Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Annonser, ettersyn, kunngjøringer

 Informasjon

 [ vedtatte arealplaner ] [ historisk ettersyn ] 

 


Navneforslag - Barne- og avlastningsboligen - Frol

- frist: 01.09.19

 

 


Varsel om oppstart av regulering - Lillemarktunet

 

Iht. pbl § 12-8 kunngjøres herved oppstart av regulering for «Lillemarktunet» på gid. 13/72 i Levanger kommune. Planområdet er avsatt til LNF-området i gjeldende kommunedelplan for Levanger sentrum (L2000017). Det forutsettes at planforslaget skal bli vurdert opp mot ny kommunedelplan for Levanger sentrum (L2013007).

Planområdet er regulert til bolig-formål i ny overordnet kommunedelplan for Levanger sentrum. Planen er enda ikke vedtatt, men det forutsettes at denne sluttbehandles før planforslag kan behandles. Det varsles samtidig om oppstart av forhandling om utbyggingsavtale, jf. pbl § 17-4.

Lillemarktunet
Forslagsstiller for reguleringsplanen er Nordbohus Utvikling AS. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge området for frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse i form av eneboliger og kjede-/rekkehus i to-tre etasjer med flatt tak/pulttak. Det planlegges for 10 boenheter, med parkering i garasje carport og på terreng.

Planområdet skal vurderes iht. ny kommunedelplan. Planforslaget skal vurderes om tiltaket omfattes av KU-forskriften, jf. KU-forskriften §§ 6 og 8. Siden planområdet avsatt til bolig-formål i overordnet plan, vil det ikke være krav om planprogram og konsekvensutredning, jf. § 6. Forslagsstiller har i samråd med kommunen vurdert at det omsøkte planforslaget ikke vil medføre vesentlig virkning for miljø og samfunn, siden tomta er bebygd med bolig, og eiendommen ikke benyttes til landbruksformål. Det er derfor vurdert at planforslaget ikke blir omfattet av KU-forskriften, jf. §§ 8 og 10.

Innspill må være innkommet innen 19. august 2019 og rettes til:Arkplan AS, Postboks 172, 7801 Namsos - tlf.: 74 27 53 60 el. e-post: firmapost@arkplan.no.

 


Varsel om oppstart av regulering - Gimlevegen 5 og 7 A

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved oppstart av rgulering for Gimlevegen 5 og 7A, gnr./bnr: 275/288 og 275/289 i Levanger kommune. Planområdet er avsatt til bolig, hvor eksisterende reguleringsplan fortsatt skal gjelde i kommunedelplan for Levnager sentrum (L2000017). Det varsles samtidi om oppstart av forhandling om utbyggingsavtale jfr. pbl§17-4.
Gimlevegen

Forslagsstiller for reguleringsplanen er Rostu Bolig AS på vegne av grunneier. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge området i form av frittliggende enebolig ved einedom 275/289 over to-tre etasjer, samt konsentrert småhusbebyggelse over tre etasjer med parkering i kjeller ved eiendom 275/288 i et moderne arkitetonisk uttrykk. Det planlegges for mellom 6-9 nye boenheter innenfor planområdet.

Planforslaget skal vurderes om tiltaket omfattes av KU-forskriften jf. KU-forskriften §§6 og 8. Siden planområdet er avsatt til boligformål i overordnet plan, vil det ikke være krav om planprogram og konsekvensutredning jf. §6. Forslagsstiller har i samråd med kommunen vurdet at det omsøkte planforslaget ikke vil medføre vesentlig virkning for miljø og samfunn, siden tomta er bebygd med bolig-formål. Det er derfor vurdet at planlforslaget ikke blir omfattet av KU-forskfirten jf. §§8 og 10.

Innspill må være innkommet innen 19. august 2019 og rettes til: Arkplan AS, Postboks 172, 7801 Namsos - tlf. 74 27 53 60 el. e-post: firmapost@arkplan.no


 

Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 12.06.2019 med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10, vedtatt at følgende arealplaner sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn:

Detaljregulering for Fergemannsvegen 1 (sak PS 34/19)
Eiendommen Fergemannsvegen 1 reguleres til konsentrert boligbebyggelse, inntil 8 boenheter. Planarbeidet utløser behov for utbyggingsavtale mellom kommunen og forslagsstiller, som bl.a. skal omhandle teknisk infrastruktur og trafikale forhold. Utbyggingsavtalen legges frem for offentlig ettersyn i 30 dager jfr. plan- og bygningsloven § 17-4, parallelt med planforslaget.

 - forslag til utbygningsavtale PDF

Dersom saksdokumenter ønskes tilsendt kan kommunen kontaktes for dette. Eventuelle uttalelser til planforslagene sendes til Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, eller postmottak@levanger.kommune.no innen 10.08.2019.


Varsel om oppstart av arbeid med utbyggingsavtale Gamle Kongeveg Nord 14

Forhandlinger om utbyggingsavtale jfr. plan- og bygningsloven § 17 vedrørende oppstartet planarbeid for detaljregulering for Gamle Kongeveg Nord 14 er satt i gang. Utbyggingsavtalen er mellom Levanger kommune og Prosjektpartner Midt-Norge AS.


Frist: 30.07.19 - Høring: Forslag til revidert planprogram: Utarbeidelse av Kommunedelplan klima, miljø og energi

 


 

Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 15.05.2019 med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10, vedtatt at følgende arealplaner sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn:

Detaljregulering for Sjøgata brygge (PS 21/19)

Stiklestad Eiendom AS ønsker å regulere eiendommen gnr. 315 bnr. 118 og 332 i Levanger sentrum. Planforslaget omfatter etablering av to boligblokker på hhv. fire og tre etasjer, omregulering og ombygging/rehabilitering av eksisterende bygningsmasse med leiligheter, og etablering av offentlig friområde. Deler av eksisterende bebyggelse forutsettes revet.

Reviderte dokumenter etter vedtak i PUK 15.05.19: planbeskrivelse (pdf) - plankart (pdf) - planbestemmelser (pdf) - solstudie, mars (pdf), solstudie, juni (pdf)

Planforslagene kan ses på kommunenes hjemmeside: www.levanger.kommune.no under Annonse/høring eller under fanen Politikk og riktig møtedato i PUK. Evt. kan saken leses på Servicekontoret på rådhuset, Håkon den Godes gate 30. Dersom saksdokumenter ønskes tilsendt kan kommunen kontaktes for dette. Eventuelle uttalelser til planforslagene sendes til Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, eller postmottak@levanger.kommune.no  innen 12. juli 2019.


 

 

 

Bli avlaster/ besøksfamilie !

 

 

Levanger kommune trenger flere avlastere/besøksfamilier for barn og unge med ulike funksjonsvansker.
Oppgaven vil være å ha besøk av barnet, den unge noen døgn pr. mnd.
Det er viktig at hele familien(hvis den består av flere) mener de har tid og lyst til dette.
Du /dere må være åpen på et godt samarbeid med aktuelle pårørende og veileder fra helse og omsorgstjenesten.
Godtgjøring gis etter avtalt satser.

Søknadskjema PDF- word Om tjenesten
For evt. mer info ta kontakt med :  Liv J. Øwre tlf. 74 05 22 00
 Til toppen av siden 


 

klikk for nærmere informasjon

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på et barn som for en periode ikke kan bo hos foreldrene sine.
Noen ganger er det foreldrene som i samarbeid med barneverntjenesten bestemmer at et barn skal bo i fosterhjem. Andre ganger er det Fylkesnemnda for barnevernsaker som avgjør dette etter forslag fra barnevernet - www.fosterhjem.no
 Til toppen av siden 


Frivillighetssentralen - Levanger
Har du:

  • tanke om å bidra i det frivillige arbeidet i Levanger, men vet ikke helt med hva?
  • lyst til å lage ditt eget skinnbelte eller lære å spleise tau?
  • behov for et middels stort lokale med god tilgjengelighet til et møte eller selskap?


Ta kontakt med Levanger frivillligsentral mellom kl 11 og 15 (alle dager i uka).

 Til toppen av siden

 

 

Publisert: 06.11.2009 09:31 Sist endret: 08.07.2019 13:42
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051