Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Annonser, ettersyn, kunngjøringer

Høring og offentlig ettersyn - Detaljergulering Gjemble søndre

Plan- og utviklingsutvalget i Levanger har i møte den 08.06.2022, sak 32/2022, vedtatt at overnevnte planforslag sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Planforslaget tilrettelegger for ca. 120 nye boenheter med tilhørende infrastruktur. Planområdet er på ca. 32 daa og ligger på sørsiden av Gjembleshaugen på del av eiendom gnr. 3, bnr. 7. Området er avsatt til framtidig boligbebyggelse i kommunedelplanen for Levanger sentrum.

Saksfremlegget med protokoll fra 1.gangs behandling i Plan og utviklingsutvalget finnes nederst i dette brevet. Selve planforslaget, med alle vedlegg, finnes på kommunens hjemmeside under «Annonse/høring» eller under fanen Politikk og riktig møtedato (8/6) i Plan og utviklingsutvalget.

Er det spørsmål om saken kan undertegnede kontaktes (kontaktinformasjon nederst på arket).

Eventuelle uttalelser til sakene skal sendes til: postmottak@levanger.kommune.no, eller Levanger kommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 8. august 2022.

Detaljregulering Gjemble søndre

Planbeskrivelse

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Områdestabilitet

Overordna VA-plan

Ros-analyse

Støpyrapport

 


 

Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering Gråmyra næringspark

Plan- og utviklingsutvalget i Levanger har i møte den 08.06.2022, sak 31/2022, vedtatt at overnevnte planforslag sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

 Planen tilrettelegger for utvidelse av dagens næringsområde på Gråmyra. Planområdet er på ca. 47 daa og det tilrettelegges for virksomheter som vil ha funksjoner som lager, kontor/administrasjon, grossist, verksted og småindustri.

Saksfremlegget med protokoll fra 1.gangs behandling i Plan og utviklingsutvalget finnes nederst i dette brevet. Selve planforslaget, med alle vedlegg, er vedlagt. Saken finnes også tilgjengelig på kommunens hjemmeside under «Annonse/høring» eller under fanen Politikk og riktig møtedato i Plan og utviklingsutvalget.

Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering Gråmyra Næringspark

Planbeskrivelse

Planbestemmelse

Plankart

Innspill tilvarsel om oppstart

ROS-analyse

Nær- og fjernvirkning

Geoteknisk notat

________________________________________________________________________

Detaljregulering Okkenhaugsvegen 37

Plan- og utviklingsutvalget i Levanger har i møte den 08.06.2022, sak 33/2022, vedtatt at overnevnte planforslag sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

 Planforslaget tilrettelegger for seks eneboliger på to etasjer, med flatt tak, og en moderne arkitektur. Området er i dag bebygd med tre eneboliger, og det planlegges 3 nye i samme stil på eiendommen gnr. 272, bnr. 12.

Eventuelle uttalelser til sakene skal sendes til: postmottak@levanger.kommune.no, eller Levanger kommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 8. august 2022.

Planbeskrivelse                                                                                                          

Plankart                                                                                                       

Reguleringsbestemmelser                                                                                             

Innspill til varsel om oppstart                                                                             

Støyrapport                                                                                                           

Geoteknisk rapport                               

ROS-annalyse

________________________________________________________________________

 

PLANVEDTAK  

Levanger kommunestyre har i møte den 25.05.2022 med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12, vedtatt følgende reguleringsplaner:  

Detaljregulering Due steinbrudd (sak PS 36/22) 

Planen legger til rette for utvidelse av driften i eksisterende steinbrudd. Det er ønskelig både for å utnytte ressursen best mulig, og for å få til en god avslutning av uttaket. 

Kommunens vedtak om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra kunngjøringsdato 11.06.22.  

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Levanger kommune innen 3 år fra kunngjøringsdato.  

PLANER TIL OFFENTLIG ETTERSYN 

Plan- og utviklingsutvalget i Levanger har i møte den 08.06.2022 med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10, vedtatt at følgende arealplan sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn:  

Detaljregulering Gråmyra næringspark (sak PS 31/22)

Planen tilrettelegger for utvidelse av dagens næringsområdet på Gråmyra. Planområdet er på ca. 47 daa og det tilrettelegges for virksomheter som vil ha funksjoner som lager, kontor/administrasjon, grossist, verksted og småindustri.

Detaljregulering Gjemble søndre (sak PS 32/22)

Planforslaget tilrettelegger for ca. 120 nye boenheter med tilhørende infrastruktur. Planområdet er på ca. 32 daa og ligger på sørsiden av Gjembleshaugen på del av eiendom gnr. 3, bnr. 7. Området er avsatt til framtidig boligbebyggelse i kommunedelplanen for Levanger sentrum.

Detaljregulering - Okkenhaugsvegen 37 (sak PS 33/22)

Planforslaget tilrettelegger for seks eneboliger på to etasjer, med flatt tak, og en moderne arkitektur. Området er i dag bebygd med tre eneboliger, og det planlegges 3 nye i samme stil på eiendommen gnr. 272, bnr. 12.

Detaljregulering Gimlevegen 5 og 7a (sak PS 34/22)

Planforslaget legger til rette for boligfortetting av eiendommene 275/288, 275/289, 275/682, 275/684 og 275/731. Det planlegges minimum ni nye boenheter med konsentrert småhusbebyggelse. Parkering er planlagt i garasje/carport i sokkel, samt i garasjeanlegg helt eller delvis under bakken.

Planforslagene kan ses på kommunenes hjemmeside: www.levanger.kommune.no under Annonse/høring eller under fanen Politikk og riktig møtedato i PUU. Evt. kan saken leses på Servicekontoret på rådhuset, Håkon den Godes gate 30. Dersom saksdokumenter ønskes tilsendt kan kommunen kontaktes for dette. Eventuelle uttalelser til planforslagene sendes til Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, eller postmottak@levanger.kommune.no innen 08.08.2022

 

 

______________________________

__________________________________________

 
VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID – DETALJREGULERING ØSTBORG KRYSSINGSSPOR
I henhold til plan- og bygningsloven §12-3 og 12-8 varsles det om oppstart av reguleringsplanarbeid for prosjektet Kapasitetsøkende tiltak på Trønderbanen ved Østborg, Levanger kommune. Forslagsstiller er Bane NOR, NIRAS Norge AS er konsulent for teknisk prosjektering, og Asplan Viak AS er innleid som fagkyndig plankonsulent.

Bane NOR arbeider med å konkretisere nødvendige tiltak og har behov for å etablere kryssingsspor for tog nær Østborg. Reguleringsplanarbeid settes nå i gang i Levanger kommune.

Nærmere om tiltaket på Østborg

Planområdet ligger langs eksisterende jernbanelinje på Sætersmyra, mellom fv. 6888, Børøyvegen og Sætersmyra. Det skal på strekningen etableres et nytt kryssingsspor for 600 meter lange tog. Kryssingssporet vil gå parallelt med eksisterende spor.
Det skal også saneres to landbruksplanoverganger, PLO km 86,076 og PLO km 86,334. For å kunne sanere planovergangene må det etableres nye landbruksveger som erstatningen for planovergangene, og kulvert ved fv. 6888 må utbedres. I planprosessen skal det også vurderes behov for ny bru eller stenging/sanering av dagens Sæter bru. I tillegg til kryssingsspor må det bygges teknisk bygg og driftsveg til teknisk bygg.

Områdene som kreves permanent for å etablere tiltaket vil reguleres til jernbaneformål og danner grunnlag for erverv av grunn hvor tiltaket går utenfor Bane NORs eiendom. Områder som det kun er behov for midlertidig bruk av i anleggsperioden vil reguleres til dagens formål med bestemmelsesområde midlertidig anlegg og riggområde over. Dette gir Bane NOR rett til å benytte området i anleggsperioden og med krav i bestemmelsene om tilbakeføring til underliggende formål i den stand området hadde før anleggsperioden.
Tiltaket i planen er vurdert etter «Forskrift om konsekvensutredning» og Levanger kommune har vurdert at det ikke utløser krav om planprogram eller konsekvensutredning. Konsekvenser av tiltaket vil komme frem i fagnotater og planbeskrivelsen som følger planforslaget.Til varsling av planen er det foreslått en romslig planavgrensning (se vedlegg), som tar høyde for viktige avklaringer i planprosessen rundt valg av teknisk løsning, hensyn til dyrka areal, erverv, midlertidig bruk av areal i anleggsperioden med videre. Planens omfang vil trolig bli redusert til innsending av komplett plan.Informasjon om prosjektet, varsel om oppstart og oppstartsmøtereferat er tilgjengelig på Bane NOR sin hjemmeside. https://www.banenor.no/ktt
Bakgrunn
På grunn av befolkningsvekst er det behov for arealeffektive og miljøvennlige transportløsninger, og nullvekst i biltrafikken. Staten har inngått en Byvekstavtale med Trondheimsområdet. Byvekstavtalen legger til grunn at økning i persontrafikken skal skje gjennom kollektivreiser, gange og sykling. Staten har gjennom Byvekstavtalen forpliktet seg til å øke kapasiteten fra ett til to regiontog hver vei i timen på strekningen mellom Melhus – Trondheim – Steinkjer. For å realisere dette har Bane NOR opprettet prosjektet Kapasitetsøkende tiltak på Trønderbanen. Prosjektet skal også se kapasitetsøkningen i sammenheng med fjerntog og godstrafikk.Prosjektet har som målsetning mer jernbane for pengene, og det er ønskelig å unngå store og omfattende inngrep som er både kostbare og arealkrevende. Det vil være ulike tiltak som er aktuelle; stasjonstiltak, kryssingsspor, dobbeltsporfunksjonalitet og hastighetsøkende tiltak.
Merknader til varsel
Dette varselet sendes til alle berørte og relevante offentlige myndigheter/etater.Innspill til planarbeidet kan sendes: Asplan Viak AS v/Julie Nordhagen, Abels gate 9, 7030 Trondheim, eller på e-post: julie.nordhagen@asplanviak.no, innen fredag 6.5 2022.Kommentarer/merknader bør merkes med referanse «Detaljregulering Østborg kryssingsspor»Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til følgende kontaktpersoner i prosjektet: Bane NOR: Tonje Aas Sæthre, epost: tonje.aas.saethre@banenor.no,Asplan Viak: Julie Nordhagen, e-post: julie.nordhagen@asplanviak.no, tlf. +47 938 39 776

PLANVEDTAK 

Levanger kommunestyre har i møte den 23.03.2022 med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12, vedtatt følgende reguleringsplaner: 

Detaljregulering Nordsivegen 175 og 179 (sak PS 24/22)

Planen tilrettelegger for ca 16 nye boliger på eiendommene Nordsivegen 175, og deler av Nordsivegen 179. Planen inneholder regulering til boligformål med tilhørende vei, parkering, lek og uteoppholdsareal.

Kommunens vedtak om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger innen 3 uker fra kunngjøringsdato 26.03.22. 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Levanger kommune innen 3 år fra kunngjøringsdato. 


PLANVEDTAK

Levanger kommunestyre har i møte den 23.03.2022 med hjemmel i plan og bygningslovens § 11-15 vedtatt følgende:

Kommuneplanens arealdel (sak PS 21/22)

Kommunedelplan for Skogn sentrum (sak PS 22/22)

Kommunedelplan for Åsen sentrum (sak PS 23/22)

Planene fastsetter de overordna rammene for fremtidig arealdisponering for arealene i hele kommunen, med unntak for området i og omkring Levanger sentrum hvor det er en egen kommunedelplan.

Planene fastsetter hvor eldre reguleringsplaner fortsatt skal gjelde, og hvilke områder og tiltak som må gjennom områderegulering og detaljregulering før gjennomføring. Planene angir også hvilke tiltak som kan gjennomføres direkte med hjemmel i kommuneplanen og kommunedelplanene. Enkelte områder det foreligger innsigelse til er unntatt rettsvirkning for å tas videre til mekling.

Kommunestyrets vedtak om Kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner kan ikke påklages.


VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID
Detaljregulering Ronglan kryssingsspor

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 varsler Bane NOR om oppstart av planarbeid for detaljregulering av kryssingsspor ved Ronglan i Levanger kommune. Forslagsstiller er Bane NOR, NIRAS AS er konsulent for teknisk prosjektering av tiltaket, og Asplan Viak AS er engasjert som fagkyndig plankonsulent.

Bakgrunnen for planarbeidet er Byvekstavtalen for Trondheimsområdet, hvor staten har forpliktet seg til å øke kapasiteten fra ett til to regiontog hver vei i timen på strekningen mellom Melhus – Trondheim – Steinkjer. Byvekstavtalen legger til grunn at økning i persontrafikken skal skje gjennom kollektivreiser, gange og sykling.

Planområdet ligger langs eksisterende jernbanelinje like sør for Ronglan holdeplass, mellom Nesvatnet og E6. Det skal etableres et nytt kryssingsspor for 600 meter lange tog. Kryssingssporet vil bli etablert parallelt med eksisterende spor, mellom dagens jernbane og E6. I tillegg til kryssingssporet består tiltaket av teknisk hus, driftsveg til tekniske hus og ny trafo.

Planavgrensningen tar høyde for permanent og midlertidig arealbehov, inkludert areal til rigg- og anleggsområder og håndtering av dyrkajord i anleggsfasen.

Tiltaket i planen er vurdert etter «Forskrift om konsekvensutredning» og forslagsstiller har i samråd med Levanger kommune vurdert at dette ikke utløser krav til planprogram eller konsekvensutredning.

Planavgrensning for detaljregulering Ronglan kryssingsspor

Merknader til varsel

Innspill til planarbeidet kan sendes til Asplan Viak AS v/Roy E. Nesheim, Postboks 24, 1300 Sandvika, eller på e-post: roy.nesheim@asplanviak.no

E-post eller brev merkes med «Detaljregulering Ronglan Kryssingsspor»

Frist for innspill: tirsdag 10.5.2022

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til følgende kontaktpersoner i prosjektet: 

Bane NOR: Line Snøfugl Storvik, e-post: line.storvik@banenor.no

Asplan Viak: Roy Erling Nesheim, e-post: roy.nesheim@asplanviak.no

 

 

 

Publisert: 06.11.2009 09:31 Sist endret: 17.06.2022 12:14
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051