Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kunngjøringer/ettersyn - historikk

søk på siden med Ctrl + F


Varsel om oppstart av planarbeid Norske skog Skogn, endring av eksisterende reguleringsplan I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det oppstart av reguleringsarbeid for Norske Skog på Fiborgtangen. Intensjonen med planarbeidet å oppgradere reguleringsplanen nord for Hotranelva med å fastsette byggegrense mot sjø og angi tillatt byggehøyde. Planområdet avgrenses til gjeldende regulerings-planer mot øst, nord og vest og mot vedtatt grense for naturområde langs Hotranelva i sør. Konkrete planer for utbygging på området, er i første omgang etablering av industrivirksomhet med kai, kraftforfabrikk og lagersiloer. Planarbeidet skal konsekvensutredes etter KU-forskriftens § 8. Planarbeidet utføres av Norconsult på vegne av Norske skog AS. For innspill til eller opplysninger om planarbeidet kontaktes Pål S Gauteplass på tlf. 414 20 240 eller e-post pal.gauteplass@norconsult.com. Frist for innspill til planarbeidet er 26.08.2022 Varsel om oppstart Forslag til utredningsprogram Planomriss topografisk kart Planomriss på kommuneplan Planomriss på ortofoto Referat oppstartsmøte ________________________________________________________________________ Høring og offentlig ettersyn - Detaljergulering Gjemble søndre Plan- og utviklingsutvalget i Levanger har i møte den 08.06.2022, sak 32/2022, vedtatt at overnevnte planforslag sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10. Planforslaget tilrettelegger for ca. 120 nye boenheter med tilhørende infrastruktur. Planområdet er på ca. 32 daa og ligger på sørsiden av Gjembleshaugen på del av eiendom gnr. 3, bnr. 7. Området er avsatt til framtidig boligbebyggelse i kommunedelplanen for Levanger sentrum. Saksfremlegget med protokoll fra 1.gangs behandling i Plan og utviklingsutvalget finnes nederst i dette brevet. Selve planforslaget, med alle vedlegg, finnes på kommunens hjemmeside under «Annonse/høring» eller under fanen Politikk og riktig møtedato (8/6) i Plan og utviklingsutvalget. Er det spørsmål om saken kan undertegnede kontaktes (kontaktinformasjon nederst på arket). Eventuelle uttalelser til sakene skal sendes til: postmottak@levanger.kommune.no, eller Levanger kommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 8. august 2022 Detaljregulering Gjemble søndre Planbeskrivelse Plankart Reguleringsbestemmelser Områdestabilitet Overordna VA-plan Ros-analyse Støpyrapport


Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering Gråmyra næringspark Plan- og utviklingsutvalget i Levanger har i møte den 08.06.2022, sak 31/2022, vedtatt at overnevnte planforslag sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.  Planen tilrettelegger for utvidelse av dagens næringsområde på Gråmyra. Planområdet er på ca. 47 daa og det tilrettelegges for virksomheter som vil ha funksjoner som lager, kontor/administrasjon, grossist, verksted og småindustri. Saksfremlegget med protokoll fra 1.gangs behandling i Plan og utviklingsutvalget finnes nederst i dette brevet. Selve planforslaget, med alle vedlegg, er vedlagt. Saken finnes også tilgjengelig på kommunens hjemmeside under «Annonse/høring» eller under fanen Politikk og riktig møtedato i Plan og utviklingsutvalget. Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering Gråmyra Næringspark Planbeskrivelse Planbestemmelse Plankart Innspill tilvarsel om oppstart ROS-analyse Nær- og fjernvirkning Geoteknisk notat ________________________________________________________________________ Detaljregulering Okkenhaugsvegen 37 Plan- og utviklingsutvalget i Levanger har i møte den 08.06.2022, sak 33/2022, vedtatt at overnevnte planforslag sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.  Planforslaget tilrettelegger for seks eneboliger på to etasjer, med flatt tak, og en moderne arkitektur. Området er i dag bebygd med tre eneboliger, og det planlegges 3 nye i samme stil på eiendommen gnr. 272, bnr. 12. Eventuelle uttalelser til sakene skal sendes til: postmottak@levanger.kommune.no, eller Levanger kommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 8. august 2022Høring og offentlig ettersyn - detaljregulering Planbeskrivelse                                                                                                           Plankart                                                                                                        Reguleringsbestemmelser                                                                                              Innspill til varsel om oppstart                                                                              Støyrapport                                                                                                            Geoteknisk rapport                                ROS-annalyse ________________________________________________________________________
PLANVEDTAK   Levanger kommunestyre har i møte den 25.05.2022 med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12, vedtatt følgende reguleringsplaner:   Detaljregulering Due steinbrudd (sak PS 36/22)  Planen legger til rette for utvidelse av driften i eksisterende steinbrudd. Det er ønskelig både for å utnytte ressursen best mulig, og for å få til en god avslutning av uttaket.  Kommunens vedtak om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra kunngjøringsdato 11.06.22.   Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Levanger kommune innen 3 år fra kunngjøringsdato.   PLANER TIL OFFENTLIG ETTERSYN  Plan- og utviklingsutvalget i Levanger har i møte den 08.06.2022 med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10, vedtatt at følgende arealplan sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn:   Detaljregulering Gråmyra næringspark (sak PS 31/22) Planen tilrettelegger for utvidelse av dagens næringsområdet på Gråmyra. Planområdet er på ca. 47 daa og det tilrettelegges for virksomheter som vil ha funksjoner som lager, kontor/administrasjon, grossist, verksted og småindustri. Detaljregulering Gjemble søndre (sak PS 32/22) Planforslaget tilrettelegger for ca. 120 nye boenheter med tilhørende infrastruktur. Planområdet er på ca. 32 daa og ligger på sørsiden av Gjembleshaugen på del av eiendom gnr. 3, bnr. 7. Området er avsatt til framtidig boligbebyggelse i kommunedelplanen for Levanger sentrum. Detaljregulering - Okkenhaugsvegen 37 (sak PS 33/22) Planforslaget tilrettelegger for seks eneboliger på to etasjer, med flatt tak, og en moderne arkitektur. Området er i dag bebygd med tre eneboliger, og det planlegges 3 nye i samme stil på eiendommen gnr. 272, bnr. 12. Detaljregulering Gimlevegen 5 og 7a (sak PS 34/22) Planforslaget legger til rette for boligfortetting av eiendommene 275/288, 275/289, 275/682, 275/684 og 275/731. Det planlegges minimum ni nye boenheter med konsentrert småhusbebyggelse. Parkering er planlagt i garasje/carport i sokkel, samt i garasjeanlegg helt eller delvis under bakken. Planforslagene kan ses på kommunenes hjemmeside: www.levanger.kommune.no under Annonse/høring eller under fanen Politikk og riktig møtedato i PUU. Evt. kan saken leses på Servicekontoret på rådhuset, Håkon den Godes gate 30. Dersom saksdokumenter ønskes tilsendt kan kommunen kontaktes for dette. Eventuelle uttalelser til planforslagene sendes til Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, eller postmottak@levanger.kommune.no innen 08.08.2022

______________________________ __________________________________________  
VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID – DETALJREGULERING ØSTBORG KRYSSINGSSPOR I henhold til plan- og bygningsloven §12-3 og 12-8 varsles det om oppstart av reguleringsplanarbeid for prosjektet Kapasitetsøkende tiltak på Trønderbanen ved Østborg, Levanger kommune. Forslagsstiller er Bane NOR, NIRAS Norge AS er konsulent for teknisk prosjektering, og Asplan Viak AS er innleid som fagkyndig plankonsulent.
Bane NOR arbeider med å konkretisere nødvendige tiltak og har behov for å etablere kryssingsspor for tog nær Østborg. Reguleringsplanarbeid settes nå i gang i Levanger kommune.

Nærmere om tiltaket på Østborg

Planområdet ligger langs eksisterende jernbanelinje på Sætersmyra, mellom fv. 6888, Børøyvegen og Sætersmyra. Det skal på strekningen etableres et nytt kryssingsspor for 600 meter lange tog. Kryssingssporet vil gå parallelt med eksisterende spor.
Det skal også saneres to landbruksplanoverganger, PLO km 86,076 og PLO km 86,334. For å kunne sanere planovergangene må det etableres nye landbruksveger som erstatningen for planovergangene, og kulvert ved fv. 6888 må utbedres. I planprosessen skal det også vurderes behov for ny bru eller stenging/sanering av dagens Sæter bru. I tillegg til kryssingsspor må det bygges teknisk bygg og driftsveg til teknisk bygg.
Områdene som kreves permanent for å etablere tiltaket vil reguleres til jernbaneformål og danner grunnlag for erverv av grunn hvor tiltaket går utenfor Bane NORs eiendom. Områder som det kun er behov for midlertidig bruk av i anleggsperioden vil reguleres til dagens formål med bestemmelsesområde midlertidig anlegg og riggområde over. Dette gir Bane NOR rett til å benytte området i anleggsperioden og med krav i bestemmelsene om tilbakeføring til underliggende formål i den stand området hadde før anleggsperioden. Tiltaket i planen er vurdert etter «Forskrift om konsekvensutredning» og Levanger kommune har vurdert at det ikke utløser krav om planprogram eller konsekvensutredning. Konsekvenser av tiltaket vil komme frem i fagnotater og planbeskrivelsen som følger planforslaget.Til varsling av planen er det foreslått en romslig planavgrensning (se vedlegg), som tar høyde for viktige avklaringer i planprosessen rundt valg av teknisk løsning, hensyn til dyrka areal, erverv, midlertidig bruk av areal i anleggsperioden med videre. Planens omfang vil trolig bli redusert til innsending av komplett plan.Informasjon om prosjektet, varsel om oppstart og oppstartsmøtereferat er tilgjengelig på Bane NOR sin hjemmeside. https://www.banenor.no/ktt Bakgrunn På grunn av befolkningsvekst er det behov for arealeffektive og miljøvennlige transportløsninger, og nullvekst i biltrafikken. Staten har inngått en Byvekstavtale med Trondheimsområdet. Byvekstavtalen legger til grunn at økning i persontrafikken skal skje gjennom kollektivreiser, gange og sykling. Staten har gjennom Byvekstavtalen forpliktet seg til å øke kapasiteten fra ett til to regiontog hver vei i timen på strekningen mellom Melhus – Trondheim – Steinkjer. For å realisere dette har Bane NOR opprettet prosjektet Kapasitetsøkende tiltak på Trønderbanen. Prosjektet skal også se kapasitetsøkningen i sammenheng med fjerntog og godstrafikk.Prosjektet har som målsetning mer jernbane for pengene, og det er ønskelig å unngå store og omfattende inngrep som er både kostbare og arealkrevende. Det vil være ulike tiltak som er aktuelle; stasjonstiltak, kryssingsspor, dobbeltsporfunksjonalitet og hastighetsøkende tiltak. Merknader til varsel Dette varselet sendes til alle berørte og relevante offentlige myndigheter/etater.Innspill til planarbeidet kan sendes: Asplan Viak AS v/Julie Nordhagen, Abels gate 9, 7030 Trondheim, eller på e-post: julie.nordhagen@asplanviak.no, innen fredag 6.5 2022.Kommentarer/merknader bør merkes med referanse «Detaljregulering Østborg kryssingsspor»Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til følgende kontaktpersoner i prosjektet: Bane NOR: Tonje Aas Sæthre, epost: tonje.aas.saethre@banenor.no,Asplan Viak: Julie Nordhagen, e-post: julie.nordhagen@asplanviak.no, tlf. +47 938 39 776
PLANVEDTAK  Levanger kommunestyre har i møte den 23.03.2022 med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12, vedtatt følgende reguleringsplaner:  Detaljregulering Nordsivegen 175 og 179 (sak PS 24/22) Planen tilrettelegger for ca 16 nye boliger på eiendommene Nordsivegen 175, og deler av Nordsivegen 179. Planen inneholder regulering til boligformål med tilhørende vei, parkering, lek og uteoppholdsareal. Kommunens vedtak om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra kunngjøringsdato 26.03.22.  Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Levanger kommune innen 3 år fra kunngjøringsdato. 
PLANVEDTAK
 Levanger kommunestyre har i møte den 23.03.2022 med hjemmel i plan og bygningslovens § 11-15 vedtatt følgende: Kommuneplanens arealdel (sak PS 21/22) Kommunedelplan for Skogn sentrum (sak PS 22/22) Kommunedelplan for Åsen sentrum (sak PS 23/22) Planene fastsetter de overordna rammene for fremtidig arealdisponering for arealene i hele kommunen, med unntak for området i og omkring Levanger sentrum hvor det er en egen kommunedelplan. Planene fastsetter hvor eldre reguleringsplaner fortsatt skal gjelde, og hvilke områder og tiltak som må gjennom områderegulering og detaljregulering før gjennomføring. Planene angir også hvilke tiltak som kan gjennomføres direkte med hjemmel i kommuneplanen og kommunedelplanene. Enkelte områder det foreligger innsigelse til er unntatt rettsvirkning for å tas videre til mekling. Kommunestyrets vedtak om Kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner kan ikke påklages.
VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID
Detaljregulering Ronglan kryssingsspor
 I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 varsler Bane NOR om oppstart av planarbeid for detaljregulering av kryssingsspor ved Ronglan i Levanger kommune. Forslagsstiller er Bane NOR, NIRAS AS er konsulent for teknisk prosjektering av tiltaket, og Asplan Viak AS er engasjert som fagkyndig plankonsulent. Bakgrunnen for planarbeidet er Byvekstavtalen for Trondheimsområdet, hvor staten har forpliktet seg til å øke kapasiteten fra ett til to regiontog hver vei i timen på strekningen mellom Melhus – Trondheim – Steinkjer. Byvekstavtalen legger til grunn at økning i persontrafikken skal skje gjennom kollektivreiser, gange og sykling.  Planområdet ligger langs eksisterende jernbanelinje like sør for Ronglan holdeplass, mellom Nesvatnet og E6. Det skal etableres et nytt kryssingsspor for 600 meter lange tog. Kryssingssporet vil bli etablert parallelt med eksisterende spor, mellom dagens jernbane og E6. I tillegg til kryssingssporet består tiltaket av teknisk hus, driftsveg til tekniske hus og ny trafo. Planavgrensningen tar høyde for permanent og midlertidig arealbehov, inkludert areal til rigg- og anleggsområder og håndtering av dyrkajord i anleggsfasen. Tiltaket i planen er vurdert etter «Forskrift om konsekvensutredning» og forslagsstiller har i samråd med Levanger kommune vurdert at dette ikke utløser krav til planprogram eller konsekvensutredning.
Planavgrensning for detaljregulering Ronglan kryssingsspor
Merknader til varsel Innspill til planarbeidet kan sendes til Asplan Viak AS v/Roy E. Nesheim, Postboks 24, 1300 Sandvika, eller på e-post: roy.nesheim@asplanviak.no E-post eller brev merkes med «Detaljregulering Ronglan Kryssingsspor» Frist for innspill: tirsdag 10.5.2022 Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til følgende kontaktpersoner i prosjektet:  Bane NOR: Line Snøfugl Storvik, e-post: line.storvik@banenor.no Asplan Viak: Roy Erling Nesheim, e-post: roy.nesheim@asplanviak.no

 

 

PLANER TIL OFFENTLIG ETTERSYN

Plan- og utviklingsutvalget i Levanger har i møte den 09.02.2022 med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10, vedtatt at følgende arealplan sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn: 

Detaljregulering Due steinbrudd (sak PS 3/22) 
Planforslaget tilrettelegger for utvidelse av eksisterende steinbrudd på eiendom gnr/bnr. 299/4.

Detaljregulering Bergstua (sak PS 6/22)
Planforslaget tilrettelegger for felles småbåtanlegg, samt naust og 3 “sovehytter” på eiendommen 246/16. 

Planforslaget kan ses på kommunenes hjemmeside: www.levanger.kommune.no under Annonse/høring eller under fanen Politikk og riktig møtedato i PUU. Evt. kan saken leses på Servicekontoret på rådhuset, Håkon den Godes gate 30. Dersom saksdokumenter ønskes tilsendt kan kommunen kontaktes for dette. Eventuelle uttalelser til planforslagene sendes til Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, eller postmottak@levanger.kommune.no innen 04.04.2022

 


PLANVEDTAK 

Levanger kommunestyre har i møte den 16.02.2022 med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12, vedtatt følgende reguleringsplaner: 

Detaljregulering Levanger brygge 2 (sak PS 13/22)
Planen tilrettelegger for bolig- og forretningsformål på eiendommene gnr 315 bnr 107 og gnr 315 bnr 386 (Fides-tomta på indre havn). Det planlegges for kvartalsstruktur i inntil 5 etasjer med forretning i deler av 1. etasje, ca. 60 boenheter.

Detaljregulering for utvidelse av Hynne pukkverk (sak PS 14/22)
Planen tilrettelegger for utvidelse av eksisterende uttaksområde slik at drift sikres i ca. 20 år framover. 

Detaljregulering Bambergvegen 13 (sak PS 15/22)
Planen tilrettelegger for fortetting med én enebolig, i tillegg til eksisterende enebolig på tomta.  

Detaljregulering Kjønstadvegen 25 (sak PS 16/22)
Planen tilrettelegger for oppføring av boligbebyggelse, med minimum 14 boenheter og maksimum 19 boenheter. Boenhetene er fordelt på frittliggende ev. kjedet boenheter, og konsentrert småhusbebyggelse, leiligheter.

Kommunens vedtak om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra kunngjøringsdato 19.02.22. 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Levanger kommune innen 3 år fra kunngjøringsdato. 

 


 

 

PLANVEDTAK

Levanger kommunestyre har i møte den 20.10.2021 med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12, vedtatt følgende reguleringsplan:

Detaljregulering Bankkvartalet (sak PS 59/2021)

Planen tilrettelegger for fortetting og fornying av eiendommene Håkon den godes gate 31 og Kirkegata 50 i Levanger sentrum. Det gamle bankbygget i Håkon den Godes gate 31 foreslås rivd og erstattet med et nytt leilighetsbygg med 18 leiligheter og ca. 270m2 næringsareal i 1. etasje. Planen omfatter også en fortetting i Kirkegata 50 mellom «gamlebanken og Kirkegata 52 (Hattrem). Her foreslås det i alt 8 leiligheter og ca. 70m2 næring i 1. etasje.

Kommunens vedtak om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra kunngjøringsdato.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Levanger kommune innen 3 år fra kunngjøringsdato.PLANER TIL OFFENTLIG ETTERSYN

Plan- og utviklingsutvalget i Levanger har i møte den 24.11.2021 med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10, vedtatt at følgende arealplan sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn:

Detaljregulering Kjønstadvegen 21 (sak PS 53/21)

Planforslaget tilrettelegger for oppføring av boligbebyggelse, med minimum 14 boenheter og maksimum 19 boenheter. Boenhetene er fordelt på frittliggende ev. kjedet boenheter, og konsentrert småhusbebyggelse, leiligheter. Planforslaget fordrer at eksisterende uthus blir revet.

Detaljregulering Høttvollen hyttefelt (sak PS 54/21)

Planforslaget tilrettelegger for et nytt større hyttefelt på Ekne. Planområdet ligger ved Finnsvika og inneholder en regulering av ca 30 hyttetomter med tilhørende småbåtanlegg/flytebrygge.

Detaljregulering Bambergvegen 13 (sak 55/21)

Planforslaget tilrettelegger for fortetting med én enebolig, i tillegg til eksisterende enebolig på tomta. Nytt bygg planlegges med flatt tak og mulighet for et par utleieenheter i sokkeletasje. Det planlegges adkomst til nytt bygg fra Bambergvegen på nordsiden av tomta, adkomstvei sør på tomta forblir uendret.

Detaljregulering Nordsivegen 175 og 179 (sak 56/21)

Planforslaget tilrettelegger for ca 16 nye boliger på eiendommen Nordsivegen 175, og deler av eiendommen Nordsivegen 179. Planen inneholder regulering til boligformål med tilhørende vei, parkering, lek og uteoppholdsareal.

Planforslaget kan ses på kommunenes hjemmeside: www.levanger.kommune.no under Annonse/høring eller under fanen Politikk og riktig møtedato i PUU. Evt. kan saken leses på Servicekontoret på rådhuset, Håkon den Godes gate 30. Dersom saksdokumenter ønskes tilsendt kan kommunen kontaktes for dette. Eventuelle uttalelser til planforslagene sendes til Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, eller postmottak@levanger.kommune.no innen 14.01.2022.

 

 

 

 

PLANVEDTAK

VARSEL OM IGANGSETTING AV DETALJREGULERING AV OKKENHAUGVEGEN 37

Iht. PBL § 12-8 kunngjøres herved igangsetting av detaljregulering av Okkenhaugvegen 37, i Levanger kommune. Planområdet består av gbnr. 272/12, 40, 41 og 42, og er på 2,3 dekar. Plangrensen følger eiendomsgrensene. Planområdet er i kommunedelplan for Levanger sentrum avsatt til boligformål.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge området for oppføring av to nye bruksenheter. Området er i dag bebygd med tre boenheter, og er planlagt for en fjerde. Planforslaget skal legge til rette for at det kan bygges to nye enheter i tillegg. Totalt vil planområdet inneholde seks eneboliger av samme type, med to etasjer, flatt tak, og en moderne arkitektur.  

Plankonsulent har, i samarbeid med kommunen, konkludert med at planen ikke utløser krav om planprogram og konsekvensutredning, jf. pbl § 4-1 m/tilhørende forskrift om konsekvensutredning § 6. Planforslaget medfører ikke vesentlig virkning for miljø og samfunn, og utløser ikke krav om konsekvensutredning, jf. pbl § 4-2 m/tilhørende forskrift om konsekvensutredning §§ 8 og 10, samt KU-forskriftens vedlegg II. Vår oppdragsgiver er Din Bolig Eiendomsutvikling AS.

Etter at fristen for innspill er gått ut, vil det utarbeides et reguleringsplanforslag som sendes til Levanger kommune for saksbehandling. Deretter vil planen legges ut til offentlig ettersyn. Det blir da mulighet til å komme med sine synspunkter på planen før den skal behandles videre.

Evt. innspill til arbeidet må være innkommet innen 5. november og skal rettes til: Arkplan Arkitektkontor, firmapost@arkplan.no, Postboks 172, 7801 Namsos


 

 


Plan- og utviklingsutvalget i Levanger har i møte den 15.09.2021 med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10, vedtatt at følgende arealplan sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn:

 Detaljregulering Hynne pukkverk (sak PS 38/21)

Planforslaget tilrettelegger for utvidelse av eksisterende uttaksområde slik at drift sikres i ca. 20 år framover. 

 

Planforslaget kan ses på kommunenes hjemmeside: www.levanger.kommune.no under Annonse/høring eller under fanen Politikk og riktig møtedato i PUU. Evt. kan saken leses på Servicekontoret på rådhuset, Håkon den Godes gate 30. Dersom saksdokumenter ønskes tilsendt kan kommunen kontaktes for dette. Eventuelle uttalelser til planforslagene sendes til Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, eller postmottak@levanger.kommune.no innen 08.11.2021.

 


Levanger kommunestyre har i møte den 22.09.2021 med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12, vedtatt følgende reguleringsplaner:

Detaljregulering E6 Kvithammar - Åsen (sak PS 52/2021)

Planen tilrettelegger for ny E6 på strekningen fra kommunegrensa mot Stjørdal i sør til Vassmarka i Åsen i nord. Planen inneholder også ny næringsregulering i Vassmarka.

 

Detaljregulering Østre Jørstad - Ytterøy (sak PS 53/2021)

Planen tilrettelegger for eksisterende og fremtidig næringsbebyggelse i tilknytning til Ytterøykylling sitt anlegg på Ytterøy.

Kommunens vedtak om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra kunngjøringsdato 25.09.21.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Levanger kommune innen 3 år fra kunngjøringsdato.

 

 


 

 

OPPSTART DETALJREGULERING LØNVIKA HYTTEFELT

Iht. PBL § 12-8 kunngjøres herved oppstart med detaljregulering av Lønvika Hyttefelt i Levanger kommune.
Planområdet (deler av gnr. 343/344 bnr. 1) er avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel for Levanger.

 Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge de omtalte eiendommene for fradeling og salg av hytteeiendommer.
Området planlegges utviklet for hytter med inntil 2 etasjer, med moderne arkitektur og en helhetlig utforming. Det planlegges for romslige tomter i spredte felt på 3-6 enheter, med lokalisering og utforming med vekt på landskap, miljøverdier, ressursbruk og estetikk. Det er ikke konkludert med antall enheter, da landskap og
miljøverdier vil avdekke mulighetene for området. Det er imidlertid sannsynlig å kunne tenke seg en tetthet på 0.3-0.5 hyttetomter pr. da.

Langsmed strandsonen i nord-øst, kan det tenkes at man ser på muligheten for nøst og småbåthavn. Plankonsulent har, i samarbeid med kommunen, konkludert med at planen ikke utløser krav om planprogram og konsekvensutredning, jf. pbl § 4-1 m/tilhørende forskrift om konsekvensutredning § 6. Planforslaget medfører ikke vesentlig virkning for miljø og samfunn, og utløser ikke krav om konsekvensutredning, jf. pbl § 4-2 m/tilhørende forskrift om konsekvensutredning §§ 8 og 10, samt KU-forskriftens vedlegg II. Vår oppdragsgiver er Tor IvarBarstad.

Evt. innspill til arbeidet må være innkommet innen 30. september og skal rettes til:

Arkplan Arkitektkontor
firmapost@arkplan.no
Postboks 172, 7801 Namsos

Lønnvika hyttefelt

 


 

Plan- og utviklingsutvalget i Levanger har i møte den 15.09.2021 med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10, vedtatt at følgende arealplan sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn:

 Detaljregulering Hynne pukkverk (sak PS 38/21)

Planforslaget tilrettelegger for utvidelse av eksisterende uttaksområde slik at drift sikres i ca. 20 år framover. 

 

Planforslaget kan ses på kommunenes hjemmeside: www.levanger.kommune.no under Annonse/høring eller under fanen Politikk og riktig møtedato i PUU. Evt. kan saken leses på Servicekontoret på rådhuset, Håkon den Godes gate 30. Dersom saksdokumenter ønskes tilsendt kan kommunen kontaktes for dette. Eventuelle uttalelser til planforslagene sendes til Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, eller postmottak@levanger.kommune.no innen 08.11.2021.

 

PLANVEDTAK

Levanger kommunestyre har i møte den 22.09.2021 med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12, vedtatt følgende reguleringsplaner:

Detaljregulering E6 Kvithammar - Åsen (sak PS 52/2021)

Planen tilrettelegger for ny E6 på strekningen fra kommunegrensa mot Stjørdal i sør til Vassmarka i Åsen i nord. Planen inneholder også ny næringsregulering i Vassmarka.

 

Detaljregulering Østre Jørstad - Ytterøy (sak PS 53/2021)

Planen tilrettelegger for eksisterende og fremtidig næringsbebyggelse i tilknytning til Ytterøykylling sitt anlegg på Ytterøy.

Kommunens vedtak om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra kunngjøringsdato 25.09.21.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Levanger kommune innen 3 år fra kunngjøringsdato.

 

 


 

OPPSTART DETALJREGULERING LØNVIKA HYTTEFELT

Iht. PBL § 12-8 kunngjøres herved oppstart med detaljregulering av Lønvika Hyttefelt i Levanger kommune.
Planområdet (deler av gnr. 343/344 bnr. 1) er avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel for Levanger.

 Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge de omtalte eiendommene for fradeling og salg av hytteeiendommer.
Området planlegges utviklet for hytter med inntil 2 etasjer, med moderne arkitektur og en helhetlig utforming. Det planlegges for romslige tomter i spredte felt på 3-6 enheter, med lokalisering og utforming med vekt på landskap, miljøverdier, ressursbruk og estetikk. Det er ikke konkludert med antall enheter, da landskap og
miljøverdier vil avdekke mulighetene for området. Det er imidlertid sannsynlig å kunne tenke seg en tetthet på 0.3-0.5 hyttetomter pr. da.

Langsmed strandsonen i nord-øst, kan det tenkes at man ser på muligheten for nøst og småbåthavn. Plankonsulent har, i samarbeid med kommunen, konkludert med at planen ikke utløser krav om planprogram og konsekvensutredning, jf. pbl § 4-1 m/tilhørende forskrift om konsekvensutredning § 6. Planforslaget medfører ikke vesentlig virkning for miljø og samfunn, og utløser ikke krav om konsekvensutredning, jf. pbl § 4-2 m/tilhørende forskrift om konsekvensutredning §§ 8 og 10, samt KU-forskriftens vedlegg II. Vår oppdragsgiver er Tor IvarBarstad.

Evt. innspill til arbeidet må være innkommet innen 30. september og skal rettes til:

Arkplan Arkitektkontor
firmapost@arkplan.no
Postboks 172, 7801 Namsos

Lønnvika hyttefelt

 


Varsel om regulering for «Detaljregulering Nordsivegen 175 og 179» i Levanger kommune.

I samsvar med lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart avreguleringsarbeid for «Detaljregulering Nordsivegen 175 og 179»» i Levanger. Forslagsstillere er Morten Innhaug ogNordsivegen 175 AS.Planområdet ligger på østsiden av Nesset i Levanger kommune.

Planområdet omfatter eiendommene med gnr. 6og bnr. 9, 20 og 37. Planområdet er ca. 5,5 daa. og grenser til Nordsivegen og eiendommene med gnr. 6, bnr. 26 isør og gnr. 6, bnr.57 i vest. (Kjønstadmarka fase 4)

Formålet med reguleringen er å regulere planområdet til boligformål med tilhørende vei, parkering, uteboder, lek oguteoppholdsareal. Det er ikke avklart boligtype eller byggehøyder.

Området planlegges med en eller to adkomstveier fra Nordsivegen. Det er ingen gjeldende reguleringsplan forområdet i dag. I kommuneplanen for Levanger sentrum er området avsatt til boligformål og LNRF-områdel.Planarbeidet vil avklare nærmere om tomteutnyttelse, bebyggelsesform, uteoppholdsarealer, infrastruktur mv.

Levanger kommune har vurdert at det ikke er behov for konsekvensutredning og utbyggingsavtale.

Innspill og spørsmål til planarbeidet kan rettes til Arcon Prosjekt A/S v. Gyda Løken, Neptunveien 6, 7652 Verdal,tlf.981 11 291 eller per e-post til gyda@arcon.no  innen 12.08.2021.

 


 

 

PLANVEDTAK
Levanger kommunestyre har i møte den 23.06.2021 med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12, vedtatt følgende reguleringsplan:

Detaljregulering for Levanger brannstasjon (sak PS 46/2021) - saksframlegg – vedlegg - vedtak
Planforslaget tilrettelegger for ny brannstasjon på Moan i sambruk med kommunal enhet Drift og anlegg.

 Kommunens vedtak om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra kunngjøringsdato 26.06.21.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Levanger kommune innen 3 år fra kunngjøringsdato. 

REGULERINGSPLAN TIL OFFENTLIG ETTERSYN

Plan- og utviklingsutvalget i Levanger har i møte den 12.05.2021 med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10, vedtatt at følgende arealplaner sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn:


Detaljregulering E6 Kvithammar - Åsen (sak PS 21/2021) - 
saksframlegg - vedlegg vedtak

Planforslaget tilrettelegger for ny E6 på strekningen fra kommunegrensa mot Stjørdal i sør til Vassmarka i Åsen i nord. Planforslaget omfatter ny firefelts veg med 4 tuneller og tilhørende kryssløsninger og deponiområder. Planforslaget inneholder også næringsregulering i Vassmarka. Detaljer om prosjektet kan sees på Nye veier sine prosjektsider, som dere finner via: Nyeveier.no

 

Detaljregulering Østre Jørstad - Ytterøy (sak PS 22/2021) - saksframlegg vedlegg vedtak

Planforslaget tilrettelegger for eksisterende og fremtidig næringsbebyggelse i tilknytning til Ytterøykylling på Ytterøy.

 

Detaljregulering Massedeponi Åsen (sak PS 23/2021) - saksframlegg vedlegg vedtak

Planforslaget tilrettelegger for et massemottak i Raudalen, en parallelldal av Vuddudalen i Åsen.

Planforslagene og saksdokumenter fins tilgjengelig på kommunens hjemmeside under «Annonse/høring» eller under fanen Politikk og riktig møtedato i PUU. Planforslaget kan også leses digitalt på Servicetorget på rådhuset. Eventuelle uttalelser til sakene skal sendes til: postmottak@levanger.kommune.no, eller Levanger kommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 30. juni 2021.

 

PLANVEDTAK

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-13 godkjente Kommunal- og moderniseringsdepartementet reguleringsplanen for Finnåsen hytteområde med følgende endringer:

 • Det tillates maksimalt 20 fritidsboliger innenfor planområdet.
 • Tomtene 21- 40, og adkomstvegen til disse, endres til Naturområde (SOSI-kode 3020), eller tas ut av planen.
 • De to nye parkeringsplassene øst i planforslaget endres til Naturområde (3020), eller tas ut av planen.

Departementets vedtak kan ikke påklages

 

 


 

 

OFFENTLIG ETTERSYN AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL OG KOMMUNEDELPLANER FOR SKOGN SENTRUM OG ÅSEN SENTRUM.

Plan- og utviklingsutvalget i Levanger har i møte den 21.04.2021, sak PS 17/2021, vedtatt at overnevnte planforslag sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker i henhold til plan- og bygningslovens § 11-14.

Planforslagene består av arealkart med tilhørende bestemmelser og retningslinjer, planbeskrivelse og utredninger. Levanger sentrum dekkes av egen kommunedelplan og inngår ikke i dette planarbeidet. Planarbeidet tar utgangspunkt i FNs bærekraftmål og omfatter regulering av nye arealer til bl.a. sentrums-, bolig-, næring- og fritidsformål for å møte ønsket befolkningsvekst. Forslagene omfatter også erstatning av eldre reguleringsplaner som kommunen ønsker å oppheve. Det legges til rette for høyere arealutnytting i områder for bebyggelse og bedre ivaretaking av grønnstruktur og friområder gjennom å tydelig merke dem i planen.

Kommunen ønsker alle innspill fra innbyggerne velkomne. Vi ber også mer spesifikt om at grunneiere og andre som har konkrete innspill til følgende tema melder inn dette i løpet av høringsperioden:

 • Arealer som kan være egnet for plasskrevende næring/industri.
 • Arealer som kan være egnet til fremtidig boligområde med god tilgjengelighet til skole og butikk.
 • Lokale kulturminner og kulturmiljø som bør bevares (f.eks. bygninger, gamle ferdselsårer, forsvars- og krigsminner, samiske kulturminner, kulturlandskap mm.).

 

Plandokumenter til saken, oppdatert etter 1. gangs politisk behandling 21.04.21:

 • Planbeskrivelse med vedlegg - PDF
 • Planbestemmelser - PDF
 • Kommunedelplan Åsen, bestemmelser - PDF
 • Kommunedelplan, Skogn, bestemmelser - PDF
 • Konsekvensutredning kommuneplanrevisjoner 2021-2040 - PDF
 • Kartlagte sjøarealer Levanger nord - PDF
 • Kartlagte sjøarealer Levanger sør - PDF
 • Utredning: Konsekvenser av oppdatert planstatus for gamle hyttefelt i og ved strandsonen i Levanger kommune, datert 15.03.21 - PDF
 • Plankart arealdel etter 1 gangs behandling - PDF
 • Plankart Åsen etter 1. gangs behandling - PDF
 • Plankart Skogn etter 1 gangs behandling - PDF

 

Planforslaget kan leses digitalt på Servicetorget på rådhuset. Eventuelle uttalelser til sakene skal sendes til: postmottak@levanger.kommune.no, eller Levanger kommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 11. juni 2021.

 

REGULERINGSPLAN TIL OFFENTLIG ETTERSYN

Plan- og utviklingsutvalget i Levanger har i møte den 21.04.2021 med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10, vedtatt at følgende arealplan sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn:

 

Detaljregulering Fridheim (sak PS 18/2021)

Planforslaget tilrettelegger for nytt boligområde med tilhørende adkomst, parkering, teknisk infrastruktur og grøntområder ved Kjønstadmarka på Nesset. Planområdet omfatter eiendommen gnr/bnr 7/5, Skrivarbergvegen 5, samt deler av eiendommene 7/89 og 6/57. Det planlegges ca. 35 boenheter

Planforslagene og saksdokumenter fins tilgjengelig på kommunens hjemmeside under «Annonse/høring» eller under fanen Politikk og riktig møtedato i PUU. Planforslaget kan også leses digitalt på Servicetorget på rådhuset. Eventuelle uttalelser til sakene skal sendes til: postmottak@levanger.kommune.no, eller Levanger kommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 11. juni 2021.

 

PLANVEDTAK

Levanger kommunestyre har i møte den 24.03.2021 med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12, vedtatt følgende reguleringsplaner:

Detaljregulering Gottås 2 (PS 13/2021)

Planen er en revidering av deler av Gottås-feltet på Ronglan. Planen tilrettelegger for større boligtomter, bedre veitraseer og færre små friområder.

Detaljregulering Åsvegen 26 (sak PS 53/20)

Planen tilrettelegger for konsentrert boligbebyggelse på eiendommen gnr 32 bnr 5, Åsvegen 26 på Skogn.

Detaljregulering garasjer i Jernbanegata (sak PS 54/20)

Planen tilrettelegger for parkering og garasjer på nordre del av eiendommen 315/190 helt nord i Jernbanegata i Levanger sentrum. På området er det i dag en offentlig parkeringsplass.

Kommunens vedtak om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra kunngjøringsdato 24.04.2021.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Levanger kommune innen 3 år fra kunngjøringsdato.

 


 

 

 


 

 

VARSEL OM REGULERINGSARBEID – GAMLE NESHEIM SKOLE

På vegne av Levanger kommune varsles oppstart av detaljregulering av gamle Nesheim skole.

Området er uregulert og angitt som fremtidig boligområde (B8) i Kommunedelplan for Levanger sentrum 2017-2020

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for videreutvikling av einedommen samtidig som bevaringshensyn blir ivaretatt. I tillegg til boligformål er det også aktuelt å tilrettelegge for offentlig og privat tjenesteyting.

Kommunen har avgjort at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning.

  

Innspill til planarbeidet kan sendes innen 8. april 2021 til:
Lusparken Arkitekter AS v/ Arild Meen Halsøy, Brattørgata 5, 7010 Trondheim eller firmapost@lusparken.no

- Foreløpig planbeskrivelse - PDF
- Referat fra oppstartsmøte - PDF

 


 

KOMMUNEDELPLANENS SAMFUNNSDEL 2021-2030 (for-sak 22/21)

I medhold av plan- og bygningslovens §11-14 sendes Kommuneplanens samfunnsdel for Levanger kommune 2021-2030, datert 23. februar 2021, på høring.

Kommunedelplanens samfunnsdel 2021-2030 - PDF

Planen legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker med høringsfrist 20. april 2021.
Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes til Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, eller postmottak@levanger.kommune.no  innen 20.04.21

 


Plan- og utviklingsutvalget i Levanger har i møte den 10.02.2021 med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10, vedtatt at følgende arealplan sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn: 

Detaljregulering Levanger brannstasjon Moan (sak PS 3/21) - Protokoll som PDF -  Video del 2 (behandling av ordinære saker)

Her finner du Sakspapir og  Planbeskrivelsen med vedlegg

Planforslaget tilrettelegger for ny brannstasjon for Innherred Brann og Redning (IHBR) i sambruk med kommunal enhet Drift og anlegg. I tillegg vil det legges til rette for annen privat eller offentlig virksomhet nord i planområdet etter at eksisterende brannstasjon er revet.

Planforslaget kan ses på kommunenes hjemmeside: www.levanger.kommune.no under Annonse/høring eller under fanen Politikk og riktig møtedato i PUU. Evt. kan saken leses på Servicekontoret på rådhuset, Håkon den Godes gate 30. Dersom saksdokumenter ønskes tilsendt kan kommunen kontaktes for dette. Eventuelle uttalelser til planforslagene sendes til Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, eller postmottak@levanger.kommune.no  innen 15.04.2021.

PLANVEDTAK

Levanger kommunestyre har i møte den 17.02.2021 med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12, vedtatt følgende reguleringsplan:

Detaljregulering Sjøgata brygge (PS 6/21)

Detaljreguleringen omfatter eiendommen gnr. 315 bnr. 118 og 332 i Levanger sentrum. Planen tilrettelegger for etablering av ny boligbebyggelse med tilhørende parkeringsanlegg. Planen sikrer også den historiske allmenningen opp mot Sjøgata som offentlig park/uteoppholdsareal.

Kommunens vedtak om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra kunngjøringsdato 20.02.21.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Levanger kommune innen 3 år fra kunngjøringsdato.

 


Statens vegvesen varsler med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-12, oppstart av arbeid med sluttføring av kommunedelplan og konsekvensutredning for E6 fra Åsen nord gjennom Levanger kommune til kommunegrensen til Verdal. Samtidig varsles det med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13 om høring og offentlig ettersyn av planprogram. Planprogrammet er også lagt ut på prosjektets nettside: www.vegvesen.no/Europaveg/e6innherred

Formålet med planarbeidet er finne optimal framtidig sammenhengende trasé for ny E6 som vil knytte Trondheim og Steinkjer, og områdene mellom, sammen til en mer integrert bo- og arbeidsmarkedsregion. Samtidig vil planen se nærmere på lokalvegsystemet, gang- og sykkelveger på strekningen, og vise hvilke virkninger ny veg vil ha på samfunn og miljø. Planprogrammet beskriver aktuelle alternativer og konsekvenser som skal utredes i det videre planarbeidet – disse baserer seg på foregående utredninger, men alternativ øst skal gjennomgås og utredes på nytt. Siden forrige runde er målene for prosjektet revidert, og disse skal legges til grunn for vurdering og sammenligning av alternativer.
Planprogram i PDF

Plangrenser E6-Åsen-Mære-Levanger      Planprogram E6-Åsen-Mære-Levanger

Uttalelser til planprogrammet eller innspill til planarbeidet, sendes innen fredag 10. mars 2021 til: firmapost@vegvesen.no  eller med post til:
Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 LILLEHAMMER

Statens vegvesen inviterer til digitalt folkemøte om planleggingen av vegstrekningen onsdag 10. februar kl. 18:00. På grunn av korona-situasjonen holdes folkemøtet på nett, og mer informasjon om møtet og link til dette vil legges ut på prosjektets hjemmeside og på Levanger kommunes hjemmeside i god tid før møtet. Vi ønsker alle velkommen til å være med på dette møtet.

Eventuelle spørsmål kan rettes til prosjektleder Torstein Ryeng, E-postadresse: torstein.ryeng@vegvesen.no

 

 

Kunngjøring om igangsatt planarbeid -reguleringsplan - Østre Jørstad Ytterøy (gnr. 362 bnr. 1-6-7)

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for området Østre Jørstad på Ytterøy i Levanger kommune.

Forslagsstiller er Ytterøykylling AS, Promidt AS er utførende konsulent.
Kunngjøring - PDF - Planinitiativ, datert 14.01.21 - PDF

Planområde Østre Jørstad Ytterøy 

Spørsmål, kommentarer og innspill til planarbeidene rettes til:
Promidt AS
v/Helge H. Skjærpe
Moafjæra 10, 7606 Levanger
Tlf. 907 98 755, eller e-post: post@promidt.no

Frist for eventuelle innspill er satt til 20.02.21.

 


 

Høring - revidering av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Norske Skog AS

Høringsbrev datert 03.12.20 - PDF

BAT-konklusjoner for treforedlingsindustrien - pålegg om å gi opplysninger - svar fra Norske Skog Skogn AS, datert 25.04.16 - PDF
BAT-konklusjoner for treforedlingsindustrien - pålegg om å gi opplysninger - svar fra Norske Skog Skogn AS, datert 25.04.16 - PDF
Grunnvannstrømmer - PDF

Høringsfrist .01.02.21. Eventuell uttalelse sendes til: post@miljodir.no - eventuelt: Postboks 5672, Torgarden, 7585 Trondheim 


 Varsel om planoppstart og høring av planprogram - E6 Åsen nord – Mære, Levanger kommune

Høring - revidering av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Norske Skog AS

Høringsbrev datert 03.12.20 - PDF

BAT-konklusjoner for treforedlingsindustrien - pålegg om å gi opplysninger - svar fra Norske Skog Skogn AS, datert 25.04.16 - PDF
BAT-konklusjoner for treforedlingsindustrien - pålegg om å gi opplysninger - svar fra Norske Skog Skogn AS, datert 25.04.16 - PDF
Grunnvannstrømmer - PDF

Høringsfrist .01.02.21. Eventuell uttalelse sendes til: post@miljodir.no - eventuelt: Postboks 5672, Torgarden, 7585 Trondheim

 


PLANER TIL OFFENTLIG ETTERSYN

Plan- og utviklingsutvalget i Levanger har i møte den 9.12.2020 med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10, vedtatt at følgende arealplaner sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn:

Detaljregulering Åsvegen 26 (sak PS 53/20)

Planforslaget tilrettelegger for konsentrert boligbebyggelse på eiendommen gnr 32 bnr 5, Åsvegen 26 på Skogn.


Detaljregulering garasjer i Jernbanegata (sak PS 54/20)

Planforslaget tilrettelegger for parkering og garasjer på nordre del av eiendommen 315/190 helt nord i Jernbanegata i Levanger sentrum. På området er det i dag en offentlig parkeringsplass.

Planforslagene kan ses på kommunenes hjemmeside: www.levanger.kommune.no under Annonse/høring eller under fanen Politikk og riktig møtedato i PUU. Evt. kan saken leses på Servicekontoret på rådhuset, Håkon den Godes gate 30. Dersom saksdokumenter ønskes tilsendt kan kommunen kontaktes for dette. Eventuelle uttalelser til planforslagene sendes til Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, eller postmottak@levanger.kommune.no innen 8.2.2021.


PLANVEDTAK

Plan- og utviklingsutvalget i Levanger har i møte den 9.12.2020 med hjemmel i plan- og bygningslovens §11-17, vedtatt følgende mindre endring av kommunedelplan for Levanger sentrum.

Mindre revisjon av estetikkbestemmelsene i kommunedelplan for Levanger sentrum (sak PS 55/20)

Endringen gjelder tillatt takform i eksisterende boligområder. Endringer i kommunedelplan kan ikke påklages.

 

Levanger kommunestyre har i møte den 16.12.2020 med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12, vedtatt følgende reguleringsplaner:

Detaljregulering for rundkjøring ved Mo gård (sak PS 103/20)

Reguleringsplanen tilrettelegger for etablering av trearmet rundkjøring som erstatning for dagens kryss i Kirkegata ved Mo gård. Tiltaket omfatter også stenging av vei fra Moafjæra ut på fylkesveien ved brannstasjonen, samt etablering av gang- og sykkelveier, parkering i to plan og bussholdeplasser ved Levanger VGS.

Kommunens vedtak om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra kunngjøringsdato 19.12.2020.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Levanger kommune innen 3 år fra kunngjøringsdato.


 

Forslag til nye kommunele retningslinjer for behandlingav motorferdselssaker i Levanger

Høringsfrist på det nye forslaget settes til 15.11.20. Eventuell uttalelse sendes til: postmottak@levanger.kommune.no

   I ht. plan- og bygningsloevens § 12-8 varsles med dette oppstart av detaljregulering for

  Levanger brygge 2, eiendom 315/107, samt deler av 315/4, 315/109, 315/104, 315/112 og 315/375

 


Hensikten med planarbeidet er å regulere tomten til bolig- og forretningsformål. Det planlegges for karre-bebyggelse i inntil 5 etasjer me forretning i deler av 1. etasje.
Maksimal 9500 m2 BRA, og ca. 60 boenheter.

Levangerbrygge2


Planen reguleres i tråd med overordnede plan: "Områdeplan for Levanger havn". Planen faller ikke under krav om konsekvensutredning.
Tiltakshaver: Levanger Brygge Utbygging AS v/Ole Jermstad. Plankonsulent: Per Knudsen Arkitektkontor AS

 • Varslingsbrev datert 21.09.20 - PDF
 • Kart - PDF
 • Illustrasjoner - PDF

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. Opplysninger om planarbeidet vises på: www.pka.no Innspill til planarbeidet sendes til: Per Knudsen Arkitektkontor AS, Brattørgata 5, 7010 Trondheim, eller sfc@pka.no

innen 26. oktober 2020I henhold til PBL §12-8, kunngjøres herved at reguleringsplanarbeid er igangsatt for Skrivarbergvegen 5, Fagerheim ved Kjønstadmarka. Varslet gjeler gnr./bnr. 7/5, 7/89, 6/120, samt deler av tilknyttede tomter. 


Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse. Området er avsatt til boligformål i overordnede planer i Kommunedelplan Levanger sentrum 2018-2030. Det foreslås følgende formål: bolig, felles grøntareal, felles lekeareal, renovasjon, fortau og veg.

Innspill eller spørsmål sendes innen 28. september 2020 til: Agraff Arkitektur AS v/Silje Høyem Amundsen, Mellomila 56, 7018 Trondheim - e-post: silje@agraff.no
- tlf. 95 99 98 17

Skrivarbergvegen 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Høring av søknad om endring av tillatelse - Retura IR AS - Fiborgtangen
Retura IR AS driver mottak og behandling av avfall, hovedsakelig trevirke, på Fiborgtangen (gnr. 34, bnr. 250).

Gjeldende tillatelse er fra 2012. Virksomheten har tillatelse til mottak av mange fraksjoner ordinært avfall, men vi i fremtiden hovedsakelig håndtere trevirke.

 

I en tillatelse settes det vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet grenseverdi til støy, kontroll på utslipp til vann, tiltak mot flygeavfall, kompetanse om farlig avfall, og lignende.

Søknaden/opplysningene (tilgjengelig i menyen til høyre) redegjør for driften av anlegget, og hvordan virksomheten vurderer belastningen på ytre miljø. Gjeldende tillatelse kan du se på www.norskeutslipp.no

 

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 30.8.2020.

 

Dokumenter tilhørende saken: 

 

I henhold til Plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres oppstart av planarbeid for Gjemble søndre, innenfor eiendom gnr. 3/7 på Nesset.
Det varsles samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale ihht. pbl.§ 17-4. Formålet med planen er å legge til rette for nye boliger i tråd med boligformålet i kommunedelplan for Levanger sentrum.

 


  Planområde-Gjemble søndre
Forslagsstiller er Kjølen og Nydal Utbygging AS. Planen utarbeides som detaljregulering. Planarbeider vurdert å ikke komme inn under krav om konsekvensutredning jfr. pbl.§4-2. Mer informasjon knyttet til planarbeidet er lagt ut på www.norconsult.no
Berørte naboer vil få varsel direkte med brev. Eventuelle innspill sendes: Norconsult AS v/Marthe Sesseng tlf. 93650135/e-post: mamse@norconsult.no 
Frist for innspill til planarbeidet er 27. august 2020HØRING - LOKAL FORSKRIFT OM ÅPEN BRENNING OG BRENNING AV AVFALL


Formannskapet behandlet i møte 10.06.20, sak


PS 77/2020 – Lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall.

Det ble fattet følgende vedtak:
Lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i Levanger kommune legges ut til offentlig ettersyn fram til 15. august 2020.

Lokal forskrift – PDF

Eventuell høringsuttalelse sendes til postmottak@levanger.kommune.no  innen 15. august 2020.


Varsel om oppstart av planarbeid for Sunndalen, gnr. 230 bnr. 1 i Åsenfjorden, Levanger


I henhold til Plan.- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved oppstart av planarbeid for Sunndalen, gnr. 230/1 i Åsenfjorden

-  Brev datert 16.06.20 - varsel om oppstart av planarbeid


Forslagsstiller er Orica Norway AS. Norconsulent AS er plankonsulent. Planen utarbeides som detaljregulering.

Informasjon knyttet til planarbeidet, planinitiativ og referat fra oppstartsmøtet 27.04.20 er lagt ut på Norconsults hjemmeside: www.norconsult.no og på kommunens side: www.levanger.kommune.no


For evt. innspill til ytterligere opplysninger om reguleringsplanen kontaktes: Norconsult AS, Kongensgt. 27, 7713 Steinkjer v/arealplanlegger Marthe Mollan Sesseng, tlf. 93 65 01 35, e-post: marthe.mollan.sesseng@norconsult.com

 

Fris for innspill til planarbeidet er 20. august 2020


Produksjonskjøkken i Levanger kommune - fremtidig struktur

Formannskapet, sak. 64/20 - saksutredning - vedtak

Høringsdokument - PDF

 

Høringsuttalelse sendes: postmottak@levanger.kommune.no  eller Levanger kommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen den 24.08.20


Temaplan vannforsyning - høring

Plan- og utviklingsutvalget, sak 11/20 - saksutredning - vedtak

Høringsdokument - PDF

Høringsuttalelse sendes: postmottak@levanger.kommune.no, eller Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, innen den 30.06.20


Temaplan avløp og vannmiljø - høring

Plan- og utvklingsutvalget, sak 12/20 - saksutredning - vedtak

Høringsdokument - PDF

Høringsuttalelse sendes: postmottak@levanger.kommune.no, eller Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, innen den 30.06.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Varsel om oppstart av planarbeid for Gottås 2, Levanger kommune.

Brev varsel om oppstart - PDF
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av planarbeid for Gottås 2, innenfor eiendom gnr. 73/19 på Ronglan i Levanger kommune. 

Forslagsstiller er Levanger kommune. Planen utarbeides som detaljregulering. Planarbeidet er vurdert å ikke komme inn under krav om konsekvensutredning jfr. pbl § 4-2.
Formålet med endring av deler av gjeldende reguleringsplan fra 1985, er å tilrettelegge for større og mer attraktive boligtomter. Mer informasjon knyttet til planarbeidet er lagt ut på Levanger kommunes hjemmeside. Berørte naboer vil få varsel direkte med brev.

Evt. innspill sendes: Norconsult AS v/ Marthe Sesseng tlf. 93650135 / e-post: mamse@norconsult.no - innen 15. mai 2020

 
Planområde Gottås 2

 


 

   Oppstart av planarbeid og offentlig etterysn av forslag til planprogram  - detaljregulering for Jørstadsjø boligområde, Ytterøy

Forslag til planprogram i PDF

Planområde - Jørstadsjøen  Planområde - Jørstadsjøen2
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 12-8 og 12-9 kunngjøres det herved oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for detaljregulering Jørstadsjø boligområde i Levanger kommune. 

Forslagsstiller for reguleringsplanen er Jon Arne Sand. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for en fortetting av området. Det legges opp til boligbebyggelse i form av klynge- bebyggelse i nærhet til etablert spredt boligbebyggelse. Det skal planlegges for inntil 14 nye boliger, fordelt på fritt- liggende eneboligbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse over to etasjer. Mer informasjon kan ses i planprogram.

 

Planforslaget samsvarer ikke med Kommuneplanens arealdel for Levanger, da området er avsatt til LNFR-området (sone SB 12), med tillatelse til spredt boligutbygging og med hjemmel for 13 nye boliger i planperioden. Planforslaget blir omfattet av KU-forskriftens § 6 med vedlegg I som utløser krav om konsekvensutredning og planprogram, jf. pbl §§ 4-1 og 4-2. 

Innspill og synspunkter som har betydning til planarbeidet må sendes innen 18. mai 2020 til:

Arkplan AS, Pb. 172, 7801 Namsos eller anders@arkplan.no

  


 

 I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 kunngjøres herved oppstart med detaljregulering for «Kårstua Barnehage» gid. 26/23 i Lvanger kommune. Planområdet er regulert til LNFR, med tillatelse til spredt boligbebyggelse, sone SB08 i Kommuneplanenes arealdel for Levanger. Det varsles samtidig om felles behandling av plan- og byggesak, jf. pbl § 1-7.

 

 

Klikk for større grafikk

 

Forslagsstiller for reguleringsplanen er Kjølen & Nydal Bygg AS. Hovedintensjonen med planarbeidet er å tilrettelegge for parkeringsplass for å bedre trafikksikkerheten i området, samt at arealene tilknyttet barnehagen blir regulert til formålet, på gid. 26/1 og 26/4. Barnehagetomta vil bli regulert til blandet formål, slik at bygningen igjen kan tas i bruk til bolig, ved en evt. avvikling av barnehagedriften.

Planen utarbeides som detaljreguleringsplan som ikke samsvarer med overordnet plan, som viser at området er avsatt til LNFR.

Deltaljregulering Kårstua barnehage

Planforslaget utløser ikke krav om planprogram og konsekvensutredning, jf. pbl §§ 4-1 og 4-2 m/tilhørende forskrift om konsekvensutredning.

Innspill og synspunkter som har betydning til planarbeidet og må sendes skriftlig innen 6. april 2020 til: 
Arkplan AS, pb.172, 7801 Namsos eller anders@arkplan.no. 

 

 Til toppen av siden 

 

Oppstart planarbeide Bambergvegen 13

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 kunngjøres herved oppstart med regulering for «Barnbergvegen 13» på gid. 2/93.

 

Klikk for større kart

Planområdet er regulert til bolig i Kommunedelplan for Levanger sentrum. Det varsles samtidig om felles behandling av plan­- og byggesak, jfr. pbl § 1-7.
Forslagsstiller for reguleringsplanen er Rostu Bolig AS.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge området for enebolig med sokkel og konsentrert småhusbebyggelse i form av flermannsbolig/rekkehus med tre boenheter. Det planlegges for fire boenheter, med parkering på terreng og i garasje/carport.
Planen utarbeides som detaljreguleringsplan som samsvarer med overordnet plan, som viser at området er avsatt til bolig.

Referat fra oppstartsmøte 03.02.20 PDF

Planforslaget utløser ikke krav om planprogram og konsekvensutredning, jf. pbl §§ 4-1 og 4-2 m/tilhørende forskrift om konsekvensutredning.

Informasjonsmøte rundt prosjektet vil kunne bli avholdt dersom interessenter melder seg til Arkplan Arkitektkontor.

Innspill og synspunkter som har betydning til planarbeidet og må sendes skriftlig innen 30.03.2020 til: Arkplan AS, pb.172, 7801 Namsos, eller anders@arkplan.no.

 

 Til toppen av siden 

 


 

   PDF - innspillsfrist: 12. mars 2020 

Send DITT innspill: postmottak@levanger.kommune.no 

 Til toppen av siden 

 

Ytterøy brannstasjon - oppstart regulering 

 Planområdet er på ca 5,7daa og omfatter G/bnr: 354/8/13, 354/12, 354/14/6, 354/15 og 354/21.

Klikk for større kart

Området er uregulert og angitt som LNFR, spredt boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for ny Ytterøy brannstasjon på eiendommen g/bnr 354/8/13, og videreføring av kombinasjonen bolig og næring på tilgrensende eiendommer.

Området ligger med grense mot Ytterøy barne- og ungdomsskole / barnehage i nordvest, fylkesveien mot sørøst og jordbrukseiendom mot sydvest. Området ligger i det man betegner som sentrum på øya, med skole, barnehage (forsamlingshus) og butikk/ cafe like i nærheten.

Kommunen har avgjort at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Innspill til planarbeidet sendes innen 2. mars 2020 til:

Lusparken arkitekter AS v/ Magnus Aursand, Brattørgata 5, 7010 Trondheim, firmapost@lusparken.no

 

 Til toppen av siden 

 


 

Bli avlaster/ besøksfamilie !

Levanger kommune trenger flere avlastere/besøksfamilier for barn og unge med ulike funksjonsvansker.
Oppgaven vil være å ha besøk av barnet, den unge noen døgn pr. mnd.
Det er viktig at hele familien(hvis den består av flere) mener de har tid og lyst til dette.
Du /dere må være åpen på et godt samarbeid med aktuelle pårørende og veileder fra helse og omsorgstjenesten.
Godtgjøring gis etter avtalt satser.

Søknadskjema PDF- word Om tjenesten
For evt. mer info ta kontakt med :  Liv J. Øwre tlf. 74 05 22 00
 Til toppen av siden 


klikk for nærmere informasjon

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på et barn som for en periode ikke kan bo hos foreldrene sine.
Noen ganger er det foreldrene som i samarbeid med barneverntjenesten bestemmer at et barn skal bo i fosterhjem. Andre ganger er det Fylkesnemnda for barnevernsaker som avgjør dette etter forslag fra barnevernet - www.fosterhjem.no
 Til toppen av siden 


Frivillighetssentralen - Levanger
Har du:

 • tanke om å bidra i det frivillige arbeidet i Levanger, men vet ikke helt med hva?
 • lyst til å lage ditt eget skinnbelte eller lære å spleise tau?
 • behov for et middels stort lokale med god tilgjengelighet til et møte eller selskap?


Ta kontakt med Levanger frivillligsentral mellom kl 11 og 15 (alle dager i uka).

 Til toppen av siden

 


 Temaplan "Velferdsteknologi" PDF - innspillsfrist: 12. mars 2020


Retningslinjer/Forskrift motorferdselsaker

 

Høringsfrist: 24. februar 2020 (OBS! 2 høringer)


Politivedtekter Levanger kommune - høring

Formannskapet 15.01.20, sak 8/20 - saksutredning - vedtak

Høringsdokument PDF

Høringsuttalelse sendes: postmottak@levanger.kommune.no, eller Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, innen den 12.03.20


Renovasjons- og slamforskrift - høring
 

Forskriftene gjelder for alle Innherred Renovasjon IKS sine eierkommuner (Inderøy, Verdal, Levanger, Frosta, Meråker, Stjørdal, Tydal, Selbu og Malvik). Frist for innspill: 20. februar 2020.

Utdeling av disponible rentemidler fra Einar Borgsøs stiftelse for 2019

Stiftelsens formål er å støtte bestående arbeidsplasser og bosetting, samt etablere nye innen jordbruk, håndverk, småindustri m.v. utenfor regulert område i Levanger kommune, fortrinnsvis tidligere Frol kommune.

Stiftelsen skal også kunne gi støtte til ungdom som vil skaffe seg arbeidsplass og bosette seg i kommunen.

Søknad sendes: postmottak@levanger.kommune.no, eller Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, innen den 03.02.2020.


Navneforslag - Barne- og avlastningsboligen - Frol

- frist: 01.09.19


Forslag til forvaltningsplan for kortnebbgås og grågås i Levanger kommune 2019-2022

Viltnemda i Levanger kommune vedtok 28.2.2019 (sak PS 4/19) at "Forslag til forvaltningsplan for kortnebbgås og grågås i Levanger kommune for 2019-2022" legges ut til høring i før saken tas opp til videre behandling. Forvaltningsplanen skal være et verktøy for å gjøre gode, kunnskapsbaserte valg.

Høringstiden er satt til 17. april 2019.

Høringsdokument: Forvaltningsplan for kortnebbgås og grågås i Levanger kommune 2019-2022 PDF

 

Merknader/uttalelser kan sendes inn på følgende måter:

postmottak@levanger.kommune.no merkes: Forvaltningsplan for kortnebbgås og grågås i Levanger kommune,

eller post: Levanger kommune, Postboks 130, 7601 Levanger. Konvolutten merkes: Forvaltningsplan for kortnebbgås og grågås i Levanger.

Kontaktperson: Rune Sørholt

 Til toppen av siden   

 


Rentemidler fra Einar Borgsøs stiftelse 2018
Stiftelsens formål er å støtte bestående arbeidsplasser og bosetting samt etablere nye innen jordbruk, håndverk, småindustri m.v. utenfor regulert område i Levanger kommune, fortrinnsvis tidligere Frol kommune.

Stiftelsen skal også kunne gi støtte til ungdom som vil skaffe seg arbeidsplass og bosette seg i kommunen.

Søknad sendes : postmottak@levanger.kommune.no eller Levanger kommune, servicekontoret, postboks 130, 7601 Levanger, innen den 10.01.2018.

 


Høring og offentlig ettersyn - forskrift om nedgravde oljetanker


Levanger kommune har utarbeidet forskrift for nedgravde oljetanker. Hensikten med forskriften er å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, uansett størrelse.

Saken ble behandlet i Levanger formannskap den 29.08.18, sak 75/18. Forskriften er vedtatt lagt fram til høring og offentlig ettersyn i henhold til forvaltningslovens § 37, med høringsfrist på seks uker fra kunngjøring.

 
Eventuelle uttalelser sendes til Levanger kommune, boks 130, 7601 Levanger eller til postmottak@levanger.kommune.no  innen 2. november 2018.

 


Søknad om økt produksjon ved Normilk AS, Levanger

Fylkesmannen har mottatt søknad om utslippstillatelse fra Normilk AS hvor det søkes om endret produksjon og utslippsforhold sammenlignet med nåværende utslippstillatelse av 14.04.1994.

Eventuelle merknader til søknaden må sendes til Fylkesmannen innen 1. oktober 2018.

 


Høring

Forskrift for Tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt med heldøgns tjenester (HDO) - Lokal forskrift for Levanger kommune.

Jfr. Driftskomiteen 10.05.17, sak 13/17

Uttalelse sendes postmottak@levanger.kommune.no innen 7. juni 2017.

 


Lokal forskrift om lokal sprededato for husdyrgjødsel uten nedmolding i Verdal og Levanger

Frist: 30. april 2017 


Legater

Ole Sandsørs legat
Legatets formål er å yte økonomisk støtte til elever ved verkstedskoler og lærlinge-skoler og som bor innen Ytterøy`s tidligere grense før sammenslåingen med Levanger kommune.

 

Margit og Petter Nyengets legat
Til ungdom i Levanger kommune til teknisk utdanning.

Felleslegat til utdanningsformål
Med hovedvekt på landbruk, husstell, husflid og lærerutdanning.

Legatet ”Petrines Minde”
Legatets midler skal nyttes til ungdom t.o.m. fylte 19 år av begge kjønn hjemmehørende i Levanger kommune som vil gå i videregående skole eller folkehøyskole.
Under ellers like forhold har slektninger fortrinnsrett ved utdeling av legatmidler.

Martin, John og Marie Nordenborgs legat for funksjonshemmet ungdom
Legatets midler skal nyttes til hjelp for utdannelse til funksjonshemmet i Levanger kommune. Det kan også ytes støtte til andre tiltak for funksjonshemmede i Levanger. Under ellers like forhold har slektninger fortrinnsrett ved utdeling av legatmidler.

Stendahl og Grønns legat
Legatporsjonene er ment som økonomisk støtte til personer i Levanger som er rammet av tidens folkesykdommer (hjerte-/lungesykdommer, kreft osv.)

Anne Hiorts legat
Legatporsjonene er primært beregnet til økonomisk støtte for syke barn, sekundært til opphold for barn i barnehager eller på annen måte til fordel for barnehager i Levanger.

Edvard og Louise Øiens legat
I følge statuttene skal det deles ut midler til:
a) En eller flere organisasjoner eller personer innen området for kommunene Levanger og Verdal, som arbeider til beste for dyreliv og naturvern.
b) Organisasjoner og institusjoner som har til oppgave å arbeide til beste for eldre, syke eller skrøpelige.

Felleslegat for vanskeligstilte syke og eldre mennesker i Skogn og Ekne
Legatets formål er å yte støtte til økonomisk vanskeligstilte i Skogn og Ekne og særlig til syke og eldre.

Søknadsskjema Legatmidler word - PDF

Søknad sendes: postmottak@levanger.kommune.no evt. Levanger kommune, Servicekontoret, Postboks 130, 7601 Levanger, vedlagt ligningsattest og opptaksbevis fra vedkommende utdanningsinstitusjon.

Søknadsfrist 7. oktober 2015. Kontaktperson: Finn Christiansen


 

Søknad om handel med fyrverkeri 2016
I hht. Lov om brann- og eksplosjonsvern av 14. juni 2002 nr. 20, med tilhørende forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 9, gis tillatelse til handel av pyroteknisk vare (fyrverkeri) av kommunestyret/brannsjefen i den kommune hvor virksomheten drives.
Alle som ønsker å selge fyrverkeri må søke.
Det forventes at det er utsalgsstedinnehaver som søker.

Søknad om tillatelse sendes på eget skjema utarbeidet i samarbeid mellom Norsk pyroteknisk forening og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Søknad må være komplett levert brannsjefen for at den skal bli behandlet.

NB! Det gjøres oppmerksom på at forhåndssalg ikke er tillatt.

Søknad om tillatelse sendes til brannsjefen i Innherred Samkommune.
NB! Legg ved dokumentasjon ihht. Forskriftenes kap.2.

Søknad sendes brannsjefen innen 01.05.2016.

Adresse: postmottak@innherred-samkommune.no  

Brannsjefen

 

 

UKM - ungdommens kulturmønstring

 

Lokalmønstring i Levanger den 13.02.2016, påmeldingsfrist 03.02.2016 kl. 23:00

 

Levanger bibliotek i samarbeid med Folkeakademiet Midt-Norge inviterer til stiftelsesmøte for Folkeakademiet Levanger.

Sted: Levanger bibliotek, Tid: 14. januar kl 17.00

Innlegg ved styreleder i Folkeakademiet Norge, Mildrid Kjenstad.

Alle er velkomne!

Mer informasjon om Folkeakademiet

 


Rentemidler fra Einar Borgsøs stiftelse

Stiftelsens formål er å støtte bestående arbeidsplasser og bosetting samt etablere nye innen jordbruk, håndverk, småindustri m.v. utenfor regulert område i Levanger kommune, fortrinnsvis tidligere Frol kommune. Stiftelsen skal også kunne gi støtte til ungdom som vil skaffe seg arbeidsplass i kommunen og bosette seg der. Søknad sendes Levanger kommune v/Servicekontoret, Postboks 130, 7601 Levanger innen 30.11.2015.

 


 

Byggeskikkprisen 2015 - forslagsfrist: 20. november 2015


Kulturprisen 2015 - Ildsjelprisen 2015 - Kulturstipend 2015 - Frivilligprisen 2015

Forslagfrist: 20. november 2015 

 


 

KiB-kurs - kurs i mestring av belastning
Ergo- og fysioterapitjenesten og Frisklivssentralen, arrangerer Kurs i Mestring av Belastning (KiB) med oppstart onsdag 14. oktober 2015 kl. 12.00-14.30 på Frisklivssentralen i Kirkegata 11.
Kursavgift kr 400, dekker også kursmateriell.
For nærmere informasjon og/eller påmelding kan du ta kontakt med:
Annfrid Trætli Storvik eller Gro Toldnes


Kurs for pårørende til alvorlig syke - påmedling
Samtalegruppene er et tilbud til deg som innbygger i Levanger eller Verdal som har et familiemedlem med en uhelbredelig sykdom uavhengig av diagnose.

Gjennom faglige forelesninger og samtaler vil du få informasjon og redskap som vil kunne bidra til å takle hverdagen med en alvorlig syk i familien.


Treningskontaktkurs - søknadsfrist: 1. oktober 2015


Utdeling av legatmidler - søknadsfrist 5. oktober 2015

 


Lokal forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett, Levanger kommune, vedtatt av kommunestyret 19.03.14.

 

 


Motovasjons- og mestringskurs
Et kurs for personer som ønsker livsstilsendring knyttet til overvektsproblematikk.
Kurset går over 18 samlinger a 3 timer. Vi starter med to timer teori/gruppeprosess og avslutter alltid med felles fysisk aktivitet.
Oppstart 13. oktober, avslutning til påske 2016, tirsdager 10.00-13.00 på Frisklivssentralen i Kirkegt 11, Levanger. Kursavgift: 500
For nærmere informasjon og/eller påmelding kan du ta kontakt med:
Gro Toldnes

 

 

 


 

Godkjente valglister Kommunevalget 2015


Anbud Frol oppvekstsenter, totalentreprise utomhusarbeider
Levanger kommune, bygg og eiendom planlegger å oppgradere utomhusarealet ved Frol oppvekstsenter. Prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise.

 • Prosjektet omfatter bl.a. lekeapparat, gangveger, plasser, 7 er bane.
 • Planlagt byggestart april 2015
 • Ferdigstillelse. august 2015
 • Frist for innlevering: 30. januar 2015


Tilbudet skal leveres til:
Levanger kommune, Rådhuset, Servicekontoret 1 . etg., Håkon den Godes gt. 30, 7600 Levanger
Dokumentene merkes: « Frol oppvekstsenter-totalentreprise utomhusarbeider»
Kontaktperson: Faveo prosjektledelse ved Kjell Kvam, telefon 92 41 81 81 .
Utlyst på Doffin


Utdeling av rentemidler fra Einar Borgsøs stiftelse
Stiftelsens formål er å støtte bestående arbeidsplasser og bosetting samt etablere nye innen jordbruk, håndverk, småindustri m.v. utenfor regulert område i Levanger kommune, fortrinnsvis tidligere Frol kommune.
Stiftelsen skal også kunne gi støtte til ungdom som vil skaffe seg arbeidsplass i kommunen og bosette seg der.
Søknad sendes Levanger kommune v/Servicekontoret, Postboks 130, 7601 Levanger innen 09.01.2015.


Staup natur og aktivitetsbarnehage - ledige barnehageplasser fra januar 2015


Næringsutvikling i Verdal og Levanger
Har du en god forretningside med potensial?
Regionalt næringsfond fremmer næringsutvikling i regionen og yter støtte til ideutvikling for nyetablering og til videreutvikling av virksomhet.

Søknadsfrister til fondet er 01.03., 15.05. og 01.10.

Søknadsskjema: www.regionalforvaltning.no


Søknad om spillemidler 2014/2015
Frist for innsending av søknad om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er 15. oktober 2014. Dette gjelder både nye søknader, og søknader som skal gjentas eller fornyes.

Elektronisk søknadsskjema og mer informasjon 

Nye søknader må ha idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Søknad om forhåndsgodkjenning fremmes gjennom Idrettskonsulenten på egent søknadsskjema, så tidlig som mulig før søknad om spillemidler.

For mer informasjon og veiledning, kontakt idrettskonsulent Kjersti Nordberg


Kom med forslag til byggeskikkpris!
Byggeskikkprisen er en hederspris for bygninger og tilhørende anlegg, som gjennom utførelse, materialbruk og samspill med sted og miljø, bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken i Levanger kommune. Prisen vil bli tildelt et prosjekt/anlegg som er blitt ferdigstilt i løpet av de siste 5 årene.

Prisen kan deles ut for:

 • Nybygg/ tilbygg/ påbygg.
 • Restaurerings- og tilbakeføringsprosjekter av eldre bebyggelse slik at bygningen/bygningsmiljøets særpreg opprettholdes eller forsterkes.
 • Tilpasning av nybygg til eksisterende bygninger.
 • Tilhørende anlegg som parker, hageanlegg, skulpturer, fargebruk med mer.


Prisen kan gå til både personer og virksomheter, private og/eller offentlige. Alle er velkommen til å komme med forslag. Prisen vil bli delt ut i siste kommunestyremøte før jul.

Forslag sendes: Innherred Samkommune, enhet for PBOM, postboks 130, 7601 Levanger eller e-post. Søknadsfrist er 15. oktober 2014.
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Odin Magnus Johnson


Fond til restaurering og fornying av bygg og bomiljø i levanger sentrum
Søknadsfrist 15. okotber 2014

Det kan gis støtte til følgende:

 • Utbedringstiltak for enkeltbygg som tar sikte på bevaring av eller tilbakeføring til bygningens opprinnelige byggestil. Arbeidet må utføres i henhold til kulturminneforvaltningens prinsipper for riktig restaurering.
 • Nybygg/ tilbygg. Det skal legges vekt på at prosjektet gjennom utforming og tilpasning til sted og miljø skal være med å ivareta eller heve den allmenne byggeskikk.
 • Miljøforbedrende tiltak i indre gårdsrom i de lukkede kvartaler. Tiltakene må harmonere med de tidstypiske trekk i bygningsmiljøet, også når det gjelder belegg, vegetasjon, belysning og utrustning forøvrig.
 • Innvendige arbeider. Det kan gis støtte til innvendige arbeider dersom bygningen har betydelige innvendige antikvariske verdier. Som eksempel kan nevnes å vedlikeholde/ rekonstruere originale kledninger, bygningsdetaljer med mer. Det gis ikke støtte til standardheving. Arbeidene må utføres i henhold til kulturminneforvaltningens prinsipper for riktig restaurering.


I tillegg vil det bli satt av en ramme for dekning av utgifter til innleie av spesialkompetanse og dekning av utgifter til maling. Etter av vedtak er gjort kan det søkes fortløpende om støtte til dette. Kr. 10.000,- fra fondet vil bli satt av til byggeskikkpris. 


 

Innherred samkommune - Økonomiplan 2015-2018
Høringsfrist: 20.11.14 -  
Innspill: postmottak@innherred-samkommune.no


Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
Søknadsfrist 21.11.2014


Interkommunal barnevernvakt - stillinger
Søknadsfrist: 27.10.14


Garasjerekke i Jernbanegata - eiendomsforhold

I forbindelse med arbeidet med sikte på sanering av garasjer ønskes tilbakemelding fra eiere for klargjøring av eiendomsforhold innen 11.04.2014.


Søknad om handel med fyrverkeri 2014
I hht. Lov om brann- og eksplosjonsvern av 14. juni 2002 nr. 20, med tilhørende forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 9, gis tillatelse til handel av pyroteknisk vare (fyrverkeri) av kommunestyret/brannsjefen i den kommune hvor virksomheten drives.
Alle som ønsker å selge fyrverkeri må søke.

Søknad om tillatelse sendes på eget skjema (word - ODT - PDF) utarbeidet i samarbeid mellom Norsk pyroteknisk forening og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Søknad må være komplett levert brannsjefen for at den skal bli behandlet.
NB! Det gjøres oppmerksom på at forhåndssalg ikke er tillatt.

Søknad om tillatelse sendes til brannsjefen i Innherred Samkommune brann- og redning innen 01.05.2014.

NB! Legg ved dokumentasjon i hht. forskriftens kap.2. Ufullstendig dokumentasjon og søknad forkastes.


Til barnehageforeldre i Levanger:

Du inviteres til å høre Anne Nakken snakke om Matematikkglede for barn i barnehagealder tirsdag 18. mars 2014, kl. 18. Gi beskjed i barnehagen din om at du ønsker å delta. Velkommen!


Kommunedelplan helse og omsorg - åpne møter mars 2014 - velkommen!


Åpent møte om dysleksi (ordblindhet)
Torsdag 21.11. kl 18.00, Nesset Ungdomsskole


Utdeling av legat
Søknadsfrist 15. oktober 2013


Restaureringsfondet 2013
Søknadsfrist: 15. oktober 2013


Byggeskikkpris 2013 - forslag
Frist 15. oktober 2013 


Kurs i mestring av depresjon – KiD, er utarbeidet for personer som i perioder kjenner seg nedstemte eller er deprimerte på en slik måte at det går ut over evnen til å fungere og på kvaliteten på livet.
Psykisk helse og oppfølgingstjeneste i Levanger kommune arrangerer kurs i depresjonsmestring. Kurset går over 8 uker, 2,5 t per uke, med oppstart 29. januar 2013.
Kontaktpersoner: Bjørn Golimo - Kjellrun Lundsaunet Myhre


Staup natur og aktivitetsbarnehage
har ledig barnehageplass fra og med nytt barnehageår. Kontakt barnehagn v/Kristin Lien, styrer.


Staup Natur & Aktivitetsbarnehage
har fra 01.01.2013 ledig 100 % plass for barn født 2007 eller 2008


Fond for restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger
Kommunestyret vedtok i sak 53/12 nye vedtekter til fond for restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger

Byggeskikkprsien
Kommunestyret vedtok i sak 54/12 opprettelse av byggeskikkpris med statutter for Levanger


Fond til restaurering og fornying av bygg og bomiljø i Levanger sentrum
Søknad sendes: Levanger kommune v/ Hilde Røstad, postboks 130, 7601 Levamger
Søknadsfrist er 15. oktober 2012.
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Hilde Røstad


Utdeling av rentemidler fra Einar Borgsøs stiftelse
Stiftelsens formål er å støtte bestående arbeidsplasser og bosetting samt etablere nye innen jordbruk, håndverk, småindustri m.v. utenfor regulert område i Levanger kommune, fortrinnsvis tidligere Frol kommune.
Stiftelsen skal også kunne gi støtte til ungdom som vil skaffe seg arbeidsplass i kommunen og bosette seg der.
Søknad sendes Levanger kommune v / Servicekontoret, Postboks 130, 7601 Levanger innen 01.12.2012. Utdeling av legatrenter fra:

 • Ole Sandsørs legat
  Legatets formål er å yte økonomisk støtte til elever ved verkstedskoler og lærlingeskoler og som bor innen Ytterøy`s tidligere grense før sammenslåingen med Levanger kommune.
 • Margit og Petter Nyengets legat
  Til ungdom i Levanger kommune til teknisk utdanning.
 • Felleslegat til utdanningsformål
  Med hovedvekt på landbruk, husstell, husflid og lærerutdanning.
 • Legatet ”Petrines Minde”
  Legatets midler skal nyttes til ungdom t.o.m. fylte 19 år av begge kjønn hjemmehørende i Levanger kommune som vil gå i videregående skole eller folkehøyskole. Under ellers like forhold har slektninger fortrinnsrett ved utdeling av legatmidler.
 • Martin, John og Marie Nordenborgs legat for vanfør ungdom
  Legatets midler skal nyttes til hjelp for utdannelse til vanfør ungdom i Levanger kommune. Det kan også ytes støtte til andre tiltak for funksjonshemmede i Levanger. Under ellers like forhold har slektninger fortrinnsrett ved utdeling av legatmidler.
 • Stendahl og Grønns legat
  Legatporsjonene er ment som økonomisk støtte til personer i Levanger som er rammet av tidens folkesykdommer (hjerte-/lungesykdommer, kreft osv.)
 • Anne Hiorts legat
  Legatporsjonene er primært beregnet til økonomisk støtte for syke barn, sekundært til opphold for barn i barnehager eller på annen måte til fordel for barnehager i Levanger.
 • Edvard og Louise Øiens legat
  I følge statuttene skal det deles ut midler til:
  a) En eller flere organisasjoner eller personer innen området for kommunene Levanger og Verdal, som arbeider til beste for dyreliv og naturvern.
  b) Organisasjoner og institusjoner som har til oppgave å arbeide til beste for eldre, syke eller skrøpelige.
 • Felleslegat for vanskeligstilte syke og eldre mennesker i Skogn og Ekne
  Legatets formål er å yte støtte til økonomisk vanskeligstilte i Skogn og Ekne og særlig til syke og eldre.


Søknadsskjema: Legatmidler word, PDFrtf
Søknad sendes Levanger kommune, Servicekontoret, Postboks 130, 7601 Levanger, vedlagt ligningsattest og opptaksbevis fra vedkommende utdanningsinstitusjon innen 30. september 2012.


Søknad om handel med fyrverkeri 2012
I hht. Lov om brann- og eksplosjonsvern av 14.juni 2002 nr. 20, med tilhørende forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 9, gis tillatelse til handel av pyroteknisk vare (fyrverkeri) av kommunestyret/brannsjefen i den kommune hvor virksomheten drives.
 
Alle som ønsker å selge fyrverkeri må søke.

Søknad om tillatelse sendes på eget skjema utarbeidet i samarbeid mellom Norsk pyroteknisk forening og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap PDF - word.
Søknad må være komplett levert brannsjefen for at den skal bli behandlet.

NB! Det gjøres oppmerksom på at forhåndssalg ikke er tillatt.

Søknad om tillatelse sendes til brannsjefen i Innherred Samkommune, brann- og redning - e-post: postmottak@innherred-samkommune.no, eller Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger. 
NB! Legg ved dokumentasjon i hht. forskriftens kap. 2. Ufullstendig dokumentasjon og søknad forkastes.
Søknadsfrist:

01.05.2012

Åsen helsestasjon flyttes for en prøveperiode på 1 år fra 1. mars 2012 til:
Skogn helsestasjon, Skogn helsetun, 74 05 39 30


Næringsutvikling i Verdal og Levanger
Har du en god forretningside med potensial?
Regionalt næringsfond fremmer næringsutvikling i regionen og yter støtte til ideutvikling for nyetablering og videreutvikling av virksomhet.
Søknadsfrister til fondet er 1. mars, 15. mai og 1. oktober

For spørsmål ta kontakt med:  Verdal kommune v/Knut Baglo, Proneo ,
Levanger kommune v/ næringssjef Grete Ludvigse


Infosenter for seniorer, torsdager kl 12-14 i Rådhuset Levanger, i servicekontoret. Informasjon, råd og veiledning i forhold til tilrettelegging av bolig, enkle hjelpemidler og ulike gruppetilbud og aktiviteter i kommunen. Kom gjerne innom eller ring 740 52570.

------------

Varsel om oppstart av kulturmiljøfredning av deler av Levanger sentrum
Klikk for større kart i PDFRiksantikvaren har satt i gang kulturmiljøfredning for deler av Levanger sentrum i Levanger kommune, i medhold av lov om kultrminner av 9. juni 1978 nr. 50 § 20, jf. § 22.
Forslaget vil omfatte byplan med gater, parker og utearealer, og bebyggelsens eksteriør inkl. tak og fasader som ikke vender mot gate. Fredningsforslaget vil også omfatte etterreformatoriske kulturlag i grunnen, dvs. kulturlag avsatt etter 1537.

Riksantikvarns brev av 10.02.2011 PDF

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Riksantikvaren, Postboks 8196 Dep, 0034 Oslo, eller postmottak@ra.no. telefon 22 94 04 00.
Eventuelle merknader til fredningsvarselet sendes Riksantikvaren innen 21.3.2011. Det vil deretter bli urarbeidet et fredningsforslag som vil bli sendt på høring til berørte parter og utlagt til offentlig ettersyn.
prosjektside >>

-----------

Kurs i Mestring av Depresjon – KiD,
er utarbeidet for personer som i perioder kjenner seg nedstemte eller er deprimerte på en slik måte at det går ut over evnen til å fungere og på kvaliteten på livet.

Psykisk helse og oppfølgingstjeneste i Levanger kommune arrangerer kurs i depresjonsmestring. 
Kurset går over 8 uker, 2,5 t per uke, samt 2 oppfølgingdager. Oppstart 7. februar 2012. 

----------

Pårørendeskolen i Levanger
Kurs for pårørende til personer med demens vår 2012
Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem/nær venn som har en demenssykdom. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.
Kurset er lagt opp med 6 samlinger annenhver tirsdag.
Oppstart 31. januar 2012 kl. 18-20 på levanger bo- og aktivitetssenter. Kurset er gratis!
For nærmere opplysninger og påmelding kontakt demenskontakt Solbjørg Øksnes, tlf. 48 27 75 79, e-post: solbjorg.oksnes@levanger.kommune.no.
Påmeldingsfrist 20. januar 2012. Velkommen!

 

-----------

 

Foreldrekurs ”De utrolige årene
Levanger kommune, Barne- og familietjenesten arrangerer foreldrekurs ”De utrolige årene”. Kurset foregår på dagtid 12 uker a 2 timer. Oppstart januar 2012.
Målgruppe foreldre til barn i aldersgruppen 3-8 år som opplever at det er krevende å være foreldre og har et barn som er utfordrende/ grenseutprøvende.

 

-----------

 

Fond til restaurering og fornying av bygg og bomiljø i Levanger sentrum
Private og organisasjoner kan søke om støtte til planlegging, prosjektering og gjennomføring av:

 • Kvartalsfornying og miljøforbedrende tiltak i indre gårdsrom.
 • Utbedring av enkeltbygg som tar sikte på bevaring av, eller tilbakeføring til, strøkets opprinnelige og karakteristiske byggestil.
 • Nybygg hvor det kan dokumenteres merkostnad til fasademessig utforming og materialbruk som følge av tilpassing til strøkets karakter.


Søknad sendes: Levanger kommune v/ Hilde Røstad, postboks 130, 7601 Levanger.
Søknadsfrist er 15. oktober 2011. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Hilde Røstad, rådmannens stab

------------

Instruktørkurs til treningsgrupper for eldre
Vi søker etter personer som har interesse for og lyst til å lede treningsgrupper for eldre.
Sted: Gymsal på psykiatrisk klinikk, Sykehuset Levanger
Tid: 15. og 16. september 2011
Instruktørkurset er lagt opp til å være en kombinasjon av teori og praksis.
Påmelding innen 3. september 2011 til:
margreet.hartmann@levanger.kommune.no eller andre.karlsen@hnt.no
Info: 92 24 03 20 - informasjon som PDF

------------

Ledig stilling Innherred Renovasjon - Prosjekt/utviklingskoordinator
Søknadsfrist: 1. september 2011

------------

Trimgrupper:
Torsdagstrim for seniorer har siste trimdag 30. juni 2011 kl 11.00 på Frivilligsentralen.
Vi avslutter trimøkten med en god salat til lunsj. Alle er hjertelig velkommen!

Seniortrimmen på Skogn og Åsen har sommeravslutning 27. juni 2011.

Styrke 65+ på Byskolen hadde siste trening i uke 25.

Nye grupper starter opp igjen etter sommerferien og vil bli annonsert.

For mer informasjon: ergo - og fysioterapitjenester.

Ergo- og Fysioterapitjenesten ønsker alle en fin og aktiv sommer!

-------------

Kurs i Mestring av Depresjon – KiD, er utarbeidet for personer som i perioder kjenner seg nedstemte eller er deprimerte på en slik måte at det går ut over evnen til å fungere og på kvaliteten på livet.
Psykisk helse og oppfølgingstjeneste i Levanger kommune arrangerer kurs i depresjonsmestring.  Kurset går over 8 uker, 2,5 t per uke, med oppstart 30. august 2011.  Utfyllende informasjon/påmelding PDF

-------------

Den kulturelle spaserstokkenÅ leva det er å elska!  i Festiviteten, onsdag 15. juni kl. 12.00
Kathrine Strugstad og Tor Ivar Hagen , sammen med Fritz Flåmo Eidsvaag og Kyrre Havdal. Gjennom viser, folkesanger, popsanger og lirekasseslagere fra blant annet Alf Prøysen, Erik Bye, Evert Taube med flere vil de lokke frem både smil og tårer, og ikke minst en god musikalsk opplevelse en kan leve lenge på!

-------------

Søknad om handel med fyrverkeri 2011
I hht. Lov om brann- og eksplosjonsvern av 14. juni 2002 nr. 20, med tilhørende forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 9, gis tillatelse til handel av pyroteknisk vare (fyrverkeri) av kommunestyret/ brannsjefen i den kommune hvor virksomheten drives.
 
Alle som ønsker å selge fyrverkeri må søke.

Søknad om tillatelse sendes på eget skjema utarbeidet i samarbeid mellom Norsk pyroteknisk forening og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
Søknad må være komplett levert brannsjefen for at den skal bli behandlet.

Søknadsskjema PDF
Søknadsskjema word

Søknad om tillatelse sendes: Brannsjefen i Innherred Samkommune,  Brann- og redning, postboks 130, 7601 Levanger. 
NB! Legg ved dokumentasjon i hht. forskriftens kap. 2.
Søknadsfrist: 1. mai 2011.

-------------

 

-------------Spaserstokken i Levanger

Kurs i Mestring av Depresjon – KiD,
er utarbeidet for personer som i perioder kjenner seg nedstemte eller er deprimerte på en slik måte at det går ut over evnen til å fungere og på kvaliteten på livet.
Psykisk helse og oppfølgingstjeneste i Levanger kommune arrangerer kurs i depresjonsmestring.  Kurset går over 8 uker, 2,5 t per uke, med oppstart 2. februar 2011.
Kontakt: Bjørn Golimo eller Kjellrun Lundsaunet Myhre

-------------

Behandlingsreiser til Igalo høsten 2011
Søknadsfrist: 01.02.11

-------------

Oppstart av foreldrekurs "De utrolige årene"
starter tirsdag 18. januar 2011 i  regi av Barne- og familietjeneste, Levanger kommune.
Målet er å fremme foreldrekompetanse og styrke familien for der igjennom å redusere eller forebygge atferdsvansker.
Målgruppe: foreldre til barn i alderen 3-8 år.
Ved interesse kontakt gruppeledere Bente Stene el. Elin Børve, tlf. 74 05 25 00

-------------

Utdeling av rentemidler fra Einar Borgsøs stiftelse
Stiftelsen formål er å støtte bestående arbeidsplasser og bosetting samt etablere nye innen jordbruk, håndverk, småindustri m.v., utenfor regulert område i Levanger kommune, fortrinnsvis tidligere Frol kommune.
Stiftelsen skal også kunne gi støtte til ungdom som vil skaffe seg arbeidsplass i kommunen og bosette seg der.
Søknad sendes Levanger kommune v/Servicekontoret, Postboks 130, 7601 Levanger – innen 03.11.10.
Saksbehandler: Finn Christiansen

-------------

Kommunedelplan oppvekst - høring - høringsfrist 20. oktober 2010

-------------

Fond til restaurering og fornying av bygg og bomiljø i Levanger sentrum
Private og organisasjoner kan søke om støtte til planlegging, prosjektering og gjennomføring av:

 • Kvartalsfornying og miljøforbedrende tiltak i indre gårdsrom
 • Utbedring av enkeltbygg som tar sikte på bevaring av, eller tilbakeføring til, strøkets opprinnelige og karakteristiske byggestil
 • Nybygg hvor det kan dokumenteres merkostnad til fasademessig utforming og materialbruk som følge av tilpassing til strøkets karakter


Søknad sendes: Innherred Samkommune, enhet for plan/ byggesak/ oppmåling og miljø, postboks 130, 7601 Levanger.
Søknadsfrist er 15. oktober 2010. Nærmere opplysninger og retningslinjer fås ved henvendelse til enhet for plan/ byggesak/ oppmåling og miljø. -------------

Utdeling av legatrenter fra:

 • Ole Sandsørs legat
  Legatets formål er å yte økonomisk støtte til elever ved verkstedskoler og lærlingeskoler og som bor innen Ytterøy`s tidligere grense før sammenslåingen med Levanger kommune.
 • Margit og Petter Nyengets legat
  Til ungdom i Levanger kommune til teknisk utdanning.
 • Felleslegat til utdanningsformål
  Med hovedvekt på landbruk, husstell, husflid og lærerutdanning.
 • Legatet ”Petrines Minde”
  Legatets midler skal nyttes til ungdom t.o.m. fylte 19 år av begge kjønn hjemmehørende i Levanger kommune som vil gå i videregående skole eller folkehøyskole. Under ellers like forhold har slektninger fortrinnsrett ved utdeling av legatmidler.
 • Martin, John og Marie Nordenborgs legat for vanfør ungdom
  Legatets midler skal nyttes til hjelp for utdannelse til vanfør ungdom i Levanger kommune. Det kan også ytes støtte til andre tiltak for funksjonshemmede i Levanger. Under ellers like forhold har slektninger fortrinnsrett ved utdeling av legatmidler.
 • Stendahl og Grønns legat
  Legatporsjonene er ment som økonomisk støtte til personer i Levanger som er rammet av tidens folkesykdommer (hjerte-/lungesykdommer, kreft osv.)
 • Anne Hiorts legat
  Legatporsjonene er primært beregnet til økonomisk støtte for syke barn, sekundært til opphold for barn i barnehager eller på annen måte til fordel for barnehager i Levanger.
 • Edvard og Louise Øiens legat
  I følge statuttene skal det deles ut midler til:
  a) En eller flere organisasjoner eller personer innen området for kommunene Levanger og Verdal, som arbeider til beste for dyreliv og naturvern.
  b) Organisasjoner og institusjoner som har til oppgave å arbeide til beste for eldre, syke eller skrøpelige.
 • Felleslegat for vanskeligstilte syke og eldre mennesker i Skogn og Ekne
  Legatets formål er å yte støtte til økonomisk vanskeligstilte i Skogn og Ekne og særlig til syke og eldre.


Søknadsskjema word | PDF
Søknad sendes Levanger kommune, Servicekontoret, Postboks 130, 7601 Levanger, vedlagt ligningsattest og opptaksbevis fra vedkommende utdanningsinstitusjon innen 9. oktober 2010.

-------------

Bli treningskontakt i Levanger
Kurs høsten 2010

------------- 

KiD – kurs i depresjonsmestring
Kurs i Mestring av Depresjon – KiD, er utarbeidet for personer som i perioder kjenner seg nedstemte eller er deprimerte på en slik måte at det går ut over evnen til å fungere og på kvaliteten på livet.

Psykisk helse og oppfølgingstjeneste i Levanger kommune arrangerer kurs i depresjonsmestring.  Kurset går over 8 uker, 2,5 t per uke, med oppstart 2. september 2010. 

-------------

Forskrift til gebyrregulativ etter matrikkelloven
Samkommunestyret vedtok den 27.5.2010, sak 34/10, forskrift til gebyrregulativ matrikkelloven. Gebyrregulativet og gebyrsatsene gjøres gjeldende fra 1.1.2010.

Forskrift og gebyrregulativ


Forskrift til gebyrregulativ for plan- og byggesaker
Samkommunestyret vedtok den 27.5.2010, sak 32/10, forskrift til gebyrregulativ for plan- og byggesaksbehandling. Gebyrregulativet og gebyrsatsene gjøres gjeldende fra 1.7.2010.

Forskrift og gebyrregulativ 

Sommerteaterskole i Levanger - 21.-25. juni

Frist påmelding: 10. juni 2010

-------------

Utleie av Levangerhallen, Skognhallen, Frolhallen og Lysaker svømmehall for sesongen 2010/2011
De som ønsker å leie ovennevnte haller til trening eller lignende bes sende søknad på fastlagt skjema:

 
Søknadsfrist 1. juni 2010

=========================================

Levanger kommune har utarbeidet forslag til Standard abonnementsvilkår for vann og avløp som skal erstatte det gjeldende sanitærreglementet.
Frist for uttalelser: 25. mai 2010
e-post: postmottak@levanger.kommune.no

=========================================

Den kulturelle spaserstokken i LevangerTilbydere til den kulturelle spaserstokken i Levanger for 2011 søkes
Den kulturelle spaserstokken skal gi eldre i kommunen et kunst- og kulturtilbud med høy, profesjonell kulturfaglig kvalitet. Vi vektlegger tiltak der hjerte, glede, humor, og engasjement overfor de eldre er tydelig til stede i forestillingen og i kontakten mellom aktører og publikum. Arenaer for tilbudene vil være pleie- og omsorgsinstitusjoner, og andre kunst- og kulturarenaer. Vi søker profesjonelle aktører som kan tilby arrangement, forestillinger eller konserter for eldre, og gjerne også sammen med andre aldersgrupper. Forestillingene vil stort sett være på dagtid.
Søknad må inneholde: navn på tiltaket, navn på kontaktperson,
e-postadresse og telefonnummer, kultursjanger/tema, kort beskrivelse av tiltaket, pris, teknisk beskrivelse, og aktuell tidsperiode i løpet av 2011.
Søknadsfrist senest: onsdag 5. mai 2010.
Søknad og andre henvendelser rettes på e-post til: Anniken Bjørnes

Slåttespill på nordtrøndersk vis – med felespillerne Marit Vestrum og Jenny Gustafsson
Forestilling med nordtrøndersk tradisjonsmusikk og fortellinger om lokale spellmenn og musikkmiljø.
La minnene komme til liv! Forestillingene er gratis og åpne for alle:

 • Åsen Helsetun torsdag 29. april kl. 11:00.
 • Skogn Helsetun fredag 30. april kl. 11:00.
 • Breidablikktunet mandag 3. mai kl. 11:00.
 • Levanger bo og aktivitetssenter tirsdag 4. mai kl. 11:00.
 • Ytterøy Helsetun onsdag 5. mai kl. 11:30.


=========================================

Tilbud gjennom Den kulturelle spaserstokken i Levanger
Den kulturelle spaserstokken i LevangerVi ønsker hjertelig velkommen til gammel og ung!

”Slåttespill på Nordtrøndersk vis”
Med Marit Vestrum og Jenny Gustafsson.
Forestillinger 3.-7. mai, på Levanger bo- og aktivitetssenter, Breidablikktunet, Ytterøy Helsetun, Åsen Helsetun og Skogn Helsetun. Gratis inngang.

=========================================

Eiendomsskatt 2010
Liste over utskrevet eiendomsskatt for 2010 er utlagt til offentlig ettersyn i 3 uker fra og med 1. mars 2010:
Levanger kommune: Servicekontoret Rådhuset
Verdal kommune: Servicekontoret Kinogården

=========================================

Forskrift om meldeplikt ved hogst av yngre barskog i Levanger og Verdal kommuner vedtatt av Samkommunestyret 18.02.10, sak 16/10

=========================================

Desentralisert ordning for tilskudd til kulturhus
Søknad fremmes via kommunen som videresender søknadene til fylkeskommunen som fordeler midlene.
Søknad fremmes elektronisk via nettstedet www.idrettsanlegg.no.
Frist: 1. mars 2010
Nærmere opplysninger i Kulturdepartementets rundskriv V-16N/2009 eller ved henvendelse til Levanger kommune, kultur v/Arild E. Pettersen.

=========================================

Miljøtilskudd for tilrettelegging av friareal for kortnebbgås
- søknadsfrist: 1. mars 2010

=========================================

Søknad om tilskudd fra viltfondet i Levanger 2010
Formålet med det kommunale viltfondet er å skape en økonomisk bakgrunn for å fremme viltforvaltningen i kommunen. Det innebærer at fondet hvert år støtter tiltak som fremmer viltforvaltningen, styrker kunnskapen om viltet, jaktorganisering m.m. gjennom samarbeid i regi av organisasjoner, enkeltpersoner eller kommunen selv (jfr § 4 forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort).
Søknadsfrist: 20. februar 2010
Søknad sendes til: postmottak@innherred-samkommune.no.

=========================================

Innskriving 1.klassinger 2010

=========================================

Traineestillinger ledig PDF
- frist: 13.02.10 www.intro-innherred.no

=========================================

KID - kurs i depresjonsmestring
neste kurs 4. februar 2010

Info/påmelding:
Bjørn Golimo -
bjorn.morgan.golimo@levanger.kommune.no 
Kjellrun Lundsaunet Myhre -
kjellrun.lundsaunet.myhre@levanger.kommune.no 

=========================================

Høring:
Forskrift om meldeplikt ved hogst av yngre barskog i Levanger og Verdal kommuner
Høringsfrist: 25. januar 2010

=========================================

Skolebruksplan 2010-2014 - Levanger
Høringsfrist er satt til 20. januar 2010

=========================================

Behandlingsreiser - helsereiser - Igalo vår 2010 - OBS! Forlenget frist
Levanger kommune tilbyr helsereise til Institutt Igalo i Montenegro for 20 personer over 4 uker, med avreise 17. april 2010, og med hjemreise 15. mai 2010.
Søknaden må være Levanger kommune i hende innen 15. februar 2010 kl. 1200 - forlenget frist: 21. januar 2010, kl. 12:00.

=========================================

Statstilskudd til friluftslivtiltak 2010
Lokale lag og foreninger kan også i år søke om statlige midler til stimuleringstiltak og holdningsskapende arbeid for friluftsliv.
Prioritert vil være:

 • Tiltak rettet mot barn og unge
 • Tiltak som stimulerer nye grupper til deltakelse i friluftslivsaktiviteter
 • Tiltak som stimulerer til samarbeid mellom friluftsliv og kulturvern.


Tilskot til friluftslivstiltak (Kap. 1427 post 74) - Miljøverndepartementet


til Levanger kommune, enhet kultur
innen 20. desember 2009
Nærmere opplysninger v/Arild E. Pettersen, enhet kultur

=========================================

Helsestasjon for ungdom er stengt 23. desember og 30. desember 2009, åpner igjen 6. januar 2010.

Velkommen!

=========================================

Åpent næringslivsmøte fredag 11. desember kl 08:00-10:00 i Kommunestyresalen

===============================================

Salg av juletre på Levanger Torg
De som ønsker torgplass for salg av juletre og julenek må søke skriftlig om dette innen 3. desember til:
postmottak@levanger.kommune.no - kontaktperson Turid Inderberg

===============================================

Budsjett 2010 - Levanger kommune - Høring

 1. Foreløpig forslag til budsjett 2010 for Levanger kommune PDF - word - ODT
 2. Gebyrer og betalingssatser 2010 PDF
 3. Økonomireglement 2010 PDF - word - ODT
 4. Søknad om økonomisk støtte for 2010 – Stiftelsen Solhaug rusforebyggingssenter PDF


Foreløpig forslag til budsjett 2010 legges ut til foreløpig høring med frist 23. november 2009 og behandles av formannskapet 25.november. Deretter legges saken ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 09.12.2009. - e-post: postmottak@levanger.kommune.no

===============================================

Helsetjenesten for barn og unge
Barselstrim fredag 20. november ved Levanger Helsestasjon Rådhuset.
Ingen barselstrim Fredag 20. november (på grunn av vaksinering av  Influensa (svineinfluensa)).

===============================================

 

Publisert: 06.11.2009 09:33 Sist endret: 23.09.2022 11:42
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051