Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Restaureringsfondet

Vedtekter gjeldende fra 01.01.2013, vedtatt av kommunestyret i sak 53/12

Vedtekter - fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum

 1. Formålet er å gi tilskudd som skal inspirere til tilbakeføring og vern av bygninger og utomhusareal i forhold til opprinnelig utforming, slik at Levanger fremstår mer som en enhetlig trehusby med kvaliteter som byen hadde først på 1900-tallet. Tilskudd kan gis til tiltak innenfor reguleringsplanen for Levanger sentrum, med unntak av byggeskikkprisen som omfatter hele kommunen.
 2. Ved salg av kommunale tomter innenfor reguleringsplanen for Levanger sentrum overføres salgssummen til dette fondet.
 3. Det må sørges for sikker plassering av fondets midler og til best mulig avkastning.
 4. Grunnkapitalen skal stå urørt og 10 % av rentene legges til kapitalen hvert år. Øvrige renter kan fordeles av plan- og utviklingskomiteen. Tildeling skjer en gang hvert år. Plan- og utviklingskomiteen kan søke formannskapet om at udisponerte midler i ett år helt eller delvis blir gjort overførbar til året etter. Formannskapet gis fullmakt til å avgjøre slike søknader.
 5. Kunngjøring om tildeling må skje før 1. september, søknadsfristen settes til 15. oktober hvert år og behandling skal skje innen 1. juni påfølgende år.
 6. Søknad om tilskudd må skje før arbeidene settes i gang.
 7. De tiltakene som er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven skal være godkjent av bygningsmyndighetene før igangsetting og midler tildeles. Tiltak i fredete områder skal være godkjent av kulturminnemyndighetene før igangsetting og midler tildeles.
 8. Før plan- og utviklingskomiteen gjør vedtak om tildeling skal søknadene i god tid legges frem for kulturminnemyndighetene for uttalelse. Plan- og utviklingskomiteens vedtak om tildeling av midler kan påklages til formannskapet. Klagefristen er 3 uker fra søkeren mottar melding om vedtak i Plan- og utviklingskomiteen.
 9. Tilskudd kan tildeles private eiere, ideelle organisasjoner og det offentlige.
 10. Hvert år settes det av kr. 10.000,- til innkjøp av plakett og kunstverk til byggeskikkpris. Dersom prisen ikke deles ut blir beløpet ført tilbake til fondet.
 11. Hvert år settes det av en ramme for innleie av spesialkompetanse (for eksempel innleie av arkitekt eller fargekonsulent). Hvert prosjekt kan få dekt inntil kr. 10.000,- til dette. Tildelingen skjer fortløpende etter søknad til rammen er oppbrukt. Et evt. ikke oppbrukt beløp blir ført tilbake til fondet.
 12. Hvert år settes det av en ramme for dekning av utgifter til maling. Hvert prosjekt kan få dekt inntil kr. 5.000,- til dette. Dette under forutsetning av at anbefalt malingstype og farge(r) benyttes. Tildeling skjer fortløpende etter søknad til rammen er oppbrukt. Et evt. ikke oppbrukt beløp blir ført tilbake til fondet.
 13. Det kan ellers søkes om støtte til følgende tiltak:
  - Utbedringstiltak for enkeltbygg som tar sikte på bevaring av eller tilbakeføring til bygningens opprinnelige byggestil. Arbeidet må utføres i henhold til kulturminneforvaltningens prinsipper for riktig restaurering.
  - Nybygg/ tilbygg. Det skal legges vekt på at prosjektet gjennom utforming og tilpasning til sted og miljø skal være med å ivareta eller heve den allmenne byggeskikk.
  - Miljøforbedrende tiltak i indre gårdsrom i de lukkede kvartaler. Tiltakene må harmonere med de tidstypiske trekk i bygningsmiljøet, også når det gjelder belegg, vegetasjon, belysning og utrustning forøvrig.
  - Innvendige arbeider. Det kan gis støtte til innvendige arbeider dersom bygningen har betydelige innvendige antikvariske verdier. Som eksempel kan nevnes å vedlikeholde/ rekonstruere originale kledninger, bygningsdetaljer med mer. Det gis ikke støtte til standardheving. Arbeidene må utføres i henhold til kulturminneforvaltningens prinsipper for riktig restaurering.
 14. Følgende må vedlegges søknaden:
  - Prosjektbeskrivelse, detaljert beskrivelse av materialbruk etc.
  - Detaljerte tegninger.
  - Budsjett.
 15. Tilskuddet utbetales etter at arbeidene er utført og godkjent og kopi av regnskap/ kvitteringer er levert inn til kommunen.
 16. Dersom ferdig resultat ikke er i samsvar med søknad kan det gi avkorting/ evt. bortfall av tilskudd. Saker vedr. avkorting/ bortfall av tilskudd behandles av plan- og utviklingskomiteen.
 17. Arbeidene må ferdigstilles innen 3 år etter at tilsagn er gitt. Dersom arbeidene ikke er ferdigstilt innen 3 år etter at tilsagn er gitt, går beløpet det er gitt tilsagn på tilbake til fondet.
 18. Kommunestyret kan endre disse vedtektene.


Søknadsfrist: 1. november 2017 - Spørsmål rettes til:

Tove Nordgaard - klikk for personkort
Tove Nordgaard
byantikvar

Søknad sendes: Levanger kommune v/Byantikvaren, postboks 130, 7601 Levanger eller postmottak@levanger.kommune.no. Merkes: Restaureringsfondet.

Fondet har eksistert siden 1984, har nå (2018) en størrelse på kr.7,6 mill. Fondet er et viktig bidrag for bevaring av trehusbebyggelsen i Levanger i tillegg til midler fra Riksantikvaren og Norsk kulturminnefond. 

Tidligere saker:


Andre tilskuddsordninger bygninger

Til toppen av siden


Historikk

Vedtatt av:
Levanger kommunestyre 05.01.84.
Endret 09.05.85. 

Vedtektene for fond til restaurering og fornying av bygg og bomiljø i Levanger sentrum til og med 2012 (Nye vedtekter gjeldende fra 01.01.2013)

 1. Formålet med fondet ar å gi økonomisk støtte til restaurering og/eller fornying av bygg og bomiljø i Levanger sentrum og omfatter den del som omfattes av reguleringsplanen for Levanger sentrum.
 2. Ved salg av tomter i det samme området overføres salgssummen til dette fondet.
 3. Før det utdeles midler fra fondet skal grunnkapitalen ha nådd opp i en sum av kr. 1.500.000.
 4. Det må sørges for sikker plassering av fondets midler og til best mulig avkastning.
 5. Kapitalen skal stå utørt. 10% av rentene legges til kapitalen hvert år. Øvrige renter kan fordeles av bygningsrådet. Tildeling skjer en gang hvert år.
  Bygningsrådet kan søke formannskapet om at udisponerte midler i ett år helt eller delvis blir gjort overførbar til året etter. Formannskapet gis fullmakt til å avgjøre slike saknader.
 6. Kunngjøring om tildeling må skje før 1. september og søknadsfristen settes til 15. oktober.
 7. Før bygningsrådet gjør vedtak om tildeling skal det i god tid legges frem for fylkeskonservatoren til uttalelse, en oversikt over de prosjekter det søkes om tilskudd til. Bygningsrådets vedtak om tildeling av midler kan ankes til formannskapet. Ankefristen er 3 uker fra søkeren mottar melding om vedtak i bygningsrådet.
 8. Private og organisasjoner kan søke om tilskudd. Kommunale tiltak vil etter søknad på samme vilkår kunne ytes tilskudd.
 9. Det kan søkes om støtte til planlegging, prosjektering og gjennomføring av kvartalsfornying, herunder miljøforbedrende tiltak, i indre gårdsrom i de lukkede kvartaler. Utbedringstiltak for enkeltbygg som tar sikte på bevaring av eller tilbakeføring til strøkets opprinnelige og karakteristiske byggestil.
  Nybygg hvor det kan dokumenteres merkostnad til fasademessig utforming og materialbruk som følge av tilpasning til strøkkarakter
  Søknad må vedlegges fullstendige planer, kostnadsoverslag og finansieringsplan.
 10. Tilskudd betales til byggherren med 4-part når byggearbeidet er påbegynt, og resten når arbeidet er fullført og godkjent av bygningskontrollen.
 11. Kommunestyret kan endre disse vedtekter.


Til toppen av siden

Publisert: 01.02.2010 12:40 Sist endret: 08.06.2018 12:33
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051