Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Annonser, ettersyn, kunngjøringer

 Informasjon

 [ vedtatte arealplaner ] [ historisk ettersyn ] 

 


Planer til offentlig ettersyn
Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 10.04.2019 med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10, vedtatt at følgende arealplaner sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn:

Detaljregulering fortetting Falstadberget (PS 17/19)
Planforslaget omfatter omregulering av deler av friområder på Falstadberget til boligformål. Reguleringen gir i alt 5 nye boligtomter innenfor området og inneholder også regulering av ny tursti.

Detaljregulering Sentrumsgården Skogn sentrum (PS 18/19)
Planforslaget legger til rette for boligbygging samt noe forretning/kontor/tjenesteyting på eiendommene 32/53 og 32/134 sentralt i Skogn sentrum. 

Evt. kan saken leses på Servicekontoret på rådhuset, Håkon den Godes gate 30. Dersom saksdokumenter ønskes tilsendt kan kommunen kontaktes for dette. Eventuelle uttalelser til planforslagene sendes til Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, eller postmottak@levanger.kommune.no  innen 28. mai 2019.


NTNU
Senter for pedagogikk, læring og undervisning (PLUS) søker

Stipendiat innen medisinsk og helsefaglig utdanningsforskning


Oppstart av reguleringsarbeid for Lundvegen 1 Skogn

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for gnr 32 bnr 65 og 85 i Levanger Kommune.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for leiligheter med tilhørende adkomst og fellesområder. Planarbeidet gir ikke krav til konsekvensutredning eller planprogram etter plan- og bygningslovens (PBL) § 4.1 og 4.2.

Klikk for større kart

Kommunens kart

Gjeldende planer for planområdet: L2008018L1991005L1983006

Spørsmål, kommentarer og innspill til planarbeidene rettes til:

Promidt AS v/ Helge H Skjærpe
Moafjæra 10, 7606 Levanger
Tlf. 90 79 87 55, e-post: post@promidt.no

Frist for eventuelle innspill er satt til 25.04.19


Oppstart planarbeid Halsanvegen 7 og 9 - høring av planprogram

I henhold til plan- og bygningslovens §12-3, 12-8 og 12-9 varsles det om igangsatt planarbeid og høring av planprogram for Halsanveien 7 og 9, gnr/bnr 315/97, 315/98 og 315/4, samt deler av eiendommene 315/146 og 315/4.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse, ca. 90 boenheter, innenfor området.

Planområdet inngår i dag i reguleringsplan L2013014, Områderegulering for Levanger sentrum.

Det aktuelle planområdet er regulert til industri, og avgrenses i sørvest av formål annen veggrunn / tekniske anlegg. Området benyttes i dag til industrivirksomhet, så eksisterende bygg innenfor eiendommene forutsettes revet i sin helhet. Den delen av planområdet som utgjør eiendom 315/146 inngår i reguleringsplan L2014009, Stadionparken, og er regulert til park.

Planområdet er ca. 6,8 daa og avgrenses som vist på kartutsnitt:

Klikk for større kart

Kommunens kart

Krav om planprogram og konsekvensutredning
Området er i gjeldende reguleringsplan regulert som industriområde. På bakgrunn av den foreslåtte utviklingen av området til bolig, har kommunen avgjort at planforslaget utløser krav om planprogram og konsekvensutredning.
Planprogrammet sendes derfor på høring samtidig med varsel om oppstart av planarbeid. Planprogrammet ligger tilgjengelig på TAG arkitekters nettsider.

Kontaktinfo og frist for innspill
Tiltakshaver er Levanger Eiendom AS v/ Diana van der Meer
Forslagsstiller er TAG arkitekter AS v/ Mette Omre

Innspill til planarbeidet og planprogrammet sendes innen lørdag 27.04.2019 til:

Mette Omre på epost meo@tagarkitekter.no eller til TAG arkitekter AS, Kjøpmannsgata 14, 7030 Trondheim

Opplysninger om planarbeidet og planprogrammet kan fås ved å kontakte Mette Omre på epost eller på telefon 990 05 303. 

 Til toppen av siden  


Forslag til forvaltningsplan for kortnebbgås og grågås i Levanger kommune 2019-2022

Viltnemda i Levanger kommune vedtok 28.2.2019 (sak PS 4/19) at "Forslag til forvaltningsplan for kortnebbgås og grågås i Levanger kommune for 2019-2022" legges ut til høring i før saken tas opp til videre behandling. Forvaltningsplanen skal være et verktøy for å gjøre gode, kunnskapsbaserte valg.

Høringstiden er satt til 17. april 2019.

Høringsdokument: Forvaltningsplan for kortnebbgås og grågås i Levanger kommune 2019-2022 PDF

Merknader/uttalelser kan sendes inn på følgende måter:

postmottak@levanger.kommune.no merkes: Forvaltningsplan for kortnebbgås og grågås i Levanger kommune,

eller post: Levanger kommune, Postboks 130, 7601 Levanger. Konvolutten merkes: Forvaltningsplan for kortnebbgås og grågås i Levanger.

Kontaktperson: Rune Sørholt

 Til toppen av siden   


Oppstart reguleringsplanarbeid Åsvegen 26I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av reguleringsplanarbeid for eiendommen gnr./bnr. 32/51 i Levanger kommune. Forslagsstiller er Levanger kommune. KVADRAT arkitekter AS er utførende konsulent.

Gjeldende reguleringsplan for planområdet er L1983006– Skogn sentrum 1983

Klikk for større kart

Planområdets avgrensning er vist i kartutsnitt over og er ca. 2,3 daa. (Oversiktskart Åsvegen 26)

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av boliger. Eksisterende bygning planlegges revet og erstattet av nybygg.

Planen er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning og planenheten i Levanger kommune har konkludert med at planen ikke skal konsekvensutredes.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes: KVADRAT arkitekter AS, Statsråd Krohgs veg 15E, 7021 Havstein, eller elektronisk via e-post til kvadrat@kvadratarkitekter.no, innen 10.04.19. Sendinger merkes med "Planarbeid - Åsvegen 26". Alle mottatte merknader blir sendt til kommunen sammen med planforslaget.

For mer informasjon, ta kontakt med KVADRAT arkitekter AS, e-post: kvadrat@kvadratarkitekter.no, tlf: 72 56 60 20
 Til toppen av siden 


Bli avlaster/ besøksfamilie !

Levanger kommune trenger flere avlastere/besøksfamilier for barn og unge med ulike funksjonsvansker.
Oppgaven vil være å ha besøk av barnet, den unge noen døgn pr. mnd.
Det er viktig at hele familien(hvis den består av flere) mener de har tid og lyst til dette.
Du /dere må være åpen på et godt samarbeid med aktuelle pårørende og veileder fra helse og omsorgstjenesten.
Godtgjøring gis etter avtalt satser.

Søknadskjema PDF- word Om tjenesten
For evt. mer info ta kontakt med :  Liv J. Øwre tlf. 74 05 22 00
 Til toppen av siden 


 

klikk for nærmere informasjon

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på et barn som for en periode ikke kan bo hos foreldrene sine.
Noen ganger er det foreldrene som i samarbeid med barneverntjenesten bestemmer at et barn skal bo i fosterhjem. Andre ganger er det Fylkesnemnda for barnevernsaker som avgjør dette etter forslag fra barnevernet - www.fosterhjem.no
 Til toppen av siden 


Frivillighetssentralen - Levanger
Har du:

  • tanke om å bidra i det frivillige arbeidet i Levanger, men vet ikke helt med hva?
  • lyst til å lage ditt eget skinnbelte eller lære å spleise tau?
  • behov for et middels stort lokale med god tilgjengelighet til et møte eller selskap?


Ta kontakt med Levanger frivillligsentral mellom kl 11 og 15 (alle dager i uka).

 Til toppen av siden

Publisert: 06.11.2009 09:31 Sist endret: 12.04.2019 14:27
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051