Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Annonser, ettersyn, kunngjøringer

PLANER TIL OFFENTLIG ETTERSYN  

 

Plan- og utviklingsutvalget i Levanger har i møte den 15.09.2021 med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10, vedtatt at følgende arealplan sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn:

 Detaljregulering Hynne pukkverk (sak PS 38/21)

Planforslaget tilrettelegger for utvidelse av eksisterende uttaksområde slik at drift sikres i ca. 20 år framover. 

 

Planforslaget kan ses på kommunenes hjemmeside: www.levanger.kommune.no under Annonse/høring eller under fanen Politikk og riktig møtedato i PUU. Evt. kan saken leses på Servicekontoret på rådhuset, Håkon den Godes gate 30. Dersom saksdokumenter ønskes tilsendt kan kommunen kontaktes for dette. Eventuelle uttalelser til planforslagene sendes til Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, eller postmottak@levanger.kommune.no innen 08.11.2021.

 

PLANVEDTAK

Levanger kommunestyre har i møte den 22.09.2021 med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12, vedtatt følgende reguleringsplaner:

Detaljregulering E6 Kvithammar - Åsen (sak PS 52/2021)

Planen tilrettelegger for ny E6 på strekningen fra kommunegrensa mot Stjørdal i sør til Vassmarka i Åsen i nord. Planen inneholder også ny næringsregulering i Vassmarka.

 

Detaljregulering Østre Jørstad - Ytterøy (sak PS 53/2021)

Planen tilrettelegger for eksisterende og fremtidig næringsbebyggelse i tilknytning til Ytterøykylling sitt anlegg på Ytterøy.

Kommunens vedtak om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra kunngjøringsdato 25.09.21.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Levanger kommune innen 3 år fra kunngjøringsdato.

 

 


 

OPPSTART DETALJREGULERING LØNVIKA HYTTEFELT

Iht. PBL § 12-8 kunngjøres herved oppstart med detaljregulering av Lønvika Hyttefelt i Levanger kommune.
Planområdet (deler av gnr. 343/344 bnr. 1) er avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel for Levanger.

 Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge de omtalte eiendommene for fradeling og salg av hytteeiendommer.
Området planlegges utviklet for hytter med inntil 2 etasjer, med moderne arkitektur og en helhetlig utforming. Det planlegges for romslige tomter i spredte felt på 3-6 enheter, med lokalisering og utforming med vekt på landskap, miljøverdier, ressursbruk og estetikk. Det er ikke konkludert med antall enheter, da landskap og
miljøverdier vil avdekke mulighetene for området. Det er imidlertid sannsynlig å kunne tenke seg en tetthet på 0.3-0.5 hyttetomter pr. da.

Langsmed strandsonen i nord-øst, kan det tenkes at man ser på muligheten for nøst og småbåthavn. Plankonsulent har, i samarbeid med kommunen, konkludert med at planen ikke utløser krav om planprogram og konsekvensutredning, jf. pbl § 4-1 m/tilhørende forskrift om konsekvensutredning § 6. Planforslaget medfører ikke vesentlig virkning for miljø og samfunn, og utløser ikke krav om konsekvensutredning, jf. pbl § 4-2 m/tilhørende forskrift om konsekvensutredning §§ 8 og 10, samt KU-forskriftens vedlegg II. Vår oppdragsgiver er Tor IvarBarstad.

Evt. innspill til arbeidet må være innkommet innen 30. september og skal rettes til:

Arkplan Arkitektkontor
firmapost@arkplan.no
Postboks 172, 7801 Namsos

Lønnvika hyttefelt

 


 

 

 

 


Publisert: 06.11.2009 09:31 Sist endret: 24.09.2021 10:32
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051