utgår.

Vedtak om reguleringsplan kan påklages til fylkesmannen. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 3 uker fra 17.12.11.
Eventuelle krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 17.12.11. 

 

--------------------

 

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres at Levanger kommunestyre i møte den 28. september 2011 har vedtatt:

Reguleringsplan E6, Gråmyra – endring (sak 40/11).
Endring av reguleringsplan for E6, Gråmyra som er vedtatt 02.09.2009. Endringen gjelder området mellom YX-stasjonen og fv. 119 som gis formålet bensinstasjon/vegserviceanlegg.

Reguleringsplan Handballvegen 11 (sak 41/11)
Planområdet er på 3,4 daa og ligger like nordvest for Skogn sentrum. Området grenser til Blilivegen i sørvest, men kjøreadkomst blir fra Handballvegen. Det er lagt til rette for boliger  (to bygg med til sammen 16 boenheter) med tilhørende fellesområder og parkering i kjeller.

Detaljregulering Frol boligpark (sak 43/11)
Planområdet er på ca. 10 daa, og omfatter en del av gamle Frol videregående skole, øst for Levanger sentrum langs Okkenhaugvegen (fv. 128). Det er lagt til rette for boliger (flere leilighetsbygg) med tilhørende parkering, garasjer og boder.

Vedtak om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-14 og 12-12 påklages til fylkesmannen. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 3 uker fra 15.10.11.
Eventuelle krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 15.10.11.

--------------------

Melding om vedtatt utbyggingsavtale
I medhold av Plan- og bygningslovens § 17-4 kunngjøres at Levanger kommunestyre i møte den 28. september 2011 har vedtatt:

Utbyggingsavtale Handballvegen 11 (sak 42/11)
Utbyggingsavtalen mellom Kjølen og Nydal Bygg AS og Levanger kommune avklarer gjennomføring av utbyggingstiltak som er forutsatt i reguleringsplan for Handballvegen 11. Avtalen omfatter også bygging av fortau langs kommunevegen fra Håndballvegen/Holanvegen til Holanvegen/Åsvegen.

Utbyggingsavtalen kan ikke påklages.

--------------------

Melding om vedtatt utbyggingsavtale
I medhold av Plan- og bygningslovens § 17-4 kunngjøres at Levanger kommunestyre i møte den 22. juni 2011 har vedtatt:

Utbyggingsavtale Kathrines Minde, sak 37/11
Utbyggingsavtalen mellom Kathrines Minde AS og Levanger kommune avklarer gjennomføring av utbyggingstiltak som er forutsatt i reguleringsplan for Kathrines Minde.

Utbyggingsavtalen kan ikke påklages.

--------------------

Melding om reguleringsvedtak
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres at Levanger kommunestyre i møte den 22. juni 2011, har vedtatt følgende reguleringsplaner:

Reguleringsplan fv. 119, Lysaker – Korsbakken, sak 35/11
Planen tilrettelegger for bygging av gang-/sykkelveg på østre side av fv. 119 mellom Lysaker og Korsbakken. Formålet med planen er å bedre trafikksikkerheten og bidra til tryggere skoleveg.

Reguleringsplan Håa – 1719/8/1 – fortetting hyttefelt, sak 36/11
Reguleringsplanen har som mål å oppnå en bedre utnytting av eiendommen Håa og hytteområdet vedtas utvidet med 15 nye hytter. Forholdene ligger godt til rette for en fortetting av eksisterende hytteområde.

Vedtakene kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages til fylkesmannen. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 3 uker fra 25.06.11.
Eventuelle krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 25.06.11.

--------------------

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres at Plan- og utviklingskomiteen i Levanger i møte den 19. januar 2011 har vedtatt:

Reguleringsendring for bebyggelsesplan Stokkberget, felt B1 - sak 9/11
Planendringen består av flere mindre endringer hvorav den mest omfattende vil være endring av bygningstype fra sju rekkehusleiligheter til åtte leiligheter fordelt på to firemannsboliger.

Reguleringsplan Joplassen, mindre endring - sak 10/11
Planområdet ligger på Levangernesset, med Joplassvegen i øst og Odings veg i vest.
Planen viser eksisterende og planlagt boligbebyggelse med tilhørende fellesområder samt fortau langs nevnte veger. Planen legger til rette for tre nye bygningsvolum, som er tenkt benyttet til 14 boenheter.

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres at Levanger kommunestyre i møte den 26. januar 2011 har vedtatt:

Reguleringsplan Kleivan boligfelt, trinn 2 - sak 3/11
Området ligger i Okkenhaug, øst for eksisterende boligfelt. Planen er utarbeidet med det formål å tilrettelegge for bygging av inntil 11 nye boliger. I tillegg er det planlagt veg med snuplasser, lekeplass, grønnstruktur og turveg.

Reguleringsplan for steinbrudd og deponi Valum - sak 6/11
Planområdet ligger ca. 1 km vest for fabrikkområdet til Norske Skog, ved fv. 61. Planendringen legger til rette for at eksisterende steinbrudd etter etappevis uttak av stein kan benyttes som deponi for askeavfall.

Vedtakene kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-14 og 12-12, jf. § 1-9, påklages til fylkesmannen. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 3 uker fra 12.02.11.
Eventuelle krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra kunngjøring.

--------------------

I medhold av Plan- og bygningslovens § 17-4 kunngjøres at Levanger kommunestyre i møte den 26. januar 2011 har vedtatt:

Utbyggingsavtale Kleivan boligfelt, trinn 2 - sak 4/11
Utbyggingsavtalen mellom AS Levanger tomteselskap og Levanger kommune avklarer gjennomføring av utbyggingstiltak som er forutsatt i reguleringsplan for Kleivan boligfelt, trinn 2.

Utbyggingsavtale Joplassen - sak 5/11
Utbyggingsavtalen mellom Brevik Boligutleie AS og Levanger kommune avklarer gjennomføring av utbyggingstiltak som er forutsatt i reguleringsplan for Joplassen.

Utbyggingsavtalene kan ikke påklages.

--------------------

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres at Levanger kommunestyre i møte den 15. desember 2010, har vedtatt følgende reguleringsplaner:

Bjørnang, sak 69/10
Det er lagt til rette for boliger og tjenesteyting (institusjon/restaurant), med mulighet for inntil 45 boliger.

Helge Ingstads veg 1, sak 70/10
Området ligger nord for Rema 1000, inntil oppkjørselen til HiNT på Røstad.
Det er lagt til rette for et større bygg som kan benyttes til forretning/kontor/industri og med tilhørende adkomst, parkering og grønnstruktur park.

Vedtakene kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. § 1-9, påklages til fylkesmannen. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 3 uker fra 15.01.11.
Eventuelle krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 15.01.11.

-------------------- 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres at Plan- og utviklingskomiteen i Levanger i møte den 8. desember 2010,har vedtatt:

Mindre reguleringsendring Reemyra 1, Skogn, sak 84/10
Planområdet er avgrenset av jernbanetrasé i vest, tidligere riksveg 754 i nord, fylkesvei 111 i øst, samt to boligtomter og idrettsanlegg i sør. Planendringen legger til rette for fortau langs fv. 111, i stedet for gang- og sykkelveg.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. § 1-9, påklages til fylkesmannen. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 3 uker fra 11.12.10.
Eventulle krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 11.12.10.

--------------------

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres at Levanger kommunestyre i møte den 20. oktober 2010, har vedtatt:

Områdereguleringsplan Vassmarka Industriområde, sak 55/10
Planområdet er på ca. 680 daa. Området ligger nord for Åsen sentrum og grenser mot E6 i vest, landbruk/skogbruk mot nord og øst og bolig i sydvest. Jernbanen går midt gjennom planområdet. Planen legger til rette for ca. 250 daa kontor/industri, noe boligformål samt tilhørende adkomstveger, grønnstruktur og område for landbruk, natur- og friluftsområde samt reindrift.
- oppdatert plankart - oppdatert reguleringsbestemmelser PDF

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-14 og 12-12, jf. § 1-9, påklages til fylkesmannen. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 3 uker fra 13.11.10.
Eventuelle krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 13.11.10.

--------------------

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres at Levanger kommunestyre i møte den 15. september 2010 har vedtatt:

Reguleringsplan Turveg Røstad, sak 46/10
Planendringen gjelder gangforbindelser langs nedre del av Levangerelva, på Røstadsia. Gjelder strekninger fra broa Holmgangen og i retning mot Trønderhallen samt sørover til planlagt nytt sted for bro over Leirabekken. Det er også lagt til rette for en terskel i Levangerelva, for å heve vannspeilet i nedre del av elva.
- revidert plankart PDF - reviderte bestemmelser PDF

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-14 og 12-12, jf. § 1-9, påklages til fylkesmannen. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 3 uker fra 16.10.10.
Eventuelle krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 16.10.10. 

--------------------

Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 8. september 2010 vedtatt følgende planendring:

Mindre endring av reguleringsbestemmelsene for Kjønstadmarka boligfelt, sak 64/10
Bestemmelsene for eneboligtomtene er bl.a. supplert med mulighet for pulttak.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-14 og 12-12, jf. § 1-9, påklages til fylkesmannen. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 3 uker fra 11.09.10.
Eventuelle krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 11.09.10.

--------------------

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres at Levanger kommunestyre i møte den 23.06.2010 har vedtatt:

Reguleringsplan Nesheim skole - sak 39/10
Planområdet er på ca. 23 daa og ligger på Levangernesset, syd for fylkesveg 119, noe nord for Eidsbotn.
Planen legger til rette for bedre trafikale løsninger knyttet til hente-/bringeforhold og parkering ved skolen samt noe mer bebyggelse.

Plan- og byggesakssjefen har den 01.07.2010 vedtatt:
Mindre reguleringsendring i Kjønstadmarka boligfelt - sak 501/10
Kælvtrøa (veg V6) er forlenget noe og snuplassen er flyttet lengre inn i vegen, i grensen mellom tomt 32 og 33.

Vedtakene kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. § 1-9, påklages til fylkesmannen.
Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 3 uker fra 03.07.10.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 32 og 42, må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra kunngjøring.

--------------------

Levanger kommunestyre har i møte den 26. mai 2010 vedtatt:

Reguleringsplan for hotell og kulturhus – Levanger havn, sak 30/10
Planområdet ligger sydvest for krysset Havnevegen x Gunnlaug Ormtunges gate på havneområdet i Levanger. Planen legger til rette for hotell/kulturhus med tilhørende spaanlegg og parkering, dels i kombinasjon med bl.a. kontor og forretning. Planen legger også til rette for del av framtidig torg samt havnepromenade langs Sundet.
 
Reguleringsplan Lo sør, sak 31/10
Planområdet ligger sydvest for Lo gård, mellom Fv 102 og Lofjorden. Planen legger til rette for fritidsbebyggelse (hytter), jord- og skogbruk, fareområde høyspenningsanlegg, spesialområder (privat veg og sti, frisiktsone samt bevaring av anlegg (Lo kirkested) samt fellesområder for avkjørsel, parkering, renovasjon og vann- og avløpsanlegg.

Vedtakene kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. § 1-9, påklages til fylkesmannen. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 3 uker fra 19.06.10.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 32 og 42, må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 19.06.10.

--------------------

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres at Levanger kommunestyre i møte den 24. mars 2010 har vedtatt:

Reguleringsplan Alvestad - sak 12/10
Vedtatt planendring legger til rette for boliger (enebolig og bygg med 4 utleieleiligheter) med tilhørende lekeplass, gårdsplass, parkering og intern veg i Jamtvegen 26 på Bruborg.

Plan- og utviklingskomiteen har i møte den 21. april 2010 vedtatt:

Mindre reguleringsendring Friggs veg 2sak 40/10
Ca. 300 m2 av et større friområde er omregulert til boligformål, som tilleggsareal til boligeiendom.

Vedtakene kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. § 1-9, påklages til fylkesmannen. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 3 uker fra kunngjøringsdato.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 32 og 42, må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra kunngjøring.

--------------------

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres at Levanger kommunestyre i møte den 3. mars 2010 har vedtatt:

Reguleringsplan Åsvegen 27, Skognsak 8/10
Reguleringsplanen legger til rette for vertikaldelt tomannsbolig med tilhørende carport/garasje, gårdsplass og uteopphold/lek, kjøreadkomst felles med naboeiendom samt område for annen veggrunn - tekniske anlegg.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. § 1-9, påklages til fylkesmannen. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 3 uker fra kunngjøringsdato.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 32 og 42, må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra kunngjøring.

--------------------

I medhold av plan- og bygningslovens § 27-2, nr. 3 kunngjøres at Levanger kommunestyre i møte den 27. januar 2010 har vedtatt:

Reguleringsplan Hegglundsak 3/10
Planområdet ligger på Levangernesset, sørvest for krysset Nordsivegen x Hegglia og grenser til Staupslia Hagesenter i sydvest. Planen legger til rette for boliger med tilhørende fellesområder og kjøreadkomst fra Hegglia.

Reguleringsplan Mule industrihallsak 05/10
Planområdet ligger langs jernbane og E6 på Mule, og formålet med planen er å legge til rette for bygging av industrihall/lager.

Endring av reguleringsbestemmelsene for Kjønstadmarkasak 6/10
Planområdet ligger på Levangernesset. For eneboliger er maksimal tillatt mønehøyde ved saltak satt til 9,2 m over planert terreng foran sokkel/høyeste fasade.

Vedtakene kan i henhold til plan- og bygningslovens § 27-3 påklages til fylkesmannen. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger,  postmottak@innherred-samkommune.no, innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 32 og 42, må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra kunngjøring.

--------------------

Utbyggingsavtale for Hegglund – sak 4/10
I medhold av Plan- og bygningslovens § 64 c kunngjøres at Levanger kommunestyre i møte den 27. januar 2010 har vedtatt: Utbyggingsavtale for Hegglundsak 4/10
Utbyggingsavtalen mellom Saupset Utvikling AS og Levanger kommune avklarer gjennomføring av utbyggingstiltak som er forutsatt i reguleringsplan for Hegglund. 

--------------------

Melding om reguleringsvedtak Bunnpristomta, Gjemble
I medhold av plan- og bygningslovens § 27-2, nr. 3 kunngjøres at Levanger kommunestyre i møte den 9. desember 2009 har vedtatt:

Reguleringsplan Bunnpristomta, Gjemble – sak 63/09
Planområdet på ca. 2 daa ligger syd for krysset Tors veg x Nordsivegen. Området er omregulert fra byggeområde for forretning til byggeområde for konsentrert boligbebyggelse m/tilhørende fellesområder.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 27-3 påklages til fylkesmannen. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 3 uker fra kunngjøringsdato.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 32 og 42, må framsettes skriftlig til Innherred samkommune, postmottak@innherred-samkommune.no, innen 3 år fra kunngjøring.

Publisert: 06.11.2009 11:00 Sist endret: 05.10.2020 08:45
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051