Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Annonser, ettersyn, kunngjøringer

  

 


PLANER TIL OFFENTLIG ETTERSYN  

 


REGULERINGSPLAN TIL OFFENTLIG ETTERSYN

Plan- og utviklingsutvalget i Levanger har i møte den 12.05.2021 med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10, vedtatt at følgende arealplaner sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn:


Detaljregulering E6 Kvithammar - Åsen (sak PS 21/2021) -
saksframlegg - vedlegg - vedtak

Planforslaget tilrettelegger for ny E6 på strekningen fra kommunegrensa mot Stjørdal i sør til Vassmarka i Åsen i nord. Planforslaget omfatter ny firefelts veg med 4 tuneller og tilhørende kryssløsninger og deponiområder. Planforslaget inneholder også næringsregulering i Vassmarka. Detaljer om prosjektet kan sees på Nye veier sine prosjektsider, som dere finner via: Nyeveier.no

 

Detaljregulering Østre Jørstad - Ytterøy (sak PS 22/2021) - saksframlegg - vedlegg - vedtak

Planforslaget tilrettelegger for eksisterende og fremtidig næringsbebyggelse i tilknytning til Ytterøykylling på Ytterøy.

 

Detaljregulering Massedeponi Åsen (sak PS 23/2021) - saksframlegg - vedlegg - vedtak

Planforslaget tilrettelegger for et massemottak i Raudalen, en parallelldal av Vuddudalen i Åsen.

Planforslagene og saksdokumenter fins tilgjengelig på kommunens hjemmeside under «Annonse/høring» eller under fanen Politikk og riktig møtedato i PUU. Planforslaget kan også leses digitalt på Servicetorget på rådhuset. Eventuelle uttalelser til sakene skal sendes til: postmottak@levanger.kommune.no, eller Levanger kommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 30. juni 2021.

 

PLANVEDTAK

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-13 godkjente Kommunal- og moderniseringsdepartementet reguleringsplanen for Finnåsen hytteområde med følgende endringer:

 • Det tillates maksimalt 20 fritidsboliger innenfor planområdet.
 • Tomtene 21- 40, og adkomstvegen til disse, endres til Naturområde (SOSI-kode 3020), eller tas ut av planen.
 • De to nye parkeringsplassene øst i planforslaget endres til Naturområde (3020), eller tas ut av planen.

Departementets vedtak kan ikke påklages

 


 

OFFENTLIG ETTERSYN AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL OG KOMMUNEDELPLANER FOR SKOGN SENTRUM OG ÅSEN SENTRUM.

Plan- og utviklingsutvalget i Levanger har i møte den 21.04.2021, sak PS 17/2021, vedtatt at overnevnte planforslag sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker i henhold til plan- og bygningslovens § 11-14.

Planforslagene består av arealkart med tilhørende bestemmelser og retningslinjer, planbeskrivelse og utredninger. Levanger sentrum dekkes av egen kommunedelplan og inngår ikke i dette planarbeidet. Planarbeidet tar utgangspunkt i FNs bærekraftmål og omfatter regulering av nye arealer til bl.a. sentrums-, bolig-, næring- og fritidsformål for å møte ønsket befolkningsvekst. Forslagene omfatter også erstatning av eldre reguleringsplaner som kommunen ønsker å oppheve. Det legges til rette for høyere arealutnytting i områder for bebyggelse og bedre ivaretaking av grønnstruktur og friområder gjennom å tydelig merke dem i planen.

Kommunen ønsker alle innspill fra innbyggerne velkomne. Vi ber også mer spesifikt om at grunneiere og andre som har konkrete innspill til følgende tema melder inn dette i løpet av høringsperioden:

 • Arealer som kan være egnet for plasskrevende næring/industri.
 • Arealer som kan være egnet til fremtidig boligområde med god tilgjengelighet til skole og butikk.
 • Lokale kulturminner og kulturmiljø som bør bevares (f.eks. bygninger, gamle ferdselsårer, forsvars- og krigsminner, samiske kulturminner, kulturlandskap mm.).

 

Plandokumenter til saken, oppdatert etter 1. gangs politisk behandling 21.04.21:

 • Planbeskrivelse med vedlegg - PDF
 • Planbestemmelser - PDF
 • Kommunedelplan Åsen, bestemmelser - PDF
 • Kommunedelplan, Skogn, bestemmelser - PDF
 • Konsekvensutredning kommuneplanrevisjoner 2021-2040 - PDF
 • Kartlagte sjøarealer Levanger nord - PDF
 • Kartlagte sjøarealer Levanger sør - PDF
 • Utredning: Konsekvenser av oppdatert planstatus for gamle hyttefelt i og ved strandsonen i Levanger kommune, datert 15.03.21 - PDF
 • Plankart arealdel etter 1 gangs behandling - PDF
 • Plankart Åsen etter 1. gangs behandling - PDF
 • Plankart Skogn etter 1 gangs behandling - PDF

 

Planforslaget kan leses digitalt på Servicetorget på rådhuset. Eventuelle uttalelser til sakene skal sendes til: postmottak@levanger.kommune.no, eller Levanger kommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 11. juni 2021.

 

REGULERINGSPLAN TIL OFFENTLIG ETTERSYN

Plan- og utviklingsutvalget i Levanger har i møte den 21.04.2021 med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10, vedtatt at følgende arealplan sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn:

 

Detaljregulering Fridheim (sak PS 18/2021)

Planforslaget tilrettelegger for nytt boligområde med tilhørende adkomst, parkering, teknisk infrastruktur og grøntområder ved Kjønstadmarka på Nesset. Planområdet omfatter eiendommen gnr/bnr 7/5, Skrivarbergvegen 5, samt deler av eiendommene 7/89 og 6/57. Det planlegges ca. 35 boenheter

Planforslagene og saksdokumenter fins tilgjengelig på kommunens hjemmeside under «Annonse/høring» eller under fanen Politikk og riktig møtedato i PUU. Planforslaget kan også leses digitalt på Servicetorget på rådhuset. Eventuelle uttalelser til sakene skal sendes til: postmottak@levanger.kommune.no, eller Levanger kommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 11. juni 2021.

 

PLANVEDTAK

Levanger kommunestyre har i møte den 24.03.2021 med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12, vedtatt følgende reguleringsplaner:

Detaljregulering Gottås 2 (PS 13/2021)

Planen er en revidering av deler av Gottås-feltet på Ronglan. Planen tilrettelegger for større boligtomter, bedre veitraseer og færre små friområder.

Detaljregulering Åsvegen 26 (sak PS 53/20)

Planen tilrettelegger for konsentrert boligbebyggelse på eiendommen gnr 32 bnr 5, Åsvegen 26 på Skogn.

Detaljregulering garasjer i Jernbanegata (sak PS 54/20)

Planen tilrettelegger for parkering og garasjer på nordre del av eiendommen 315/190 helt nord i Jernbanegata i Levanger sentrum. På området er det i dag en offentlig parkeringsplass.

Kommunens vedtak om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra kunngjøringsdato 24.04.2021.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Levanger kommune innen 3 år fra kunngjøringsdato.

 


Publisert: 06.11.2009 09:31 Sist endret: 18.05.2021 12:34
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051