Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Annonser, ettersyn, kunngjøringer

 

PLANVEDTAK

Levanger kommunestyre har i møte den 20.10.2021 med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12, vedtatt følgende reguleringsplan:

Detaljregulering Bankkvartalet (sak PS 59/2021)

Planen tilrettelegger for fortetting og fornying av eiendommene Håkon den godes gate 31 og Kirkegata 50 i Levanger sentrum. Det gamle bankbygget i Håkon den Godes gate 31 foreslås rivd og erstattet med et nytt leilighetsbygg med 18 leiligheter og ca. 270m2 næringsareal i 1. etasje. Planen omfatter også en fortetting i Kirkegata 50 mellom «gamlebanken og Kirkegata 52 (Hattrem). Her foreslås det i alt 8 leiligheter og ca. 70m2 næring i 1. etasje.

Kommunens vedtak om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra kunngjøringsdato.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Levanger kommune innen 3 år fra kunngjøringsdato.PLANER TIL OFFENTLIG ETTERSYN

Plan- og utviklingsutvalget i Levanger har i møte den 24.11.2021 med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10, vedtatt at følgende arealplan sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn:

Detaljregulering Kjønstadvegen 21 (sak PS 53/21)

Planforslaget tilrettelegger for oppføring av boligbebyggelse, med minimum 14 boenheter og maksimum 19 boenheter. Boenhetene er fordelt på frittliggende ev. kjedet boenheter, og konsentrert småhusbebyggelse, leiligheter. Planforslaget fordrer at eksisterende uthus blir revet.

Detaljregulering Høttvollen hyttefelt (sak PS 54/21)

Planforslaget tilrettelegger for et nytt større hyttefelt på Ekne. Planområdet ligger ved Finnsvika og inneholder en regulering av ca 30 hyttetomter med tilhørende småbåtanlegg/flytebrygge.

Detaljregulering Bambergvegen 13 (sak 55/21)

Planforslaget tilrettelegger for fortetting med én enebolig, i tillegg til eksisterende enebolig på tomta. Nytt bygg planlegges med flatt tak og mulighet for et par utleieenheter i sokkeletasje. Det planlegges adkomst til nytt bygg fra Bambergvegen på nordsiden av tomta, adkomstvei sør på tomta forblir uendret.

Detaljregulering Nordsivegen 175 og 179 (sak 56/21)

Planforslaget tilrettelegger for ca 16 nye boliger på eiendommen Nordsivegen 175, og deler av eiendommen Nordsivegen 179. Planen inneholder regulering til boligformål med tilhørende vei, parkering, lek og uteoppholdsareal.

Planforslaget kan ses på kommunenes hjemmeside: www.levanger.kommune.no under Annonse/høring eller under fanen Politikk og riktig møtedato i PUU. Evt. kan saken leses på Servicekontoret på rådhuset, Håkon den Godes gate 30. Dersom saksdokumenter ønskes tilsendt kan kommunen kontaktes for dette. Eventuelle uttalelser til planforslagene sendes til Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, eller postmottak@levanger.kommune.no innen 14.01.2022.


 

 

 

 


 

 

 

 


Publisert: 06.11.2009 09:31 Sist endret: 29.11.2021 13:27
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051