Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Arealplaner - historikk ettersyn

vedtatte arealplaner ] 

søk med Ctrl + F 


Plan- og utviklingsutvalget i Levanger har i møte den

13.11.2019 med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10, vedtatt at følgende arealplaner sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn:

Detaljregulering Troset grustak (sak PS 52/19)
Planforslaget tilrettelegger for utvidelse av eksisterende grustak (gnr 106, bnr 1) og sikre framtidige utviklingsmuligheter for uttak av grusressurser i Troset grustak. 

Detaljregulering Lundvegen 1 (sak PS 53/19)
Planforslaget tilrettelegger for fortetting av eksisterende eneboligtomt i Lundvegen 1, gnr 32, bnr 65 og 85 i Holsandlia på Skogn. Det planlegges for ett leilighetsbygg med 6 leiligheter på tomta.

Eventuelle uttalelser til planforslagene sendes til Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, eller postmottak@levanger.kommune.no innen 10.01.2020.


Oppstart planarbeid for Husby høydebasseng, del av gnr/bnr 188/1 og 187/1
I henhold til plan- og bygningslovens §12-3, og § 12-8 varsles det om igangsatt reguleringsplan og høring av planprogram for Husby høydebasseng, gnr/bnr 188/1 og 187/1, Levanger kommune - varslingsbrev PDF.

Oppstart planarbeid for Husby høydebasseng, del av gnr/bnr 188/1 og 187/1

Merknader til planarbeidet og planprogrammet sendes til Asplan Viak AS, eller på epost til: bjarte.lykke@asplanviak.no.
Frist for å komme med merknader er satt mandag 9. september 2019.
Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Asplan Viak AS v/Bjarte Lykke. Alle mottatte merknader blir oversendt kommunen sammen med planforslage


Varsel om oppstart av regulering - Lillemarktunet

Iht. pbl § 12-8 kunngjøres herved oppstart av regulering for «Lillemarktunet» på gid. 13/72 i Levanger kommune. Planområdet er avsatt til LNF-området i gjeldende kommunedelplan for Levanger sentrum (L2000017). Det forutsettes at planforslaget skal bli vurdert opp mot ny kommunedelplan for Levanger sentrum (L2013007).

Planområdet er regulert til bolig-formål i ny overordnet kommunedelplan for Levanger sentrum. Planen er enda ikke vedtatt, men det forutsettes at denne sluttbehandles før planforslag kan behandles. Det varsles samtidig om oppstart av forhandling om utbyggingsavtale, jf. pbl § 17-4.

Lillemarktunet
Forslagsstiller for reguleringsplanen er Nordbohus Utvikling AS. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge området for frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse i form av eneboliger og kjede-/rekkehus i to-tre etasjer med flatt tak/pulttak. Det planlegges for 10 boenheter, med parkering i garasje carport og på terreng.

Planområdet skal vurderes iht. ny kommunedelplan. Planforslaget skal vurderes om tiltaket omfattes av KU-forskriften, jf. KU-forskriften §§ 6 og 8. Siden planområdet avsatt til bolig-formål i overordnet plan, vil det ikke være krav om planprogram og konsekvensutredning, jf. § 6. Forslagsstiller har i samråd med kommunen vurdert at det omsøkte planforslaget ikke vil medføre vesentlig virkning for miljø og samfunn, siden tomta er bebygd med bolig, og eiendommen ikke benyttes til landbruksformål. Det er derfor vurdert at planforslaget ikke blir omfattet av KU-forskriften, jf. §§ 8 og 10.

Innspill må være innkommet innen 19. august 2019 og rettes til:Arkplan AS, Postboks 172, 7801 Namsos - tlf.: 74 27 53 60 el. e-post: firmapost@arkplan.no.


Varsel om oppstart av regulering - Gimlevegen 5 og 7 A

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved oppstart av rgulering for Gimlevegen 5 og 7A, gnr./bnr: 275/288 og 275/289 i Levanger kommune. Planområdet er avsatt til bolig, hvor eksisterende reguleringsplan fortsatt skal gjelde i kommunedelplan for Levnager sentrum (L2000017). Det varsles samtidi om oppstart av forhandling om utbyggingsavtale jfr. pbl§17-4.
Gimlevegen

Forslagsstiller for reguleringsplanen er Rostu Bolig AS på vegne av grunneier. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge området i form av frittliggende enebolig ved einedom 275/289 over to-tre etasjer, samt konsentrert småhusbebyggelse over tre etasjer med parkering i kjeller ved eiendom 275/288 i et moderne arkitetonisk uttrykk. Det planlegges for mellom 6-9 nye boenheter innenfor planområdet.

Planforslaget skal vurderes om tiltaket omfattes av KU-forskriften jf. KU-forskriften §§6 og 8. Siden planområdet er avsatt til boligformål i overordnet plan, vil det ikke være krav om planprogram og konsekvensutredning jf. §6. Forslagsstiller har i samråd med kommunen vurdet at det omsøkte planforslaget ikke vil medføre vesentlig virkning for miljø og samfunn, siden tomta er bebygd med bolig-formål. Det er derfor vurdet at planlforslaget ikke blir omfattet av KU-forskfirten jf. §§8 og 10.

Innspill må være innkommet innen 19. august 2019 og rettes til: Arkplan AS, Postboks 172, 7801 Namsos - tlf. 74 27 53 60 el. e-post: firmapost@arkplan.no


Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 12.06.2019 med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10, vedtatt at følgende arealplaner sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn:

Detaljregulering for Fergemannsvegen 1 (sak PS 34/19)
Eiendommen Fergemannsvegen 1 reguleres til konsentrert boligbebyggelse, inntil 8 boenheter. Planarbeidet utløser behov for utbyggingsavtale mellom kommunen og forslagsstiller, som bl.a. skal omhandle teknisk infrastruktur og trafikale forhold. Utbyggingsavtalen legges frem for offentlig ettersyn i 30 dager jfr. plan- og bygningsloven § 17-4, parallelt med planforslaget.

 - forslag til utbygningsavtale PDF

Dersom saksdokumenter ønskes tilsendt kan kommunen kontaktes for dette. Eventuelle uttalelser til planforslagene sendes til Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, eller postmottak@levanger.kommune.no innen 10.08.2019.


Varsel om oppstart av arbeid med utbyggingsavtale Gamle Kongeveg Nord 14

Forhandlinger om utbyggingsavtale jfr. plan- og bygningsloven § 17 vedrørende oppstartet planarbeid for detaljregulering for Gamle Kongeveg Nord 14 er satt i gang. Utbyggingsavtalen er mellom Levanger kommune og Prosjektpartner Midt-Norge AS.


Frist: 30.07.19 - Høring: Forslag til revidert planprogram: Utarbeidelse av Kommunedelplan klima, miljø og energi


Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 15.05.2019 med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10, vedtatt at følgende arealplaner sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn:

Detaljregulering for Sjøgata brygge (PS 21/19)

Stiklestad Eiendom AS ønsker å regulere eiendommen gnr. 315 bnr. 118 og 332 i Levanger sentrum. Planforslaget omfatter etablering av to boligblokker på hhv. fire og tre etasjer, omregulering og ombygging/rehabilitering av eksisterende bygningsmasse med leiligheter, og etablering av offentlig friområde. Deler av eksisterende bebyggelse forutsettes revet.

Reviderte dokumenter etter vedtak i PUK 15.05.19: planbeskrivelse (pdf) - plankart (pdf) - planbestemmelser (pdf) - solstudie, mars (pdf), solstudie, juni (pdf)

Planforslagene kan ses på kommunenes hjemmeside: www.levanger.kommune.no under Annonse/høring eller under fanen Politikk og riktig møtedato i PUK. Evt. kan saken leses på Servicekontoret på rådhuset, Håkon den Godes gate 30. Dersom saksdokumenter ønskes tilsendt kan kommunen kontaktes for dette. Eventuelle uttalelser til planforslagene sendes til Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, eller postmottak@levanger.kommune.no  innen 12. juli 2019.


Planer til offentlig ettersyn
Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 10.04.2019 med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10, vedtatt at følgende arealplaner sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn:

Detaljregulering fortetting Falstadberget (PS 17/19)
Planforslaget omfatter omregulering av deler av friområder på Falstadberget til boligformål. Reguleringen gir i alt 5 nye boligtomter innenfor området og inneholder også regulering av ny tursti.

Detaljregulering Sentrumsgården Skogn sentrum (PS 18/19)
Planforslaget legger til rette for boligbygging samt noe forretning/kontor/tjenesteyting på eiendommene 32/53 og 32/134 sentralt i Skogn sentrum. 

Evt. kan saken leses på Servicekontoret på rådhuset, Håkon den Godes gate 30. Dersom saksdokumenter ønskes tilsendt kan kommunen kontaktes for dette. Eventuelle uttalelser til planforslagene sendes til Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, eller postmottak@levanger.kommune.no  innen 28. mai 2019


Fortetting av Falstadberget på Ekne
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av planarbeid for fortetting av boliger på Falstadberget på Ekne i Levanger kommune. Forslagsstiller er Levanger kommune. Planen utarbeides som detaljregulering. Planarbeidet er vurdert å ikke komme inn under krav om konsekvensutredning jfr. pbl § 4-2

Klikk for større kart

Formålet med detaljreguleringen er fortetting med 2-5 boliger i to friområder tråd med vedtak 19.09.18 i PUK, sak 57/18.

Berørte naboer få varsel direkte med brev.
For evt. innspill eller ytterligere opplysninger om planarbeidet, kontakt: Norconsult AS v/ Marthe Sesseng tlf. 93 65 01 35 / e-post: marthe.mollan.sesseng@norconsult.com
Frist for innspill til planarbeidet er 10. desember 2018
Til toppen av siden 


Gråmyra næringspark - detaljregulering - oppstart
Iht. PBL § 12-8 kunngjøres herved oppstart med «Detaljregulering Gråmyra Næringspark» på gid. 19/14, 64, i Levanger kommune.

Klikk for noe større kart

Planområdet er tidligere regulert til industri, forretning/kontor og jordbruk/skogbruk/gartneri med plannavn «Gråmyra 1987». Planen ble vedtatt i oktober 1987. Det varsles samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, jf. pbl § 17-4.

Forslagsstiller for reguleringsplanen er Berg Eiendom AS. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge området for videre utvikling av framtidig næringsareal, for å styrke stedets funksjon i et lokalt og regionalt perspektiv. Planområdet omfatter gid. 19/14, 64, 104, 113, 9 og 522/1 og er ca. 75 daa stort. Planområdet benyttes i dag hovedsakelig til jord- og skogbruk. I gjeldende kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNFR-areal og detaljeringssone.

Planforslaget faller innenfor den nye KU-forskriften, og utløser krav om konsekvensutredning jf. pbl § 4-2 og KU-forskriften § 8 a med tilhørende vedlegg.

For evt. innspill må dette rettes til Arkplan AS. Innspill må være innkommet innen 17. desember 2018
ARKPLAN AS
PB 172, 7801 Namsos
Tlf. 74 27 11 33
firmapost@arkplan.no 

Til toppen av siden 


NTNU
Senter for pedagogikk, læring og undervisning (PLUS) søker

Stipendiat innen medisinsk og helsefaglig utdanningsforskning


I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for gnr 32 bnr 65 og 85 i Levanger Kommune.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for leiligheter med tilhørende adkomst og fellesområder. Planarbeidet gir ikke krav til konsekvensutredning eller planprogram etter plan- og bygningslovens (PBL) § 4.1 og 4.2.

Klikk for større kart

Kommunens kart

Gjeldende planer for planområdet: L2008018L1991005L1983006

Spørsmål, kommentarer og innspill til planarbeidene rettes til:

Promidt AS v/ Helge H Skjærpe
Moafjæra 10, 7606 Levanger
Tlf. 90 79 87 55, e-post: post@promidt.no

Frist for eventuelle innspill er satt til 25.04.19


Oppstart planarbeid Halsanvegen 7 og 9 - høring av planprogram

I henhold til plan- og bygningslovens §12-3, 12-8 og 12-9 varsles det om igangsatt planarbeid og høring av planprogram for Halsanveien 7 og 9, gnr/bnr 315/97, 315/98 og 315/4, samt deler av eiendommene 315/146 og 315/4.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse, ca. 90 boenheter, innenfor området.

Planområdet inngår i dag i reguleringsplan L2013014, Områderegulering for Levanger sentrum.

Det aktuelle planområdet er regulert til industri, og avgrenses i sørvest av formål annen veggrunn / tekniske anlegg. Området benyttes i dag til industrivirksomhet, så eksisterende bygg innenfor eiendommene forutsettes revet i sin helhet. Den delen av planområdet som utgjør eiendom 315/146 inngår i reguleringsplan L2014009, Stadionparken, og er regulert til park.

Planområdet er ca. 6,8 daa og avgrenses som vist på kartutsnitt:

Klikk for større kart

Kommunens kart

Krav om planprogram og konsekvensutredning
Området er i gjeldende reguleringsplan regulert som industriområde. På bakgrunn av den foreslåtte utviklingen av området til bolig, har kommunen avgjort at planforslaget utløser krav om planprogram og konsekvensutredning.
Planprogrammet sendes derfor på høring samtidig med varsel om oppstart av planarbeid. Planprogrammet ligger tilgjengelig på TAG arkitekters nettsider.

Kontaktinfo og frist for innspill
Tiltakshaver er Levanger Eiendom AS v/ Diana van der Meer
Forslagsstiller er TAG arkitekter AS v/ Mette Omre

Innspill til planarbeidet og planprogrammet sendes innen lørdag 27.04.2019 til:

Mette Omre på epost meo@tagarkitekter.no eller til TAG arkitekter AS, Kjøpmannsgata 14, 7030 Trondheim

Opplysninger om planarbeidet og planprogrammet kan fås ved å kontakte Mette Omre på epost eller på telefon 990 05 303. 

 Til toppen av siden 
 

Oppstart reguleringsplanarbeid Åsvegen 26

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av reguleringsplanarbeid for eiendommen gnr./bnr. 32/51 i Levanger kommune. Forslagsstiller er Levanger kommune. KVADRAT arkitekter AS er utførende konsulent.

Gjeldende reguleringsplan for planområdet er L1983006– Skogn sentrum 1983

Klikk for større kart

Planområdets avgrensning er vist i kartutsnitt over og er ca. 2,3 daa. (Oversiktskart Åsvegen 26)

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av boliger. Eksisterende bygning planlegges revet og erstattet av nybygg.

Planen er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning og planenheten i Levanger kommune har konkludert med at planen ikke skal konsekvensutredes.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes: KVADRAT arkitekter AS, Statsråd Krohgs veg 15E, 7021 Havstein, eller elektronisk via e-post til kvadrat@kvadratarkitekter.no, innen 10.04.19. Sendinger merkes med "Planarbeid - Åsvegen 26". Alle mottatte merknader blir sendt til kommunen sammen med planforslaget.

For mer informasjon, ta kontakt med KVADRAT arkitekter AS, e-post: kvadrat@kvadratarkitekter.no, tlf: 72 56 60 20
 Til toppen av siden 


Varsel om oppstart av detaljregulering og offentlig ettersyn av planprogram for E6 Kvithammar – Åsen 

 Detaljregulering med konsekvensutredning E6 Kvithammar-Åsen - Planprogram PDFMed hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9 blir det med dette varslet oppstart av detaljregulering for E6 Kvithammar – Åsen i Stjørdal kommune og Levanger kommune. Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn sammen med oppstartsvarselet.

 

 

 

Detaljregulering med konsekvensutredning E6 Kvithammar-Åsen - Planprogram PDF

Forslagstiller:
Nye Veier AS er forslagsstiller og planarbeidet vil bli utført av valgttotalentreprenør på parsellen.Klikk for noe større kart

Planområdet:
Planområdet omfatter i hovedtrekk nødvendig areal til permanent E6 fra Kvithammar i Stjørdal kommune til Vassmarka, nord for Åsen sentrum i Levanger kommune.
Planområdet vil også inkludere arealer til midlertidige formål, tiltak langs enkelte lokalveger som berøres, samt næringsareal i Vassmarka. Definert planområde skal også ivareta nødvendig handlingsrom for optimalisering av vegprosjektet.

Formål:
Hovedformålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av ny firefelts E6 med fartsgrense 110 km/t.

Utbyggingsavtale:
Parallelt med planarbeidet vil det bli gjennomført forhandlinger med kommunene mtp. utbyggingsavtaler mellom Nye Veier AS og hver av kommunene.

Merknader til planprogram og innspill til planarbeidet:

Merknader til planprogrammet eller varsel om oppstart samt evt. innspill som kan være av interesse for planarbeidet skal sendes innen 30.01.2019 til:
Nye Veier AS, Sluppenvegen 17b, 7037 Trondheim.
Merknader kan også sendes på e-post: arkivtrd@nyeveier.no

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til:
Lars Erik Moe, tlf. 90 89 94 86, lars.erik.moe@nyeveier.no, Jan Olav Sivertsen, tlf. 91 54 68 71, jan.olav.sivertsen@nyeveier.no 
Til toppen av siden 

 - frist: 17. januar 2019

Til toppen av siden 


Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 14.11.2018 med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10, vedtatt at følgende arealplaner sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn:

Detaljregulering for Bjørnang II (PS 62/18)
Omfatter regulering på eiendom gnr/bnr. 47/2, samt 47/28 og deler av 48/16 og 54/1 på Bjørnang. Hensikten er å tilrettelegge for opparbeidelse av fem nye boliger samt ny avkjøring fra Bjørnangvegen.

Revisjon av områdeplan for Levanger havn (PS 63/18)
Planforslaget er en revidering av gjeldende områderegulering for Levanger havn. Revideringen omfatter en endring av planområdet og utbyggingsstrukturer på ytre havn. I tillegg foreslås det også å endre fordelingen mellom bolig og næring. Planforslaget inneholder også flere mindre endringer om bl.a. byggehøyder og parkering.

Eventuelle uttalelser til planforslagene sendes til Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, eller postmottak@levanger.kommune.no innen 12. januar 2019
Til toppen av siden 


Oppstart planarbeid for Husby høydebasseng, del av gnr/bnr 188/1

I henhold til plan- og bygningslovens §12-3 og 12-8 varsles det om igangsatt planarbeid for Husby høydebasseng, del av gnr/bnr 188/1, i Levanger kommune. Forslagsstiller er Levanger kommune, og plankonsulent er Asplan Viak AS ved Bjarte Lykke.

Planforslaget
Planen skal legge til rette for høydebasseng, et utjevningsbasseng som gir høyest mulig trykk, slik at flest mulig av innbyggerne i Åsen kan få vannforsyning fra denne trykksonen uten ytterligere trykkøkning.
Bassenget skal videre fungere som en reserve for abonnentene i Åsen i minst 1 døgn ved stans i vanntilførselen fra vannproduksjonsanlegget. Det vil også kunne fungere som reserve for store deler av vannforsyningen til Ronglan ved stans i tilførsel fra produksjonsanlegget.

Klikk for større kart

I gjeldende reguleringsplan Reguleringsplan for masseuttak på deler av 188/1, Åsen i Levanger (L2007003) er planområdet vist som klimavernsone og område for jord og skogbruk. Arealet benyttes i dag til landbruk. Aktuelle formål i ny plan vil være vannforsyningsanlegg og kjøreveg.

Merknader og spørsmål til planarbeidet sendes innen mandag 30.1.2019 til Bjarte Lykke på epost bjarte.lykke@asplanviak.no.


Oppstart detaljregulering - Åsen massedeponi

 

 Iht. PBL § 12-8 varsles oppstart planarbeid i sidedal til Vuddudalen i Levanger kommune. Området omfatter deler av Gnr. 220/4, 221/1, 221/2, 249/1 og 500/1 (E6). Tiltaket faller inn under §8 i forskrift om konsekvensutredning, pkt. 11k i vedl. 2: "Deponier for masse på land og i sjø større enn 50 dekar eller 50 000 m³ masse."

Klikk for større kart

Evt. spørsmål el. merknader til planoppstart rettes innen 1. desember 2018 til: SB Plan og prosjekt AS, Husbygrenda 55. 7630 ÅSEN v/Sigbjørn Aarnseth, tlf.: 98 64 30 26, e-post: sigbjorn.aarnseth@ntebb.no


Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 19.09.2018 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, vedtatt at følgende reguleringsplan sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn:

Detaljregulering Gang- og sykkelvei, Sundbrua-Kjønstadmarka (sak PS 56/18)

Planforslaget omfatter regulerings av fortau og gang- og sykkelvei mellom Sundbrua og Kjønstadmarka. Første del av strekket går langs Staupslia frem til kryss med Byborgvegen, deretter via Byborgvegen frem til Nordsivegen. Traséen følger dermed Nordsivegen helt frem til Kjønstadmarka.

Eventuelle uttalelser sendes til Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, eller postmottak@levanger.kommune.no innen 9. november 2018.


Varsel om utvidelse: Rundkjøring ved Mo gård, Levanger
Dette er et varsel om utvidelse av areal i tidligere kunngjort oppstart.

Norconsult utarbeider planen på vegne av kommunen. Planen utarbeides som detaljreguleringsplan.

Arealutvidelse - klikk for større kart

For eventuelle innspill til eller ytterligere opplysninger om reguleringsplanen kontaktes:
Norconsult AS v/ Arne Ramstad tlf. 90 82 52 66 /
e-post:arne.ramstad@norconsult.com.

Frist for innspill til planarbeidet er 15.10.2018.


Oppstart detaljregulering Gamle Kongeveg Nord 14, Levanger            

Iht. Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved oppstart med detaljregulering for eiendom gid. 273/70 og deler av 533/1, 273/22 og 273/71 ved Gamle Kongeveg Nord 14 i Levanger kommune. Planområdet er tidligere regulert til område for offentlige bygg i reguleringsplan «Røstadlia», med planid L1980006. Planen ble vedtatt i desember 1980.

Formålet med planarbeidet er å omregulere området til bolig, for oppføring av leilighetsbygg i to etasjer, med til sammen 18 leiligheter og anlegge gode uteområder, med bestemmelser som gjør at bebyggelsen tilpasses dagens arkitektur.

Klikk for større kart

Referat fra oppstartsmøte 27.07.18 PDF - (beliggenhet)

Planforslaget samsvarer ikke med overordnet planer, og medfører en omregulering fra offentlig bebyggelse til boligbebyggelse. Tiltakshaver har i samarbeid med kommunen konkludert med at planforslaget ikke medfører vesentlig virkninger for miljø og samfunn, og utløser ikke krav om konsekvensutredning, jf. pbl §§ 4-1 og 4-2 m/tilhørende forskrift om konsekvensutredning.

Vår oppdragsgiver er Prosjektpartner Midt-Norge As

Informasjon rundt planarbeidet og referat fra oppstartsmøte kan ses på kommunens hjemmeside under «kunngjøringer», og for evt. innspill må dette rettes til Arkplan AS.

Innspill må være innkommet innen 1. oktober 2018.    

Arkplan as, pb 172, 7801 Namsos
Tlf. 74 27 11 33 - firmapost@arkplan.no


Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 13.06.2018 med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 11-14 og 12-10, vedtatt at følgende arealplaner sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn:

Kommunedelplan for E6 Åsen – Mære (PS 41/18)
Planforslaget foreslår ny E6-trase og kryssplasseringer tilpasset 110 km/t på strekningen Ronglan i sør og grensen til Verdal ved Rinnelva i nord-øst. På strekningen fra Hotran til Moan legges 2 alternativer ut på høring/offentlig ettersyn. OBS! Høringsfrist utsatt til 1. oktober 2018.

Tilbakemelding på 1. gangs behandling i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - Kommunedelplan E6 Åsen - Mære PDF - Statens vegvesen 25.06.18

Detaljregulering for Svartvika hyttefelt (PS 36/18)
Omfatter regulering av eiendommen gnr/bnr: 242/34 (13) i Svartvika ved Lofjorden til område for fritidsboliger, totalt 23 stk. Dagens vegtrasé gjennom Undlidalen samt eksisterende småbåthavn ved enden av Skjesolvegen foreslås noe justert.

Detaljregulering for Stamnhaugen hyttegrend (PS 40/18)
Omfatter regulering på Grønningen statsallmenning, gnr/bnr: 371/1 ved Grønningen i Levanger kommune, til område for fritidsboliger med tilhørende adkomstveger og parkeringsareal. Det planlegges regulert inn 10 fritidsboliger.

Eventuelle uttalelser til planforslagene sendes til Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, eller postmottak@levanger.kommune.no  innen 24. august 2018 (E6 Åsen - Mære utsatt til 1. oktober 2018)


I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av planarbeid for Bjørnang II på eiendom gnr. 47/2 i Levanger kommune.

Forslagsstiller er Kjølen og Nydal utbygging AS. Planen utarbeides som detaljregulering. Planarbeidet er vurdert å ikke komme inn under krav om konsekvensutredning jfr. pbl § 4-2.

Formålet med detaljreguleringen er å avsette areal til ny avkjøring fra Bjørnangvegen, samt justere boligtomter som er avsatt i gjeldende reguleringsplan. Gjeldende reguleringsplan er «Brenne 1985».

Varsel om oppstart av planarbeid - Grunnlagsmateriale - Referat oppstrtsmøte 15.05.18 (alle som PDF)

For evt. innspill eller ytterligere opplysninger om planarbeidet, kontakt:
Norconsult AS v/ Marthe Sesseng tlf. 93650135 / e-post: marthe.mollan.sesseng@norconsult.com eller Kjølen og Nydal utbygging AS v/ Magne Nydal, tlf. 91 70 77 32, magne.nydal@knbygg.no.

Frist for innspill til planarbeidet er 4. august 2018.

KLikk for større kart


Varsel om oppstart planarbeid – Jernbanegata 16 - ("bibliotektomta")

Gnr./Bnr. 315/23, 315/206, samt deler av 315/4, Levanger kommune.

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av reguleringsplanarbeid for eiendommene gnr./bnr. 315/23, 315/206, samt deler av 315/4 i Levanger kommune.

Planområdet

Gjeldende reguleringsplan for planområdet er L2013014 – Områderegulering for Levanger sentrum.

Planområdets avgrensning er vist i vedlagt kartutsnitt og er ca. 2,3 daa.

Klikk for større kart

Formål med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en høyere utnyttelse innenfor planområdet.

Eksisterende bygning planlegges revet og erstattet av nybygg. Reguleringsarbeidet innebærer at planområdet i hovedsak reguleres til offentlig eller privat tjenesteyting.

Planen er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning og planenheten i Levanger kommune har konkludert med at planen ikke skal konsekvensutredes.

Forslagstiller og grunneiere

Forslagstiller er Levanger kommune.

KVADRAT arkitekter AS er utførende konsulent.

Levanger kommune er grunneier for eiendommer som omfattes av planens avgrensning.

For mer informasjon, ta kontakt med KVADRAT arkitekter AS, e-post: kvadrat@kvadratarkitekter.no, tlf: 72 56 60 20.

Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet sendes:

KVADRAT arkitekter AS, Statsråd Krohgs veg 15E, 7021 Trondheim

eller pr. epost til: kvadrat@kvadratarkitekter.no, og merkes med Planarbeid - Jernbanegata 16.

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Levanger kommune.

Alle mottatte merknader blirbehandlet og kommentert av KVADRAT arkitekter AS og oversendes samlet til Levanger kommune sammen med planforslaget.

Frist for merknader er satt til 04.06.18.

Etter at frist for merknader er utløpt vil selve planforslaget ferdigstilles og oversendes Levanger kommune for saksbehandling.

Etter 1.gangs behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser til planforslaget før videre politisk behandling.
 Til toppen av siden


I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres det herved at reguleringsplanarbeid er igangsatt for Geitingsvollen, sørøst for sentrum, Levanger

Reguleringsarbeidet gjelder gnr/bnr 276/1, samt deler av tilknyttede tomter.

Klikk for større kart

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligutbygging på Geitingsvollen, et område like sør for Levanger sentrum. Området er regulert til boligformål og friområde i gjeldende planer; Kommunedelplan Levanger sentrum. Det foreslås følgende formål; boliger, friområde og veg.

Innspill eller spørsmål sendes innen 31. mai 2018 til Agraff arkitektur AS:

Agraff arkitektur v/ Ingrid Grændsen, Mellomila 56, 7018 Trondheim

e-post: ingridg@agraff.no, tlf: 91 76 44 41


Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 11.04.2018 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt at følgende arealplaner sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn:

Kommunedelplan Levanger sentrum – ny behandling (sak PS 25/18)
Planforslaget tilrettelegger for framtidig utvikling av områdene rundt bykjernen av Levanger sentrum frem mot år 2030.

Planområde vist med sort stiplet omriss - klikk for større kart

Planområde vist med sort stiplet omriss.

Formålet med planforslaget er å fastsette de overordnede og helhetlige rammer for den fremtidige arealdisponeringen innenfor planområdet. I områder der reguleringsplan eller bebyggelsesplan ikke foreslås beholdt, er det meningen at kommunedelplanen skal bli førende for arealbruken. Uttalelser som ble gitt til planforslaget sommeren 2017 vil fortsatt følge saken. 

Detaljregulering for Rognhaug (sak PS 22/18)
Planforslaget omfatter regulering av 3 tomannsboliger på Rognhaug på Nesset, (Alstadhaugvegen 65), samt bedre kryssløsning i adkomstveg fra Alstadhaugvegen. 

Detaljregulering for Østborg (sak 23/18)
Planforslaget tilrettelegger for opparbeidelse av ny parkeringsplass i forbindelse med industrilokalet til Ytterøykylling AS ved Mule.

Detaljregulering for Kjønstadmarka etappe 3 (sak 24/18)
Planforslaget er en detaljering av områdeplan for Kjønstadmarka etappe 2. Det skal legges til rette for nytt boligområde med varierte boligtyper: eneboliger, tomannsboliger, rekkehus/kjedete hus og lavblokker. Til sammen ventes minimum 155 nye boenheter, samt tilhørende anlegg, internveger, turveger og 4 lekeplasser.

Reviderte dokumenter etter PUK-vedtak 11.04.18:
Planbeskrivelse PDF - reguleringsbestemmelser PDF - plankart PDF

Eventuelle uttalelser til planforslagene sendes til Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, eller postmottak@levanger.kommune.no innen 28. mai 2018.
 Til toppen av siden


Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved oppstart med detaljregulering for området Fergemannsvegen 1
Planområdet (gnr. 1, bnr. 319 med deler av gnr. 1, bnr. 316 og gnr. 1, bnr. 2) er tidligere regulert til boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse med plannavn «Nesset 1962». Planene ble vedtatt Juli 1963.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge området for konsentrert småhusbebyggelse i form av flermannsbolig opp til 3 etasjer, hvor den øverste etasje vil bli inntrukket, og parkeringskjeller. Det planlegges mellom 8 – 10 boenheter. Samtidig vil planarbeidet se på opparbeidelse av offentlig område mellom Fergemannsvegen og Sundet (sjøen). Utforming og opparbeidelse av det offentlige uteområde avklares parallelt med planarbeidet.

Klikk for større kart

Informasjonsmøte rundt prosjektet vil kunne bli avholdt og interessenter bes om å melde seg til Arkplan Arkitektkontor.

Planforslaget samsvarer med overordnet plan (KDP for Levanger sentrum), gjeldende og ny KDP for Levanger sentrum, men også Fylkesplan jf. fortetting av bynære strøk. Planforslaget vil være en detaljregulering som omfattes av plan- og bygningslovens § 4-2 annet ledd, og tiltakshaver har i samarbeid med kommunen konkludert med at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens § 4-2 annet ledd.

Iht. PBL § 17-4 varsles det samtidig om oppstart forhandlinger om utbyggingsavtale knyttet til varslet reguleringsplan. Behovet for en slik avtale avklares parallelt med planarbeidet.

Vår oppdragsgiver er PROSJEKTPARTNER MIDT-NORGE AS

Evt. innspill til arbeidet må være innkommet innen 7. mai 2018 og rettes til:
ARKPLAN AS v/Augdal
PB 172, 7801 Namsos
Tlf. 74 27 53 60
anders@arkplan.no
 Til toppen av siden


Høttvollen hyttefelt, Ekne - oppstart regulering

Allskog oversender på vegne av tiltakshaver Erling Rosenlund, en orientering om at det i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og §12-9 igangsettes detaljregulering for eiendommen gnr. 163 bnr. 1 på Ekne i Levanger kommune. 

Klikk for større kart

Klikk for større kart

Arealet ønskes regulert til hytteområde med til sammen ca. 30 tomter. I kommuneplanens arealdel inngår området som arealformålet LNF-R. Tiltaket faller derfor inn under forskrift om konsekvensutredning, § 6 b) vedlegg 1, over tiltak som alltid skal konsekvensutredes. For planer som alltid skal konsekvensutredes skal forslagsstiller som en del av planoppstart utarbeide et forslag til planprogram. Forslag til planprogram legges herved ut på høring sammen med varsel om planoppstart.


Frist for kommentarer/merknader er satt til mandag 14. mai 2018. 
Allskog, ved Ellen Kristin Moe, Ingvald Ystgaardsv. 13A, 7047 Trondheim tlf. 91 37 67 71, e-post: ellen.moe@allskog.no

 Til toppen av siden


Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 14.03.2018 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt at følgende reguleringsplaner sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn:

Detaljregulering for Stokkberget B2 (sak PS 15/18)
Reguleringsplanforslaget utarbeides som en detaljregulering av felt B2 i områderegulering for Stokkberget på Åsen. Planforslaget legger til rette for oppføring av konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende uteområder. Det er tatt utgangspunkt i eksisterende vegarealer til adkomsten og det vil bli tilført 15 nye boenheter.

Reguleringsplan for Langøya (sak PS 17/18)
Reguleringsplanforslaget utarbeides som en reguleringsplan for hytteområde på Langøya i Åsenfjord. Planforslaget innebærer oppgradering av planbestemmelser, justering av eksisterende hyttetomter, innregulering av godkjente flytebrygger, parkering og adkomst m.m. Planen vil ikke åpne for nye hyttetomter.

Eventuelle uttalelser til planforslagene sendes til Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, eller postmottak@levanger.kommune.no  innen 4. mai 2018.
 Til toppen av siden


Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 14.02.2018 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt at følgende reguleringsplaner sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn:

Detaljregulering for Hopla (sak PS 9/18)
Planforslaget legger til rette for å etablere 7 nye tomter for fritidsbebyggelse og 5 nye naust, regulere felles småbåthavn/bryggeanlegg og sikre tydeligere bestemmelser for bruk av eksisterende og nye naust.

Reviderte reguleringsbestemmelser pr. 14.02.18 PDF

KLikk for større plankart

Eventuelle uttalelser til planforslagene sendes til Levanger samkommune, postboks 130, 7601 Levanger, eller postmottak@levanger.kommune.noinnen 14. april 2018.
 Til toppen av siden


Forslag til endring i " Forskrift om adgang til jakt på elg, hjort og rådyr i Levanger "
Viltnemda i Levanger kommune vedtok 15.2.2018 (sak PS 2/18) med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift av 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5 at forslag til forskrift: "Forskrift om adgang til jakt på elg, hjort og rådyr i Levanger kommune" skal legges ut til høring i før saken tas opp til behandling i kommunestyret.

Utarbeidelsen av forskriften skal skje i henhold til forvaltningslovens kap VII, § 37 til og med §39.

Klikk for større kart

Høringstiden er 15. mars 2018

Høringsuttalelse kan sendes til postmottak@levanger.kommune.no eller til Levanger kommune v/viltnemda i Levanger, Postboks 130, 7601 Levanger
 Til toppen av siden


Detaljregulering Sundberga II, Ytterøy
Iht. plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9 kunngjøres herved oppstart av detaljregulering for Sundberga II, ved Ytterøy. Planom-rådet vil i hovedsak omfatte deler av grunneiendom gnr. 331/bnr. 1 i Levanger kommune og områdets størrelse er omtrent 8,9 daa.

Klikk for større kart

Grenser som ikke er klarlagt i område blir oppmålt av oppmålingsforretning. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for videre utbygging av området i form av 30 boenheter fordelt på 3 stk. leilighetsbygg i 2 etasjer. Bygningsutforming er tiltenkt med flatt-/pulttak, svalganger på inngangssiden, og sørvendte balkonger. Informasjonsmøte rundt prosjektet vil kunne bli avholdt og interessenter bes om å melde seg til Arkplan Arkitektkontor.

 
Planforslaget samsvarer ikke med Kommuneplanens arealdel for Levanger, ved at området er avsatt til LNFR-formål med spredt boligutbygging. Det ble derfor i oppstartsmøte 16.01.2018 konkludert med at planforslaget faller innenfor den nye KU-forskriften FOR-2017-06-21-854 iht. PBL §§ 4-2 og 4-1. Planen kan ha vesentlig virkning for miljø og samfunn og planprogram er derfor utarbeidet.

Vår oppdragsgiver er Prosjektpartner Midt-Norge AS, på vegne av grunneier Remy Møen.
Innspill og evt. spørsmål til arbeidet må være innkommet innen 23.03.18 og rettes til:
Arkplan as v/Augdal, tlf. 74 27 53 60 - anders@arkplan.no 


Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 17.01.2018 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt at følgende reguleringsplaner sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn:

Detaljregulering for garasjer i Jernbanegata (sak PS 2/18)
Kommunen ønsker å omregulere sentrumseiendommen gnr. 315 bnr. 190 som i dag består av offentlig parkering og offentlig friområde til kombinert garasje- og parkeringsformål. Eksisterende garasjer øverst i Jernbanegata ønskes revet, og det oppstår dermed et behov for erstatningsareal. Planforslaget har både vært på høring og blitt vedtatt tidligere, men vedtaket ble opphevet av Fylkesmannen grunnet manglende utredninger av planforslagets virkning på barn og unges interesser. Fylkesmannen opplyste om at kommunen kunne velge å fremme planforslaget på nytt forutsatt at tidligere saksbehandlingsfeil ble rettet opp. Dette har kommunen nå gjort, både ved å utrede temaet barns interesser nøyere i forhold til lovverk, rundskriv og rikspolitiske retningslinjer, samt legge opp til en utvidet høring hvor enda flere parter tilskrives med brev, bl.a. skoler og asylmottak.

Klikk for større kart

Eventuelle uttalelser til planforslagene sendes til Levanger samkommune, postboks 130, 7601 Levanger, eller postmottak@levanger.kommune.no innen 12. mars 2018.

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Troset grustak. Markabygd
I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles det oppstart av reguleringsplan for grustak på eiendommen Troset Gnr 106 brnr 1, Markabygda.
Planområdet ligger i sin helhet på eiendommen Troset 106/1, og dagens planstatus er LNF område.

Klikk for større kart

Reguleringsarbeidet omfatter følgende:

 • Dagens grustak med utvidelse og veg inn til området
 • Omdisponering av ca 100 da fra LNF til; område for råstoffutvinning


Planområdet markert på kartutsnittet:

Klikk for større kart

Dersom det på nåværende tidspunkt skulle være innspill til planarbeidet ber vi om en skriftlig uttalelse innen 05.02.18.
Innspill sendes skriftlig og helst pr. epost til adressen: post@frent.no eller eventuelt pr post til: Frosta Entreprenør AS, Wangberg, 7633 Frosta.

 


Plan- og utviklingskomiteen i Levanger kommune har i møte den 06.12.2017, vedtatt å legge følgende reguleringsplaner ut til høring og offentlig ettersyn, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10:

Detaljregulering for Stokkberget B9

I felt B9 i områdeplan for Stokkberget i Åsen ønskes regulert tettbygd boligbebyggelse. Det er lagt opp til to leilighetsbygg på 2 og 3 etasjer med til sammen 15 boenheter.

Klikk for større plankart

Eventuelle uttalelser sendes til: Levanger kommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 3. februar 2018. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@levanger.kommune.no  

 


 

 

 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for hyttefelt ved Finnåsen/Grønningen

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles det oppstart av detaljregulering for nytt hyttefelt på eiendommen Finnåsen 114/1, ved Grønningen i Levanger kommune.

Planområdet ligger i sin helhet på eiendommen 114/1, og omfattes av kommuneplanens område F08 avsatt til ny fritidsbebyggelse.

Klikk for større oversiktskart

Reguleringsarbeidet omfatter følgende:

 • Innregulering av 20-40 tomter for fritidsbebyggelse i området Jardåsen/Finnåsen. Endelig antall vil bli avklart gjennom planprosessen.
 • Infrastruktur – adkomstveger, parkering samt løsninger for vann og avløp.
 • Nausttomter.


Planområdet:

Planområdet er vist med stiplet linje på kartutsnittet under:

Klikk for noe større kart

I oppstartsmøtet med Levanger kommune ble det avklart at planarbeidet krever konsekvensutredning av forhold knyttet til reindrift og naturverdier. Det kreves ikke utarbeidelse av planprogram.

Dersom det på nåværende tidspunkt skulle være innspill til planarbeidet ber vi om en skriftlig uttalelse innen 25.12.17.

Innspill sendes skriftlig og helst pr. epost til adressen:

geotydal@tydalsnett.no eller eventuelt pr post til: GeoTydal AS, postboks 4, 7591 Tydal.


Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 15. november 2017 med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-14 vedtatt å legge følgende reguleringsplaner ut til høring og offentlig ettersyn:

Planendring detaljregulering for Djupvika hytteområde (sak PS 72/17)

Det legges til rette for lokalt uttak av stein til molo som skal oppføres på planområdet. Det foreslås samtidig en del mindre vesentlige endringer av planen.

Klikk for større kart

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 5. januar 2018. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no

 

 


Utbyggingsavtale Eidslunden til høring og offentlig ettersyn
Plan- og byggesaksjefen har den 5. oktober 2017 vedtatt å legge forslag til utbyggingsavtale for Eidslunden mellom Hveding AS og Levanger kommune frem for høring og offentlig ettersyn.

Formålet med avtalen er å legge til rette for utbygging og sikre gjennomføring av tiltak i tråd med detaljregulering for Eidslunden, (eiendommen gnr./bnr. 1/250 ved Eidsbotnvegen).


Frist for uttalelser for utbyggingsavtale settes til 28.11.2017 - postmottak@levanger.kommune.no


Kurs i mestring av belastning (KIB-kurs)
Frisklivssentralen, arrangerer Kurs i Mestring av Belastning (KiB). KiB-kurset starter: mandag 8. januar 2018, kl. 12.00-14.30 på Staup helsehus.


Gratis HPV-vaksine
Tilbud til kvinner født 1991 og senere. Vaksinedatoer 30. oktober og 4. desember – begge dager mellom 13:30 og 16:00 på Helsestasjonen.


Plan- og utviklingskomiteen har i møte den 13.09.2017 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge følgende reguleringsplaner ut til høring og offentlig ettersyn:

Detaljregulering av kryssende veg over jernbane – Korsbakken (sak 49/17)
Dagens overgangsbru over jernbanen ved Korsbakken kommer i konflikt med framtidig profil for elektrifisert jernbane og må heves. Planforslaget legger til rette for en ny brukryssing med tilfredsstillende frihøyde, og vil samtidig fullføre og forbinde eksisterende gang- og sykkelnett på begge sider av jernbanen. Det legges i tillegg opp til kurveutretting for å bedre sikten.

Detaljregulering Jamtvegen 22 (sak 50/17)
Planforslaget omfatter forslag til fortetting av eiendommen Jamtvegen 22 på Bruborg. Forslaget legger til rette for riving av eksisterende enebolig og uthus med garasje, for oppføring av kjedehus med tilsammen 7 boenheter.

Detaljregulering ny kryssing – Sæther bru (sak 51/17)
Dagens overgangsbru over jernbanen ved Sæther gård kommer i konflikt med framtidig profil for elektrifisert jernbane og må heves. Planforslaget legger til rette for en ny brukryssing med tilfredsstillende frihøyde samt kurveutretting for å bedre sikten.

Detaljregulering Levanger sør – Magneten (sak 52/17)
Planforslaget omfatter store deler av handelsområdet på Moan, og samordner flere av dagens reguleringsplaner i området. Forslaget tilrettelegger området for framtidig nærings- og boligutvikling med høyere arealutnyttelse, større høyder, fleksible arealformål og mindre oppstykking av arealene.

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 5. november 2017. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no


Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid Gang-/sykkelveg Nordsivegen

Klikk for større kart


I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved oppstart av planarbeid for Gang-sykkelveg fra Sundbrua til Kjønstadmarka i Levanger kommune. Forslagsstiller er Levanger kommune. Norconsult utarbeider planen på vegne av kommunen. Planen utarbeides som detaljreguleringsplan. Planarbeidet er vurdert til ikke å komme inn under krav om konsekvensutredning jfr. Pbl § 4-2.

Formålet med reguleringsplanen er å bedre forholdene for gående og syklende langs strekningen.

For eventuelle innspill til eller ytterligere opplysninger om reguleringsplanen kontaktes:
Norconsult AS v/Arne Ramstad tlf. 90 82 52 66 /e-post: arne.ramstad@norconsult.com.

 

Frist for innspill til planarbeidet er 01.11.2017.


Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid - Rundkjøring ved Mo gård
I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved oppstart av planarbeid for rundkjøring ved Mo gård, parkering og bussplasser ved Levanger videregående og gang-/sykkelveger i området. Forslagsstiller er Levanger kommune. Norconsult utarbeider planen på vegne av kommunen. Planen utarbeides som detaljreguleringsplan. Planarbeidet er vurdert til ikke å komme inn under krav om konsekvensutredning jfr. Pbl § 4-2.

Klikk for større kart

Formålet med reguleringsplanen er å bedre trafikkavviklinga i området og bygge nytt kryss som forbindelse til Moafjæra, nye bussplasser til Levanger videregående og gang-/sykkelveger i området som del av hovedvegnett for sykkel.

For eventuelle innspill til eller ytterligere opplysninger om reguleringsplanen kontaktes:
Norconsult AS v/Arne Ramstad tlf. 90 82 52 66 /e-post: arne.ramstad@norconsult.com.

Frist for innspill til planarbeidet er 01.11.2017.


Oppstart av planarbeid ved Grønningen i Levanger kommune

 

I medhold av plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres at det er satt i gang arbeid med reguleringsplan for Stamnhaugen ved nordenden av vatnet Grønningen i Levanger kommune. Reguleringsplanen vil bli utarbeidet som detaljregulering, jfr. samme lovs §12-3. Formålet er å legge til rette for fritidsbebyggelse.


Planstatus
Arealet ligger lengst nord i område F02 som er satt av til «fremtidig fritidsbebyggelse» på gnr 371 bnr 1, Grønningen statsallmenning, i kommuneplanens arealdel for Levanger.
Kommuneplanen gir rom for ca. 10 hytter i området.

Beskrivelse av planområdet
Området ligger drøyt 300 meter over havet og har et areal på knapt 70 dekar. Det består av grunn myr og glissen blandingsskog på låg bonitet. Grov planavgrensning er mot vest skogsbilveien fra Hjelmen mot Markabygda IL si skihytte og mot sør/aust stikkveg til Grønningsdammen.

Klikk for større kart

Behandling og framdrift
Oppstartmøte med Innherred samkommune ble avholdt 21.august 2017. Ut over innspillsmulighet nå ved oppstart av planarbeidet, blir det tilsvarende mulighet i forhold til konkret planforslag når dette legges fram for høring og offentlig ettersyn seinere i haust.  
Kommunen har ikke krevd konsekvensutredning da tiltaket er i tråd med overordna plan.

Merknader
Merknader, innspill eller spørsmål til planarbeidet rettes innen 21. oktober 2017 til Statskog Midt-Norge ved Nils Aal, tlf. 909 63 025 eller e-post nia@statskog.no

 


Planovergangstiltak ved Alstadhaug/Eggen, Levanger kommune - varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang reguleringsplanarbeid for deler av eiendommene gnr/bnr 23/2,6,13,15,20,28,54,56 og 522/1.

Klikk for større kart

Brev av 13.09.17 fra Multiconsult PDF

Hensikten med planen er å bedre sikkerheten på bane og veg. Planovergangen KO-PLO-002180 ved Alstadhaug/Eggen saneres og det etableres ny veg vestover langs jernbanen med tilkobling til fv. 119.

Innspill til planarbeidet sendes innen 16.10.17 til: anders.lund@multiconsult.no eller Multiconsult ASA v/ Anders Lund, Postboks 6230 Sluppen, 7486 Trondheim

Spørsmål kan rettes til:
Multiconsult v/Anders Lund, tlf. 458 81 025 

 

 

 

 

Plan- og bygningssjefen har den 12.07 2017 i sak 583/17 vedtatt at reguleringsendring for reguleringsplan Sørlia sendes ut på høring til berørte parter iht. plan- og bygningslovens § 12-10 og 12-14.

Arkplan AS har på vegne av ROSTU bolig AS søkt om endring av bestemmelser for reguleringsplan Sørlia, som dekker deler av et område ved Julsborg, like nord for Eidsbotn. Den omsøkte endringen går primært på en grensejustering av gjeldende tomteinndeling og vil gi en bedre utnytting av området sammenlignet med dagens utnyttelse. Det legges med dette opp til en liten økning av antall tomter for eneboliger, (dvs. ca. 1-2 nye tomter). Det legges ikke opp til en endring av reguleringsbestemmelsene.

Det vises til sakspapir med vedlegg for mer utfyllende informasjon. Sakspapir med vedlegg sendes ikke ut til private. Dersom sakspapir med vedlegg ønskes tilsendt kan kommunen kontaktes for dette.

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 4. august 2017, eller på e-post til postmottak@innherred-samkommune.no

 


Endring av reguleringsplan for Kathrines Minde L2006005

Plan- og bygningssjefen har den 12.07 2017 i sak 567/17 vedtatt at reguleringsendring for reguleringsplan Kathrines Minde sendes ut på høring til berørte parter iht. plan- og bygningslovens § 12-10 og 12-14.

Arkplan Arkitektkontor fremmer en reguleringsendring av reguleringsplan for Kathrines Minde på vegne av Øra Boligutvikling AS. Reguleringsplanen dekker tomta gårds- og bruksnummer 276/5. Gjeldende reguleringsbestemmelser fastsetter at boliger skal utformes som rekkehus med saltak eller pulttak. De omsøkte endringene består i å åpne opp for mer moderne byggestil med flate tak i tillegg til saltak og pulttak (dvs. tak med fall til bare én side), samt en utnyttelse som gir rom for å bygge ut boliger både som rekkehus og som kjeda boliger. Tomteutnyttelse søkes økt fra 30 %-BYA til 60 %-BYA. I tillegg ønskes parkeringsbestemmelsene endret fra 2 p-plasser per boenhet til 1,5, samt tillegg i antall p-plasser for eventuell utleieenhet eller hybel. Kommuneadministrasjonen har i tillegg tilrådt bestemmelse om minimum andel tilgjengelige boenheter.

Det vises til sakspapir med vedlegg for mer utfyllende informasjon. Sakspapir med vedlegg sendes ikke ut til private. Dersom sakspapir med vedlegg ønskes tilsendt kan kommunen kontaktes for dette.

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 4. august 2017, eller på e-post til postmottak@innherred-samkommune.no

 

 


Detaljregulering Gamle Kongeveg Nord 6  - PLAN TIL OFFENTLIG ETTERSYN

Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 14. juni 2017 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 vedtatt at følgende forslag til detaljregulering legges fram for høring og offentlig ettersyn: Detaljregulering Gamle Kongeveg Nord 6 (sak 37/17)

Hensikten med planarbeidet er å regulere tomta Gamle Kongeveg Nord 6 i Levanger kommune, gnr./bnr. 273/7, fra offentlig bygg til konsentrert boligformål. Det legges opp til hesteskoformet blokkbyggelse à 16 boenheter. Parkering skal hovedsakelig løses i kjeller. Reguleringsplanen forutsetter riving av eksisterende bygning på tomta, et barnehjem som ble oppført på slutten av 1800-tallet.

Reguleringsbestemmelser PDF - Planbeskrivelse PDF - Plankart PDF

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 19. august 2017. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no 


Oppstart av detaljregulering Kjønstadmarka etappe 3

 I henhold til plan og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved oppstart av reguleringsarbeid for overnevnte område i Levanger kommune. Området omfattes i dag av
plan L2012002 Områdereguleringsplan Kjønstadmarka etappe 2. Området er i gjeldende plan satt av til boligbebyggelse med krav om utarbeidelse av detaljreguleringsplan.
Planområdet er på ca. 60 daa, og begrenses av Nordsivegen i nord, et boligområde i vest, og friområde i sør.

Hensikten med regulersplanen er å legge til rette for ny boligbebyggelse med tilhørende anlegg, som interne veger, lekeområder, stier, avfallsløsning, parkering med mer.
Det skal tilrettelegges for både enebolig og mer konsentrert bebyggelse.

Planen er vudert til ikke å falle inn under forskrift om konsekvensutredning.

For ytterliger opplysninger om planarbeidet henvises til tegn_3 as v/Gunhild Solem Eidsvik, tlf.: 97983832

Berørte inviteres med dette til å komme med kommentarer og innspill til planarbeidet.

Kjonstadmarka_3

 

Spørsmål og skriftlige merknader sendes til:
tegn_3 v/Gunhild Solem Eidsvik, Leiv Eiriksson Senter, 7492 Trondheim, eller gunhild.eidsvik@tegn3.no

Frist for innsending av innspill og merknader er: 01.08.2017

 


Oppstart av planarbeider for B9 i reguleringsplan for Stokkberget
I henhold til plan og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved oppstart av planarbeider for B9 i reguleringsplan for Stokkberget, den av eiendommen 214/19, Levanger kommune. Forslags­stiller er Åsen Eiendomsutvikling as. Planen utarbeides som detalj­reguleringsplan. Planarbeidene er vurdert til ikke å komme inn under krav om konsekvens­utredning jfr. Pbl § 4-2.
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av inntil 16 boliger på området. Boligene tenkes oppført som konsentrert bebyggelse.

Klikk for større kart

For evt. innspill til eller ytterligere opplysninger om regulerings­planen kontaktes: Norconsult AS v/ Sivilingeniør Håvar Brøndbo tlf. 915 36 576 / e-post: havar.brondbo@norconsult.com.

Frist for innspill til planarbeidet er 06.08.2017.


Oppstart detaljregulering Kjønstadmarka 3
I henhold til plan og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved oppstart av reguleringsarbeid for overnenvte område i Levanger kommune. Området omfattes i dag av plan L2012002 Områdereguleringsplan Kjønstadmarka etappe 2. Området er i gjeldende plan satt av til boligbebyggelse med krav om utarbeidelse av detaljreguleringsplan.

Klikk for større kart

Planområdet er på ca 60 daa , og begrenses av Nordsivegen i nord, et boligområde i vest, og friområde i sør.
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for ny boligbebyggelse med tilhørende anlegg, som interne veger, lekeområder, stier, avfallsløsning, parkering med mer. Det skal tilrettelegges for både enebolig og mer konsentrert bebyggelse.
Planen er vurdert til ikke å falle inn under forskrift om konsekvensutredning.

For ytterligere opplysninger om planarbeidet vises det til tegn_3 as v/Gunhild Solem Eidsvik tlf.: 97 98 38 32.

Berørte inviteres med dette til å komme med kommentarer og innspill til planarbeidet.

Spørsmål og skriftlige merknader sendes til:
tegn_3
v/Gunhild Solem Eidsvik, Leiv Eiriksson Senter, 7492 Trondheim eller: gunhild.eidsvik@tegn3.no

Frist for innsending av innspill og merknader er 18.07.2017.


Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 14. juni 2017 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt at følgende forslag til detaljregulering legges fram for høring og offentlig ettersyn:

Detaljregulering Eidslunden (sak 34/17)
Planområdet omfatter eiendommen gnr./bnr. 1/250, langs Eidsbotnvegen. Ca. 3,7 daa er foreslått avsatt til boligformål, ca. 13 daa til grøntareal og lek, og resterende til trafikkareal og støttefunksjoner. Forventet størrelsesorden er 56 boenheter fordelt på 4 boligblokker.


Detaljregulering E6 Åsen Sør - Kleiva
(sak 36/17)
Planområdet omfatter E6 og jernbanelinjen fra Åsen sør/Grennebakken til nordre del av Vuddudalen. Planforslaget er del av det pågående elektrifiseringsprosjektet langs Trønder- og Meråkerbanen som bl.a. krever at dagens E6-bru ved Grennebakken rives. Planforslaget tar utgangspunkt i en omlegging av dagens E6-trasé vest for jernbanelinjen ved Følkesgrenna og Grennebakken. Det tas videre sikte på kurveutretting og utbedring av eksisterende trasé nord i Vuddudalen for å bedre sikkerheten til jernbanen som ligger i skjæring nedenfor dagens E6.

 
Detaljregulering Birkelund, Markabygda
(sak 38/17)
Det planlegges for 6 nye eneboliger på Birkelund i Markabygda. Det skal opparbeides en småbarnslekeplass i tilknytning til disse tomtene.


Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 21. august 2017. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no 


Oppheving av regulerings-/bebyggelsesplaner innenfor kommunedelplan Levanger sentrum til offentlig ettersyn

Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 14. juni 2017, sak 39/17, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 og 12-10 vedtatt at forslag om oppheving av 118 planer i henhold til liste datert 19. mai 2017, inkludert alle mindre vesentlige endringer og mindre endringer innenfor disse planidentene, sendes på høring og legges fram for offentlig ettersyn.

Planer som foreslås opphevet er de som ikke er beholdt i forslag til ny kommunedelplan for Levanger sentrum, som nå er på offentlig ettersyn med høringsfrist 1. august 2017. Det er meningen at planer som oppheves skal erstattes med henholdsvis ny kommunedelplan for Levanger sentrum og kommuneplanens arealdel vedtatt 13.04.2011. 

Saksvedlegg, sak 39/17

 

 

1

Vurdering av planer som er varslet opphevet PDF

2

Liste over planer som foreslås opphevet PDF

3

Kart som viser områder med planer som foreslås opphevet (blå farge) PDF

 

 

 


Klikk for interaktivt kart

Områder med planer som foreslås opphevet er vist med blå farge.
Planområdet for kommunedelplan Levanger sentrum er vist med rød stiplet linje. Klikk for interaktivt kart.

Kommunedelplan sentrum med dokumenter: http://kart.levanger.kommune.no/plansak/L2013007.html

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 21. august 2017. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no.


Bane NOR inviterer til åpent informasjonsmøte på Åsen barne- og ungdomsskole 20. juni 2017, kl. 19 angående offentlig ettersyn av reguleringsplan for E6 Åsen - Kleiva.

Detaljregulering for E6 Åsen Sør - Kleiva. Strakstiltak i anledning elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen

Plan- og utviklingskomiteen vedtok i møte 14.06.17, sak 36/17 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 å legge nevnte sak ut på offentlig høring.

Høringsfrist: 21. august 2017

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no
 Til toppen av siden


Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 3. mai 2017 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14 vedtatt at følgende kommunedelplan skal sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn:

Kommunedelplan Levanger sentrum, sak 31/17

Planforslaget tilrettelegger for framtidig utvikling av områdene rundt bykjernen av Levanger sentrum frem mot år 2030.

Kartløsning med temakart og dokumenter

Klikk for større plankart

Formålet med planforslaget er å fastsette de overordnede og helhetlige rammer for den fremtidige areal-disponeringen innenfor planområdet. I områder der reguleringsplan eller bebyggelsesplan ikke foreslås beholdt, er det meningen at kommunedelplanen skal bli førende for arealbruken.

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 1. august 2017. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no
 Til toppen av siden

 

 

 

 


 

Oppstart av arbeide med detaljregulering av Stokkberget B2, Åsen

 
I henhold til plan- og bygningslovens §§12-1, 12-3, 12-8 varsles det oppstart av arbeide med detaljregulering av Stokkberget B2 på Åsen i Levanger kommune, Nasjonal plan-ID: 1719-L2017007

 

 

 

 

BoligPartner AS utfører planarbeidet på vegne av B2 Eiendomsutvikling as.

Klikk for noe større kart

Området det varsles oppstart for er på ca. 5.0 daa og er del av gjeldende reguleringsplan for Stokkberget med plan-ID: L2007023. Plangrensen følger formålsgrensene til delfelt B2. Planområdet fremstår i dag som et isolert jorde med dyrket mark og blir å anse som en forlengelse av eksisterende boligfelt.

I følge kommuneplanen skal reguleringsplanen for Stokkberget gjelde og i tilhørende bestemmelser, §2.1, stilles det krav til detaljregulering for bl.a. delfelt B2 før det kan søkes om byggetillatelse.

Hensikten med planarbeidet er således å legge til rette for oppføring av konsentrert småhusbebyggelse. Dette vil være i tråd med overordnet plan. Adkomst vil skje fra tilstøtende vegareal, via Stokkanvegen.

Planarbeidet er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger. Tiltaket det skal planlegges for faller ikke inn under forskriftens § 2 – jfr. vedlegg I, som omfatter tiltak som alltid skal konsekvensutredes. Det faller heller ikke inn under forskriftens § 3, jfr. § 4. Det er således konkludert med at planarbeidet ikke er omfattet av forskriften.

Skriftlige synspunkter som har betydning for arbeidene kan sendes:
BoligPartner as v/Ouren Hommel, Tjuvholmen, Brygga 11, 2317 Hamar, innen 07.06.2017 med kopi til Innherred samkommune v/saksbehandler Mona Saursaunet.

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og behandles i saken sammen med øvrige innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt behandla i saken vil fremgå av dokumentene ved politisk 1.gangs behandling av planforslaget. Ved utlegging til offentlig ettersyn etter politisk behandling vil det bli mulighet for å komme med innspill til det konkrete planforslaget.

Nærmere opplysninger om reguleringsarbeidet kan fås ved henvendelse til: BoligParner As v/Ouren Hommel, tlf. 90 06 56 35 eller til Innherred samkommune, v/Mona Saursaunet.

 


Varsel om oppstart reguleringsarbeid for detaljregulering Sjøgata brygge (06.04.2017)
I samsvar med lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for "Detaljregulering Sjøgata brygge" i Levanger. Forslagsstiller er Stiklestad Eiendom AS.

 

 

Planområdet ligger i Sjøgata i Levanger sentrum og omfatter eiendommen gnr. 315 bnr.118 og 332.
Planområdet er på ca 15 da.
Formålet med reguleringen er å omregulere planområdet fra bolig/forretning/kontor og offentlig formål parkeringshus/anlegg til bolig/kontor og garasjeanlegg/uteoppholdsareal. Eksisterende formål kai og småbåthavn beholdes.
Planarbeidet vil avklare nærmere om tomteutnyttelse, bebyggelsesform, friarealer, infrastruktur mv.
Levanger kommune har vurdert at det ikke er behov for konsekvensutredning.

Parallelt med planarbeidet startes det opp forhandlinger om utbyggingsavtale. Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale kunngjøres i hht pbl §17-4.

Innspill og spørsmål til planarbeidet kan rettes til Arcon Prosjekt A/S v. Gyda Løken, Neptunveien 6, 7652 Verdal, tlf.981 11 291 eller pr e-post til gyda@arcon.noinnen 05.05.2017.
 
Oversiktskart Sjøgata

 


Planer til offentlig ettersyn (06.04.2017)

Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 5. april 2017 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt at følgende reguleringsplaner sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn:

 
Detaljregulering Purktrøa (sak 18/17)
Planarbeidet for ny gårdsbarnehage på Skogn tar sikte på å få samlet dagens barnehagedrift fordelt på to avdelingsbygg i ett bygg som vil få mer hensiktsmessig plassering og utforming enn dagens barnehage. Virksomheten er altså ikke tenkt utvidet i forhold til dagens situasjon. Planområdet består av ca. 6 daa jordbruksareal ved Voll gård, like ved dagens gårdsbarnehage.

 

 

 

 

1

Beskrivelse PDF

2

Plankart Purktrøa_24032017-A3-L PDF

3

Bestemmelser_rev. 23032017 PDF

4

ROS PDF

 

 

 

 

 

 
Detaljregulering planfri kryssing jernbane Skogn sentrum (sak 19/17)
Planområdet er på ca. 82 daa og omfatter stasjonsområdet, nytt vegsystem med rundkjøring på toppen av Holsandlia, to underganger under jernbanen, hvorav en ved rundkjøringa og en for gående/syklende i området ved dagens planovergang samt tilpasninger av eksisterende vegsystem. Planområdet grenser til Skogn sentrum i vest, dyrka mark i øst og eksisterende bebyggelse i nord og sør. Planen innebærer omlegging av fylkesvegen gjennom Skogn sentrum, slik at denne kommer øst for stasjonsområdet.

 

 

 

 

 

1

Planbeskrivelse 21.03.2017 PDF

2

Plankart 21.03.2017 PDF

3

Reguleringsbestemmelser 05.04.2017 PDF

4

Vedlegg nr. 1 Tegninger PDF

5

Vedlegg nr. 2  Tverrprofiler PDF

6

Vedlegg nr. 3 Støyrapport PDF

7

Vedlegg nr. 4 Geoteknisk vurderingsrapport PDF

8

Vedlegg nr. 5 RAPPORT Mulighetsstudie kryssing jernbane Skogn sentrum PDF

 

 

 

 

 

 

 
Detaljregulering – Stokkberget B3 (sak 16/17)
Planområdet ligger på toppen av Stokkberget, nært Åsen sentrum. Reguleringsplanen tar sikte på å utvikle området iht. gjeldende områderegulering og legger til rette for utbygging av 7 boenheter i rekke, med tilhørende uteoppholdsareal, parkeringsanlegg, infrastruktur og gatetun.

 

 

 

 

 

 

1

Reguleringskart Stokkberget B3, 19102016-A2-L PDF

2

Beskrivelser PDF

3

Bestemmelser PDF

4

Uttalelse fra Levanger seniorråd og Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger PDF

5

ROS sjekkliste PDF

6

ROS PDF

 

 

 

 

 

 

 
Detaljregulering – Gamle kongeveg 102 (sak 17/17)
Reguleringsplanen legger opp til fortetting av en eksisterende eneboligtomt i et etablert eneboligområde i utkanten av Levanger sentrum, ved Fv. 774 Sætermyra – nedre del av Røstadlia. Planområdet utgjør et samlet areal på 1,4 daa og ønskes fortettet med 6-8 boenheter, med tilhørende uteoppholdsareal og parkeringsanlegg.

 

 

 

 

 

 

1

Bestemmelser - 06.04.2017 PDF

2

Arealtabell - 06.04.2017 PDF

3

Planbeskrivelse - 22.03.2017 PDF

4

Plankart 2017-04-06 PDF

5

Støyrapport PDF

6

ROS PDF

 

 

Planforslagene kan også ses på Servicekontoret på rådhuset, Håkon den Godes gate 30.
Eventuelle uttalelser til planforslagene sendes til Innherred samkommune, postboks 130, 7601 Levanger, eller postmottak@innherred-samkommune.noinnen 22. mai 2017.

 

 


Plan- og byggesaksjefen har den 15.03.2017 vedtatt å legge forslag til utbyggingsavtale for Fides Eiendom Levanger AS, Eiendom H810-08, B/F/K-04 (Gnr. 315, Bnr. 112) frem for høring og offentlig ettersyn.

 

 

Formålet med avtalen er å legge til rette for utbygging av del av området Levanger havn samt sikre gjennomføringen av tiltak. Avtalen inngås mellom Levanger kommune og utbygger, for opparbeidelse av teknisk infrastruktur.

Klikk for dokument som PDF

Høringsutkast 09.02.2017 utbyggingsavtale for Fides eiendom Levanger AS - Eiendom H810-08, B/F/K-04(Gnr. 315, Bnr. 112) PDF

Frist for uttalelse settes til 17.04.2017

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no.

 

 


Igangsatt planarbeid detaljregulering for Alstadhaugvegen 65

Klikk for større kart

På vegne av Nordbohus Byggservice AS og iht. PBL § 12-8, varsles oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Alstadhaugvegen 65, i Levanger. Iht. PBL §17-4, varsles og oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Slik avtale er kun aktuell dersom det blir behov for utbedringer av kommunaltekniske anlegg.

Hensikten med reguleringen er fortetting av boligtomt gnr./bnr.15/3. Det tas sikte på 7 boenheter med tilhørende anlegg. Planarbeidet vil avklare nærmere om bruk, utforming av ny bebyggelse, byggehøyde, tomteutnyttelse, parkering, utearealer mv. Plangrense følger eiendomsgrensene mot nord og nordøst. Mot øst avgrenses planen over privat veg til Eidesli.

Mot sør medtas frisiktsoner for kryss avkjørsel og mot vest overlapper plangrensen fylkesveg 119. Foruten gnr/bnr.15/3 berøres eiendommene 13/75 og 14/1 ad privat veg og 15/18, 15/19 og 522/1 ad offentlig veggrunn. Planleggingen vil ikke være i tråd med kommuneplanen. Kommunen uttalte ved oppstartsmøte 1.2.17:
«LNF-område i overordna plan, men det er allerede boligbebyggelse her, så det synes være greit.»

Kommunen uttalte videre at det ikke stilles krav til konsekvensutredning og planprogram.

Berørte parter blir tilskrevet.

Kontaktpersoner i saken :
Nordbohus AS v/ Rita Einevoll, tlf. 943 90300, e-post rita.einevoll@nordbohus.no

Nordbohus Byggservice AS v/Bjørn Winge, tlf.932 36 4 90, e-post bjorn.winge@nordbohus.no

Evt. innspill må framsettes skriftlig på e-post eller pr. brev innen 31.3.2017:

Nordbohus AS, Rita Einevoll, Strandveien 43, 7067 Trondheim
Til toppen av siden

 

 

 

Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 15.02.2017 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt at følgende forslag til detaljregulering legges fram for høring og offentlig ettersyn:

Detaljregulering for Garasjer i Jernbanegata (sak 9/17)
Planområdet på ca. 2,7 daa ligger i Levanger sentrum, med avgrensning til Levangerelva i nord og øst, jernbanebrua i sørøst, og til eneboliger og kirkegård i nordvest og vest. Planlagt arealformål er parkeringsanlegg med garasjerekker og parkeringsplass.

Klikk for større kart

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 10. april 2017. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no.
Til toppen av siden


Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 15.02.2017 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt at følgende forslag til detaljregulering legges fram for høring og offentlig ettersyn:

Detaljregulering for sentrumsboliger Åsen (sak 11/17)
Planområdet ligger i Åsen sentrum, nord for Hammerøyvegen boligfelt, og vest for midlertidig barnehage. Området er på ca. 13,5 daa, og er planlagt til boligformål med leiligheter, kjedete hus/rekkehus og terrassert boligbebyggelse. Forventet størrelsesorden er ca. 50 boenheter. I midten av planområdet er det planlagt en småbarnslekeplass. Inntil ny hovedadkomst fra E6 er på plass gjennom Vedulslia på vestsiden av planområdet, vil eksisterende adkomst på østsiden benyttes som en midlertidig adkomstsløsning.

Klikk for større kart

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 10. april 2017. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no.
Til toppen av siden

 

 


Varsel om oppstart av regulering for Hopla
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, detaljplan, for deler av eiendommen 227/1 ved Hoplafjorden i Levanger kommune. Allskog ved undertegnede skal utarbeide planen. Planen skal erstatte deler av strandplan fra -78 og eksisterende reguleringsplaner innenfor plangrensen. Planens skal ta sikte på at naust bygd på bakgrunn av reguleringsplan for Hopla fra 2003 med omliggende plattinger/terrasser blir i tråd med ny detaljplan og kan godkjennes. Det vurderes også legge til rette for noen flere naust i samme område.

Det vil også reguleres in ca 10-15 nye hytter, småbåthavn/bryggeanlegg og bølgedemper. Det stilles ikke krav om Konsekvensutredning i forbindelse med planarbeidet.

Klikk for større kart

Informasjonsskriv av 13.02.17 PDF

 

Frist for kommentarer/merknader er satt til mandag 20.03.2017.
De kan rettes til Allskog, ved Ellen Kristin Moe, Ingvald Ystgaardsv. 13A, 7047 Trondheim tlf. 81 55 99 80, e-post: ellen.moe@allskog.no
Til toppen av siden

 


Varsel om oppstart/ høring av planprogram
Svartvika Hyttefelt i Levanger kommune
I henhold til Plan- og bygningslovens (PBL) § 12-8 og § 12-9 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av grunneiere har satt i gang arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan for Svartvika hyttefelt (gnr/bnr 242/3 (13)) i Levanger kommune.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge området med fritidsbebyggelse i form av frittliggende tomter med tilhørende anlegg. Det vil også bli søkt tilrettelagt med småbåtplasser i et felles flytebryggeanlegg. Det er ikke tenkt bilvei/kjørevei ned til sjøen. Deler av feltet ligger innenfor 100-meters beltet langs sjøen. Tomtene tenkes regulert inn enkeltvis, øvrig areal videreføres som LNF-område (landbruks, natur- og friluftsområde samt reindrift). Planforslaget avviker fra kommuneplanens arealdel, der området er avsatt til LNFR-område, spredt boligbebyggelse.

Klikk for større kart

Planområdet er ikke endelig avgrenset, men vil i hovedsak omfatte eiendommen gnr/bnr.: 242/3 (13) i Levanger kommune. Eiendommen er på ca. 82 daa. Planområdet kan bli utvidet dersom det er behov for opparbeidelse/utbedring av veger fram til planområdet.

I oppstartsmøtet 24.1.2017 ble det avklart at planforslaget kommer inn under forskrift om konsekvensutredning iht. PBL § 4-2 andre ledd. I henhold til PBL §4-1 skal det for alle planer som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn utarbeides et planprogram.

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS innen 2.4.2017.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter AS ved: Siri Monkan tlf.: 947 90 171 eller e-post: siri@plan.no
Fjordgata 50, 7010 Trondheim Til toppen av siden

 

 


Varsel om planoppstart
Detaljregulering av kryssende veg over Trønderbanen ved Sæter

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-3 og § 12-8 varsles det at Bane NOR starter arbeidet med detaljregulering av bru med tilhørende vegstrekning som krysser over jernbanen ved Sæter i Levanger kommune. Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning. Naboer og grunneiere varsles direkte.

Klikk for større bilde

Formål og tiltak
Hovedformålet med planen er å sikre tilstrekkelig med høyde under brua slik at jernbanen kan elektrifiseres. Eksisterende bru heves og vegen justeres. Foreløpig størrelse på planområdet er vist på kartutsnittet. Planomrisset innebærer at det nå varsles oppstart av planprosessen, og at løsninger for bru og veg vil være innenfor skissert område. Endelig planavgrensning vil bli fastsatt i planprosessen.

Medvirkning i planprosessen
Innspill til planoppstarten vil ligge til grunn for utarbeidelsen av reguleringsplanen. Innspill til planen kan være dagens bruk av området, særlige hensyn som må ivaretas eller andre opplysninger som er relevante for tiltaket og utarbeidelse av reguleringsplanen. Når forslag til reguleringsplan er klart, vil det oversendes kommunen. Dersom kommunen vedtar at planen skal behandles og legges ut på høring, vil det være en ny anledning til å melde innspill til reguleringsplanen. Berørte naboer og myndigheter vil bli varslet.

Norconsult er Bane NORs rådgiver for planarbeidet. Spørsmål, og skriftlige innspill til planarbeidet rettes til: Norconsult v/Ingvild Tillerbakk, Klæbuvegen 127b, 7031 Trondheim eller på e-post til ingvild.tillerbakk@norconsult.com tlf. 454 04 632.

Bane NOR: http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/Elektrifisering-trondelag/

For mer informasjon ta kontakt med Ingvild Tillerbakk, ingvild.tillerbakk@norconsult.com tlf. 454 04 632, eller fagansvarlig for regulering John Stephen Skjøstad tlf 456 36 944.

 

Frist for merknader er 17. mars 2017. Til toppen av siden


Varsel oppstart planarbeid - Høring forslag planprogram
Detaljregulering av Tørøya, Levanger kommune

 

Det varsles oppstart planarbeid for Tørøya i Levanger kommune. Planarbeid legger til rette for utbygging av 16 hyttetomter

 

 

I oppstartsmøte har kommunen meddelt at tiltaket medfører krav om planprogram. 

Det henvises til utarbeidede dokumenter (PDF) for ytterligere informasjon om planarbeidet.

KLikk for større kart

Tiltakshaver: Trond Stavne og Brit Rønningen.
Forslagstiller:  Norconsult AS, avdeling Plan og Arkitektur, Trondheim.

 

Spørsmål og skriftlige kommentarer / merknader til varsel oppstart planarbeid rettes til:
Norconsult AS, Erling Skakkes gate 49B, 7012 TRONDHEIM, eller via e-post: willy.wollo@norconsult.com  

 

Frist for innspill / merknader er 31. mars 2017.Til toppen av siden

 


Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - Langøya i Åsenfjorden
I henhold til  Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det oppstart av arbeid med reguleringsplan for ytre del av Langøya i Levanger kommune. Planarbeidet omfatter gnr. 232 bnr. 14, Langøy med senere fradelte tomter.
Etter ønske fra Levanger kommune vil planprosessen også omfatte oppheving av gjeldende plan for Langøya, PlanID L-2002-016 og tidligere disposisjonsplan for Hoøya og Langøya, PlanID L-1971-001.

Klikk for større kart

Hovedformålet med reguleringsplanen er å gi hjemmel til å fradele tre eksisterende festetomter til selveiertomter i henhold til avtale med grunneier på området.  Det vil også bli foreslått å endre planen slik at den hjemler eksisterende rettigheter, brygger og andre anlegg tilhørende disse tomtene som i dag ikke samsvarer med gjeldende reguleringsplan. Forslagstiller er de tre aktuelle hytteeierne. 

Øvrige tomteeiere på Langøya og Hoøya vil bli varslet direkte. For hytteeierne på Langøya vil eksisterende tomter, bebyggelse og anlegg, som tidligere er godkjent av Levanger kommune, legges inn i ny plan som eksisterende anlegg. Eventuelle anlegg som mangler godkjenning vil i utgangspunktet ikke legges inn i planforslaget. Dersom det er hytteeiere som ønsker å få innarbeidet planendringer for sin eiendom kan det sendes inn innspill om dette. Nye forslag vil kun innarbeides i planforslaget dersom det avtales inndekking av kostnadene for merarbeidet og at forslagstiller bidrar med å fremme planforslaget.

Planen blir utarbeidet som en detaljreguleringsplan til erstatning for gjeldende plan vedtatt i 2002. Planarbeidet er vurdert til ikke å komme inn under krav om konsekvensutredning jfr. plan- og bygningsloven. § 4-2.

Frist for innspill til planarbeidet er satt til 03.03.2017.

For eventuelle innspill eller ytterligere opplysninger kontaktes Norconsult ved Arealplanlegger Pål S Gauteplass tlf. 414 20 240 / e-post: pasga@norconsult.noTil toppen av siden

 

 


Ytterøykylling - Østborg, Mule
Iht. PBL § 12-8 kunngjøres herved oppstart med detaljregulering for området ved Østborg, Mule i Levanger kommune.
Planområdet (deler av gnr 264 bnr 7) er i Kommuneplanens arealdel med plannavn «Kommuneplanens arealdel for Levanger» med LNFR-formål. Planen ble vedtatt i mars 2011.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge området for ny parkeringsplass. Planen samsvarer ikke med overordnet plan, men vil ikke få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og tiltakshaver har i samarbeid med kommunen konkludert med at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens § 4-2 annet ledd. Det varsles med forbehold om at grenser som ikke er klarlagt blir oppmålt av oppmålingsforretning.

Klikk for større montasje

Vår oppdragsgiver er Levanger kommune.
Evt. innspill til arbeidet må være innkommet innen 15. februar 2017. 

Arkplan as v/Klykken, tlf. 74 27 53 60, firmapost@arkplan.no
Abel Margrethe Meyers gt. 22
Postboks 172
7801 Namsos  Til toppen av siden

 


Tilskudd til allmennyttige og folkehelsefremmende tiltak i Skogn
Levanger kommunestyre vedtok under behandling av PS 47/16 budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 å bevilge 200.000 kr. til allmennyttige og folkehelsefremmende tiltak i Skogn.
Frivillige, lag og foreninger oppfordres til å søke på disse midlene. 

Send oss en kort beskrivelse av tiltak, med et budsjett, legg gjerne med bilder og kart.
Søknadsfrist: 28. februar 2017

 

Søknad med vedlegg sendes: postmottak@levanger.kommune.no (med kopi til: espen.lyngsaunet@levanger.kommune.no)

Kommunalteknikk Til toppen av siden

 


Reguleringsplanarbeid ved Jernbanegata 
Det varsles herved om at området vist ovenfor planlegges regulert med sikte på å tilrettelegge for parkering og garasjeanlegg.
Området omfatter eksisterende parkeringsplass, grøntområde og vegareal mellom Jernbanegata og Levangerelva.
Saken faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredning.

Klikk for større kart

Spørsmål og innspill rettes til:
Agraff as v/Jan Løvdal, Nedre Ila 39, 7018 TRONDHEIM, tlf: 97 03 39 31/ 73 84 13 10, e-post: jan@agraff.no innen 15.01.17

 

 

 

 

 

 

 

 


Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 12. oktober 2016 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt at følgende forslag til detaljregulering legges fram for høring og offentlig ettersyn:

Detaljregulering for Staupslitoppen boligområde (sak 57/16)
Planområdet er på ca. 11 daa og ligger ved Gjemble på Nesset. Planforslaget legger til rette for utbygging av 18 nye boenheter i form av leiligheter og rekkehus i tillegg til eksisterende bolig innenfor planområdet. Det foreslås også innregulert en busstopp langs Gjemblevegens nordside.

Klikk for større kart

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 5. desember 2016. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no.


I samsvar med lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Gnr 275 Bnr 125, Jamtvegen 22, i Levanger.

Planområdet ligger ca 650m fra Levanger sentrum, og omfatter eiendommen gnr. 275 bnr 125.
Eksisterende bygninger, en enebolig, og et uthus med garasje, er hverken fredet, eller registrert i SEFRAK. Disse forutsettes fjernet. I eksisterende reguleringsplan « Brusve-Gimle-Vestgård» er området regulert til «Bolig», og «Annet som ikke er næring.»

Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for «Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse». Det planlegges å utvikle området for kjedehus i inntil 2 etasjer. Planarbeidet vil avklare nærmere om utforming av ny bebyggelse, byggehøyde, tomteutnyttelse, parkering, utearealer mv.

Klikk for større kart

varslingsbrev PDF  -  oversiktskart JPG

Innspill og spørsmål til planarbeidet kan rettes til Arcon Prosjekt NS v/Tone Merete Sørli, Neptunveien 6, 7652 Verdal, tlf. 90 47 62 24 eller pre-post til tone@arcon.noinnen 20.10.2016.

 


Varsel om oppstart av detaljregulering for E6 Åsen Sør – Kleiva, Levanger kommune
Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for E6 Åsen – Kleiva. Tiltakshaver er Jernbaneverket, i samarbeid med Statens vegvesen, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Levanger kommune. Plankonsulent er Sweco.
Formålet med planen er å legge E6 i ny trase langs vestsiden av dagens jernbanespor, sør for Åsen i Levanger kommune.

Varslingsbrev PDF  -  presentasjon fra folkemøte i Åsen 09.11.16 PDF

Klikk for større kart

Spørsmål eller innspill til planarbeidet rettes/sendes til plankonsulent Erik Ditlefsen, Sweco, Professor Brochs gate 2, 7030 Trondheim, tlf: 46 89 68 58, e-post: erik.ditlefsen@sweco.noinnen 28.10.2016 - ny frist: 14.11.16.

Opplysninger i forbindelse med elektrifiseringen av Trønder og Meråkerbanen, og ved henvendelse til Jernbaneverket ved Jarle Bygd, telefon 91 67 25 61.

 

 


 

 

 

Områderegulering for Levanger Havn, revisjon av gjeldende plan

I hht. plan- og bygningslovens §§12-2 og 12-8 meldes oppstart av revisjon av «Områderegulering for Levanger havn» vedtatt 25.05.2011.
Levanger kommune har i sak 38/15 (PUK) fastsatt rammer for planarbeidet.

Planområdet er avmerket på kart

Klikk for større kart

Meldingsbrev - planbeskrivelse - ROS-vurdering PDF

Det er avklart at de foreslåtte endringer av områdeplan ikke medfører krav om konsekvensutredning.

Ytterligereinformasjon kan gis av Håvar Brøndbo, tlf. 91 53 65 76.

Innspill til planarbeid kan sendes til Norconsult AS, Okkenhaugvegen 4, 7604 Levanger, eller som e-post til havar.brondbo@norconsult.com innen 01.11.2016.

 


Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 14.september 2016 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt at følgende forslag til detaljregulering legges fram for høring og offentlig ettersyn:

Detaljregulering Levanger brygge 1 (sak 49/16)
Planforslaget tilrettelegger for utbygging av leiligheter, forretning og kontorbebyggelse, med tilhørende parkering og felles leke- og uteoppholdsareal. Planområdet er eiendommen gnr 315 bnr 107, på Levanger havn (Fidestomta).

Endring av reguleringsplan for eiendommen 1719/314/82 – Moan (sak 51/16)
Planforslaget tilrettelegger for nytt fjernvarmeanlegg (flisfyring) som skal drifte bl.a. boliger, kjøpesenter og næringsbygg på Moan. Anlegget er tenkt plassert øst på eiendommen gnr 314 bnr 393.

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 02.11.2016. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no

 


 

 

Slik kan et dobbeltspor bli liggende i et typisk jordbrukslandskap - klikk for større montasje

Varsel om igangsetting av arbeid med «Detaljregulering av dobbeltspor på strekningen Stjørdal-Åsen
Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-1, 12-3 og 12-8 varsles det at Norconsult AS på vegne av Jernbaneverket starter arbeidet med «Detaljregulering av dobbeltspor for strekningen Stjørdal – Åsen i Stjørdal kommune og Levanger kommune».


Planens formål
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for en dobbeltsporet jernbane mellom Stjørdal og Åsen gjennom Forbordsfjellet. Dette innebærer en delvis utvidelse av dagens spor til dobbeltspor, men for det meste bygging av nytt dobbeltspor. Det utredes to alternativer, ett rent jernbanealternativ og ett alternativ i samarbeid med utbygging av E6. Traseen vil gå i tunnel på store deler av strekningen. Detaljer rundt alternativene er beskrevet i planprogrammet.

Planområdet
Planområdet på 11.728 dekar er vist på vedlagte oversiktskart. Dette inneholder areal for to alternative traseer. Endelig planavgrensning vil bli fastsatt som del av reguleringsprosessen. Reguleringsplanen vil kun regulere én trasé for jernbanen med nødvendig tilgrensende arealbruksavklaringer, f.eks. knyttet til vegomlegging og planoverganger, samt midlertidige rigg og deponiområder.

Kommuneplanens arealdel i Stjørdal kommune har avsatt hensynssoner for planlegging av jernbanen. Det er mulig at ny trasé kommer noe utenfor hensynssonene, men intensjonen om nytt jernbanespor ligger i kommuneplanen.
Kommuneplanens arealdel i Levanger kommune har avsatt areal til fremtidig ny E6. Ny jernbane vil måtte krysse denne i Vuddudalen. Berørte områder er ellers avsatt til LNFR i Vuddudalen og i dagsone på Åsen-siden. Utbygging av dobbeltspor vil berøre reguleringsplaner i og ved Åsen sentrum.

Planprogram - oppdatert 29.08.16, kl. 14:05
I henhold til § 4-1 i plan- og bygningsloven er det som ledd i varsling av planoppstart utarbeidet et planprogram. I tillegg til å belyse saken nærmere, inneholder planprogrammet et forslag til utredningsprogram, samt en plan for framdrift og medvirkning. Planprogrammet følger som vedlegg til brevet til de offentlige høringspartene og interesseorganisasjoner. Grunneiere og naboer og finner planprogrammet på de nettsider som er spesifisert under.

Saksgang og opplegg for medvirkning
Berørte parter holdes direkte informert ved at de tilskrives ved planoppstart og ved høring av planforslaget. Det gis videre anledning til å komme med innspill underveis i hele planprosessen og det vil bli avholdt åpne informasjonsmøter ved planoppstart og ved høring av planforslag.

Det vil bli kjørt en prosess med aktuelle offentlige myndigheter for å sikre gjennomførbarhet av tiltaket før planforslaget fremmes.

Følgende åpne informasjonsmøte avholdes i forbindelse med planoppstart:


Spørsmål rettes til
Jernbaneverket v/ Marte Nordhus, tlf. 901 51 086, eller Jernbaneverket v/Dorte Solvang, tlf. 952 58 592.

Innspill
Alle innspill må være skriftlige. Innspill sendes til: postmottak@jernbaneverket.noinnen 11. oktober 2016


Klikk for større oversiktskart

I samsvar med lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Gnr 273 Bnr 7,10 Gamle Kongevei Nord 6, i Levanger.

Planområdet ligger ved innkjøringen til Levanger sentrum og omfatter eiendommen gnr. 273 bnr. 7,10, deler av eiendommen gnr. 503 bnr. 1, gnr. 533 bnr. 1, og gnr. 273 bnr 71. Eksisterende SEFRAKregistrerte bygning forutsettes fjernet.
Formålet med reguleringsendringen er å omregulere planområdet fra offentlig formål til boligformål. Det planlegges å utvikle området for leilighetsbygg i inntil 2 etasjer.
Planarbeidet vil avklare nærmere om bruk, utforming av ny bebyggelse, byggehøyde, tomteutnyttelse, trafikkarealer inkl. parkering, utearealer mv.

Klikk for større kart som PDF

Parallelt med planarbeidet startes det opp forhandlinger om utbyggingsavtale.
Innspill og spørsmål til planarbeidet kan rettes til Arcon Prosjekt A/S v. Gyda Løken, Neptunveien 6, 7652 Verdal, tlf.981 11 291 eller pr e-post til gyda@arcon.no innen 26.09.2016.

 


 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid og utbyggingsavtale Gamle Kongeveg 102

 

Klikk for større foto

Klikk for større kart

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering og evnt. utbyggingsavtale for gnr 273 bnr 14, Gamle Kongeveg 102 i Levanger Kommune.

 

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for leiligheter med tilhørende adkomst og fellesområder. Planarbeidet gir ikke krav til konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens (PBL) § 4.2, eller planprogram etter PBL § 4.1

Informasjon om planarbeidet, eventuelle kommentarer og innspill rettes til:
Promidt AS
v/ Helge Skjærpe
Moafjæra 14
7606 Levanger
Tlf. 90798755
E-post: post@promidt.no

Frist for eventuelle innspill er satt til 15. september 2016.

 


Oppstart detaljregulering: Sentrumsgården Skogn

Klikk for større kart                       

Iht. PBL § 12-8 kunngjøres herved oppstart med detaljregulering for området Sentrumsgården Skogn i Levanger kommune.  Planområdet (gnr 32 bnr 36, 53 og134, samt gnr 502 bnr 1) ble regulert til næringsareal i reguleringsplan med plannavn «Skogn sentrum 1983», med senere revisjon vedtatt av kommunestyret den 14.05.1992, regulert til forretning/kontor, med mulighet for bolig over 1. etasje. I kommunedelplan for Skogn er området regulert til sentrumsområde, mens deler av gjennomkjøringsvei ifm. nabotomt i nord er regulert med plannavn «Skogn meieri». Planene ble vedtatt henholdsvis juli 1983, mai 2002 og april 1998.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge området for boligbygging med næring i deler av første etasje. Det planlegges med høy utnyttelse og foreløpige planer tilsier inntil 30 nye boenheter. Det vil bli lagt mye vekt på å beholde siktaksen langs fv. 754 / Åsvegen og anlegge gode uteområder, samt at ny bebyggelse vil søke å inngå som en naturlig del av eksisterende omgivelser.

Planen er i henhold til kommunedelplan for Levanger kommune, og tiltakshaver har i samarbeid med kommunen konkludert med at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens § 4-2 annet ledd. Iht. PBL § 17-4 varsles det samtidig om oppstart forhandlinger om utbyggingsavtaleknyttet til varslet reguleringsplan. Behovet for en slik avtale vil avklares parallelt med planarbeidet.

Vår oppdragsgiver er ØRA BOLIGUTVIKLING AS og NORDBOHUS PROSJEKT AS.

Evt. innspill til arbeidet må være innkommet innen 15. september 2016 og rettes til:
ARKPLAN Arkitektkontor
PB 172, 7801 Namsos
Tlf. 958 69 941
nsk@arkplan.no


Oppstart detaljregulering: Delendring Rinnleieret

 

Klikk for større kart

Iht. PBL § 12-8 kunngjøres herved oppstart med detaljregulering for deler av området gbnr. 253/37 og 253/5 på Rinnleiret i Levanger kommune.  Planområdet (gnr. 253 bnr. 37 og 5) er tidligere regulert til henholdsvis kombinertformål Offentlig bebyggelse/Industri/Forretning og bevaringsområde med plannavn «Rinnleiret». Planen ble vedtatt September 2007.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge området nærmest gang og sykkelveg for bygging av kommunal vei. Årsaken til dette er todelt; Levanger kommune ser for seg en veiføring her i forbindelse med pågående veiplanlegging i området, samt at det planlegges forretning i området OF1 med behov for to muligheter for innkjøring til området. Området betegnet som S2 i gjeldende plan, er avsatt som bevaringsområde. Dette området benyttes i dag delvis som parkeringsplass og campingbil parkering om sommeren. En utvidelse av eksisterende vei over nordre del av dette området, medfører liten forringing av bevaring av området.

Planforslaget samsvarer ikke med overordnede planer, men tiltakshaver har i samarbeid med kommunen konkludert med at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens § 4-2 annet ledd.

Vår oppdragsgiver er BERG EIENDOM.

Evt. innspill til arbeidet må være innkommet innen 5. september 2016 og rettes til:
ARKPLAN Arkitektkontor
Abel Meyers gt. 22, PB 172
7801 Namsos
Tlf. 74 27 53 60
nsk@arkplan.no

 


Oppstartvarsel mindre endring: Kathrines Minde

Klikk for større foto

Iht. PBL § 12-4 kunngjøres herved en mindre endring av gjeldende reguleringsplan med plannavn «Kathrines Minde», L2006005, i Levanger kommune.  Planområdet (gnr. 275 bnr.17) regulert til konsentrert småhusbebyggelse med bestemmelser som angir antall boenheter, type bebyggelse, takvinkel / takkonstruksjon og utnyttelse av totalt brutto tomteareal. Planen ble vedtatt Juni 2009.

Formålet med en mindre endring av eksisterende plan, er å tilpasse planens bestemmelser til dagens krav og byggeskikk, samt sørge for at type bebyggelse ikke er låst til en enkelt boform. Antall boenheter beholdes som i gjeldende plan.

Vår oppdragsgiver er ØRA BOLIGUTVIKLING AS

Evt. innspill til arbeidet må være innkommet innen 5. september 2016 og rettes til:
ARKPLAN Arkitektkontor
Abel Meyersgate 22, PB 172
7801 Namsos
Tlf. 95 86 99 41
nsk@arkplan.no


Iht. PBL § 12-8 kunngjøres herved oppstart med detaljregulering for området Stokkberget B3 i Levanger kommune

Planområdet (gnr. 213 bnr. 38) er tidligere regulert til konsentrert småhusbebyggelse med plannavn «Stokkberget». Planen ble vedtatt Mars 2008.

Klikk for større bilde

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge området for oppføring Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge området for oppføring av småhus i kjede over to plan.

Planen er i henhold til kommunedelplan for Levanger Kommune, og tiltakshaver har i samarbeid med kommunen konkludert med at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens § 4-2 annet ledd.

Iht. PBL § 17-4 varsles det samtidig om oppstart forhandlinger om utbyggingsavtaleknyttet til varslet reguleringsplan. Behovet for en slik avtale vil avklares parallelt med planarbeidet.

Vår oppdragsgiver er FUGLESANGDAHL

Evt. innspill til arbeidet må være innkommet innen 15. september 2016 og rettes til:
ARKPLAN AS
PB 172, 7801 Namsos
Tlf. 74 27 11 33
nsk@arkplan.no

 


Igangsatt planarbeid for reguleringsplan Levanger sør - Magneten

Iht. PBL § 12-8 varsles med dette oppstart av detaljregulering for «Levanger sør - Magneten i Levanger kommune.

Planområdet berører følgende eksisterende reguleringsplaner:


Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for framtidig nærings- og boligutvikling på Moan.

Planarbeidet vil ikke utløse krav om planprogram eller konsekvensutredning. Forhandlinger om utbyggingsavtale vil pågå parallelt med reguleringsplanarbeidet.

Spørsmål eller kommentarer i forbindelse med planarbeidet rettes til Trønderplan as v/Jan Ola Ertsås, postboks 3005, 7709 Steinkjer, e-post: joe@tronderplan, tlf. 982 59 081

Frist for merknader er satt til 15.08.16

Levanger sør - Magneten

 

 


 

Plan- og utviklingskomiteen i Levanger kommune har i møte den 15. juni 2016 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt at følgende forslag til detaljregulering legges fram for høring og offentlig ettersyn:

Detaljregulering Saltbuvik – hyttefelt og flytebrygge (sak 34/16)
Planområdet er på 216 daa og ligger i Leangsfjorden, innerst i Åsenfjorden. Planforslaget legger til rette for utvidelse/fortetting av eksisterende hyttefelt samt etablering av småbåtanlegg med maks 50 båtplasser

Høringsbrev - bestemmelser - reguleringskart - planbeskrivelse - ROS-analyse - konsekvenser for fugl - botanisk undersøkelse PDF

-------------------

Detaljregulering Jamptkneppet hyttefelt II (sak 40/16)
Detaljplanen omhandler en utvidelse/fortetting av eksisterende reguleringsplan. Det vil foregå en flytting av 6 usolgte hyttetomter til et område utenfor dagens plangrense. Eksisterende område vil bli tilbakeført til LNFR-område.

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 13. august 2016. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no

 


Regulering: Purktrøa barnehage
Iht. PBL § 12-8 kunngjøres herved oppstart med detaljregulering for deler av området Voll i Levanger kommune. Planområdet (deler av gnr 63 bnr 7) er i kommuneplanens arealdel for Levanger avsatt til LNRF.
Planen ble vedtatt i april 2011.

 

Klikk for større grafikk

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge området for bygging av barnehage, som vil overta funksjon for dagens barnehage på Voll Gård.

Planen er ikke i henhold til kommunedelplan for Levanger kommune, men tiltakshaver har i samarbeid med kommunen konkludert med at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens § 4-2 annet ledd.

Iht. PBL § 17-4 varsles det samtidig om oppstart forhandlinger om utbyggingsavtale knyttet til varslet reguleringsplan. Behovet for en slik avtale vil avklares parallelt med planarbeidet.

Vår oppdragsgiver er Kjølen & Nydal bygg AS

Evt. innspill til arbeidet må være innkommet innen 1. august 2016

Arkplan as v/Klykken
Tlf. 74 27 11 33, nsk@arkplan.no
Abel Margrethe Meyers Gt 22
Postadresse: boks 172, 7801 Namsos  

 


Plan- og byggesakssjefen i Innherred samkommune har den 19. mai 2016 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt at følgende revidert forslag til reguleringsplan legges fram for høring og offentlig ettersyn:

Detaljregulering Korsbakken PDF (delegert sak 369/16)
Planområdet er på ca. 12,5 daa og ligger ca. 1,5 km nordøst for Skogn sentrum, ca. 400 meter sør for sjøen og grenser til Fylkesveg 119 i sørøst, jernbanen og E6 i nord. I vest grenser området mot eksisterende gårdsbebyggelse og jordbruksareal. Planforslaget er revidert etter høringsuttalelser i 2014 og legger til rette for ny boligbebyggelse (14 boenheter) med tilhørende uteoppholdsareal og adkomst.

- beskrivelse - kart - bestemmelser - ROS-analyse - høringsbrev PDF

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 2. juli 2016. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statens vegvesen varsler med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-12, oppstart av arbeid med kommunedelplaner og konsekvensutredning for E6 fra Åsen nord (Ronglan) til Mære.

 

Planarbeidet berører kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer.
Samtidig varsles det med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13 om offentlig ettersyn av planprogram.

Klikk for planprogram som PDFPlanprogrammet viser planområde med aktuelle traséer for ny E6 på strekningen fra Ronglan i Levanger kommune til Mære i Steinkjer kommune.
Formålet med planarbeidet er bedre trafikksikkerhet og økt kapasitet på strekningen.
Dette skal planlegges:

 • ny trase for E6
 • plassering av kryss og lokalveger
 • løsninger for kollektivtrafikk
 • sammenhengende gang- og sykkelvegnett


Planprogrammet beskriver aktuelle alternativer og konsekvenser som skal utredes i det videre planarbeidet.

Klikk for større kart

Uttalelser til planprogrammet eller innspill til planarbeidet, sendes innen fredag 10. juni 2016 til: firmapost-midt@vegvesen.no,
eller Statens vegvesen Region midt, Postboks 2525, 6404 Molde
Det holdes åpne orienteringsmøter i alle fire kommuner i løpet av høringsperioden:

 • Levanger ungdomsskole, Røstad: 25. april 2016
 • Verdalsøra skole: 26. april 2016
 • Røra samfunnshus: 2. mai 2016
 • Mære samfunnshus: 3. mai 2016


Møtene starter kl. 1900, og vi ønsker alle velkommen.
Eventuelle spørsmål kan rettes til: Bernt Arne Helberg, bernt.helberg@vegvesen.no eller tlf. 91 00 70 65

 

 


 

Detaljregulering for psykiatribygg Sykehuset Levanger (sak 22/16)
Planområdet er på ca. 9,5 daa og ligger omtrent midt på området til Sykehuset Levanger, i utkanten av Levanger sentrum.
Hensikten med planen er å tilrettelegge for et nytt psykiatribygg og tilhørende parkområde.

Evt. uttalelser sendes postmottak@innherred-samkommune.no innen 25. mai 2016.

 


 

 

Igangsatt planarbeid for endring av reguleringsplan Moan - del av gnr.314/82
Iht. pbl § 12-8 varsles med dette oppstart av detaljregulering for «Moan - del av gnr.314/82» i Levanger kommune. Planområdet omfatter gnr/bnr 314/82 og 314/393 vil bli utført som en revisjon av eksisterende reguleringsplan. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av ett biofyringsanlegg i området.

Klikk for større kart

Varslingsbrev PDF

Spørsmål eller kommentarer i forbindelse med planarbeidet rettes til Trønderplan vi Jan Ola Ertsås, postboks 3005, 7709 Steinkjer, e-post: joe@tronderplan.no, tlf. 982 59 081. Frist for merknader er satt til 09.05.16.

 

 


 

Planforslag til høring og offentlig ettersyn - Fv. 134 Øver-Tynes
Vi henviser til varsel om oppstart av reguleringsplanlegging for «fv. 134 Øver-Tynes», datert 28.10.2015. Det varsles herved høring og offentlig ettersyn av planforslaget, jf. plan- og bygningsloven §12-10, med medhold i §3-7.
Planforslaget legger til rette for omlegging av fv. 134 rundt gårdstunet på Øver-Tynes, i Levanger kommune. Det er valgt å legge om vegen på sørside, mot Trønderbanen, over en lengde på ca. 350 meter.

Klikk for større kart

Klikk for større plankart som jpg

Høringsbrev - reguleringskart - bestemmelser - planbeskrivelse - teknisk plan PDF

Uttalelser og andre merknader til planforslaget sendes innen 24. mai 2016 til: Statens vegvesen Region Midt Postboks 2525 6404 Molde, firmapost-midt@vegvesen.no

Spørsmål kan rettes til Egbert Holtrop; egbert.holtrop@vegvesen.no, tlf. 941 02 422

 

 


 

 

Plan- og utviklingskomiteen har i møte den 9. mars 2016 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt at følgende forslag til detaljregulering legges fram for høring og offentlig ettersyn:

Områdeplan/reguleringsplan for Holåsen vest (sak 16/16)

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for ny boligbygging på Holåsen Vest, på Skogn. Planområdet er på om lag 143 daa og ligger i vesthellingen på Holåsen i Skogn, ca. 2 km fra Skogn sentrum. Boliger innenfor planområdet skal utformes som frittliggende eneboliger, eneboliger i kjede, rekkehus, vertikal- eller horisontaldelt tomannsbolig og terrassert bebyggelse/blokkbebyggelse.

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 30. april 2016. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no

 


Detaljregulering Solbakken boligfelt, Ekne
Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid og utbyggingsavtale. Høring forslag planprogram.

I hht. Plan- og bygningslovens §§12-3 og 12-8, varsles oppstart av planarbeid for del av Grønvoll, Fylkesveg 112 gnr. 156, bnr.5 i Levanger kommune. Videre varsles det om oppstart om forhandlinger av utbyggingsavtale jamfør PBL § 17. Formålet er tilrettelegging av boligfelt med ca. 50 - 60 boliger. Planområdet er avmerket på kartet nedenfor.

Klikk for større kart

Klikk for større kart
Beliggenhet, Ekne

Levanger kommune har fastsatt at det skal utarbeides planprogram.
Forslag til Planprogram PDF.

Innspill eller spørsmål til planarbeidene kan rettes til Norconsult as v/Håvar Brøndbo, tlf. 915 36 576 e-post: havar.brondbo@norconsult.com

Frist for innspill til varselet eller planprogrammet er 29. april 2016. 

 


 

 

Oppstart av planarbeid og utbyggingsavtale i "Sentrumsboliger i Åsen"
I hht. plan- og bygningslovens § 12-8 og 17-4 varsles oppstart detaljregulering «Sentrumsboliger i Åsen» på deler av Gnr. 208/1, samt evt. forhandling utbyggingsavtale kommunaltekniske anlegg med Levanger kommune.

Evt. spørsmål el. merknader til planarbeidet innen 15. mai 2016 til: SB Plan og prosjekt AS, Husbyvn. 55, 7630 ÅSEN v/Brynjar Aarnseth, tlf.: 920 68 622, e-post: b.aarnseth@gmail.com

Klikk for større kart

 

 


 

 

Oppstart forhandlinger utbyggingsavtale Staupslia 40 og 44

I hht. Plan- og bygningslovens §17-4 kunngjøres herved oppstart forhandlinger mellom Levanger kommune og Nesset Eiendom Levanger AS om utbyggingsavtale for del av eiendommen.g.nr 4, bnr.1, Staupslia 40 og 44, Levanger kommune.

Formålet med forhandlingene er å avklare omfang finansiering og gjennomføring av tilskudd til offentlig infrastruktur. Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn. Inngått avtale vil bli kunngjort.

Spørsmål eller innspill kan rettes til:
Levanger kommune, enhet kommunalteknikk, Boks 130, 7601 Levanger, e-post: postmottak@levanger.kommune.no

Klikk for større kart


 

 

 

Statens vegvesen kunngjør offentlig ettersyn og høring av planforslag for reguleringsplan E6 Mulelia i Levanger kommune

Statens vegvesen legger planen ut på høring med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-7 og § 12-10.

Klikk for større foto

Planforslaget legger til rette for ombygging av kryss mellom E6 og fv.134 Åsaunvegen, ny adkomstveg til gjenbrukstorget og oppgradering av busslommer.

Dokumenter hos Statens vegvesen:


Uttalelser og andre merknader til planforslaget sendes innen 6. april 2016 til: e-post: firmapost-midt@vegvesen.no, eller Statens vegvesen Region midt, Postboks 2525, 6404 Molde.

Spørsmål kan rettes til Arnfinn Tangstad tlf. 41507643 eller på epost: arnfinn.tangstad@vegvesen.no

Klikk for større plankart

 


I hht. plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres med dette oppstart av detaljreguleringsplan «Planfri kryssing jernbane Skogn sentrum».
Formålet med planarbeidet er å fjerne eksisterende planovergang i Skogn sentrum.
Det kunngjøres også oppstart av utbyggingsavtaler i forbindelse med utbygginger i Skogn.

Kommentarer/merknader til planarbeidet rettes til Norconsult as v/Arne Ramstad, tlf.: 90 82 52 66, e-post: arne.ramstad@norconsult.com

Frist: 15. mars 2016.

Klikk for større kart
 Til toppen av siden 

 

 


 

 

 

 

 

 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid
Reguleringsendring Reguleringsplan Levanger sentrum
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsendring av reguleringsplan for Levanger sentrum.

Formålet med reguleringsendringen er å klargjøre tillatt arealbruk i de sentrale områdene av Levanger sentrum. Det vil i tillegg bli gjennomført en generell gjennomgang av dagens plan med bestemmelser. Målet med planarbeidet er å legge til rette for en framtidsrettet og best mulig sentrumsutvikling i Levanger sentrum.

Klikk for større kart

Planområdet er innenfor gjeldende reguleringsplan for Levanger sentrum.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til: Per Anders Røstad, tlf. 74 04 85 57, e-post: par@innherred-samkommune.no

Eventuelle skriftlige uttalelser sendes til:
Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 4. mars 2016. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no

 


Plan- og utviklingskomiteen i Levanger kommune har i møte den 9. desember 2015 med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt at følgende forslag til detaljregulering legges fram for høring og offentlig ettersyn:

 

Detaljregulering Nossumhyllan felt D2 - del av 1719/18/74, sak 71/15

Planområdet ligger sør-vest for Eidsbotn og Levanger sentrum. Formålet med planen er å legge til rette for tre boliger i rekke istedenfor to eneboliger slik det er regulert til i gjeldende plan. Det forutsettes ingen utvidelse utover gjeldende plan.

Eventuelle uttalelser sendes til Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 6. februar 2016.

Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherredsamkommune.no.

 

 


Varsel om oppstart planarbeid – Leira mottak
Gnr./Bnr. 275/813, 275/825, 275/826, 275/837, 275/798 samt deler av 275/871
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-8 og 12-14, blir det med dette varslet om igangsettelse av reguleringsendring for eiendommene nevnt ovenfor - varsel som PDF

Planområdet
Planområdet er i kommunedelplan av 27.09.2000 definert som område hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde. Reguleringsplaner for planområdet er L1995009 – Leiraområdet og L2008021 – Okkenhaugvegen 20 og deler av Okkenhaugvegen 18.
Planområdets avgrensning er vist på kartutsnitt nedenfor, og er ca. 13,4 daa.

Oppstart regulering Leira mottak - klikk for større kart

Formål med reguleringsendringen
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for en økning av mottaksplasser ved Leira mottak, avvikle regulert avkjøring fra Okkenhaugveien, samt generelt forbedre forhold ved parkering og trafikkavvikling i tilknytning til planområdet. Reguleringsendringen innebærer at planområdet i all hovedsak reguleres til offentlig eller privat tjenesteyting – institusjon.

Planen er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning og planenheten i Innherred samkommune har konkludert med at planen ikke skal konsekvensutredes.

Forslagstiller og grunneiere
Forslagstiller er Levanger Kommune. Grunneiere er Levanger Kommune.

Informasjon
For nærmere informasjon, kontakt Arkitektkontoret Kvadrat AS, tlf. 72 56 60 20 eller e-post: kvadrat@kvadrat.st.no

Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes:
Arkitektkontoret Kvadrat AS, Statsråd Krohgs veg 15E, 7021 Havstein eller på e-post til kvadrat@kvadrat.st.no - merkes med ”Planarbeid – Leira mottak”.

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Levanger kommune. Mottatte merknader blir samlet og kommentert av Arkitektkontoret Kvadrat, og sendt til kommunen sammen med planforslaget.

Frist for merknader er satt til 23.12.2015.

 

 


 

 

 

 

 

 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - detaljregulering deler av Løvtangen hytteområde

I tråd med plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-3, og på vegne av forslagsstiller Odd Tore Kvamvold, varsles det med dette om igangsetting av detaljreguleringsplan for deler av Løvtangen hytteområde, g.nr. 243, b.nr. 1 m.fl. i Levanger kommune.

Planområdet er i dag omfattet av gjeldende reguleringsplan for Løvtangen, vedtatt i 2006.

Planområdet er vist på kartutsnitt.Klikk for større kart
Planområdet er vist på kartutsnitt.

Hensikten med planen er å regulere eksisterende og ønsket situasjon ved justering av formålsgrenser slik at det kan tilrettelegges for utskilling av enkelte hyttetomter. Hyttetomtene er i dag festetomter. Det er tidligere søkt om fradeling av egen tomt for en av hyttene, men denne ble avslått av kommunen pga at den godkjente hytta ligger i overgangen mellom flere ulike formål - byggeområde for hytte, friluftsområde og jordbruksområde. Fordelingen av areal mellom de ulike formålene som er vist i gjeldende reguleringsplan er ikke tråd med bygget situasjon, og det er ikke tatt hensyn til det kuperte terrenget på stedet. For å kunne få fradelt hyttetomter ønsker man derfor å få ryddet opp i denne situasjonen.

Videre er hensikten å regulere adkomstvegen ned til flytebrygga øst i planområdet, i tråd med bygget situasjon, samt justere og etablere adkomstveier til noen av tomtene.

Merknader og innspill til planen sendes: tegn_3 v/Merete Wist, Postboks 6380 Sluppen, 7492 Trondheim eller merete.wist@tegn3.no.
Frist for innsendelse av merknader er 1. desember 2015.

 

 


Reguleringsplan til offentlig ettersyn - Kvilstadvegen 2

Plan- og utviklingskomiteen har i møte den 11.november 2015 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt at følgende forslag til detaljregulering skal legges fram for høring og offentlig ettersyn: 

Detaljregulering Kvilstadvegen 2, (sak 65/15)
Planområdet utgjør ca. 1,1 daa og omfatter et område like ved Kvilstad gård (eiendommen gnr: 275 bnr: 574) på Bruborg – ca. 800 meter fra Levanger sentrum. Området er opprinnelig regulert til eneboligbebyggelse, men ønskes nå fortettet. Planforslaget legger til rette for utbygging av inntil 4 leiligheter i et felles bygg på to plan – inkludert sokkel, med tilhørende parkering. Det legges også opp til to garasjer samt uteoppholdsareal. Det vises for øvrig til plandokumentene i saken for mer informasjon om prosjektet.

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 4. januar 2016. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no»

 


 

Annonse med kart - klikk for større visning

Fv. 134 Øver-Tynes  - oppstart av planarbeid
Statens vegvesen og Nord-Trøndelag fylkeskommunen skal, i samarbeid med Levanger kommune, lage en detaljreguleringsplan for fv. 134 på Øver-Tynes, og ber om innspill til arbeidet.

Fylkesveg 134 går gjennom gårdstunet på Øver-Tynes. Det er driftsaktivitet på tvers av vegen og det er derfor konflikt mellom gårdstun og gjennomgående veg. Formålet med planarbeidet er å bedre trafikksikkerheten på fv. 134.

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 16. desember 2015.

2015. Send det på e-post til fi rmapost-midt@vegvesen.no,eller skriftlig til Statens vegvesen Region midt, postboks 2525, 6404 Molde.

Har du spørsmål, kan du også kontakte planprosjektleder Egbert Holtrop på telefon 941 02 422 og e-post egbert.holtrop@vegvesen.no.

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7.

 


Detaljreguleringsplan E6 Mulelia - varsel om oppstart av planarbeid

Statens vegvesen, i samarbeid med Levanger kommune, igangsetter arbeid med detaljreguleringsplan for E6 Mulelia, og ber om innspill til arbeidet.
Prosjektet omfatter utbedring av dagens kryss mellom E6 og fv. 134 Åsaunvegen midt i Mulelia, samt ny adkomstveg fra dette krysset til gjenbrukstorget på Mule. Kryss mellom E6 og fv.134 Gamle Kongeveg nord vurderes stengt og trafikken overført til utbedret kryss midt i Mulelia. I tillegg skal busslommene i området vurderes i forhold til plassering og utforming.
Målsettingen med prosjektet er å bedre trafikksikkerheten langs E6 i Mulelia.

 

Klikk for større kart
Synspunkter, innspill eller andre relevante opplysninger sendes innen 15. desember 2015 til Statens vegvesen Region midt, Postboks 2525, 6404 Molde eller på epost til firmapost-midt@vegvesen.no
Har du spørsmål, kan du også kontakte Arnfinn Tangstad på telefon 41507643 eller på e-post arnfinn.tangstad@vegvesen.no
Mer informasjon hos Statens vegvesen
Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7.


 

Reguleringsplan Kvilstad til offentlig ettersyn
Plan- og utviklingskomiteen har i møte den 30. september 2015 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt at følgende forslag til detaljregulering legges fram for høring og offentlig ettersyn:

Detaljregulering Kvilstad, sak 60/15
Planområdet utgjør ca. 6,9 daa og omfatter området for Kvilstad gård (eiendommen gnr: 275 bnr: 15), på Bruborg - ca. 800 meter fra Levanger sentrum. Planforslaget legger til rette for utbygging av inntil 25 leiligheter i kombinasjon av rekkehus, flermannsboliger og eneboliger i kjede – med tilhørende parkering.

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 28. november 2015. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no.   


Varsel om regulering planoppstart for Jamtkneppet hyttefelt IIPlangrense - klikk for større kart

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8. kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, detaljplan, for deler av eiendommen 316/1 i Levanger

Formålet med planen å flytte seks eksisterende hyttetomter som i dag inngår i reguleringsplan fra Jamtkneppet fra 1993.
Tomtene blir liggende utenfor plangrensen til Jamtkneppet mot øst og dette medfører krav om en ny detaljplan for tiltaket.
Det stilles ikke krav om konsekvensutredning i forbindelse med planarbeidet. 

 - oversiktskart - oppstartsbrev PDF

Frist for kommentarer/merknader er satt til mandag 23. november 2015. De kan rettes til Allskog, ved Ellen Kristin Moe, Ingvald Ystgaardsv.13A, 7047, Trondheim tlf. 81 55 99 80, Fax 73 80 12 01, ellen.moe@allskog.no

 

 

 

 

 

 

 

 


Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 26. august 2015 vedtatt at følgende forslag til detaljregulering sendes på høring og legges ut for offentlig ettersyn, iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Detaljregulering rundkjøring i kryss Gjemblevegen/Sivs veg (sakspapirer) (sak 50/15, vedtak)
Det er utarbeidet detaljregulering for kryss Gjemblevegen/Sivs veg. Planområdet er på 4,3 daa og ligge på Levangernesset. Formålet med planen er å legge til rette for rundkjøring for å bedre trafikksikkerheten for trafikantene. Utbygging av nytt Kjønstadmarka boligfelt vil gi økt trafikk langs Gjemblesvegen og i dette krysset er det i dag forholdsvis høy fart og dårlig sikt.
Høringsbrev PDF

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 12. oktober 2015. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no

 


 

Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 10. juni 2015 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14 vedtatt at følgende forslag til kommunedelplan legges fram for høring og offentlig ettersyn:

Kommunedelplan for E6  Kvithamar – Åsen (sak 45/15)
Kommunedelplanen anbefaler en korridor for ny E6 mellom Kvithamar i Stjørdal og Vassmarka i Åsen. Levanger kommunestyre er planmyndighet for traseen som ligger i Levanger kommune.

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 31. juli 2015. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no.


Plan- og utviklingskomiteen har i møte den 13. mai 2015 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt at følgende forslag til detaljregulering legges fram for høring og offentlig ettersyn:

Detaljregulering Sørlia felt D4, sak 37/15
Planområdet er på ca. 1,2 daa og omfatter nordre del av Eidsbotnvegen 66 (eiendommen gnr. 13 bnr. 7), som ligger ca. 2,5 km fra Levanger sentrum. Planforslaget legger til rette for utbygging av et leilighetsbygg med inntil 6 leiligheter med tilhørende parkering og boder. 

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 30. juni 2015. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no


Oppstart av detaljreguleringsplan for Mule boligfelt i Levanger kommune

I samsvar med Plan- og bygningslovens § 5 og § 12-8 varsles det at Norconsult AS på vegne av Levanger kommune starter arbeidet med detaljreguleringsplan for Mule boligfelt.

Planområdet er på ca. 20 dekar og er avgrenset som vist på kart. Endelig plangrense vil bli fastsatt under reguleringsarbeidet. Følgende eiendommer ligger innenfor planområdet (G/br.nr): 262/3,12,38-39 og 84 og 673/1. I tillegg vil følgende eiendommer kunne bli delvis berørt (G/br.nr): 262/83, 86 og 50. 

Klikk for større kart

Varslingssbrev av 06.05.15 PDF

Formålet med planen er å legge til rette for boligbygging, ivareta behov for lekeområder for nærområdet og sikre trygge og trafikksikre løsninger for gående og syklister. I kommuneplanens arealdel er området satt av til landbruk- natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR). Området benyttes i dag til barneskole.

Planen faller utenfor forskrift om konsekvensutredning. Naboer og grunneiere vil bli varslet direkte.

Spørsmål og skriftlige innspill kan rettes til: Norconsult AS v/ Jill Hammari Sveen, Klæbuveien 127 B, 7031 Trondheim, tlf.nr. 916 41 253 eller på e-post: Jill.Hammari.Sveen@norconsult.com

Frist for merknader: 1. juni 2015  


Kunngjøring om oppstart av planarbeid Gjemblevegen/Sivs veg - rundkjøring 

I hht. plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres med dette oppstart av detaljreguleringsplan for kryss Gjemblevegen/Sivs veg i Levanger kommune.

Formålet med planarbeidet er tilrettelegging for rundkjøring.

Klikk for større kart

Klikk for større oversiktskart

Kommentarer/merknader til planarbeidet rettes til Norconsult as v/Kjell-Amund Prestmo, tlf.: 45 48 67 16, e-post: Kjell-Amund.Prestmo@norconsult.com

Frist settes til 21. mai 2015. 


Varsel om oppstart av arbeid med oppheving av regulerings- og bebyggelsesplaner innenfor kommunedelplan for Levanger sentrum

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 første ledd, jf. også § 12-8, varsles herved oppstart av arbeid med å vurdere oppheving av regulerings- og bebyggelsesplaner innenfor et område avgrenset av kommunedelplan for Levanger sentrum, som nå er under revisjon.

Hensikten med arbeidet er å oppheve planer som det ikke er hensiktsmessig å beholde lenger og erstatte disse med føringer i ny kommunedelplan for Levanger sentrum.

Klikk for større planområde
Kart som PDF - JPG - interkativt

Områder med planer som vurderes opphevet er markert med grønn farge.
Ny grense for kommunedelplan Levanger sentrum er vist med rød stiplet linje.

Dokumenter


Spørsmål kan rettes til:

Kirstine Karlsaune
Kirstine Karlsaune

Eventuelle synspunkter/uttalelser til arbeidet sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 27. april 2015.
Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no


Oppstart av detaljregulering - Sørlia Felt D4 i Levanger
Klikk for større kartI hht. plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av detaljregulering på eiendommen Eidsbotnvegen 66, gnr 13 bnr 7, som ligger ca.2,5 km vest for Levanger sentrum.

Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere eksisterende boligformål på eiendommen. Denne detaljregulering skal tilrettelegge for utbygging av 6 leiligheter i to etasjer med tilhørende fellesarealer og parkering.

Eventuellespørsmåil/innspill til planarbeidet rettes innen 20. mars 2015 til:
Prosjektpartner Midt-Norge AS v/Karl Moen, Finnemarka11, 7600 Levanger. Tlf. 948 77 070, e-post: prosjektpartnerkarl@gmail.com


Oppstart av detaljregulering – ny adkomstveg til Følkesgrenda
Klikk for større kartI samsvar med Plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Norconsult AS at det på vegne av Jernbaneverket er igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan for ny adkomstveg langs vestsiden av jernbanen mellom Grennebakken og Følke. 

Hovedformålet med planen er å sikre vegadkomst på strekningen, slik at for dårlig dimensjonert bru over jernbanen ved Følke kan legges ned. I tillegg skal areal til busslomme ved E6 på Grennebakken planlegges.

I samråd med planetaten i Innherred samkommune er det vurdert at tiltaket ikke faller inn under vilkår for konsekvensutredning. Norconsult har våren 2014 gjennomført grunnundersøkelser i området. Geotekniske vurderinger vil ligge til grunn for videre prosjektering.

Merknader må sendes skriftlig til:

Norconsult AS, v/Ingvild Tillerbakk, Klæbuvegen 127b, 7013 Trondheim
eller via e-post: ingvild.tillerbakk@norconsult.com 

For mer informasjon ta kontakt med Ingvild Tillerbakk på ingvild.tillerbakk@norconsult.com eller telefon nr 45 40 46 32, eller prosjektleder John Stephen Skjøstad tlf 45 63 69 44.

Frist for merknader er 20. mars 2015. Alle mottatte merknadsdokument oversendes kommunen sammen med planforslag.


Varsel om oppstart planarbeid – Nesset oppvekstsenter Gnr./Bnr. 2/204 samt deler av 4/1 og 4/2 
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-8 og 12-14, blir det med dette varslet om igangsettelse av privat reguleringsendring for eiendommene nevnt i overskriften.

Planområde - klikk for større kartPlanområdet
Kommundelplan Levanger Sentrum vedtatt 27.09.2000 stadfester at gjeldende reguleringsplan for planområdet er L2997005 - Reguleringsplan Gjemble Øvre, vedtatt 09.12.1997. Selve planområdet er regulert til offentlige bygninger (ungdomsskole), parkering og jordbruk.

Planområdet er avgrenset som vist på vedlagt kartutsnitt, og er ca. 27 daa.

Formål med reguleringsendringen
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av eksisterende skoleanlegg mot syd, samt forbedre forhold ved parkering og trafikkavvikling i tilknytning til anlegget. Reguleringsendringen innebærer en endring av formål, fra jordbruk – til undervisning, for en mindre del av planområdet.

Planen er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning og planenheten i Innherred samkommune har konkludert med at planen ikke skal konsekvensutredes.

Forslagstiller og grunneiere
Forslagstiller er Levanger Kommune.
Grunneiere er Levanger Kommune (Gnr./Bnr. 2/204, 4/2) og Knut Ivar Gjemble (Gnr./Bnr. 4/1).

Informasjon
For nærmere informasjon, kontakt Arkitektkontoret Kvadrat AS på tlf: 72 56 60 20 eller e-post: kvadrat@kvadrat.st.no

Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes:

Arkitektkontoret Kvadrat AS
Statsråd Krohgs veg 15E
7021 Havstein,
eller på e-post til kvadrat@kvadrat.st.no

Sendinger merkes med ”Planarbeid - Nesset oppvekstsenter”.

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Levanger kommune. Mottatte merknader blir samlet og kommentert av Arkitektkontoret Kvadrat, og sendt til kommunen sammen med planforslaget.

Frist for merknader er satt til 09.03.2015


Utbyggingsavtale for «Røstad studentby»
Plan- og byggesakssjefen i Innherred samkommune har den 29.01.2015, delegert sak 60/15, vedtatt at overnevnte utbyggingsavtale legges fram for offentlig ettersyn.

Utbyggingsavtalen mellom Stiklestad Eiendom AS og Levanger kommune avklarer gjennomføring av utbyggingstiltak som er forutsatt i detaljregulering for Røstad studentby, vedtatt 28.01.2015.

Avtalen omfatter bl.a. opparbeidelse av felles areal for uteopphold og leik samt bygging av offentlig kjøreveg og fortau.


Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger eller på e-post til; postmottak@innherred-samkommune.no

Frist for uttalelse: 2. mars 2015.


Varsel om igangsatt reguleringsarbeider Kvilstadvegen, gnr. 275 bnr. 574

Klikk for større kartI henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles herved oppstart av reguleringsarbeid for gnr. 275 bnr. 574 i Kvilstadvegen i Levanger kommune

Forslagstiller er Expo-nor Bolig og Eiendomsutvikling AS og planen utarbeides som detaljregulering.
Planarbeidet er vurdert ikke å komme inn under krav om konsekvensutredning jfr. Pbl § 4-2.

Klikk for større kartDet varsles samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for samme eiendommen jfr. Pbl § 17-4.

Planområdet er ca. 1,1 daa og i gjeldende plan Brusve-Gimle-Vestgård (vedtatt i 1972) avsatt til eneboligtomt.

Formålet med planarbeidene er å regulere området for boligformål med høyere tomteutnytting.

For evt. innspill til eller opplysninger om oppstarten av reguleringsplanarbeidet kontaktes:

Norconsult AS v/ Håvar Brøndbo, tlf. 915 36 576- e-post: havar.brondbo@norconsult.com

Frist for innspill til planarbeidet er 23.02.2015.


Plan- og byggesakssjefen i Innherred samkommune har besluttet å legge følgende forslag til mindre planendring ut på høring.

Mindre endring av reguleringsplan Djupvika hyttefelt
Endringsforslaget innebærer en opprydding for eksisterende festetomter, nylig innmålte tomter avmerkes med tomtegrense samt flere justeringer knyttet til parkeringsareal, veiføringer, høyspentanlegg m.m.


Forslaget til mindre endring av reguleringsplanen legges ut til høring i tre uker i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-14.

Frist for å komme med merknader er 14.02.2015.


Plan- og utviklingskomiteen i Levanger kommune har i møte den 21. januar 2015 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt at følgende forslag til detaljregulering/planendring legges fram for høring og offentlig ettersyn:

Fåraaunet Åsenfjord, sak 5/15
Planområdet er på ca. 109,3 daa og ligger ved Leangsfjorden, innerst i Åsenfjorden. Plankartet foreslås endret i vestre del av planområdet for å få en bedre arrondering av nye hyttetomter og parkeringsplass. Linjesymbol for «bebyggelse som inngår i planen» foreslås tatt ut. Det foreslås også justering av takform/-vinkel samt høyde på sjøbod.

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 7. mars 2015. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred- samkommune.no


Mindre endring av reguleringsplan Djupvika hyttefelt
Endringsforslaget innebærer en opprydding for eksisterende festetomter, nylig innmålte tomter avmerkes med tomtegrense samt flere justeringer knyttet til parkeringsareal, veiføringer, høyspentanlegg m.m.

 1. Revidert plankart PDF
 2. Skisse foreslåtte endringer PDF
 3. Opplisting foreslåtte endringer PDF


Forslaget til mindre endring av reguleringsplanen legges ut til høring i tre uker i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-14.

Frist for å komme med merknader er 14.02.2015: postmottak@innherred-samkommune.no


Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 10. desember 2014 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt at følgende forslag til detaljreguleringer legges fram for høring og offentlig ettersyn:

Sundbrua-Holmgangen, gangveg, sak 86/14
Planområdet strekker seg fra Sundbrua til Holmgangen og det legges til rette for å etablere et bredere fortau delvis med eget sykkelfelt. Dette foreslås utført ved å smalne inn kjørebanebredden i Sjøgata. Strekningen blir en viktig skoleveg for elever fra sentrum og Nesset.

Sundberga, Ytterøy, sak 87/14
Planområdet er på ca. 4,3 daa, og ligger like vest for eksisterende dagligvarebutikk Coop marked Hokstad. Adkomst er planlagt fra fv. 135 med veg som erstatter eksisterende innkjørsel til gnr. 331 / bnr. 9. Det legges til rette for to leilighetsbygg med 8 leiligheter i hvert bygg, med tilhørende fellesområder.

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 30. januar 2015. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no


Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 12. november 2014, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, vedtatt at følgende forslag til detaljregulering legges fram for høring og offentlig ettersyn:

Detaljregulering for Sjøgata 33, sak 81/14
Planområdet er på ca. 3 daa og ligger ved ferjekaia i nordre del av Levanger sentrum. Planforslaget legger til rette for kombinert formål bolig/næring i 3 etasjer. Det planlegges parkeringskjeller under deler av den nye bebyggelsen.

Detaljregulering for Stallmyra, sak 82/14
Planområdet er på ca. 16 daa og ligger ved Fv 753 ca 4 kilometer fra Åsen sentrum. Planforslaget legger til rette for ny avkjørsel fra fylkesvegen til eksisterende industriområde, og nytt område for idrettsaktiviteter.

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 1. januar 2015. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no

 


 

Oppstart av reguleringsarbeid for Birkelund i Markabygda
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsarbeid for Birkelund i Markabygda. Formålet med reguleringsplanen er å kunne tilby nye ene-boligtomter i Markabygda.

Klikk for større kart
Planområdet er i gjeldende kommuneplan fra 2011 avsatt til fremtidig boligformål. Planen utarbeides som detaljregulering. Planarbeidet er vurdert å ikke komme inn under krav om konsekvensutredning jfr. Pbl § 4-2.
Forslagstiller er Levanger kommune.

For evt. innspill til eller opplysninger om oppstarten av regulerings-planarbeidet kontaktes:

 

Frist for innspill til planarbeidet er 05.11.2014.

 


 

Varsel om oppstart av arbeid med utbyggingsavtale
I henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 varsles med dette om oppstart av arbeid med utbyggingsavtale på del av eiendommen gnr. 1 bnr. 259 i Levanger kommune.
Planområdet ligger ved Eidsbotnvegen (se kartutsnitt). Oppstart av planarbeid er varslet tidligere.

 

 

Kartutsnitt som viser berørt område ved Eidsbotnvegen

Formålet med utbyggingsavtalen mellom Hveding AS og Levanger kommune er å avklare gjennomføring av utbyggingstiltaket, som legger til rette for boligbygging på området.

Tiltakshaver er Hveding AS, Norconsult AS er utførende konsulent.

Kommentarer / merknader til arbeid med utbyggingsavtalen rettes til:
Norconsult AS v / Anne F. Skrøvseth, tlf. 488 90 877, e-post anne.fiske.skrovseth@norconsult.com.

Frist settes til 27. oktober 2014


Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 10. september 2014, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, vedtatt at følgende forslag til detaljregulering legges fram for høring og offentlig ettersyn:

Detaljregulering for Sjøbadet, sak 64/14
Planområdet er på ca. 138 daa og omfatter strandsonen fra dagens småbåtanlegg i nord til Staupshaugen i sør. Planforslaget legger til rette for en utvidelse av dagens småbåtanlegg med maritim industrivirksomhet og en økning av antall båtplasser, tilrettelegging av adkomst til Sjøbadet og omregulering av friområder til landbruksformål.

Detaljregulering for Frol oppvekstsenter, sak 68/14
Planområdet er på ca. 81 daa og omfatter Frol oppvekstsenter med skole, barnehage og omkringliggende utearealer. Planforslaget legger til rette for ny barnehage, utbedringer av Frol oppvekstsenter og sikrere trafikkløsninger.

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 1. november 2014. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no

Utbyggingsavtale
I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 legges følgende utbyggingsavtale ut til offentlig ettersyn:

Utbyggingsavtale Gjemble lille (sak som PDF)
Utbyggingsavtalen mellom Gjemble Lille AS og Levanger kommune avklarer gjennomføring av utbyggingstiltak som er forutsatt i detaljregulering for Gjemble Lille, som legger til rette for boliger og forretning/kontor/tjenesteyting.

Utbygggingsavtale PDF

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger eller på e-post til; postmottak@innherred-samkommune.no.

Frist for uttalelse: 20. oktober 2014.


Plan- og utviklingskomiteen har i møte den 20.08.14 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt at følgende forslag til detaljregulering legges fram for høring og offentlig ettersyn:

Gamle Kongeveg/Ringvegen – fortau/sykkelfelt, sak 59/14
Det er utarbeidet detaljregulering for Gamle Kongeveg/Ringvegen. Langs disse vegene er det i dag ingen særskilt tilrettelegging for gang-/sykkeltrafikk. Bygging av ny Levanger ungdomsskole ved Røstad vil gi økt gang-/sykkeltrafikk langs disse vegstrekningene, spesielt av barn og unge. For å bedre trafikksikkerheten er det derfor ønskelig å få etablert sikringstiltak for gang-/sykkeltrafikken. Planforslaget har dessuten med gang-/sykkelvegbru over Levangerelva i området kryss Gamle Kongeveg/Ringvegen. 

Elvebredden – gang-/sykkelveg, sak 60/14
Det er foretatt en revisjon i høringsperioden for Elvebredden.
På plankart er formål parkering lagt til da det er satt av et område til parkeringsplasser for Innherred Bygg AS ned mot Levangerelva. Planbestemmelser og –beskrivelse er også oppdatert i forhold til dette. Samtidig er det foretatt en geoteknisk vurdering av planområdet.
Se oppdaterte dokumenter her:

Ny høringsfrist er 18. oktober 2014.
Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no

"Gammel" kunngjøring nedenfor:
Det er utarbeidet detaljregulering for Elvebredden gang-/sykkelveg. I dag er det en smal sti langs elvebredden. Bygging av ny Levanger ungdomsskole ved Røstad gjør denne strekningen til en av hovedferdselsårene for gang-/sykkeltrafikk. Gang-/sykkelvegen med planskilt kryssing av fv. 774 vil bidra til økt trafikksikkerhet. 


Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 4. oktober 2014. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no

Forslag til kulturminnefredning Levanger sentrum - offentlig ettersyn
Fredningsforslaget og forvaltningsplanen er også tilgjengelig i Levanger rådhus og ved Nord-Trøndelag fylkeskommunes lokaler, Seilmakergata 2, Steinkjer.

Nærmere opplysninger om saken kan en få hos Levanger kommune v/Hilde Monika Røstad.

Eventuelle merknader sendes Riksantikvaren, Pb. 8196 Dep. 0034 Oslo eller e-post: postmottak@ra.no innen 1. september 2014.


Melding om oppstart planarbeid endring av reguleringsplan for Fåraaunet, gnr. 228, bnr. 2 i Levanger kommune
I samsvar med §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningsloven blir det med dette varslet om oppstart av endring av reguleringsplan for Fåraaunet, gnr. 228, bnr. 2 i Levanger kommune.

Levanger kommunestyre vedtok i møte den 18. juni 2014, sak 31/14, reguleringsplan for Fåraaunet.

Klikk for større kartDet har i ettertid vist seg behov for en reguleringsendring inne en mindre del av vestre planområdet.
Endringen medfører at parkeringsplass f_P1 flyttes noe østover og felt BFR1 utvides til å omfatte eksisterende tomt og en ny tomt. Antall hyttetomter endres ikke da felt BFR2 reduseres med en tomt. I tillegg ønskes en mindre justering av vegtraséen.  Planbestemmelsene endres i samsvar med disse forhold, og i tillegg tas inn endring av takvinkel på nye bygninger.
Formålet med reguleringsendringen er å få bedre arrondering av nye hyttetomter og parkeringsplassen.

Høringsbrev av 12.11.14 PDF

Kommentarer / merknader sendes på e-post til Willy Wøllo innen 10.12.14ww@solemarkitektur.no.


Detaljregulering Sjøgata 33, gnr/bnr 315/114, 288, 333

 I hht. plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved oppstart av detaljregulering, samt oppstart av arbeid med utbyggingsavtale for eiendommene gnr/bnr 315/114, 288, 333.
Området avgrenses i nord av Gunnlaug Ormtunges gate, i øst av Sjøgata, i sør av gangvei ved ferjeleiet og i vest av parkeringsplass, jfr. kart.
Klikk for større kart
Området planlegges for blandet forretnings- og boligformål og er en detaljering av gjeldende områderegulering Levanger havn
Frist for uttalelse er fire uker fra 10.07.14.
Eventuelle spørsmål/ innspill til planarbeidet rettes innen 07.08.2014 til:
Arkidèco AS, Innherredsvn. 57B, 7500 Stjørdal, tlf: 74 83 45 00, arkideco@arkideco.no

Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid Sykkelveg med fortau langs deler av Sjøgata og Gunnlaug Ormstunges gate, Levanger kommune

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved oppstart av reguleringsarbeid for bygging av sykkelveg med fortau lang Sjøgata på strekningen fra Sundgata til ferjeleiet og langs Sundet fra Gunnlaug Ormstunges gate 3 til Havnevegen og Holmgangen i Levanger kommune. Detaljreguleringsplan. Planarbeidet er vurdert ikke å komme inn under krav om konsekvensutredning jfr. Pbl § 4-2.
Planområdet er vist i kartutsnittet nedenfor, og formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for gående og syklende trafikanter.

Klikk for større kart

For evt. merknader til eller opplysninger om oppstarten av reguleringsplanarbeidet kontaktes:
Norconsult AS v/ Bjørn Risholt, tlf. 915 36 575 - e-post: bjorn.risholt@norconsult.com.

Frist for innspill til planarbeidet er 20.08.2014.


Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 18. juni 2014 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt at følgende forslag til detaljregulering legges fram for høring og offentlig ettersyn:

Falstadberget 9 og 11 (sak 55/14)
Planområdet er på ca. 1,8 daa og ligger i boligfeltet Falstadberget, ca. 1 km nord for Ekne «sentrum» og ca. 16 km fra Levanger sentrum. Planforslaget legger til rette for at to eneboligtomter i stedet kan bebygges med rekkehus/leilighetsbygg med 6 - 8 boenheter.

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 9. august 2014. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no


Plan- og utviklingskomiteen har i møte den 14. mai og 11. juni 2014, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt at følgende forslag til detaljreguleringer legges fram for høring og offentlig ettersyn:

Detaljregulering coop extra Moan, sak 37/14
Planområdet er på 32,7 daa og ligger nordøst for vegen Moafjæra på Moan i Levanger.
Det er i hovedsak nordre del av planen som endres for å møte Coops behov for utvidelse av utvendige salgsarealer, økt behov for lager, samt å skille kundetrafikk fra tyngre transport av bl.a. byggevarer. Planen gir bl.a. mulighet for forretning, utesalgsområde for byggevarer og parkering/kjøreareal. Eksisterende mindre forretningsbygg forutsettes fjernet på sikt.

Detaljregulering Røstad studentby – 1719/274/18, 23, sak 43/14
Planområdet er på ca. 8,6 daa og ligger nordøst for Rema 1000 ved oppkjørselen til Høgskolen i Nord-Trøndelag på Røstad. Det legges til rette for fire bygg med til sammen 44 leiligheter med tilhørende parkering, garasjer, boder og lekeplasser.

Detaljregulering Lins veg 2 - Gjemble, sak 46/14
Planområdet er på ca. 7,2 daa og ligger ca. 1,5 km nordvest for Levanger sentrum, i boligfeltet Gjemble, på Levangernesset. Området grenser mot Sivs veg i nord og boligbebyggelse i øst, sør og vest. Det legges til rette for boligbebyggelse (kjedede eneboliger og leilighetsbygg), med tilhørende fellesanlegg. Det planlegges 9 nye boenheter.

Detaljregulering Korsbakken - 1719/23/14, 21, 23 m.fl., sak 47/14
Planområdet er på ca. 14,2 daa og ligger ca. 1,5 km nordøst for Skogn sentrum, ca. 400 meter sør for sjøen. Planområdet grenser til Fylkesveg 119 i sørøst og jernbanen og E6 i nord. I vest grenser området mot eksisterende gårdsbebyggelse og jordbruksareal. Det legges til rette for ny boligbebyggelse (11 eneboliger, delvis i kjede) med tilhørende uteoppholdsareal. Ca. 1,6 daa dyrka mark foreslås omdisponert til boligformål.
OBS! Reviderte dokumenter: Plankart - bestemmelser - planbeskrivelse - ROS-analyse PDF (Planområdet er økt til ca. 15,8 daa)

Detaljregulering for kombinasjonsbygg med helikopterlandingsplass - sykehuset, sak 48/14
Planområdet er på ca. 5,5 daa og ligger mellom sykehusbebyggelsen og Kirkegata i østre del av sykehusområdet. Planforslaget tilrettelegger for bygging av et kombinasjonsbygg med garasjer, kontorlokaler og helikopterlandingsplass.

Detaljregulering for Åsen sentrum, sak 49/14
Planområdet er på ca. 120 daa og gjelder Åsen sentrum nord for E6. Planforslaget tilrettelegger for utvidelse av eksisterende industriområde, endring av trafikksituasjonen i området, en utvidelse av barnehageområdet og etablering av ny flerbrukshall med tilhørende aktivitetsområder.

Detaljregulering Helge Ingstads veg 1 og 3 - 1719/274/24 og 25, sak 50/14
Planområdet er på ca. 9,8 daa og ligger øst for hovedatkomst til campus Røstad (med HiNT og Trønderhallen) og nord for dagligvarebutikken Rema 1000. Området foreslås omdisponert til boligbebyggelse samt annen offentlig eller privat tjenesteyting med tilhørende parkering.

Detaljregulering Staupslia 14 - 1719/1/32, sak 51/14
Planområdet er på ca. 0,9 daa og ligger nordøst for krysset Staupslia x Nordsivegen på Levangernesset. Det legges til rette for konsentrert småhusbebyggelse (kjedehus/rekkehus) med 4 leiligheter, med tilhørende garasjer, boder og lekeplass.

Områderegulering Staup - 1719/1/1, sak 53/14
Planområdet er på ca. 205,5 daa og ligger på Levangernesset, sørøst for Fv. 119 Staupslia, mellom Gjembleskorsen og avkjørsel til Staup. Det legges til rette for kolonihage, offentlig eller privat tjenesteyting med bl.a. omsorgssenter og storkjøkken inkl. to ekspansjonsområder for dette, ekspansjonsområde for pleie- og omsorgsvirksomhet (psykiatri), område med eksisterende bebyggelse som skal videreføres, barnehage, to nye avkjørsler fra Staupslia, parkeringsplasser og friområder inkl. område for beplantning (utvidelse av arboret).

OBS! Revidert planbeskrivelse - reviderte bestemmelser (23.06.14) PDF

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 02.08.2014. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no.


Oppstart reguleringsplanarbeid Stallmyra Åsenfjord
I hht. plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres med dette oppstart av detaljreguleringsplan for Stallmyra, Åsenfjord i Levanger kommune.
Formålet med planarbeidet er tilrettelegging til idrettsformål og ny avkjørsel fra fv. 753 (kartutsnitt).

Kontakt: Norconsult AS, Håvar Brøndbo, tlf 915 36 576, e-post: havar.brondbo@norconsult.com


Varsel om igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan for Frol Oppvekstsenter
Det varsles herved at det er satt i gang planarbeid for Frol Oppvekstsenter. Planområdet omfatter i hovedsak gnr./bnr. 275/350 m.fl. og er på ca. 83,6 daa. Tiltakshaver er Levanger kommune.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbedring av Frol Oppvekstsenter til ca. 550 elever med uteområder, samt eksisterende friområde og Leirabanen nord for skolen. Reguleringen skal i tillegg tilrettelegge for ny barnehage sør for eksisterende skole og barnehage. Dagens adkomst til området beholdes via Skolevegen og Okkenhaugvegen. Utarbeidelse av en sikker trafikkløsning er sentralt i planarbeidet.

Klikk for større kartPlanavgrensningen vil kunne være gjenstand for mindre justeringer i løpet av planprosessen.

Varslingsbrev PDF

Opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til Selberg Arkitekter, v/Bente Aasetre, tlf. 99 55 40 16.

Innspill til planarbeidet sendes Selberg Arkiteker AS, postboks 6094 Sluppen, 7434 Trondheim eller bente@selberg.no  innen 31.05.2014.


I medhold av plan- og bygningslovens § 12- 12 kunngjøres at Levanger kommunestyre i møte den 30. april 2014 har vedtatt følgende reguleringsplaner:

Detaljregulering for del av kommuneveg 81 ved Myr, Ytterøy, sak 18/14
Planen tilrettelegger for omlegging av kv. 81 utenom tunet på gården Myr. Omleggingen medfører bygging av ca. 450 ny kommuneveg over eiendommen Myr øvre samt bygging av ny adkomst til Myr øvre.

Detaljregulering for Levanger ungdomsskole og Røstad aktivitetspark, sak 20/14
Planområdet er på 59,2 daa og ligger mellom Røstadalléen, Leirabekken, Levangerelva, Holmhaugen og adkomst/parkering til bl.a. Trønderhallen. Planforslaget legger til rette for ny ungdomsskole med adkomst, parkering og uteoppholdsarealer, utbyggingspotensial for evt. fremtidig utvidelse av Høgskolen i Nord-Trøndelag samt offentlig tilgjengelig aktivitetspark.

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12- 12 påklages til fylkesmannen. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra 10.05.14. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 10.05.14.


Plan- og utviklingskomiteen har i møte den 9. april 2014 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt at følgende forslag til detaljreguleringer legges fram for høring og offentlig ettersyn:

Stadionparken, sak 26/14
Planområdet er på ca. 11 daa og gjelder Levanger stadion, sentralt i Levanger sentrum. Planforslaget tilrettelegger for offentlig aktivitetspark, parkering med mulighet for parkeringshus, veg, gang og sykkelveg og tjenesteyting.

Åsvegen 15-17 Skogn, sak 31/14
Planområdet er på 4 daa og ligger i Skogn sentrum. Området avgrenses i nord og vest av Åsvegen, i øst av FV 754 / Mønsterhaugvegen og gangveg i sør. Planforslaget legger til rette for bolig, forretning, kontor og tjenesteyting. Det planlegges bebyggelse i 2-3 etasjer med 45 leiligheter over parkering/næring i sokkeletasje.

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 24.05.14. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no


Plan- og utviklingskomiteen har i møte den 19. februar 2014 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt at følgende forslag til detaljreguleringer legges fram for høring og offentlig ettersyn:

Nesset Arena, sak 12/14
Planområdet er på ca. 28,8 daa, og ligger øst for Gjemblevegen ved Nesset ungdomsskole. Planforslaget legger til rette for fremtidige idrettsaktiviteter med tilhørende parkering og adkomst for dagens idrettsanlegg på Nesset, inkl. ca. 5,9 daa utvidelse mot Gjemblevegen.

Tinbuen friområde, sak 13/14
Planområdet er på ca. 188,8 daa og ligger på halvøya Langøya nesten innerst i Åsenfjorden. Området grenser til Lofjorden i sør. Hovedhensikten med planendringen er å tilrettelegge friområdet med badeområde for allmenheten. Planen omfatter også bolig-/fritidsbebyggelse med veg til flere hyttetomter, utvidelse av småbåtanlegg, utfartsparkering og grønnstruktur.

Fåraaunet Åsenfjord, sak 14/14
Planområdet er på ca. 109,3 daa og ligger ved Leangsfjorden, innerst i Åsenfjorden. Planforslaget legger til rette for 19 nye hytter med adkomst, parkering, gangveg, naust/sjøbod, parsellhager, småbåthavn, friområde, landbruk og friluftsformål.

Levanger ungdomsskole og Røstad aktivitetspark, sak 18/14
Planområdet er på 59,2 daa og ligger mellom Røstadalléen, Leirabekken, Levangerelva, Holmhaugen og adkomst/parkering til bl.a. Trønderhallen. Planforslaget legger til rette for ny ungdomsskole med adkomst, parkering og uteoppholdsarealer, utbyggingspotensial for evt. fremtidig utvidelse av HiNT samt offentlig tilgjengelig aktivitetspark.

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 5. april 2014. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no


Plan- og utviklingskomiteen har i møte den 22. januar 2014 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt at følgende forslag til detaljreguleringer legges fram for høring og offentlig ettersyn:

Detaljregulering for Brubakken, sak 5/14
Planområdet ligger ved Brubakken i Halsan, nedenfor Halsan skole. Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for boligbebyggelse med en høyere utnyttelse enn dagens regulering. Planforslaget inneholder også tilhørende fellesområder og veier.

Reguleringsendring reguleringsplan Levanger sentrum, sak 6/14
I deler av Levanger sentrum er det i dag regulert områder til forretning/kontor og bolig med krav om at 1.etasje kun kan benyttes til forretning/kontor. Planforslaget omfatter forslag til endringer av disse områdene. Det foreslås områder som fortsatt skal ha krav om næringsbebyggelse i 1. etasje, og områder hvor det kan også gis mulighet for boligbebyggelse i 1. etasje.   

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 8. mars 2014. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no


Offentlig ettersyn lokal forskrift om påslipp av olje og fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett

I henhold til Formannskapets vedtak 13.11.13 - sak 91/13 - legges lokal forskrift om påslipp av olje og fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett i Levanger Kommune ut til offentlig ettersyn som forskrift i henhold til forvaltningslovens § 37.

Uttalelse sendes postmottak@levanger.kommune.no. Frist: 01.02.14.


Plan- og utviklingskomiteen har i møte den 4.12. 2013 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt at følgende forslag til detaljregulering legges fram for høring og offentlig ettersyn:

Kommuneveg nr. 81 ved Myr, Ytterøy, sak 78/13

Vegen går i dag gjennom tunet på gården Myr med svært dårlige siktforhold. For å bedre trafikksikkerheten foreslås det å legge vegen i ny trase utenom tunet. Omleggingen medfører bygging av ca. 450 meter ny veg over eiendommen Myr øvre.

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 1. februar 2014. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no


Offentlig ettersyn - 1719/1/255 - Detaljregulering Byborgvegen 10 - Levangernesset - vedtak
Plan- og utviklingskomiteen i Levanger kommune har i møte den 4. desember 2013, sak 79/13, vedtatt at overnevnte planforslag sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Klikk for større plankartPlanområdet er på ca. 1 daa og ligger ved Levangersundet nedenfor Staupshaugen. Det foreslås bebyggelse med 4 boenheter med tilhørende parkering, garasjer og boder. Eksisterende bebyggelse forutsettes fjernet.

Det vises til sakspapir og vedlegg for utfyllende informasjon - revidert plankart - høringsbrev PDF

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 1. februar 2014. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no


Varsel om oppstart av planarbeid og utbyggingsavtale: Detaljregulering av Helge Ingstads veg 1 og 3 , gnr 274 bnr 24 og 25

Klikk for større kartMed hjemmel i plan og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av detaljregulering og arbeid med utbyggingsavtale jf. PBL § 17-4. Det er konkludert med at planen ikke faller inn under vilkårene for konsekvensutredning.

Forslagsstillers intensjon med å sette i gang planarbeidet er å legge til rette for ca. 150 studentboliger og helsehus med bl.a. lokaler til legekontorer. I dag er området regulert til næring, forretning og industri.

Det vil bli holdt informasjonsmøte for naboer i planprosessen.

Varselbrevet/oppstartmeldingen PDF

Tiltakshaver er Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag

Innspill til planarbeidet sendes til jd@greenadvisers.no. Høringsfristen er satt til 16.03.2014. 

Nærmere informasjon om planarbeidet kan en få hos Green Advisers AS, Joakim Dørum, tlf 415 51 103, Prost Aunes vei 1, 7224 Melhus


Ihht. plan og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid:

Oversiktskart planområde (med forbehold om justeringer) - klikk for større kartDetaljregulering, Utvidelse av Bruse barnehage, gnr./bnr. 207/1, /105, Levanger kommune.

Området ligger i Åsen sentrum. I gjeldende kommuneplan er 207/1 avsatt til LNRF, mens det foreligger reguleringsplan (planident L2009001) for 207/105 som beskriver barnehageformål. Detaljreguleringen skal legge til rette for utvidelse av Bruse barnehage. Andre aktuelle formål vil være kjøreveg og parkering. Planområdets størrelse er på ca. 7,8 daa.

Oversiktskart planområde (med forbehold om justeringer)

Kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet merkes «13-0866 Bruse barnehage» og rettes til: Norgeshus AS v/Vidar Julian Grovassbakk, Pb. 161, 7223 Melhus, eller e-post: vidar@norgeshus.no, innen 06.03.14


Oppstart av arbeid med detaljregulering på del av området til Sykehuset Levanger mot Kirkegata 

Klikk for større kartIht. plan og bygningslovens § 12-8 varsles det om oppstart av arbeid med detaljregulering på del av området til Sykehuset Levanger mot Kirkegata. Planen vil omfatte eiendommen gnr/bnr 314/4,6,9,14.

Planarbeidet har til hensikt å utarbeide en detaljplan for å tilrettelegge for bygging av et kombinasjonsbygg med garasje, kontorlokaler og helikopterlandingsplass for sykehuset.

Planområdet er del av reguleringsplan for Levanger sentrum, planID L2006011.

Tiltaket er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning, jfr. pbl. § 12-3.

Eventuelle merknader og innspill til planarbeidet kan rettes til Madsø Sveen arkitekter AS, e-post post@madsosveen.no, tlf. 73 80 98 20, innen 10.03.14


Plan- og utviklingskomiteen har i møte den 22. januar 2014 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt at følgende forslag til detaljreguleringer legges fram for høring og offentlig ettersyn:

Detaljregulering for Brubakken, sak 5/14
Planområdet ligger ved Brubakken i Halsan, nedenfor Halsan skole. Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for boligbebyggelse med en høyere utnyttelse enn dagens regulering. Planforslaget inneholder også tilhørende fellesområder og veier.

Reguleringsendring reguleringsplan Levanger sentrum, sak 6/14
I deler av Levanger sentrum er det i dag regulert områder til forretning/kontor og bolig med krav om at 1.etasje kun kan benyttes til forretning/kontor. Planforslaget omfatter forslag til endringer av disse områdene. Det foreslås områder som fortsatt skal ha krav om næringsbebyggelse i 1. etasje, og områder hvor det kan også gis mulighet for boligbebyggelse i 1. etasje.

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 8. mars 2014. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no


Kunngjøring om igangsatt reguleringsplanarbeid Åsen sentrum

Igangsatt reguleringsplanarbeid Åsen sentrum - klikk for større kartDet varsles herved om at området vist på kart planlegges regulert med sikte på å utvide industriområdet, plassere idrettshall samt å legge til rette for nye vegløsninger.Området omfatter Åsen sentrum mellom Håmmårvegen og Åsen barne- og ungdomsskole og Åsen Stadion.

Kommunen har i møte 24.01.14 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Spørsmål og innspill rettes til:

Agraff as v/ Jan Løvdal, Nedre Ila 39, 7018 Trondheim, tlf: 97 03 39 31/ 73 84 13 10, e-post: firmapost@agraff.no innen 08.03.14


I hht. plan- og bygningslovens § 12-8kunngjøres med dette oppstart av detaljreguleringsplan for

Gamle Kongeveg og Ringvegen i Levanger kommune - klikk for større kartGamle Kongeveg og Ringvegen i Levanger kommune

Formålet med planarbeidet er regulering av løsninger for gående og syklende.

Planområdet omfatter ca. 880 meter fortau langs Gamle kongeveg, ca. 150 meter fortau langs Ringvegen og ny kryssing over Levangerelva for gående og syklende.

Levanger kommune er oppdragsgiver. 

Kommentarer/merknader til planarbeidet rettes til Norconsult AS v/Kjell-Amund Prestmo, tlf.: 45 48 67 16, e-post: Kjell-Amund.Prestmo@norconsult.com

Frist settes til 1. mars 2014.


I hht. plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres med dette oppstart av detaljreguleringsplan for

Gang- og sykkelveg ved «Elvebredden» i Levanger kommune - klikk for større kartGang- og sykkelveg ved «Elvebredden» i Levanger kommune

Formålet med planarbeidet er regulering av løsninger for gående og syklende.

Planområdet omfatter ca. 250 meter gang- og sykkelveg langs Levangerelva.

Levanger kommune er oppdragsgiver.

Kommentarer/merknader til planarbeidet rettes til Norconsult AS v/Kjell-Amund Prestmo, tlf.: 45 48 67 16, e-post: Kjell-Amund.Prestmo@norconsult.com

Frist settes til 1. mars 2014.


Oppstart av detaljreguleringsplan for Sjøbadet i Levanger kommune

Oppstart av detaljreguleringsplan for Sjøbadet i Levanger kommune - klikk for større kartI samsvar med Plan- og bygningslovens §§ 5 og 12-8 varsler Norconsult AS at det på vegne av Levanger kommune er igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan for Sjøbadet.
Følgende eiendommer ligger innenfor planområdet (G/br.nr): 3/15, 3/396, 2/212, 2/237, 1/4, 1/85, 1/314, 1/41 og 1/17.

Formålet med planen er å få regulert områdene langs Sjøbadet på Nesset, med utvidelse av småbåthavna og justering av eksisterende reguleringsplan i tråd med dagens bruk og framtidig utnyttelse av området. I gjeldende reguleringsplan (L1984006) er området regulert til friområder, trafikkområder (småbåthavn, adkomstveg, parkering), bolig, forretning og industri. Planområdet er avmerket på kartutsnittet.

Infoblad PDF

Merknader som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Norconsult AS v/ Jill Hammari Sveen, Ingvald Ystgaardsveg 3a, 7047 Trondheim eller på e-post: Jill.Hammari.Sveen@norconsult.com innen 28. februar 2014.

For nærmere informasjon kontakt Jill Hammari Sveen, tlf. 916 41253


Melding om igangsettelse av arbeid med detaljert reguleringsplan Levanger: Coop Extra Moan

Melding om igangsettelse av arbeid med detaljert reguleringsplan Levanger: Coop Extra Moan - klikk for større kartI henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres igangsetting av reguleringsarbeider ved coop extra Moan

Formålet med arbeidet er å regulere for utvidelse av utomhus salgsarealer.

Reguleringsformål: Forretning.

Det vises til kartutsnitt for nærmere angivelse av område.

Kommentarer og opplysninger i forbindelse med dette kan rettes til vårt kontor innen 21. februar 2014:
Letnes Arkitektkontor AS
Postboks 37, 7651 VERDAL
firmapost@letnesark.no

 

Ihht. plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid:

Detaljegulering, Lins veg 2, gnr./bnr. 3/379, /380, /430, /21 Levanger kommuneKlikk for større kart

Området ligger på Gjemble, ca. 2 km nordøst for Levanger sentrum.

I gjeldende reguleringsplan er området avsatt til boliger og allmennyttige formål.
Detaljreguleringen skal legge til rette for oppføring av eneboliger/kjedet boligbebyggelse og leilighetsbygg. Totalt antall enheter anslås til ca.13-16 (Regulant tar forbehold om antall enheter).
Andre aktuelle formål vil være kjøreveg, lek, gangareal og renovasjon. Planområdets størrelse er på ca. 7,2 daa.

Skriftlige kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet kan rettes til NORGESHUS AS v/Vidar Julian Grovassbakk, Pb. 161, 7223 MELHUS, eller e-post: vidar@norgeshus.no, innen 17.1.14.


Ihht. plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid:

Reguleringsplan, Boligfelt Korsbakken, gnr./bnr. 23/48, /45, /23, /30 Levanger kommune

Området ligger ca. 1,5km. nordøst for Skogn sentrum, ca. 400 meter sør for sjøen. I gjeldende kommuneplan er området avsatt til boliger. Reguleringen er detaljregulering og skal legge til rette for oppføring av ca. 13 eneboliger. Andre aktuelle formål vil være lek, gangareal og renovasjon. Planområdets størrelse er på ca. 16,9 daa.

Klikk for større kartOversiktskartplanområde (medforbeholdomjusteringer)

Skriftlige kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet kan rettes til NORGESHUS AS v/Vidar Julian Grovassbakk, Pb. 161, 7223 MELHUS, eller e-post: vidar@norgeshus.no, innen 20.12.13.


Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 6. november 2013, vedtatt at følgende planer legges ut til offentlig ettersyn:

Forslag til planprogram – Kommunedelplan Levanger sentrum (sak 66/13)

Klikk for større planområdeLevanger kommune har vedtatt å starte opp arbeidet med ny kommunedelplan for Levanger sentrum, og lagt forslag til planprogram ut på offentlig høring.

Planområdets avgrensning er gjengitt i forslag til planprogram.

1. Høring av planprogram

Planprogrammet skal avklare rammene for planarbeidet. Planprogrammet er en plan for hvordan prosessen frem til et planforslag skal gjennomføres. Planprogrammet inneholder opplegg for medvirkning og opplysninger om hvilke tema som skal utredes.

2. Hva vi ønsker tilbakemelding på:

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for en best mulig framtidig utvikling av Levanger sentrum og omkringliggende områder.

Utarbeidelsen av ny kommunedelplan vil ta for seg viktige utviklingstema som:

 • Veisystemet
 • Gang- og sykkelveinett
 • Boligbygging
 • Næringsutbygging
 • Landbruk
 • Grønnstruktur.


Uttalelser og innspill sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger eller på e-post til; postmottak@innherred-samkommune.no.
Kontaktperson i kommunen er: Per Anders Røstad

Frist for uttalelse: 4. januar 2014.


Offentlig ettersyn - Områderegulering Kjønstadmarka 2 - 1719/6/57, 61, 62 og 7/5

KLikk for større plankartPlan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 6. november 2013, sak 67/13, vedtatt at overnevnte planforslag legges ut til offentlig ettersyn.

Planområdet er på ca. 200 daa og ligger i nordhellingen på Kjønstad på Levangernesset, ca. 2,7-3,5 km fra Levanger sentrum. Området ligger øst for eksisterende boligfelt. Det foreslås 30 tomter for frittliggende småhusbebyggelse og 9 felt for konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse, med tilhørende infrastruktur og grøntområder. Det legges til rette for ca. 250 boenheter. Det vises til sakspapir og vedlegg for utfyllende informasjon.

Vedlegg 1 PDF (planbeskrivelsen) er revidert iht. Plan- og utviklingskomiteens vedtak.

Når det gjelder vedtakets punkt 2 om rekkefølgebestemmelse anses dette allerede dekt av reguleringsbestemmelse § 11.3, som sier at: «Rundkjøringen i krysset Sivs veg og Gjemblevegen skal opparbeides når delfelt BF1-BF5 er utbygd.»

Levanger Historielag oppfordres til å foreslå vegnavn i planområdet.

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger eller på e-post til; postmottak@innherred-samkommune.no.

Frist for uttalelse: 4. januar 2014.


Offentlig ettersyn - 1719/4/1 - Detaljregulering Gjemble Lille

Klikk for større plankartPlan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 6. november 2013, sak 68/13, vedtatt at overnevnte planforslag legges ut til offentlig ettersyn.

Planområdet er på ca. 10,5 daa og ligger øverst i Staupslia, nordøst for «Gjemblekorsen» på Levangernesset. Planen grenser til Fv. 119 i sør, omfatter Grindvegen i øst og privat kjøre-/gangforbindelse i nord. Det legges til rette for 24 boenheter (2 leilighetsbygg + hus for 4 boenheter) samt bygg for forretning, kontor og tjenesteyting - med tilhørende utearealer.

Det vises til sakspapir og vedlegg for utfyllende informasjon.

Vedlegg 2-4 er revidert iht. Plan- og utviklingskomiteens vedtak om at forretningsformålet kombineres med kontor og tjenesteyting.

Reviderte dokumenter etter 06.11.13 - Planbeskrivelse - plankart - bestemmelser PDF

I samråd med oss er det også vedlagt et innspill fra forslagsstiller Gjemble Lille AS, om endring av bestemmelsenes § 3.2, som gjelder byggehøyde i felt B1. I stedet for å angi kotehøyde for topp grunnmur og høyde i meter målt fra planert terreng, slik det nå står i bestemmelsene, foreslår de at det gis kotehøyde for overkant garasjegolv og kotehøyde for maksimal byggehøyde.

Forhåpentligvis vil 3D-objekter av planlagt bebyggelse bli tilgjengelig her i løpet av høringsperioden: http://tema.webatlas.no/innherred/Web3D (fungerer på PC).

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger eller på e-post til; postmottak@innherred-samkommune.no

Frist for uttalelse: 4. januar 2014.


Varsel om igangsatt arbeid med reguleringsplan Levanger ungdomsskole med aktivitetsområde

På vegne av Levanger kommune og i medhold av plan- og bygningsloven §12-1 og 12-8 varsles med dette igangsetting av detaljregulering for del av RØSTAD – G.nr/B.nr 274/16 og del av 274/1 som vist på kartet.

Klikk for større kartHensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av Levanger ungdomsskole med tilliggende utearealer og aktivitetsområde. Det skal også etableres ny avkjørsel til området med parkeringsplass og snuplass for skolebusser samt gang-og sykkelforbindelser.

 

Endelig planavgrensning og formål vil avklares gjennom planprosessen.

Området omfattes i dag av Reguleringsplanen for eiendommen Røstad og Detaljregulering Turveg Røstad og er regulert til område for offentlig bebyggelse samt park/turveg.

I dag benyttes området til landbruksformål samt turformål.

Det stilles ikke krav om konsekvensutredning.

Naboer og grunneiere vil bli varslet direkte.

Innspill til planarbeidet sendes til LINK Arkitektur AS v/Anne-Ruth Sørensen, Fjordgata 11, 7010 Trondheim eller ars@linkarkitektur.no innen 30.12.2013


Kunngjøring igangsetting av detaljreguleringsarbeid Åsvegen 15-17, Skogn, Levanger kommune

Klikk for større kartI hht. Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved oppstart av detaljregulering samt oppstart av arbeid med utbyggingsavtale for eiendommene gnr/bnr 32/25, 32/57, 32/60 og 32/133.

Området avgrenses i nord og vest av Åsvegen, i øst av FV 754/Mønsterhaugvegen og i sør av gangvei, jfr. kart.

Området planlegges for blandet forretnings- og boligformål og er en detaljering av reguleringsplan for Skogn sentrum.

Frist for uttalelse 28.12.13.

Eventuelle spørsmål/ innspill til planarbeidet rettes til:
Arkidèco AS, Innherredsvn. 57b, 7500 STJØRDAL, Tlf: 74 83 45 00
arkideco@arkideco.no


Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid Falstadberget 9 og 11, Levanger kommune

Klikk for større kartI henhold til Plan og bygningsloven § 12-8 kunngjøres herved oppstart av reguleringsarbeid for Falstadberget 9 og 11 i Levanger kommune. Forslagstiller er Levanger kommune. Planen utarbeides som detaljregulering. Planarbeidet er vurdert å ikke komme inn under krav om konsekvensutredning jfr. Pbl § 4-2.

Planområdet er ca. 1,7 daa og i gjeldende plan Ekne III (vedtatt i 1988) avsatt til to eneboligtomter. Formålet med reguleringsplanen er å regulere området for boligformål med høyere tomteutnytting.

For evt. innspill til eller opplysninger om oppstarten av reguleringsplanarbeidet kontaktes:

Norconsult AS v/ Arealplanlegger Gunhild Kvistad, tlf. 98 66 57 38 - e-post: gunhild.kvistad@norconsult.com eller Levanger kommune v/ Marit G. Sølvberg

Frist for innspill til planarbeidet er 09.12.2013.

 

Oppstart regulering - Brubakken i Levanger kommune

Iht. PBL § 12-8 kunngjøres herved oppstart med detaljregulering for Brubakken i Levanger kommune.

Oppstart regulering - Brubakken i Levanger kommune - klikk for større annonsePlanområdet ligger i Halsan (312/18 og 313/30) og ble regulert til boligformål tidlig på 90-tallet.

Formålet med planarbeidet er fortsatt å tilrettelegge området for boligbygging,men med en høyere utnyttelsesgrad og bestemmelser som er tilpasset dagens arkitektur.

Vår oppdragsgiver er Levanger Utvikling AS. Evt. innspill til arbeidet må være innkommet innen 29. november 2013 og skal rettes til:

Arkplan as v/Klykken, tlf. 74 27 53 60, firmapost@arkplan.no
Postadresse: boks 172, 7801 Namsos

med kopi til per.anders.rostad@innherred-samkommune.no.

Det varsles samtidigomoppstart av forhandlinger om tilhørende utbyggingsavtale, jf. pbl § 17-4

 


Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Miljøverndepartementet varsler med dette at forslag til Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging er sendt på høring i henhold til plan- og bygningsloven § 6-2 annet ledd.
Hensikten med nye statlige planretningslinjer på området er å oppnå en bedre samordning av bolig-, areal- og transportplanleggingen, både i kommunene og på tvers av kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer. Retningslinjene skal også bidra til bedre og mer effektive planprosesser.

Uttalsese sendes: postmottak@md.dep.no

Frist for å gi uttalelser til forslaget er 25. oktober 2013.

 Bli støttekontakt!
Levanger kommune trenger støttekontakter, menn og kvinner fra 18 år og oppover, gjerne personer i alderen 30 – 50 år.
Oppgaven vil være å gi støtte og hjelp til fritidsaktiviteter og sosiale opplevelser til mennesker med ulike funksjonsvansker.
Har du tid og lyst til å hjelpe et annet menneske så sender du en søknad eller tar kontakt for videre informasjon.
Til de fleste oppdrag er det ønskelig at du har førerkort og disponerer bil.
Fast godtgjøring. Veiledning for oppdraget vil bli gitt.
Søknadskjema PDF- word - Om tjenesten.


 

Grønningselva minikraftverk
NVE har mottatt søknad fra Mokraft AS, datert 2.9.2013, om tillatelse til å bygge Grønningselva kraftverk i Levanger kommune.

 

Uttalelser må sendes NVE innen 29.10.2013. Send uttalelse med nettskjema.

 


 

 

Høring - Statlige planbestemmelser for kjøpesentre og handel
Miljøverndepartementet varsler med dette at forslag til Statlige planbestemmelser for kjøpesentre og handel er sendt på høring i henhold til plan- og bygningsloven § 6-3 tredje ledd.
For å styrke eksisterende by- og tettstedssentre, bidra til samfunnsøkonomisk effektiv arealbruk og å legge til rette for miljø- og helsefremmende transportvalg har regjeringen utarbeidet forslag til ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel. Bestemmelsen skal avløse gjeldende rikspolitiske bestemmelse for kjøpesentre som trådte i kraft 1.juli 2008. Gjennom bestemmelsen innføres et nasjonalt regelverk som skal legges til grunn ved utarbeiding av nye regionale og kommunale planer. Bestemmelsen innebærer at det ikke kan etableres større kjøpesentre og handelsvirksomheter utenfor byer og tettsteder med mindre dette er i tråd med planer nyere enn 1. juli 2008.

 

Uttalsese sendes: postmottak@md.dep.no

Frist for å gi uttalelser til forslaget er 25. oktober 2013.

 

 

 


Kunngjøring om igangsatt reguleringsarbeid - Detaljregulering for del av Skogn sentrum, Sentrumsgården Gnr. 32, Bnr. 36, 53 og 134

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres herved oppstart av reguleringsarbeid.

Planarbeidet betyr en endring av reguleringsplan for Skogn Sentrum fra 28.7.83, der området er regulert til forretning. Innen planområdet på ca. 5,7 daa finner en i dag «Gammelhandelslaget», veg og parkeringsarealer samt en hellelagt park. Det tas nå sikte på omregulering til konsentrert boligbebyggelse i 2-3 etasjer, med mulighet for bruk av noe areal til forretning i 1.etasje. I henhold til kommunen kommer ikke planarbeidet inn under krav om konsekvensutredning jfr. Pbl § 4-2, Klikk for større karteller planprogram.


Forslagsstiller er Nordbohus AS.

Frist for å levere innspill: 11.10.13.
Innspill må være skriftlig og sendes:
Nordbohus AS v/Roy Bakken, Granåsveien 1, 7048 Trondheim - roy.bakken@nordbohus.no

Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

I henhold til PBL § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Levanger kommune og Nordbohus Prosjekt AS. Avtalen skal bl.a. beskrive ansvaret for opparbeiding og finansiering av den offentlige infrastruktur (vei, vann og avløp mv.) som reguleringen vil forutsette opparbeidet ved utbygging av området.

Synspunkter eller faktiske opplysninger som kan komme til nytte i forhandlingene om utbyggingsavtale kan sendes til:
Nordbohus Prosjekt AS
v/Roy Bakken, Granåsveien 1,7048 Trondheim
roy.bakken@nordbohus.no
tlf. 73 98 54 41 / 464 13594
eller Levanger kommune v/Øyvind Nybakken

 


 

 

Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid Levanger stadion
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved oppstart av reguleringsarbeid for Levanger stadion i Levanger sentrum. Forslagstiller er Levanger kommune. Planen utarbeides som detaljregulering. Planarbeidet er vurdert å ikke komme inn under krav om konsekvensutredning jfr. Pbl § 4-2.

Klikk for større kartPlanområdet er ca. 17 daa og i gjeldende reguleringsplan Levanger sentrum (vedtatt i 2008) avsatt til kombinert formål friområde, bolig, forretning, kontor, offentlig parkering og almennyttig formål. Formålet med reguleringsplanen er å detaljregulere området i samsvar med pågående planer for en aktivitetspark på stadiontomta, samt endre plassering av regulert parkeringshus ved Grønns gate.

For evt. innspill til eller opplysninger om oppstarten av reguleringsplanarbeidet kontaktes:


Frist for innspill til planarbeidet er 20.09.2013.

 


 

 

Varsel om igangsetting av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram E6 og Nordlandsbanen Stjørdal – Åsen

Statens vegvesen og Jernbaneverket varsler med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-12, oppstart av arbeid med kommunedelplan og konsekvensutredning for E6 og Nordlandsbanen fra Stjørdal til Åsen. Planarbeidet berører både Stjørdal og Levanger kommuner. Samtidig varsles det med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13 varsel om offentlig ettersyn av planprogram.


Planprogrammet viser korridor med aktuelle traseer for ny E6 på strekningen fra nytt kryss på Kvithammar til Vassmarka like nord for Åsen sentrum, og aktuelle korridorer for ny jernbanelinje fra Stjørdal stasjon til Vordal øverst i Vuddudalen. Formålet med planarbeidet er bedre trafikksikkerhet og økt kapasitet på strekningen. Dette skal løses Klikk for større kartved å fastlegge ny trase for Nordlandsbanen og framtidig E6, samt lokalisering av kryss, lokalveger, løsninger for kollektivtrafikk og sammenhengende gang- og sykkelvegnett. Planprogrammet beskriver aktuelle alternativer og konsekvenser som skal utredes i det videre planarbeidet.

Høringsbrev PDF - Planprogram, høringsutgave PDF


Klikk for større kartDet vil bli åpne orienteringsmøter i Stjørdal rådhus den 21. august 2013, og i Åsen samfunnshus den 22. august 2013.

Eventuelle spørsmål kan rettes til:


Uttalelser til planprogrammet eller til det videre planarbeidet, sendes innen 5. september 2013 til firmapost-midt@vegvesen.no

 


 

 

Reguleringsplaner til offentlig ettersyn
Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 12. juni 2013, vedtatt at følgende planer legges ut til offentlig ettersyn:

Detaljregulering for Djupvika hytteområde (sak 42/13)
Planforslaget legger til rette for 98 nye hytter i eksisterende hytteområde i Djupvika i Åsenfjorden. I tillegg planlegges det for småbåthavn med ca. 100 båtplasser, bevertningstilbud, fellesområder for uteopphold med mer.

Detaljregulering for Sjøsiden Levanger havn (sak 43/13)
Planforslaget legger til rette for bebyggelse i 5 etasjer med tilhørende fellesarealer og offentlige samferdselsanlegg. Det planlegges ca. 80 boenheter pluss næring, forretning, kontor, tjenesteyting i deler av 1. etasje. Det planlegges felles småbåtanlegg (ca. 20 plasser).
Reviderte dokumenter etter PUK-vedtak 12.06.13: plankart - bestemmelser - utomhusplan, byggetrinn 1 PDF

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger eller på e-post til; postmottak@innherred-samkommune.no

Frist for uttalelse: 3. august 2013


NTE Nett AS. 132 kV kraftledning mellom Sutterø, Frosta og Skogn
Levanger Rådhus. 23. mai 2013, kl. 19
NTE Nett AS. 132 kV kraftledning mellom Sutterø, Frosta og Skogn.

Høring av melding og invitasjon til møte
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt melding fra NTE Nett AS om ny 132 kV kraftledning mellom Sutterø, Frosta og Skogn. Tiltaket berører Stjørdal, Frosta og Levanger kommuner i Nord-Trøndelag fylke.

Meldingen inneholder flere traséalternativer, og vil stedvis erstatte gamle 66 kV-Iedninger og stedvis innebære nye traseer. Tiltaket medfører at enkelte eksisterende 66 kV-ledninger kan rives.

NTE Nett AS har utarbeidet melding med forslag til utredningsprogram i medhold av reglene i plan- og bygningsloven med forskrifter. Målet med meldingen er å gi en tidlig varsling av tiltaket. Gjennom høring av meldingen ønsker NVE å få innspill til hvilke utredninger som bør gjennomføres før utarbeidelse av konsesjonssøknad om bygging og drift av anlegget.

NVE holder orienteringsmøte for alle:

Dokumenter


Uttalelser kan sendes som e-post til nve@ve.no innen 10. juni 2013.

 


 

 

Kunngjøring om oppstart av reguleringsarbeid for Holåsen Vest. Utleggelse av planprogram til høring og offentlig ettersyn

Klikk for større kart

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres det at Levanger kommune har startet opp reguleringsarbeid for Holåsen vest i Skogn, Levanger kommune. Området er i dag i hovedsak regulert til LNF-formål og boligbebyggelse. Kommunen har i møtereferat av 31.08.2011 avgjort at planarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Planprogrammet redegjør for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, behovet for utredninger og legger rammene for utarbeidelse av planen.

Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for boligutvikling med tilhørende infrastruktur. Planområdet dekker ca. 560 daa og utgjør i hovedsak områdene vest og sør for dagens boligbebyggelse i Holåsen. Reguleringsplanene fremmes som områdeplan og detaljplaner.

Planområdets avgrensning fremgår av kartutsnittet (det tas forbehold om mindre justeringer underveis i planarbeidet).


Spørsmål kan rettes til:
Levanger kommune v/ Marit Glæstad Sølvberg.
Skriftlige merknader sendes til: tegn_3 as v/Ingrid B. Sæther, Leiv Eiriksson Senter, Postboks 6380 Sluppen, 7492 Trondheim eller ingrid.saether@tegn3.no – innen 30.06.2013

 


 

 

Oppstart detaljregulering Fåraaunet

Høring forslag planprogram.

I hht. plan- og bygningslovens §§12-3 og 12-8 meldes oppstart av detaljregulering for Fåraaunet, gnr. 228, bnr. 2 m.fl. i Levanger kommune.

Formålet med planen er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse, småbåthavn og parsellhager innen området er avmerket på kartskissen.

Levanger kommune har fastsatt at tiltaket medfører krav om konsekvensutredning. I hht. plan- og bygningslovens § 14-2 er det utarbeidet forslag til planprogram.

Klikk for større kart


Innspill kan sendes til Solem Arkitektur AS, Erling Skakkesgate 49B, 7012 Trondheim eller jf@solemarkitektur.no innen 04.06.2013.

 


 

 

Varsel om regulering
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8. kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, detaljplan,for Hopla rorbuer, deler av eiendommen 227/1 i Levanger kommune. Målet med planen er å endre arealstatus fra dagens naustområde til område for rorbuer. Det ønsker også avsatt område for flytebrygge tilknyttett rorbuområdet. Det stilles ikke krav om konsekvensutredning for tiltaket.

Det varsles også det i strandplanen for Hopla fremlegges forslag om nye bestemmelser for utnytting av området. Dette da det ikke inngår i dagens plan. Strandplanen er fortsatt gjeldene for Hopla.

Kartutsnitt som viser området hvor det varles om oppstart av regulering

Frist for kommentarer/merknader er satt til mandag 29 april 2013. De kan rettes til Allskog, ved Ellen Kristin Moe, Ingvald Ystgaardsv.13A, 7047,Trondheim tlf.81559980, Fax 73801201, ellen.moe@allskog.no

 


 

 

Reguleringsplaner og utbyggingsavtale til offentlig ettersyn
Plan- og utviklingskomiteen i Levanger kommune har i møte den 13. mars 2013 vedtatt at følgende forslag til detaljreguleringer legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10:

Ekne småbåthavn og friluftsområde, sak 18/13
Planforslaget legger til rette for utvidelse av eksisterende småbåthavn, klubbhus, naust, sanitærbygg, mer parkering, privat adkomstveg til en boligtomt, friluftsområde og badeområde. Det legges til rette for en langsiktig utvikling av området, som også er ment å fremme allmennhetens bruk av friluftsområdet som et rekreasjonsområde med mulighet for bl.a. bading, fisking og båtutfart.

Planovergang Nossumhyllan, sak 19/13
Det er utarbeidet plan for å stenge planovergangen på Nordlandsbanen ved Nossumhyllan. Stengingen vil medføre at det må etableres nye adkomster til eiendommer på sørsiden av jernbanen. Dette foreslås løst ved at eksisterende adkomstveg fra fv. 122 ved Nossum opprustes forbi Bjørklia, og at det reguleres gang-/sykkelveg fra adkomstvegen ved Nossum til Høgberget. Gang-/sykkelvegen vil også være en framtidig løsning for gang-/sykkelforbindelse fra Nossum og planlagt boligutbygging i Bjørklia via Momarka til Halsan skole.

Gamle Kongeveg 23, sak 20/13
Planområdet er på ca. 2,3 daa, og ligger på Elberg, øst for Levanger sentrum.
Planforslaget legger til rette for fortetting av en større boligtomt hvor eksisterende bolighus rives og tomten bebygges med 5 boliger kjedet sammen med carport/garasje/utebod og med tilhørende fellesområder (lek/opphold, gangareal) samt med fortau langs Gamle Kongeveg.

Plan- og byggesakssjefen i Innherred samkommune har vedtatt at følgende utkast til utbyggingsavtale legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 17-4:

Utbyggingsavtale Levanger Sør
Utbyggingsavtalen mellom Berg Eiendom AS og Levanger kommune skal avklare gjennomføring av utbyggingstiltak som er forutsatt i forslag til detaljregulering for Levanger Sør.


Eventuelle uttalelser til planforslagene sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 27. april 2013.
Evt. uttalelser til utbyggingsavtalen sendes innen 15. april 2013.
Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no

 


 

 

Reguleringsplan Byborgvegen 10, Levangernesset
Plan- og utviklingskomiteen i Levanger kommune har i møte den 13. februar 2013 vedtatt at følgende forslag til detaljregulering legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10:

Byborgvegen 10, Levangernesset, - sak 13/13

Planområdet er på ca. 1 daa og ligger ved Levangersundet nedenfor Staupshaugen. Det foreslås bebyggelse med 4 boenheter med tilhørende heishus, parkering, garasjer og boder. Eksisterende bebyggelse forutsettes fjernet.

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 30. mars 2013.
Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no

----------

Næringsutvikling i Verdal og Levanger
Har du en god forretningside med potensial?
Regionalt næringsfond fremmer næringsutvikling i regionen og yter støtte til ideutvikling for nyetablering og til videreutvikling av virksomhet.

Søknadsfrister til fondet er 1. mars 2013

----------

Oppstart av privat reguleringsplan på eiendommen Sundberga gn.br 331, 1, Ytterøy
I henhold til plan – og bygningslovens bestemmelser varsles det med dette oppstart av privat reguleringsplan på eiendommen Sundberga gn.br 331, 1, Ytterøy – Levanger kommune.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av leiligheter i området. Planområdet utgjør omtrent 3 mål. For øvrig informasjon se planprogram.

Varslingsbrev - planprogram PDF

Frist for uttalelser må avgis innen 21. mars 2013.

Uttalelse/kommentarer rettes til:
Remy Møen (prosjektleder/grunneier), tlf. 41 56 73 78
Epost: remymoen@me.com
Lars Hjelde (byggetekniskansvarlig), tlf. 45 40 69 89
Epost: prosjektpartnerlars@gmail.com

----------

Reguleringsplan Stokkberget - mindre endring
Plan- og byggesakssjefen har 08.01.13, sak 1013/12, vedtatt at forslag om endring av reguleringsbestemmelser, datert 12.03.08, rev. 08.01.13, sendes på høring.

Åsen Eiendomsutvikling har utarbeidet et forslag til endring av reguleringsbestemmelsene for Reguleringsplan Stokkberget. Dette på grunn av at NTE Nett AS har planer om å sanere eksisterende 66kV linje mellom Eidum og Åsen. Denne linjen berører utbygging av Stokkberget.

Høringsbrev og saksutredning - rev. bestemmelser - plankart PDF

Uttalelser sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no
Frist for uttalelser: 8. februar 2013

----------

Skillelia, kart - klikk for større kartVarsel om oppstart av planarbeid for Skillelia, Levanger kommune
På vegne av Skillelia plan- og utbyggingsselskap AS varsles med dette oppstart av arbeider med detaljregulering for overnvnte område i h.t. Plan- og bygningslovens §12-8.

Formålet med planarbeidene er å legge til rette for boligbygging.

Planarbeidene er av en slik karakter at det er nødvendig med konsekvensutredning etter Plan og bygningslovens (PBL) §4.2 og planprogram etter PBL §4.1.

Forslag til planprogram PDF

Kommentarer og innspill til planarbeidene rettes til:
Letnes Arkitektkontor AS, tlf 74 04 17 00, e-post: firmapost@letnesark.no

Frist for eventuelle innspill: 05.02.2013.

----------

Oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale - Reemyra Skogn

Klikk for større kartI henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av detaljregulering på eiendommen gnr 32 bnr 230 og del av gnr 32 bnr 228 i Levanger kommune. Eiendommene ligger på Reemyra på Skogn i Levanger kommune. 

Samtidig kunngjøres det også oppstart av utbyggingsavtale mellom Levanger kommune og tiltakshaver Kjølen og Nydal bygg AS, i henhold til bestemmelse i PBL´s § 17-4.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av eksisterende barnehage.
Området er tidligere regulert til barnehageformål og kombinert formål forretning, industri, bolig og kontor. Kommunen har vurdert at endringene i formål ikke anses å komme i konflikt med kriteriene i KU-forskriftens § 4.

Eventuelle spørsmål/innspill til planarbeidet kan rettes til:
Kjølen og Nydal bygg AS v/Magne Nydal, Reemyra Reemyra, 7620 Skogn.
Tlf: 91 707 732. e-post: magne.nydal@norgeshus.no 
Eller
Arealplanlegger Per Anders Røstad, Lian vestre, 7609 Levanger
Tlf: 951 00 141. e-post: p-a-ro@online.no

Frist for uttalelse: 11.01.13.

---------- 

Kunngjøring igangsetting av arbeid med detaljregulering Sykehuset Levanger, Psykiatrisk avdeling
I hht. plan- og bygningsloven § 12-8, kunngjøres med dette oppstart av arbeid med detaljregulering, samt oppstart av arbeid med utbyggingsavtale for eiendommene Gnr./Bnr. 314/8, 314/13 og 315/224, Levanger kommune.
Planområdet er vist på vedlagt kartutsnitt og omfatter psykiatrisk avdeling ved sykehuset.
Området er i reguleringsplanen for Levanger sentrum regulert til offentlige bygninger. Hensikten med planarbeidet er å ivareta hensyn til vern i Landsverneplan for helsesektoren.
Det stilles ikke krav til konsekvensutredning.

Evt spørsmål/innspill kan rettes til Arkidéco AS
Innherredsveien 57b, 7500 STJØRDAL, Tlf: 74 83 45 00, arkideco@arkideco.no
innen 03.01.2013

---------- 

Oppstart av detaljregulering – Byborgvegen 10
Oppstart av detaljregulering – Byborgvegen 10 - klikk for større kartI henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av detaljregulering på eiendommen gnr 1, bnr 255, i Levanger kommune. Eiendommen ligger ved Levangersundet, på Nesset-siden ved Levanger sentrum.  
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utbygging av 2 boligbygg med i alt 4 leiligheter.

Eventuelle spørsmål/innspill til planarbeidet kan rettes til:
Stiklestad Eiendom AS v/Brynjar Farstad, Skoleparken 3, 7600 Levanger. Tlf 47 800 000. E-post: farstad@bygginvest.no
Frist for uttalelse: 13. desember 2012.

---------- 

Varsel om regulering Svedjan hyttefelt
Svedjan - klikk for større kartI henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, detaljplan, for Svedjan hyttefelt, deler av  eiendommen i 251/1 i Levanger kommune. Målet med planen er å fortette og utvide eksisisterende hyttefelt med ca 15 nye hyttetomter.
Arealet er avsatt til LNF-område i kommuneplanens arealdel. Det stilles ikke krav om konsekvensutredning for tiltaket.

Meldingsbrev - Oversiktskart - PlangrenseForhåndskonferanse PDF
 
Kommentarer/merknader til det forestående planarbeidet kan rettes til Allskog, ved Ellen Kristin Moe, Ingvald Ystgaardsv.13A, 7047 Trondheim tlf. 81 55 99 80, e-post: ellen.moe@allskog.no

----------

Oppstart av detaljregulering Nesset Arena
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av detaljregulering på sportsklubben Nesseguttens eiendommer 4/4, 4/7, samt deler av naboeiendommene 4/2 og 4/1 i Levanger kommune. Planområdet omfatter dagens idrettsanlegg og kjøreadkomst samt en utvidelse øst for eksisterende anlegg. 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fremtidige idrettsaktiviteter og tilhørende parkering og adkomst - klikk for større kartHensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fremtidige idrettsaktiviteter og tilhørende parkering og adkomst.

Eventuelle spørsmål/innspill til planarbeidet kan rettes til:
Nessegutten v/Per Olav Børresen, Bambergvegen 5 B, 7603 Levanger.
tlf: 97 72 98 96, e-postl: pob@systemhus.no
Eller
Arealplanlegger Per Anders Røstad, Lian vestre, 7609 Levanger
tlf: 95 10 01 41, e-post: p-a-ro@online.no

Frist for uttalelse: 6. desember 2012.

----------

Varsel om utvidelse av planområde gnr 18 og bnr 10 m.fl. Nossumhyllan, Levanger
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8 og 12-14 blir det med dette varslet om utvidelse av planområde av reguleringsplan for gnr 18 bnr 10 på Nossumhylla.

Tiltakshaver er Jernbaneverket AS og Multiconsult AS er forslagstiller for reguleringsplanen.

Planområdet ligger ca. 3,3 km sørvest for Levanger sentrum og er ikke regulert tidligere. Planområdet grenser til boliger, jernbane og landbruksområder.Planområdet
Planområdet ligger ca. 3,3 km sørvest for Levanger sentrum og er ikke regulert tidligere. Planområdet grenser til boliger, jernbane og landbruksområder.
Planområdet er ca. 66 daa.

Formålet med reguleringsplanen
Hensikten med planen er å stenge planovergangen ved Nossumhylla. Det skal bygges en ny
atkomstveg fra E6 for å erstatte stengning av planovergangen. I tillegg skal det reguleres en fremtidig
gang-/sykkelveg fra fv. 119 til Høgberget.
Aktuelle formål innenfor planområdet vil være kjøreveg, gang-/sykkelveg, jernbane og landbruk-, natur-, friluftsliv- og reindriftsområde.

Høringsbrev PDF

Merknader tiloppstartsmeldingen
Innspill til planarbeidet sendes til Multiconsult AS, Postboks 6230 Sluppen, 7486 Trondheim eller som epost til kj@multiconsult.no.
Opplysninger og spørsmål i forbindelse med planarbeidet kan rettes til Multiconsult ved Knut Johansen, telefon 73 10 62 63 eller Jernbaneverket ved Age Sjø mark, telefon 74 13 45 55.
Frist for merknader er satt til 22.11.2012.

----------

Oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale Røstad studentby
Klikk for større kartI henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av detaljregulering på eiendommene 274/18, 23 og 25 i Levanger kommune. Eiendommene ligger på Røstad, øst for Levanger sentrum. 

Samtidig kunngjøres det også oppstart av utbyggingsavtale mellom Levanger kommune og tiltakshaver Stiklestad Eiendom AS, i henhold til bestemmelse i PBL´s § 17-4

Hensikten med planarbeidet er i første rekke å tilrettelegge for utbygging av studentboliger. Andre studentrelaterte formål som kontor/helsebygg og barnehage kan også være aktuelt innenfor området.
Området er tidligere regulert til utbygging, og kommunen har vurdert at endringene i formål ikke anses å komme i konflikt med kriteriene i KU-forskriftens § 4.

Eventuelle spørsmål/innspill til planarbeidet kan rettes til:
Stiklestad Eiendom AS v/Vidar Burmo, Skoleparken 3, 7600 Levanger.
Tlf: 91 186 350. e-post: burmo@bygginvest.no eller
Per Anders Røstad, Lian vestre, 7600 Levanger
Tlf: 95100141 e-post: p-a-ro@online.no
Frist for uttalelse: 15. november 2012.

----------

Fv. 138 ved Eidnes, Ytterøy
Reguleringsplan til offentlig ettersyn
I henhold til plan- og bygningslovens § 12 legges forslag til reguleringsplan for omlegging Eidnes ut til offentlig ettersyn, i perioden 18. oktober–30. november 2012.

Formålet med planen er å legge til rette for omlegging av vegen utenfor tunet på gården Eidnes. Lengden er ca. 350 m.
Fv. 138 går i dag gjennom tunet på gården Eidnes med svært dårlige siktforhold. Det er ønske om å legge vegen i ny trase utenom tunet for å bedre trafikksikkerhet.

- beskrivelse - plankart - reguleringsbestemmelser PDF

Uttalelser til planen sendes Statens vegvesen Region midt, Fylkeshuset, 6404 Molde, innen 30. november 2012.

----------

OU2012 - frist: 16. novenber 2012

----------

Melding om fastsatt planprogram - 1719/1/1 - Områderegulering Staup
Levanger kommunestyre har i møte den 26.09.2012, sak 55/12, fastsatt planprogram for områderegulering av Staup.
Planprogrammet avklarer rammer og premisser samt klargjør formålet med planarbeidet.
Programmet beskriver de utredninger som anses nødvendig for å sikre et godt beslutningsgrunnlag.
- meldingsbrev PDF - sammendrag av innkomne innspill etter høring PDF - revidert planprogram etter kommunestyrevedtak PDF

----------

Områderegulering Åsen i Levanger
Igangsatt planarbeid og høring av planprogram
Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles med dette at det er igangsatt planarbeid for tettstedet Åsen i Levanger kommune.
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en framtidsrettet stedsutvikling med attraktive boområder og arbeidsplasser i et perspektiv der E6 er flyttet ut av sentrum. Dette innebærer bl.a. avklaring av utviklingsmuligheter for eksisterende bedrifter, servicebedrifter, offentlig virksomhet, idrettsformål med mer. Planen skal også gi løsninger for interne vegsystemer i Åsen sentrum og ta hensyn til mulig trasevalg for ny E6.
Tiltaket faller inn under forskrift om konsekvensutredning og det er utarbeidet et forslag til planprogram som med dette legges ut til høring i 6 uker.
- varselbrev med kart - planprogram PDF

Det legges stor vekt på medvirkning fra berørte aktører, lokalt og regionalt og håper på et godt samarbeid gjennom hele planleggingsperioden.
Det inviteres derfor til åpent folkemøte på Åsen samfunnshus, onsdag den 24.10.2012 kl. 1900.

Innspill til planarbeidet eller merknader til planprogrammet sendes Rambøll Midt Norge, Pb 9420 Sluppen, 7493 Trondheim eller pr e. post til svein.rasmussen@ramboll.no
innen 13. november 2012.

Innspill:

----------

Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 19. september 2012, vedtatt at følgende planer legges ut til offentlig ettersyn:

Reguleringsplan Fossingtrøa, Åsen (sak 65/12)
Planområdet ligger sør for fylkesveg 108 og nord for boligfeltet Fossingtrøa, som ligger øst for jernbanen og Åsen sentrum. På grunn av endret trase for fylkesvegen foreslås det en endring av reguleringsplanen for Fossingtrøa, vedtatt 15.11.1981.  Boligområdet foreslås med 16 eneboligtomter og ett felt til konsentrert småhusbebyggelse.
- reviderte bestemmelser PDF, i.h.t. PUK-vedtak

Detaljregulering Sagbrukstomta 2 (sak 67/12)
Planområdet er på ca. 5,2 daa og ligger på Stabelvollen inntil fylkesveg 774, øst for Levanger sentrum. Området foreslås regulert til boligbebyggelse. Det planlegges to leilighetsbygg i 2 etasjer med til sammen 20 leiligheter.
- revidert plankart PDF, i.h.t. PUK-vedtak - reviderte bestemmelser PDF

Detaljregulering Momarka II, område B1 (sak 68/12)
Planområdet er på 8,2 mål og ligger like sør for Momarka barnehage. Det foreslås en endring av reguleringsplan for Momarka II, vedtatt 17.09.2003.  Det foreslås flere boligtomter og annen utforming av bebyggelsen. Adkomst foreslås fra Halssteinvegen.

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger eller på e-post til; postmottak@innherred-samkommune.no
Frist for uttalelse: 6. november 2012.

----------

Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 29. august 2012, vedtatt at følgende planer legges ut til offentlig ettersyn:

Detaljregulering for Levanger sør (sak 54/12)
(OBS! reviderte dokumenter nedenfor)
Planområdet er på ca. 35 daa, og ligger på Moan, sørvest for Levanger sentrum. Planområdet avgrenses av senter veg (Moafjæra) i øst, friområdet mot Eidsbotn i vest, studentboliger og campingplass i nord og kontor-/forretningsbygget i Moafjæra 10 i sør. Det foreslås høyere utnyttelse av området, med høyere bebyggelse (4-5 etasjer), parkeringskjeller, mer bebygd areal og mer ”næringsareal” enn i gjeldende plan. Området foreslås også benyttet til boliger.
- revidert 14.09.12 - plankart - bestemmelser - beskrivelse (7MB) PDF

Detaljregulering Sjøsiden, Kjønstadmarka felt B2 (sak 55/12)
Planområdet er på ca. 4,5 daa og ligger nederst/nord i boligfeltet Kjønstadmarka, ca. 3,5 km fra Levanger sentrum. Området ligger mellom Nordengbakkan og Nordsivegen. Området foreslås regulert til eneboliger i kjede og leilighetsbygg med til sammen 17 boenheter, med tilhørende felles veg, parkeringsplass og lekeplass samt renovasjonsanlegg.
- reviderte bestemmelser PDF, i h.h.t. PUK-vedtak

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger eller på e-post til; postmottak@innherred-samkommune.no
Frist for uttalelse: 27. oktober 2012.

----------

Planområde - Klikk for større kart i PDFOppstart detaljregulering og oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Levanger Brygge

Melding om planarbeide - orienteringillustrasjon PDF

Detalregulering, pbl § 12-3
I hht. plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 meldes oppstart av detaljregulering Levanger Brygge.
Formålet med planen er å tilrettelegge for ny bebyggelse i.h.t. områdeplan for Levanger havn. Det vises til vedlagt orientering om planarbeidet.
Ytterligere informasjon: Jann.Fossum, tlf. 73 53 70 89
Innspill knyttet til detaljregulering kan sendes til Solem Arkitektur AS, Erling Skakkesgt 49B, 7012 Trondheim eller jf@solemarkitektur.no innen 18.10.2012.

Utbyggingsavtale, pbl § 17-3
Samtidig kunngjøres at det i hht. Plan- og bygningslovens §17-4 vil bli igangsatt forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Maja Teknobygg AS og Levanger kommune. Utbyggingsavtalen skal danne grunnlag for utbygging/utvikling av området som omfattes av detaljregulering.
Utbyggingsavtalen skal sikre en forsvarlig gjennomføring av grønnstruktur, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.

Ytterligere informasjon kan gis ved å ta kontakt med Levanger kommune v/Øyvind Nybakken.
Synspunkter eller faktiske opplysninger som kan komme til nytte i forhandlingene om utbyggingsavtale kan sendes til: Levanger kommune, Postboks 130, 7601 Levanger, eller postmottak@levanger.komune.no innen 18.10.2012.

----------

Ekne småbåthavn og friluftsområde - klikk for PDFOppstart av detaljregulering – Ekne småbåthavn og friluftsområde
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av detaljregulering av Ekne småbåthavn og friluftsområde i Levanger kommune. 
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for småbåtanlegg med tilhørende funksjoner på land, og ulike friluftsaktiviteter.

Eventuelle spørsmål/innspill til planarbeidet kan rettes til:
Arealplanlegger Per Anders Røstad, lian vestre, 7600 Levanger, tlf. 95 10 01 41, e-post: p-a-ro@online.no. Frist for uttalelse: 28.09.12.

----------

Klikk for saksframleggPlan til offentlig ettersyn
Plan- og utviklingskomiteen i Levanger kommune har i møte den 13. juni 2012 vedtatt at følgende forslag til detaljregulering legges fram for offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10:

Detaljregulering Lunden, sak 51/12
Planområdet er på 5,6 daa og ligger i Åsen sentrum, like sør for jernbanestasjonen. Detaljplanen legger til rette for en utbygging med 15 boenheter: 7 eneboliger i rekke og 8 leiligheter, samt tilhørende parkering, garasjer og boder.

Eventuelle uttalelser sendes til Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger eller pr e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no innen 21. august 2012.

----------

Varsel om oppstart av detaljregulering Gamle Kongeveg 23, Levanger
Klikk for kart i PDFMed henvisning til Plan- og bygningslovens § 12-3, § 12-8 og 12-14 varsles med dette oppstart av planarbeid for Gamle Kongeveg 23, gnr. 275 bnr. 103. Tiltakshaver er Nordbohus Byggeservice AS.
Området foreslås regulert til boligbebyggelse, 6 boenheter.
Området, en bebygd boligeiendom beliggende på Elberg i Levanger. Kvartalet grenser opp til Levangerelva og jernbanen i nord.
I kommunedelplanen for Levanger sentrum er området avsatt som eksisterende byggeområde.
Planområdet er på ca 2,5 daa og formålet med planarbeidet er å legge til rette for fortsatt boligbebyggelse, 3 vertikaldelte tomannsboliger. Bebyggelsen plasseres nærmest mulig nordvestre grense og avkjørsel, parkering og lek på sørøstsiden. Mot Gamle Kongeveg avsettes det arealer for fortau.

Varslingsbrev m/kart PDF

Kommentarer/ merknader til forestående planarbeidet rettes til Landsem Plan & Bygg, Stjernav. 9, 7790 Malm, tlf. 900 84 195, e-post: jlandsem@online.no. Frist: 16. juli 2012.

 

----------

 

 

Staup, gnr. 1 bnr 1., Levanger - regulering og planprogram

Klikk for større kartI henhold til plan- og bygningslovens §12.8 varsles herved om at nevnte område planlegges regulert med sikte på å utvikle området til sykeheim, omsorgsboliger, park og skole mm.


Innspill til planarbeidet sendes anne.katmo@ramboll.no innen 11. august 2012.

 

----------

 

 

Oppstart av planarbeide Eggen, gnr. 23, bnr. 15 m.fl.
Klikk for større kartI medhold av plan- og bygningslovens § 12-1§ 12-8 og 12-14 blir det med dette varslet om i gangsetting av reguleringsplan for nevnte område.
Tiltakshaver er Jernbaneverket og Multiconsult AS er forslagsstiller for reguleringsplanen.

Hensikten med planen er å stenge planovergangen ved Eggen på Gråmyra. Det skal bygges ny adkomstveg fra E6 til gårdbrukene på Eggen for å erstatte stenging av planovergangen.
Området er foreslått som LNFR i kommuneplanens arealdel. Varslingsbrev m/kart PDF

Innspill til planarbeidet sendes Multiconsult AS, Postboks 6230 Sluppen, 7486 Trondheim eller som e-post: kj@multiconsult.no.
Frist for merknader: 03.07.12. 

----------

Oppstart av planarbeide Nossumhylla, gnr. 18, bnr. 10 m.fl.
Klikk for større kartI medhold av plan- og bygningslovens § 12-1§ 12-8 og 12-14 blir det med dette varslet om i gangsetting av reguleringsplan for nevnte område.
Tiltakshaver er Jernbaneverket og Multiconsult AS er forslagsstiller for reguleringsplanen.

Hensikten med planen er å stenge planovergangen ved Nossumhylla. Det skal bygges ny adkomstveg fra E6 til gårdbrukene på Eggen for å erstatte stenging av planovergangen.
Området er foreslått som fremtidig boligområde og LNFR i kommuneplanens arealdel. Varslingsbrev m/kart PDF

Innspill til planarbeidet sendes Multiconsult AS, Postboks 6230 Sluppen, 7486 Trondheim eller som e-post: kj@multiconsult.no.
Frist for merknader: 09.07.12. 

----------

Varsel om utvidet planområde av reguleringsarbeid Tinbuen friluftsområde
Klikk for plankart i PDFFormålet med planarbeidet er å tilrettelegge område for friluftsaktivitet, fritidsbebyggelse og småbåthavn. I det utvidede planområde er hensikten å regulere kjøreadkomst til eksisterende fritidsbebyggelse, samt parkering og renovasjonsanlegg.
Tidligere innspill på varsel om oppstart av Tinbuen friluftsområde utsendt 19.11.2010 vil bli tatt med videre i prosessen og trenger ikke sendes inn på nytt.

Brev med kart av 23.05.12 PDF

Innspill til utvidet planområde kan sendes PLAN arkitekter AS innen 25.06.2012.
Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter AS ved:
Sigbjørn Hessaa tlf: 73 53 62 21 eller e-post: sigbjorn@plan.no

----------

Reguleringsplan til offentlig ettersyn
Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 9. mai 2012, vedtatt at følgende legges ut til offentlig ettersyn:

Detaljregulering / planendring Nossumhyllan felt D1 og D2 (sak 39/12)
Planområdet er på 3,2 daa og ligger sør for Eidsbotn og sørvest for Levanger sentrum. Det foreslås en endring av reguleringsplan vedtatt 21.11.2007.
På felt D1 og D2 i vest legges det til rette for et leilighetsbygg og 2 eneboliger, istedenfor 6 mindre eneboliger.

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger eller på e-post til; postmottak@innherred-samkommune.no.
Frist for uttalelse: 30. juni 2012.

----------

Klikk for større kartOppstart av detaljregulering – Sagbrukstomta 2
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av detaljregulering på eiendommen 315/1/4, i Levanger kommune.
Eiendommen ligger ved innkjøringen til Levanger sentrum fra nordøst.  
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utbygging av leiligheter med tilhørende fellesarealer og parkering.

Eventuelle spørsmål/innspill til planarbeidet kan rettes til:
Stiklestad Eiendom AS v/Brynjar Farstad, Skoleparken 3, 7600 Levanger. Tlf 47 800 000, e-post: farstad@bygginvest.no

----------

Oppstart av detaljregulering – Saltbuvik i Åsenfjord
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av ny detaljregulering for deler av eiendommen gnr 229 bnr 7, i Åsenfjord i Levanger kommune.
Den nye detaljreguleringen vil være en endring av gjeldende reguleringsplan for Saltbuvik. Endringene vil bestå i fortetting av eksisterende hyttefelt og tilrettelegging for ny småbåthavn.

Eventuelle spørsmål/innspill til planarbeidet kan rettes til:
Grunneier Bård Olav Leangen Tlf 905 13 232 eller Arealplanlegger Per Anders Røstad Tlf 951 00 141
Frist for uttalelse: 16.05.12.

----------

Oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale
Klikk for større kartIht. PBL § 12-8 kunngjøres herved oppstart med detaljert reguleringsplan for
Gjemble Lille del av gnr. 4 bnr. 1 i Levanger kommune
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge området for bolig, forretning, kontor og noe tjenesteyting.

Med hjemmel i PBL § 17-4  kunngjøres samtidig oppstart med utbyggingsavtale mellom kommunen og tiltakshaver.
Evt. innspill til arbeidet må være innkommet skriftlig innen 4 uker etter 14.04.12 og skal rettes til:  
tlf. 74 27 53 60, firmapost@arkplan.no, postadresse: Arkplan, boks 172, 7801 Namsos

----------

Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 14. mars 2012, vedtatt at følgende planforslag legges ut til offentlig ettersyn:

Detaljregulering Alstadhaug kirkegård, sak 20/12
Planforslaget omfatter Alstadhaug kirke og kirkegård samt forslag om utvidelse av kirkegården i vest på ca. 9,2 daa.

Området skal tilrettelegges for å tilfredsstille krav til moderne kirkegårdsdrift.
Dette gjelder opparbeidelse av prosesjonsveg, toalettanlegg, gravfelt for andre religioner, felles minnelund og driftsområder.

Området er av stor kulturhistorisk verdi, og bevaring av flere automatisk freda kulturminner er en vesentlig del av planen

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger eller på e-post til; postmottak@innherred-samkommune.no
Frist for uttalelse: 28. april 2012.

----------

Begrenset høring
Endring av bestemmelser i reguleringsplan Tronnofoten / område B1 i Kjønstadmarka
Plan- og byggesakssjefen i Innherred samkommune har den 22.03.12, sak 177/12, vedtatt at overnevnte forslag til planendring sendes på en begrenset høring.

Følgende reguleringsbestemmelse § 2.2 tredje ledd foreslås tatt ut av reguleringsplan for Tronnofoten:
”Bygge-/rammetillatelse for område B1, B2 eller B3 i denne plan kan tidligst gis samtidig med eller etter at det er gitt ramme-/byggetillatelse for barnehage på område AB1 i reguleringsplan for Kjønstadmarka, vedtatt 16.04.2008.”

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger eller på e-post til; postmottak@innherred-samkommune.no
Frist for uttalelser: 17. april 2012.

----------

Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn
Plan- og byggesakssjefen i Innherred samkommune har vedtatt at følgende forslag til utbyggingsavtale legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 17-4:

Utbyggingsavtale for Sjøgata 33 C
Utbyggingsavtalen mellom Sjøgata 33 C AS og Levanger kommune skal avklare gjennomføring av utbyggingstiltak som er forutsatt i forslag til detaljregulering for Sjøgata 33 C, og områderegulering for Levanger havn vedtatt 25.05.2011.


Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger eller på e-post til; postmottak@innherred-samkommune.no
Frist for uttalelser: Tirsdag 10. april 2012.

----------

Reguleringsendring Sørlia
Innherredsbygg AS har søkt om endringer av bestemmelsene for reguleringsplan Sørlia.

Høringsdokumenter:
Saksframlegg - reguleringsbestemmelser PDF
Andre vedlegg:
Eksisterende bestemmelser vedtatt 06.03.1995, eksisterende plankart vedtatt 06.03.1995

Eventuell uttalelse til forslaget sendes til Innherred samkommune, postboks 130, 7601 Levanger eller postmottak@innherredsamkommune.no innen 21.03.2012. 

----------

Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 15. februar 2012, vedtatt at følgende legges ut til offentlig ettersyn:

Detaljregulering Kjønstadmarka felt B3, sak 11/12
Planområdet er på 6,15 daa og ligger på Ytter-Nesset, ca. 3,5 km fra Levanger sentrum. Området ligger innerst/nederst i Kjønstadmarka boligfelt, med adkomst fra Nordengbakkan. Detaljplanen legger til rette for en utbygging med ca. 17 boenheter fordelt på eneboliger/tomannsboliger, kjede/rekkehus og flermannsboliger/leiligheter.

Utbyggingsavtale Kjønstadmarka felt B3, sak 12/12
Utbyggingsavtalen mellom Block Watne og Levanger kommune avklarer gjennomføring av utbyggingstiltak som er forutsatt i detaljregulering for felt B3 Kjønstadmarka.

OBS! Oppdatert avtaletekst PDF (oppdatert i henhold til ny lov)

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger eller på e-post til; postmottak@innherred-samkommune.no
Frist for uttalelse: 31. mars 2012.

----------

Plan- og utviklingskomiteen i Levanger kommune har i møte den 18. januar 2012 vedtatt at følgende forslag til detaljregulering legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10:

Sjøgata 33 C, sak 3/12
Planområdet er på ca. 5,2 daa og ligger i Levanger sentrum, mellom fergeleiet og Gunnlaug Ormstunges gate. I vest omfatter planforslaget småbåthavn i Sundet og i øst avgrenses planen mot parkeringen ved politihuset. Det legges til rette for bebyggelse i 4 etasjer med boliger øverst og forretning, kontor og parkering nederst. Det planlegges 15 leiligheter. Tilliggende arealer foreslås som gårdsplass og offentlige anlegg (bl.a. park, friområde, kai og trafikkarealer).

Oppdaterte vedlegg (20.01.12) i PDF:
Planbeskrivelse - Plankart - Bestemmelser - Plansammenstilling

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 3. mars 2012. Uttalelser kan også sendes pr e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no

 

----------

 

 

Oppstart av områderegulering for Kjønstadmarka etappe 2
Iht. plan- og bygningsloven  § 12-8, varsles igangsetting av områderegulering for ovennevnte plan i Levanger kommune. Planområdet er avgrenset som vist på kart nedenfor, og omfatter del av eiendom g.nr/b.nr 6/57, eiendom g.nr/b.nr 6/61, eiendom g.nr/b.nr 6/62, eiendom g.nr/b.nr 6/3, eiendom g.nr/b.nr 6/2 og del av eiendom g.nr/b.nr 7/5.

Klikk for større kartTegn3 AS utfører reguleringsarbeidet på vegne av Levanger kommune. Planområdet ligger ca 3,0-3,5 km nordvest for Levanger sentrum, utgjør ca 220 daa og er i og omfattes av kommunedelplan for Levanger sentrum, vedtatt av kommunestyre den 27.09.2000. I gjeldende kommunedelplan er planområdet avsatt til byggeområde, nærmere bestemt til planlagte boligområder (felt B5) og til planlagt friområde i tettbebyggelse (felt F7).

Områdeplanen skal legge til rette for videre utbyggingsetapper av boligfelt med friområde.
Det er foreløpig skissert en utbygging på ca 260 boliger, med en blanding av boligtyper som eneboliger, kjedahus, rekkehus, tomannsboliger og firemannsboliger.
I denne fasen er det ønskelig å avklare rammer og utfordringer. Det er spesielt interessant å få frem forhold som har betydning for det videre planarbeidet, samt eventuelle ønsker om medvirkning i planarbeidet.

Kommentarer/merknader og ønske om medvirkning i forbindelse med det igangsatte reguleringsarbeidet kan rettes pr brev til Tegn 3 As, Postboks 6380 Sluppen, 7492 Trondheim/eller pr e-post til
www.tegn3.no/, landskap@tegn3.no innen 23. mars 2012.
Kontaktpersoner:
Hanne Reidun Brobak, tlf: 73 56 27 02
Ingrid Sæther, tlf: 73 56 27 18 

----------

Varsel om oppstart av detaljregulering Lunden, Åsen
Med henvisning til plan- og bygningslovens § 12-3, 12-8 og 12-14 varsles med dette oppstart av planarbeid for Lunden gnr. 212 bnr. 11 i Åsen sentrum.
Tiltakshaver er Øra Eiendom Verdal AS.
Området foreslås regulert til boligbebyggelse, 7 eneboliger i rekke og leilighetsbygg i 2 etasjer med 8 leiligheter.

Oppstartsmelding PDF

Kommentarer/ merknader til forestående planarbeidet rettes til Landsem Plan & Bygg, Stjernav. 9, 7790 Malm, tlf. 900 84 195,
e-post: jlandsem@online.no

 

----------

 

 

Reguleringsplan for Djupvika i Åsenfjorden - planprogram
Levanger kommunestyre har i møte den 25.1.2012, sak nr. 5/12, fastsatt planprogram for reguleringsplan for Djupvika i Åsenfjorden.

Planprogrammet avklarer rammer og premisser samt klargjør formålet med planarbeidet. Programmet beskriver de utredninger som anses nødvendig for å sikre et godt beslutningsgrunnlag.

----------

Varsel om oppstart av planarbeid
I hht. plan- og bygningslovens § 12-3, 12-8 og 12-14 varsles med dette oppstart av privat reguleringsplan på eiendommen
gnr 18 bnr 74, Nossum i Levanger kommune - kart PDF

Planområdet omfatter område D1 og D2 med tilhørende fellesarealer i gjeldende reguleringsplan for Nossumhyllan. I gjeldende reguleringsplan er det åpnet for bygging av 6 eneboliger. Formålet med planarbeidene er å legge til rette for inntil 3 eneboliger og en 6-mannsbolig.Tiltakshaver er Block Watne. RG-prosjekt as er utførende konsulent.

Planområdet er ca. 3,2 daa og formålet med planarbeidet er å legge til rette for endret utbygging på området.
Kommentarer/merknader til planarbeidet rettes til Block Watne AS v/Birger Braseth, tlf.: 917 04 270, e-post: birger.braseth@blockwatne.no
Frist settes til 24. februar 2012.

-----------

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14 har plan- og utviklingskomiteen i møte den 07. 12. 2011 vedtatt følgende planendring:

Nordlijordet - mindre planendring, sak 78/11
Reguleringsplan for Nordlijordet, vedtatt 07.03.2007, endret 11.06.2009, er endret.
Det er blant annet lagt til rette for boliger med noe endrede byggehøyder og snudd takfall i forhold til opprinnelig plan og en byggestil funkis “light” som appellerer til flere.

-----------

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14 har kommunestyret i møte den 14. 12. 2011 vedtatt følgende planendring:

Vollamarka boligfelt 2. etappe – endring, sak 73/11
Bestemmelsen § 5.3 ”Gang-/sykkelveg langs rv. 753 skal være opparbeidet før innflytting kan skje på tomter i følgende boligområder: B8, B9, B10 og B11” utgår.

Vedtak om reguleringsplan kan påklages til fylkesmannen. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 3 uker fra 17.12.11.
Eventuelle krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 17.12.11.

 

-----------

 

 

Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid
Delfelt B3 i ”Kjønstadmarka boligfelt etappe 1”, Levanger kommune
I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 varsles De herved om at det skal utarbeides detaljplan for delfelt B3, del av gnr. 7, bnr. 68 i Levanger kommune.

Arealet, som er på 6,15 daa, ligger innenfor reguleringsplanen for ”Kjønstadmarka boligfelt etappe 1”, vedtatt 16.04.08 med endring vedtatt 08.09.10. Reguleringsplanen forutsetter detaljplan på dette området. Området skal disponeres til konsentrert småhusbebyggelse, dvs. tomanns¬boliger, kjede-/rekkehus og flermannsboliger, med tilhørende anlegg, leke-/oppholds-arealer og interne trafikkarealer.
 - varselbrev med kart PDF

Planen utarbeides av: Block Watne as, Prosjekteringsavdelingen
Eventuelle kommentarer og synspunkter det bør tas hensyn til under planarbeidet imøtesees oversendt innen 30 dager:
iwona.okrzeja-knach@blockwatne.no

----------

I hht. plan- og bygningslovens § 12-3, 12-8 og 12-14 varsles med dette oppstart av privat reguleringsplan på eiendommen gnr 3 bnr 41, 58 og 170
Skarpenget i Levanger kommune
Planområdetomfatter tomta for det nedlagte renseanlegget.
Frist: 23.12.11

----------

Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 19. oktober 2011, vedtatt at følgende forslag til reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn:

Barnehage Gjemble søndre, sak 62/11
Planområdet er på ca. 20 daa, og ligger på sørsiden av Gjemleshaugen på Levangernesset,
ca. 1,5 km nordvest for Levanger sentrum. Planforslaget legger til rette for barnehage øst for eksisterende gårdstun. Det foreslås ny adkomst fra Gjemblevegen.

Reviderte dokumenter:
beskrivelse (14MB) - plankart - bestemmelser - ros-analyse PDF

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger eller på e-post til; postmottak@innherred-samkommune.no
Frist for uttalelse: 27. desember 2011

-----------

Varsel om oppstart av planarbeide
I hht. plan- og bygningslovens § 12-3, 12-8 og 12-14 varsles med dette oppstart av privat reguleringsplan på eiendommen gnr 1 bnr 170, Hegglia i Levanger kommune.
Kunngjøringen omfatter også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i henhold til pbl. § 17.
Tiltakshaver er Expo-Nor AS.
RG-prosjekt as er utførende konsulent.
Planområdet er ca. 3 daa og formålet med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av boliger i området. Bebyggelsen vil bli terrassehus, antall nye boliger vil bli bestemt gjennom planprosessen.

Hegglia

Kommentarer/merknader til planarbeidet rettes til Expo-Nor as v/Stig Aaseng, tlf. 91 61 84 50, e-post: stie@exnonor.as
Frist settes til 18. november 2011

 

-----------

 

 

Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 14. september 2011, vedtatt at følgende forslag til reguleringsplan legges fram for offentlig ettersyn:

Reguleringsplan Vollamarka boligfelt – endring (sak 58/11).
Forslag om endring av reguleringsplan for Vollamarka boligfelt i Åsen som er vedtatt 27.05.1999.
Endringsforslaget gjelder følgende: Bestemmelsene § 5.3 ”Gang-/sykkelveg langs rv. 753 skal være opparbeidet før innflytting kan skje på tomter i følgende boligområder: B8, B9, B10 og B11,” utgår.

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger eller på e-post til; postmottak@innherred-samkommune.no
Frist for uttalelser: 12. november 2011

-----------

Mindre endring av reguleringsplan for Nordlijordet
Plan- og byggesakssjefen har den 16.09.2011, sak 666/11, vedtatt å sende forslag til mindre endring av reguleringsplan for Nordlijordet på begrenset høring iht. plan- og bygningslovens § 12-14 tredje ledd.

Hensikten med reguleringsendringen er å tilrettelegge for boligbygging med mindre bygningshøyde og snudd takfall for å bedre utsikten for bakenforliggende bebyggelse. Det er også tatt høyde for en byggestil som appellerer til flere kjøpergrupper både når det gjelder byggekostnader og design. Planens felt B1, B2 og B20 blir ikke berørt av endringen, bortsett fra at omriss av planlagt bebyggelse er vist på plankartet med en nøyaktighet på +/- 1,5 m i stedet for å være veiledende. Det vises til sakspapir med vedlegg for utfyllende informasjon.

høringsbrev - planbeskrivelse/bestemmelser - plankart - illustrasjon - snitt/fasader PDF

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger eller på e-post til; postmottak@innherred-samkommune.no
Frist for uttalelser: 19. oktober 2011

-----------

Igangsetting av arbeid med detaljregulering –Alstadhaug kirkegård 
Ihht. Plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres med dette oppstart av detaljregulering for Alstadhaug kirkegård. Planområdet omfatter eiendommene 19/1 (eksist. kirkegård), 19/56 (eksist. kirkegård) og del av 19/94 (dyrka mark). Utvidelsen omfatter ca. 9.5 daa. Planområdet er vist på vedlagte kartutsnitt.
Området planlegges regulert med sikte på å utvide kirkegårdsarealet, slik at det gir rom for flere gravplasser, samt å regulere eksisterende kirkegårdsareal med tilhørende bygninger. 

Ytterligere opplysninger om planarbeidet kan fås på telefon 73 51 58 50.
Innspill til planarbeidet kan sendes skriftlig til Løvetanna Landskap, Kjøpmannsgata 8, 7013 Trondheim evt. på mail til astrid@lovetanna.no. innen 20.08.2011.

-------------

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres at Levanger kommunestyre i møte den 25. mai 2011, har vedtatt følgende reguleringsplaner:

Kathrines Minde – mindre planendring, sak 23/11
Planen legger fortsatt til rette for 24 boenheter på Kathrines Minde/Geitingsvollen. Det er nå lagt til rette for offentlig veg fra Sørvegen og til planens område for vann- og avløpsanlegg.

Levanger havn - områderegulering, sak 25/11
Planområdet omfatter havneområdet mellom Levangerelva og Sundet og grenser i syd til Kirkegata og følger Gunlaug Ormtunges gate og Sjøgata ned til fergeleiet. Planområdet inkl. sjøareal er på ca. 223 daa. Det er bl.a. lagt til rette for boliger, forretning, kontor, offentlig eller privat tjenesteyting, barnehage, næring, trafikkområder inkl. to parkeringshus, kai, havneterminal, grønnstruktur, småbåthavn og badeområde i sjø. Planen gir bl.a. rom for ca. 1600 nye boliger.

Vedtakene kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. § 1-9, påklages til fylkesmannen. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 3 uker fra 11.06.11.
Eventuelle krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må framsettes skriftlig til Innherred samkommune innen 3 år fra 11.06.11.

 

-------------

 

 

Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for ”Handballvegen 11, Skogn sentrum”
I henhold til plan- og bygningslovens §17-4 kunngjøres at det igangsettes oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for ”Handballvegen 11” på grunnlag av forslag til reguleringsplan for området.
Nærmere opplysninger om avtalearbeidet kan fås ved henvendelse til kommunen.

-------------

Igangsetting av arbeid med detaljregulering - Levanger sør
I hht. plan og bygningslovens §12-8, kunngjøres med dette oppstart av arbeid med detaljregulering, samt oppstart av arbeid med utbyggingsavtale for eiendommene Gnr./Bnr. 315/317, 338, 346, 348 og 375, Moafjæra 4-6, Levanger kommune. Planområdet er vist på vedlagt kartutsnitt PDF.
Området planlegges med næringsarealer, leiligheter, tjenesteytende næring, parkområder, nødvendig infrastruktur mm. Som grunnlag for planarbeidet er det utarbeidet en mulighetstudie med illustrasjonskisser for
området.
- Forslag til planprogram for konsekvensutredning (KU) PDF
Mulighetstudie Levanger Sør PDF (15MB)

Innspill til planprogrammet sendes innen 11.07.2011 til:
Arkidèco AS, Innherredsveien 57b, 7500 Stjørdal, tlf: 74 83 45 00
arkideco@arkideco.no

------------- 

Oppstart av planarbeide:
Mindre endring av reguleringsplan for Nordlijordet
Iht. PBL § 12-8 kunngjøres herved oppstart med mindre endring av reguleringsplan for Nordlijordet boligområde gnr. 275 bnr. 17 i Levanger kommune.
Område B1 og B2 berøres ikke av reguleringsendringen.
Formålet med planarbeidet er markedstilpassede endringer og samtidig tilrettelegge området for bygningstyper med lavere bygningshøyde.
 - Vedtatt reguleringskart PDF

Evt. innspill til arbeidet må være innkommet skriftlig innen 4 uker etter 26. mai 2011 og rettes til:   
llf. 74 27 53 60 - firmapost@arkplan.no, Arkplan, boks 172, 7801 Namsos

 

------------- 

 

 

Reguleringsplan E6, Gråmyra – endring
Det er fremmet forslag om endring av reguleringsplan for E6, Gråmyra som er vedtatt 02.09.2009.
Endringen gjelder eiendommen gnr. 19, bnr. 37 like vest for YX-stasjonen, som i stedet for boligformål foreslås disponert til forretnings-/industriformål.
- saksframlegg PDF - betemmelser PDF - plankart PDF

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger eller på e-post til; postmottak@innherred-samkommune.no
Frist for uttalelser: 25. juni 2011

------------- 

Kommuneplanens arealdel
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 har Levanger kommunestyre i møte den 13.04.2011, sak nr. 18/11, vedtatt kommuneplanens arealdel.
Kommuneplanens arealdel angir hovedtrekkene i arealdisponeringen samt rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan iverksettes. Den fastsetter også viktige vilkår som må ivaretas ved disponering av arealene.
- planbeskrivelse PDF - arealplankart PDF

Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages.

-------------

Reguleringsplan Djupvika hyttefelt, Åsenfjord
Iht plan- og bygningslovens § 12-8 og 14-2 varsles med dette igangsatt planarbeid for overnevnte område. Planarbeidet har til hensikt å videreutvikle dagens eksisterende hyttefelt samt å kunne etablere servicefunksjoner som drift av marina, bevertning, utleie av hytter og rorbuer.
Det er utarbeidet planprogram for reguleringsplan Djupvika hyttefelt PDF. Høringsbrev PDF.

Visualiseing, PDF:
oversikt - marina - sjøfront - sjøfront 2

Uttalelse til planprogrammet / planarbeidet sendes Bergersen Arkitekter as ved Gunnar Stenberg, pb 2682, 7415 Trondheim eller gunnar@bergersenarkitekter.no senest 30. juni 2011

-------------

Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 15. juni 2011, vedtatt at følgende forslag til reguleringsplan og utbyggingsavtale legges ut til offentlig ettersyn:

Handballvegen 11 - utbyggingsavtale, sak 41/11
Utbyggingsavtalen mellom Kjølen og Nydal Bygg AS og Levanger kommune avklarer gjennomføring av utbyggingstiltak som er forutsatt i forslag til reguleringsplan for Handballvegen 11, som lå ute til offentlig ettersyn i mars/april 2011. Avtalen omfatter også bygging av fortau langs kommunevegen fra Håndballvegen/Holanvegen til Holanvegen/Åsvegen.

Frol boligpark - detaljregulering, sak 42/11
Planområdet er på ca. 10 daa, og omfatter en del av gamle Frol videregående skole, øst for Levanger sentrum langs Okkenhaugvegen (fv 128). Planforslaget legger til rette for bygging av leiligheter med tilhørende parkering, garasjer og boder.
- høringsbrev - reguleringsbestemmelser, rev. 19.06.11 - plankart, alt. 1 - plankart alt. 2 PDF

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger eller på e-post til; postmottak@innherred-samkommune.no
Frist for uttalelse til utbyggingsavtalen: 23. juli 2011
Frist for uttalelse til detaljreguleringen: 6. august 2011.

-------------

Endring av reguleringsplan for rv. 774 - Levanger fergekai
Reguleringsplan for Sjøgata 33 C m.m.
I hht plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved at det er igangsatt arbeider med ”Endring av reguleringsplan for rv.774-Levanger fergekai” i Levanger kommune.
Planarbeidets formål er å tilrettelegge for bebyggelse i 4 etasjer med boliger (ca 17 leiligheter), forretning, kontor og parkering. Planområdet vil omfatte del av ”Tømmerlunden” og del av småbåthavn. Reguleringsplanen vil bli utarbeidet som en detaljregulering (§ 12.3).
Det vil samtidig bli igangsatt arbeid med utbyggingsavtale for prosjektet.

Høringsbrev m/reguleringskart PDF - beliggenhet/oversiktskart PDF

Nærmere opplysninger om planarbeidet kan fåes ved henvendelse til Trønder-plan as v/ing. Jan Ola Ertsås, postboks 446, 7705 Steinkjer, e-post: jan.ola.ertsaas@tronder-plan.no, tlf. 90 85 90 81.
Evt. kommentarer sendes innen: 6. mai 2011

-------------

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid
Gnr. 6 bnr. 114, B2 Kjønstadmarka boligfelt, Levanger kommune
I hht. plan- og bygningslovens § 12-3 og 12-8 kunngjøres med dette oppstart av reguleringsplanarbeid på ovennevnte eiendom.
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av boliger i henhold til vedtatt reguleringsplan.
Kommentarer/merknader til planarbeidet rettes til RG-prosjekt AS v/Håvar Brøndbo tlf.: 91 53 65 76, e-post: hb@rg-prosjekt.no
Frist for uttalelse: 28. april 2011

-------------

Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 16. februar 2011, vedtatt at følgende forslag til reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn:
Reguleringsplan Handballvegen 11, Skogn - sak 17/11
Planområdet er på 3,4 daa og ligger like nordvest for Skogn sentrum. Området grenser til Blilivegen i sørvest, men kjøreadkomst blir fra Handballvegen. Det legges til rette for boliger med tilhørende fellesområder. Det planlegges 16 boenheter med parkering i kjeller.
Reviderte vedlegg, PDF: Planbeskrivelse - Plankart - Reguleringsbestemmelser

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 LEVANGER.
Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no
Frist for uttalelser: 26. april 2011

-------------

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid
Gnr. 314 bnr. 386, Momarka - kart PDF
I hht. plan- og bygningslovens § 12-3 og 12-8 kunngjøres med dette oppstart av reguleringsplanarbeid på ovennevnte eiendom.
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for 8 eneboligtomter på området.

Kommentarer/merknader til planarbeidet rettes til RG-prosjekt AS
v/Håvar Brøndbo tlf.: 91 53 65 76, e-post: hb@rg-prosjekt.no
Frist settes til 25. april 2011

-------------

Begrenset høring - Områdereguleringsplan Levanger havn
På bakgrunn av en helhetsbetraktning foreslås at områdereguleringsplanen for Levanger havn endres slik for felt B/F/K-01 og B/F/K-04:
Maks gesims mot sjøen/Sundet 9,9 m (gjelder ikke inntrukket øverste etasje). Maks gesims forøvrig 13,2 m.
- høringsbrev PDF - bakgrunnsinfo: høringsforslag Levanger havn, møtedato 17. november 2010, sak 76/10

Evt. uttalelse sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no med kopi til saksbehandler ved krka@innherred-samkommune.no
Frist for uttalelse: 20. april 2011

-------------

Høring - Mindre endring av reguleringsplan 1719/276/5 - Kathrines Minde
Plan- og byggesakssjefen har den 30.03.2011, vedtatt at forslag til mindre endring av reguleringsplan for Kathrines Minde, datert 18.02.2011, sendes på høring i hht. plan- og bygningslovens § 12-14 tredje ledd.

Planen legger fortsatt til rette for 24 boenheter på Kathrines Minde/Geitingsvollen, men det foreslås nå offentlig veg i deler av planområdet. Det vises til sakspapir m/vedlegg for utfyllende informasjon PDF.

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 LEVANGER.
Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no
Frist for uttalelse: 18. april 2011

-------------

Reguleringsendring for del av reguleringsplan for Gjemble Øvre del, Barnehage Gjemble Søndre, gnr./bnr. 3/7,
Levanger kommune - oppstart av reguleringsarbeid
m/kart PDF - oversiktskart/beliggenhet PDF
Evt. kommentarer: e-post: torbjorn@norgeshus.no, innen 04.04.11.

-------------

Oppstart av detaljregulering gamle Frol videregående skole
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av detaljregulering på del av gnr 275 bnr 449, i Levanger kommune. Eiendommen er en del av gamle Frol videregående skole.
Oppstart av detaljregulering på del av gnr 275 bnr 449, i Levanger kommune. Eiendommen er en del av gamle Frol videregående skole - klikk for større kartHensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utbygging av leiligheter med tilhørende fellesarealer og parkering.

Eventuelle spørsmål/innspill til planarbeidet kan rettes til:
Stiklestad Eiendom AS v/Vidar Burmo, Skoleparken 3, 7600 Levanger, tlf 91 18 63 50.

 

 


-------------

 

 

Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har vedtatt at følgende forslag til reguleringsplaner legges ut til offentlig ettersyn:

Levanger havn, møtedato 17. november 2010, sak 76/10
Planområdet omfatter havneområdet mellom Levangerelva og Sundet og grenser i syd til Kirkegata og følger Gunlaug Ormtunges gate og Sjøgata ned til fergeleiet. Planområdet inkl. sjøareal er på ca. 226 daa. Det legges bl.a. til rette for boliger, forretning, kontor, offentlig eller privat tjenesteyting, barnehage, næring, trafikkområder inkl. to parkeringshus, kai, havneterminal, grønnstruktur, småbåthavn og badeområde i sjø. Planen gir bl.a. rom for ca. 1600 nye boliger.

Sjøbadet borettslag, møtedato 8. desember 2010, sak 85/10
Planområdet ligger på Levangernesset, nær sjøen, nord for Staupshaugen. Bo¬retts¬lagets bebygde eiendom i Nordsivegen 22-24 vises som boligformål og det foreslås en planendring som innebærer at 264 m2 av tilliggende friområde omdisponeres til boligformål.

Reguleringsplan Håa, møtedato 8. desember 2010, sak 82/10
Området ligger på Håa, Levangernesset og eksisterende hytteområde foreslås utvidet med 15 nye hytter. 

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 26. januar 2011.
Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no

-------------

Bebyggelsesplan for Stokkberget, felt B1 av 11.2.2009
Planområdet ligger i Åsen og omfatter flere mindre endringer. Den mest fremtredende vil være endring i bygningstype fra sju rekkehusleiligheter til åtte leiligheter fordelt på to firemannsboliger.
 - besrkivelse - kart - bestemmelser - snitt PDF

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger.
Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no
Frist for uttalelse: 08.01.2011

-------------

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid Tinbuen friluftsområde

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av Levanger kommune har satt i gang arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan for gnr/bnr 232/142 og deler av 512/1, 232/6, 232/9, 232/119 og 232/148. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge område for friluftsaktivitet. Regulering av adkomstveg, parkering og småbåthavn inngår som en del av i planarbeidet.
kart PDF

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS innen 17.12.2010.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter AS ved: Kari Bøgle tlf: 73 53 62 20 eller e-post: kari@plan.no

-------------

Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 13. oktober 2010 vedtatt at følgende forslag til reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn:

Reguleringsplan for steinbrudd og deponi Valan, sak 71/10
Planområdet ligger ca. 1 km vest for fabrikkområdet til Norske Skog, ved fv. 61. Planendringen legger til rette for at eksisterende steinbrudd etter etappevis uttak av stein kan benyttes som deponi for askeavfall.

Saksbehandler: Kirstine Karlsaune
Uttalelser kan sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no
Frist for uttalelse: 27.11.2010, forlenget til 01.12.10.

-------------

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid:

Klikk for større kart i PDFIhht. plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid:
Reguleringsplan, Boligfelt Blilivegen, gnr./bnr. 32/93, 138, 82, 157, Levanger kommune.
Området ligger ved Skogn sentrum, ca. 600 meter nord for idrettsplassen. I gjeldende kommuneplan er området avsatt til boliger. Reguleringen skal legge til rette for oppføring av 2 stk. leilighetsbygg i 2 etasjer + evt. p-kjeller. Totalt antall enheter vil ligge mellom 15-20. Andre aktuelle formål vil være felles parkering, lek, gangareal og renovasjon. Planområdets størrelse er på ca. 3,4 daa.
Kontakt: Ellen Reitan Krogstad - ellen.reitan.krogstad@norgeshus.no

-------------

Plan- og byggesakssjefen har den 21.10.2010, sak 840/10, vedtatt at en endring av reguleringsplanen for Reemyra sendes på høring i hht. pbl § 12-14 tredje ledd.

Endring av reguleringsplan Reemyra 1, Skogn PDF
Endringsforslaget gjelder i hovedsak at tidligere regulert gang- og sykkelveg langs fylkesveg 111 foreslås omregulert til fortau.
- høringsbrev - planbeskrivelse - plankart - reguleringsbestemmelser PDF

Saksbehandler: Kirstine Karlsaune
Uttalelser sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no
Frist for uttalelse: 13.11.2010.

-------------

Plan- og byggesakssjefen har den 19.01.2010, delegert sak 747/10, vedtatt at følgende planendring sendes på høring:

Reguleringsendring Joplassen 1719/2/105 og 2/271 PDF
Utvidelse av utbyggingsområdet i nordøst, at parkering kan integreres i bebyggelsen, at det kan oppføres carport/garasje i parkeringsområde f_P3 mm.
- beskrivelse - plankart - reguleringsbestemmelser - situasjonsplan - terrengsnitt AA, BB - terregsnitt CC, DD - kompletterende snitt PDF

Saksbehandler: Kirstine Karlsaune
Uttalelser kan sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no
Frist for uttalelse: 12.11.2010.

-------------

Kommunedelplan for Tromsdalen - melding om oppstart med planprogram på høring
Innherred samkommune vil med dette kunngjøre at det er igangsatt arbeid med ny kommunedelplan for Tromsdalen i Verdal kommune.
I henhold til Plan- og bygningslovens § 4-1 er det utarbeidet forslag til planprogram som med dette legges ut til høring - planprogram PDF

Forslag til planprogram legger opp til å avklare rammer og premisser samt klargjøre formålet med planarbeidet. Programmet beskriver de utredninger som anses nødvendig for å sikre et godt beslutningsgrunnlag. Planprogrammet skal etter endt høring vedtas av kommunen som planmyndighet.

Forslag til planprogram er grunnlaget for informasjon til og medvirkning fra berørte myndigheter og interesser. Vi ber med dette om eventuelle kommentarer eller innspill til planarbeidet, og at disse sendes til Innherred samkommune, postboks 130, 7601 Levanger, postmottak@innherred-samkommune.no, innen 1. november 2010.

-------------

Reguleringsplan Bjørnang
Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 8. september 2010 vedtatt at følgende forslag til reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn:

Reguleringsplan Bjørnang, sak 61/10
Det legges til rette for boliger. Det foreslås kombinert formål bolig/tjenesteyting, med mulighet for inntil 45 boliger.

Uttalelser sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no
Frist for uttalelse: 25.10.2010.

-------------

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid
Gnr. 47 Bnr. 16 m.fl. Bjørnang, Levanger kommune
I hht. plan- og bygningslovens § 12-3 og 12-8, kunngjøres med dette oppstart av reguleringsplanarbeid for overnevnte eiendommer.
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligbygging.
Kommentarer/merknader til planarbeidet rettes til RG-prosjekt AS v/Håvar Brøndbo tlf.: 915 36 576, e-post: hb@rg-prosjekt.no

-------------

Reguleringsendring Kjønstadmarka boligfelt
Bestemmelsene for eneboligtomtene foreslås bl.a. supplert med mulighet for pulttak.

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 LEVANGER.
Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no
Frist for uttalelse: 15. august 2010.

-------------

Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 16. juni 2010 vedtatt at følgende forslag til reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn:

Reguleringsplan Helge Ingstads veg 1, sak 57/10
Området ligger nord for Rema 1000, inntil oppkjørselen til HiNT på Røstad.
Det detaljerte planforslaget legger til rette for et større bygg som kan benyttes til forretning/kontor/industri og med tilhørende adkomst, parkering og grønnstruktur park.
høringsbrev PDF - beskrivelse med bestemmelser revidert 21.06.10 PDF - snitt som i etterspurt vedtak 16.06.10 PDF - plankart PDF

-------------
Plan- og byggesakssjefen legger følgende forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn:

Reguleringsplan Turveg Røstad
Planendringen gjelder gangforbindelser langs nedre del av Levangerelva, på Røstadsia. Gjelder strekninger fra broa Holmgangen og i retning mot Trønderhallen samt sørover til planlagt nytt sted for bro over Leirabekken. Det legges også til rette for en terskel i Levangerelva, for å heve vannspeilet i nedre del av elva.
Planbeskrivelse PDF, plankart PDF, reguleringsbestemmelser PDF, ROS PDF

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 LEVANGER.
Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no

Frist for uttalelse til reguleringsplanene: 15. august 2010

-------------

Varsel om igangsat arbeid med mindre endring av reguleringsplan for Reemyra II Levanger kommune, utbyggingsavtale
Med henvisning til Plan- og Bygningslovens §27-1 kunngjøres herved at det er igangsatt endring av reguleringsplan for Reemyra 1.
Det forutsettes utarbeidet utbyggingsavtale som ivaretar gjennomføring av utarbeidet plan.
Reguleringsområdet omfatter samme planområde som eksisterende reguleringsplan for Reemyra 1.
Planarbeidene omfattes i hovedsak av følgende:
Endring av gangveg til fortau, justering av trafikkareal, utvidelse av formål for kombinerte formål til også å omfatte almennyttige formål.
Reguleringsplanen utarbeides av, og spørsmål kan rettes til:
Letnes Arkitektkontor AS
Nordgata 28, boks 37, 7651 VERDAL Tlf. 74 04 17 00

-------------

Kommuneplanens arealdel for Levanger og Verdal
Kommuneplanens arealdel for Levanger og Verdal er av samkommunestyret i møte den 27.05.2010, sak nr. 33/10, vedtatt framlagt for høring og offentlig ettersyn. Planforslaget som er en felles arealplan for begge kommuner, viser foreslåtte områder for boliger, næring, hytter samt områder for spredt boligbygging. I tillegg viser planen hovedtrekkene i arealbruk for øvrig innenfor kommunene.


Eventuell uttalelse til planen skal sendes til: Innherred samkommune, postboks 130, 7601 Levanger, eller på e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no.
Frist for uttalelse: 7. august 2010.

-------------

Levanger kommune har utarbeidet forslag til VA–Norm
VA- Normen inneholder funksjonskrav og tekniske krav til vann- og avløpsanlegg som skal vedlikeholdes av Levanger kommune. Nærmere informasjon finnes på kommunens nettside.
Frist for uttalelser: 2. august 2010, e-post: postmottak@levanger.kommune.no 

-------------

Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 20. mai 2010 vedtatt at følgende forslag til utbyggingsavtale legges ut til offentlig ettersyn:

Utbyggingsavtale Kathrines Minde, sak 50/10
Avtalen er mellom utbygger Kathrines Minde AS og Levanger kommune. Utbyggingsavtalen gjelder boligbebyggelse på eiendommen Kathrines Minde, som er en del av området Geitingsvollen.
Frist for uttalelse til utbyggingsavtale for Kathrines Minde: 21. juli 2010.

-------------

Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 21. april 2010 vedtatt at følgende forslag til reguleringsplan og utbyggingsavtale legges ut til offentlig ettersyn:

Reguleringsplan Vassmarka Industriområde Åsen - sak 41/10
Planområdet er på ca. 680 daa. Området ligger nord øst for Åsen sentrum og grenser mot E6 i vest, landbruk/skogbruk mot nord og øst og bolig i sydvest. Jernbanen går midt gjennom planområdet. Planforslaget legger til rette for ca. 250 daa kontor/industri, noe boligformål samt tilhørende adkomstveger, grønnstruktur og område for landbruk, natur- og friluftsområde samt reindrift.

Utbyggingsavtale Kleivan boligfelt – trinn 2 - sak 42/10
Avtalen er mellom AS Levanger Tomteselskap og Levanger kommune og gjelder utbygging av planområdet i Okkenhaug, øst for eksisterende boligfelt.

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 LEVANGER.
Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no
Frist for uttalelse til reguleringsplan for Vassmarka Industriområde Åsen: 7. juni 2010.
Frist for uttalelse til utbyggingsavtale Kleivan boligfelt: 27. mai 2010.

-------------

Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 17. mars 2010 vedtatt at følgende forslag til reguleringsplan og utbyggingsavtale legges ut til offentlig ettersyn:

Reguleringsplan Nesheim skole - sak 26/10
Planområdet er på ca. 23 daa og ligger på Levangernesset, syd for fylkesveg 119, noe nord for Eidsbotn. Planforslaget legger til rette for bedre trafikale løsninger knyttet til hente-/bringeforhold og parkering ved skolen samt noe mer bebyggelse.

Reguleringsplan Kleivan boligfelt, trinn 2sak 27/10
Planområdet ligger i Okkenhaug, øst for eksisterende boligfelt, og er på ca. 12,5 daa. Planforslaget legger til rette for bygging av inntil 11 nye boliger, både frittliggende- og konsentrert småhusbebyggelse, i tillegg til veg med snuplasser, lekeplass, grønnstruktur og turveg.

Utbyggingsavtale Joplassen - sak 24/10
Avtalen er mellom Brevik Boligutleie AS og Levanger kommune og gjelder utbygging av planområdet Joplassen på Levangernesset, som også omfatter Joplassvegen og Odins veg.

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 LEVANGER.
Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no

Frist for uttalelser: 3. mai 2010.

-------------

Reguleringsendring til offentlig ettersyn
1719/3/345 - Høring av reguleringsendring Friggs veg 2 - Utvidelse av boligtomt fra 1719/3/338
Ca. 300 m2 av regulert friområde foreslås omregulert til boligformål, som tilleggsareal til boligeiendommen gnr. 3/345. Da saken anses uproblematisk og avklaring av menneskelige hensyn haster er det satt en kort høringsfrist på ca. 3 uker, og det tas sikte på sluttbehandling som en mindre planendring såfremt det ikke mottas innvendinger.
Eventuelle uttalelser sendes til:
Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 LEVANGER.
Uttalelser kan også sendes pr. e-post til:
postmottak@innherred-samkommune.no
Frist for uttalelser: 30. mars 2010. Saksbehandler: Kirstine Karlsaune

-------------

Plan til offentlig ettersyn - Alvestad
Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 02.12.2009 vedtatt at følgende planforslag legges ut til offentlig ettersyn, i hht. plan- og bygningslovens § 12-10:

Reguleringsplan Alvestad, sak 95/09
Endringsforslaget legger til rette for boliger (enebolig og bygg med 4 utleieleiligheter) med tilhørende lekeplass, gårdsplass, parkering og intern veg i Jamtvegen 26 på Bruborg.
Plankart, revidert 09.12.09 PDF
Reguleringsbestemmelser, revidert 09.12.09 PDF
Høringsbrev 16.12.09 PDF

Uttalelser sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no
Frist for uttalelser: 5. februar 2010

-------------

Offentlig ettersyn - Reguleringsplan Åsvegen 27, Skogn
Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 02.12.2009 vedtatt at følgende planforslag legges ut til offentlig ettersyn, i hht. plan- og bygningslovens § 12-10:

Reguleringsplan Åsvegen 27, Skogn, sak 94/09
Området foreslås regulert til boligbebyggelse, gårdsplass og uteopphold/lekeplass, veg og annen veggrunn – tekniske anlegg. Det legges til rette for en tomannsbolig.

Eventuelle uttalelser sendes pr.e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no
Frist for uttalelser: 22. januar 2010

-------------

Igangsatt arbeid med reguleringsplan Nesheim skole

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsles det herved, om at det er igangsatt reguleringsplanarbeid for eiendom gnr. 16 og bnr. 71, Nesheim skole. Området ligger sørvest for Levanger sentrum, på halvøyen Nesset. Formålet med planarbeidet er å forbedre de trafikale forhold tilknyttet eksisterende hente- og bringeforhold ved Nesheim skole. Tiltakshaver er Levanger kommune.
Varslingsbrev - kart PDF

Ytterligere opplysninger om planen fås ved henvendelse til Selberg Arkitektkontor AS, ved Siv Minna Aastorp, tlf. 73 56 27 18. Innspill til planarbeidet sendes til Selberg Arkitektkontor AS, Leiv Eiriksson Senter, 7492 Trondheim eller på e-post til siv.minna.aastorp@selberg.no innen 18. januar 2010.

-------------

Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 04.11.2009 vedtatt at følgende planforslag legges ut til offentlig ettersyn, i hht. plan- og bygningslovens § 12-10:

Reguleringsplan for hotell og kulturhus – Levanger havn, sak 87/09
Planområdet ligger sydvest for krysset Havnevegen x Gunnlaug Ormtunges gate på havneområdet i Levanger.
Planforslaget legger til rette for hotell/kulturhus med tilhørende spaanlegg og parkering, dels i kombinasjon med bl.a. kontor og forretning. Forslaget viser også del av framtidig torg samt havnepromenade langs Sundet.
Plankart rev. 09.11.09 PDF
Bestemmelser rev. 09.11.09 PDF

Uttalelser/merknader sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no
Frist for uttalelser: 8. januar 2010

-------------

Bio Varme AS - Sammenslåing av fjernvarmekonsesjoner i Levanger - Høring av søknad


Høringsfrist: 15. desember 2009

 

 

 


 


 

Endring av reguleringsplan for Sørlia L1995001

 

 

 

Publisert: 06.11.2009 09:36 Sist endret: 20.01.2020 08:10
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051