Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Annonser, ettersyn, kunngjøringer


Deltaljregulering Kårstua barnehage

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 kunngjøres herved oppstart med detaljregulering for «Kårstua Barnehage» gid. 26/23 i Lvanger kommune. Planområdet er regulert til LNFR, med tillatelse til spredt boligbebyggelse, sone SB08 i Kommuneplanenes arealdel for Levanger. Det varsles samtidig om felles behandling av plan- og byggesak, jf. pbl § 1-7.

Klikk for større grafikk

Forslagsstiller for reguleringsplanen er Kjølen & Nydal Bygg AS. Hovedintensjonen med planarbeidet er å tilrettelegge for parkeringsplass for å bedre trafikksikkerheten i området, samt at arealene tilknyttet barnehagen blir regulert til formålet, på gid. 26/1 og 26/4. Barnehagetomta vil bli regulert til blandet formål, slik at bygningen igjen kan tas i bruk til bolig, ved en evt. avvikling av barnehagedriften.

Planen utarbeides som detaljreguleringsplan som ikke samsvarer med overordnet plan, som viser at området er avsatt til LNFR.

Planforslaget utløser ikke krav om planprogram og konsekvensutredning, jf. pbl §§ 4-1 og 4-2 m/tilhørende forskrift om konsekvensutredning.

Innspill og synspunkter som har betydning til planarbeidet og må sendes skriftlig innen 6. april 2020 til: 
Arkplan AS, pb.172, 7801 Namsos eller anders@arkplan.no. 

 Til toppen av siden 


Oppstart planarbeide Bambergvegen 13

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 kunngjøres herved oppstart med regulering for «Barnbergvegen 13» på gid. 2/93.

Klikk for større kart

Planområdet er regulert til bolig i Kommunedelplan for Levanger sentrum. Det varsles samtidig om felles behandling av plan­- og byggesak, jfr. pbl § 1-7.
Forslagsstiller for reguleringsplanen er Rostu Bolig AS.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge området for enebolig med sokkel og konsentrert småhusbebyggelse i form av flermannsbolig/rekkehus med tre boenheter. Det planlegges for fire boenheter, med parkering på terreng og i garasje/carport.
Planen utarbeides som detaljreguleringsplan som samsvarer med overordnet plan, som viser at området er avsatt til bolig.

Referat fra oppstartsmøte 03.02.20 PDF

Planforslaget utløser ikke krav om planprogram og konsekvensutredning, jf. pbl §§ 4-1 og 4-2 m/tilhørende forskrift om konsekvensutredning.

Informasjonsmøte rundt prosjektet vil kunne bli avholdt dersom interessenter melder seg til Arkplan Arkitektkontor.

Innspill og synspunkter som har betydning til planarbeidet og må sendes skriftlig innen 30.03.2020 til: Arkplan AS, pb.172, 7801 Namsos, eller anders@arkplan.no.

 Til toppen av siden 


Temaplan "Velferdsteknologi" PDF - innspillsfrist: 12. mars 2020

Send DITT innspill: postmottak@levanger.kommune.no 

 Til toppen av siden 


Ytterøy brannstasjon - oppstart regulering 

Planområdet er på ca 5,7daa og omfatter G/bnr: 354/8/13, 354/12, 354/14/6, 354/15 og 354/21.

Klikk for større kart

Området er uregulert og angitt som LNFR, spredt boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for ny Ytterøy brannstasjon på eiendommen g/bnr 354/8/13, og videreføring av kombinasjonen bolig og næring på tilgrensende eiendommer.

Området ligger med grense mot Ytterøy barne- og ungdomsskole / barnehage i nordvest, fylkesveien mot sørøst og jordbrukseiendom mot sydvest. Området ligger i det man betegner som sentrum på øya, med skole, barnehage (forsamlingshus) og butikk/ cafe like i nærheten.

Kommunen har avgjort at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Innspill til planarbeidet sendes innen 2. mars 2020 til:

Lusparken arkitekter AS v/ Magnus Aursand, Brattørgata 5, 7010 Trondheim, firmapost@lusparken.no

 Til toppen av siden 


Bli avlaster/ besøksfamilie !

Levanger kommune trenger flere avlastere/besøksfamilier for barn og unge med ulike funksjonsvansker.
Oppgaven vil være å ha besøk av barnet, den unge noen døgn pr. mnd.
Det er viktig at hele familien(hvis den består av flere) mener de har tid og lyst til dette.
Du /dere må være åpen på et godt samarbeid med aktuelle pårørende og veileder fra helse og omsorgstjenesten.
Godtgjøring gis etter avtalt satser.

Søknadskjema PDF- word Om tjenesten
For evt. mer info ta kontakt med :  Liv J. Øwre tlf. 74 05 22 00
 Til toppen av siden 


klikk for nærmere informasjon

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på et barn som for en periode ikke kan bo hos foreldrene sine.
Noen ganger er det foreldrene som i samarbeid med barneverntjenesten bestemmer at et barn skal bo i fosterhjem. Andre ganger er det Fylkesnemnda for barnevernsaker som avgjør dette etter forslag fra barnevernet - www.fosterhjem.no
 Til toppen av siden 


Frivillighetssentralen - Levanger
Har du:

  • tanke om å bidra i det frivillige arbeidet i Levanger, men vet ikke helt med hva?
  • lyst til å lage ditt eget skinnbelte eller lære å spleise tau?
  • behov for et middels stort lokale med god tilgjengelighet til et møte eller selskap?


Ta kontakt med Levanger frivillligsentral mellom kl 11 og 15 (alle dager i uka).

 Til toppen av siden

 

 

 

 

 


Temaplan "Velferdsteknologi" PDF - innspillsfrist: 12. mars 2020

 

Publisert: 06.11.2009 09:31 Sist endret: 04.03.2020 16:38
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051