Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Annonser, ettersyn, kunngjøringer

  


PLANER TIL OFFENTLIG ETTERSYN  

 


VARSEL OM REGULERINGSARBEID – GAMLE NESHEIM SKOLE

På vegne av Levanger kommune varsles oppstart av detaljregulering av gamle Nesheim skole.

Området er uregulert og angitt som fremtidig boligområde (B8) i Kommunedelplan for Levanger sentrum 2017-2020

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for videreutvikling av einedommen samtidig som bevaringshensyn blir ivaretatt. I tillegg til boligformål er det også aktuelt å tilrettelegge for offentlig og privat tjenesteyting.

Kommunen har avgjort at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning.

 

Innspill til planarbeidet kan sendes innen 8. april 2021 til:
Lusparken Arkitekter AS v/ Arild Meen Halsøy, Brattørgata 5, 7010 Trondheim eller firmapost@lusparken.no

- Foreløpig planbeskrivelse - PDF
- Referat fra oppstartsmøte - PDF


KOMMUNEDELPLANENS SAMFUNNSDEL 2021-2030 (for-sak 22/21)

I medhold av plan- og bygningslovens §11-14 sendes Kommuneplanens samfunnsdel for Levanger kommune 2021-2030, datert 23. februar 2021, på høring.

Kommunedelplanens samfunnsdel 2021-2030 - PDF

Planen legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker med høringsfrist 20. april 2021.
Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes til Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, eller postmottak@levanger.kommune.no  innen 20.04.21


Plan- og utviklingsutvalget i Levanger har i møte den 10.02.2021 med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10, vedtatt at følgende arealplan sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn: 

Detaljregulering Levanger brannstasjon Moan (sak PS 3/21) - Protokoll som PDF Video del 2 (behandling av ordinære saker)

Her finner du Sakspapir og  Planbeskrivelsen med vedlegg

Planforslaget tilrettelegger for ny brannstasjon for Innherred Brann og Redning (IHBR) i sambruk med kommunal enhet Drift og anlegg. I tillegg vil det legges til rette for annen privat eller offentlig virksomhet nord i planområdet etter at eksisterende brannstasjon er revet.

Planforslaget kan ses på kommunenes hjemmeside: www.levanger.kommune.no under Annonse/høring eller under fanen Politikk og riktig møtedato i PUU. Evt. kan saken leses på Servicekontoret på rådhuset, Håkon den Godes gate 30. Dersom saksdokumenter ønskes tilsendt kan kommunen kontaktes for dette. Eventuelle uttalelser til planforslagene sendes til Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, eller postmottak@levanger.kommune.no  innen 15.04.2021.
 

PLANVEDTAK

Levanger kommunestyre har i møte den 17.02.2021 med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12, vedtatt følgende reguleringsplan:

Detaljregulering Sjøgata brygge (PS 6/21)

Detaljreguleringen omfatter eiendommen gnr. 315 bnr. 118 og 332 i Levanger sentrum. Planen tilrettelegger for etablering av ny boligbebyggelse med tilhørende parkeringsanlegg. Planen sikrer også den historiske allmenningen opp mot Sjøgata som offentlig park/uteoppholdsareal.

Kommunens vedtak om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra kunngjøringsdato 20.02.21.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Levanger kommune innen 3 år fra kunngjøringsdato.


Statens vegvesen varsler med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-12, oppstart av arbeid med sluttføring av kommunedelplan og konsekvensutredning for E6 fra Åsen nord gjennom Levanger kommune til kommunegrensen til Verdal. Samtidig varsles det med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13 om høring og offentlig ettersyn av planprogram. Planprogrammet er også lagt ut på prosjektets nettside: www.vegvesen.no/Europaveg/e6innherred

Formålet med planarbeidet er finne optimal framtidig sammenhengende trasé for ny E6 som vil knytte Trondheim og Steinkjer, og områdene mellom, sammen til en mer integrert bo- og arbeidsmarkedsregion. Samtidig vil planen se nærmere på lokalvegsystemet, gang- og sykkelveger på strekningen, og vise hvilke virkninger ny veg vil ha på samfunn og miljø. Planprogrammet beskriver aktuelle alternativer og konsekvenser som skal utredes i det videre planarbeidet – disse baserer seg på foregående utredninger, men alternativ øst skal gjennomgås og utredes på nytt. Siden forrige runde er målene for prosjektet revidert, og disse skal legges til grunn for vurdering og sammenligning av alternativer.
Planprogram i PDF

Plangrenser E6-Åsen-Mære-Levanger      Planprogram E6-Åsen-Mære-Levanger

Uttalelser til planprogrammet eller innspill til planarbeidet, sendes innen fredag 10. mars 2021 til: firmapost@vegvesen.no  eller med post til:
Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 LILLEHAMMER

Statens vegvesen inviterer til digitalt folkemøte om planleggingen av vegstrekningen onsdag 10. februar kl. 18:00. På grunn av korona-situasjonen holdes folkemøtet på nett, og mer informasjon om møtet og link til dette vil legges ut på prosjektets hjemmeside og på Levanger kommunes hjemmeside i god tid før møtet. Vi ønsker alle velkommen til å være med på dette møtet.

Eventuelle spørsmål kan rettes til prosjektleder Torstein Ryeng, E-postadresse: torstein.ryeng@vegvesen.no

 


 

Kunngjøring om igangsatt planarbeid -reguleringsplan - Østre Jørstad Ytterøy (gnr. 362 bnr. 1-6-7)

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for området Østre Jørstad på Ytterøy i Levanger kommune.
Forslagsstiller er Ytterøykylling AS, Promidt AS er utførende konsulent.
Kunngjøring - PDF - Planinitiativ, datert 14.01.21 - PDF

Planområde Østre Jørstad Ytterøy 

Spørsmål, kommentarer og innspill til planarbeidene rettes til:
Promidt AS
v/Helge H. Skjærpe
Moafjæra 10, 7606 Levanger
Tlf. 907 98 755, eller e-post: post@promidt.no

Frist for eventuelle innspill er satt til 20.02.21.

  


Høring - revidering av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Norske Skog AS

Høringsbrev datert 03.12.20 - PDF
BAT-konklusjoner for treforedlingsindustrien - pålegg om å gi opplysninger - svar fra Norske Skog Skogn AS, datert 25.04.16 - PDF
BAT-konklusjoner for treforedlingsindustrien - pålegg om å gi opplysninger - svar fra Norske Skog Skogn AS, datert 25.04.16 - PDF
Grunnvannstrømmer - PDF

 

Høringsfrist .01.02.21. Eventuell uttalelse sendes til: post@miljodir.no - eventuelt: Postboks 5672, Torgarden, 7585 Trondheim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varsel om planoppstart og høring av planprogram - E6 Åsen nord – Mære, Levanger kommune

Publisert: 06.11.2009 09:31 Sist endret: 11.03.2021 13:10
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051