Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Reglement for Plan- og utviklingskomiteen (PUK)

(Plan- og utviklingskomiteens medlemmer)

 - vedtatt sak 53/16, 23.11.16

 1. Valg og sammensetning
 2. Arbeidsområde - oppgaver og myndighet
 3. Tiden for møtene. Innkalling til møte. Saksdokumentene.
 4. Forfall. Varamedlemmer.
 5. Deltakelse i møtet. Kommunale tjenestemenn.
 6. Møteleder. Møtets åpning.
 7. Rekkefølgen for sakenes behandling. Sak som ikke er nevnt i innkallingen.
 8. Inhabilitet. Møtelederens redegjørelse for saken. Talernes rekkefølge.
 9. Ordskiftet og stemmegivningene
 10. Sendenemnder (deputasjoner)
 11. Protokollering
 12. Åpne eller lukkede dører. Taushetsplikt.
 13. Begrunnelsesplikt
 14. Forespørsel, spørsmål og interpellasjoner
 15. Åpen spørretime for innbyggere i Levanger kommune

1. Valg og sammensetningTil toppen av siden
PLan- og utviklingskomitéen, heretter benevnt PUK er et fast utvalg i henhold til Kommunelovens (KL) § 10.  Utvalget består av 11 medlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder.

Vedrørende uttreden, suspensjon vises det til kommunelovens § 15, vedrørende opprykk og nyvalg til kommunelovens § 16.  

2. Arbeidsområde - oppgaver og myndighetTil toppen av siden
PUK utreder og avgir innstilling i saker som er delegert til PUK og som skal behandles i kommunestyret, samt fatter vedtak i de saker hvor kommunestyret har delegert avgjørelsesmyndigheten til PUK, jfr. kommunens delegasjonsreglement.

PUK hovedoppgaver er å sørge for at kommunen til enhver tid har et plansystem og nødvendige plan- og strategidokumenter som er tilpasset kommunens/innbyggernes behov.
PUK er det faste utvalg for plansaker, jfr. plan- og bygningsloven § 3-3.

3. Tiden for møtene. Innkalling til møte. Saksdokumentene.Til toppen av siden
Lederen eventuelt nestleder eller ordfører setter opp sakliste for det enkelte møte.

Bestemmelsene i punkt 4 i reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse for PUK.

4. Forfall. Varamedlemmer.Til toppen av siden
Bestemmelsene i pkt. 5 i reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse for PUK.

5. Deltakelse i møtet. Kommunale tjenestemenn.Til toppen av siden
Ordfører og rådmann har møte- og talerett i komiteens møter, jfr. kommunelovens § § 9 nr. 4 og  23 nr. 3.

Bestemmelsene i pkt. 6 i reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse for PUK.

6. Møteleder. Møtets åpning.Til toppen av siden
Bestemmelsene i kommunestyrereglementet pkt. 7, 1. avsnitt og pkt. 8 får tilsvarende anvendelse for PUK.

7. Rekkefølgen for sakenes behandling. Sak som ikke er nevnt i innkallingen.Til toppen av siden
Bestemmelsene i pkt. 9 i  reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse for PUK.

8. Inhabilitet. Møtelederens redegjørelse for saken. Talernes rekkefølge.Til toppen av siden
Bestemmelsene i pkt. 10 og pkt. 11 i reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse for PUK.

9. Ordskiftet og stemmegivningeneTil toppen av siden
Om forhandlingene gjelder de bestemmelser som er gitt i kommunestyrereglementets pkt. 10, pkt. 11 første ledd, pkt. 14 annet ledd og pkt. 15 første ledd..

Om avstemninger gjelder det som er bestemt i pkt. 16, pkt. 17 og pkt. 18 i reglementet for kommunestyret.

10. Sendenemnder (deputasjoner)Til toppen av siden
Bestemmelsene i pkt. 21 i reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse. PUK kan også ta imot utsendingene i møtesalen. PUK kan stille spørsmål om faktiske sider ved saken.

11. ProtokolleringTil toppen av siden
Om protokollering gjelder de samme bestemmelser som er gitt i kommunestyrereglementets pkt. 23, 1, 2 og 3. avsnitt.

PUK velger for hvert møte 2 av medlemmene til å godkjenne og underskrive protokollen. Protokollen offentliggjøres så snart som mulig etter godkjenning.

12. Åpne eller lukkede dører. Taushetsplikt.Til toppen av siden
Bestemmelsene i pkt. 7 i reglement for kommunestyret får tilsvarende anvendelse for PUK.

13. BegrunnelsespliktTil toppen av siden
Bestemmelsene i pkt. 24 i reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse for PUK.

14. Forespørsel, spørsmål og interpellasjonerTil toppen av siden
Bestemmelsene i pkt. 19 i reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse for PUK.

15. Åpen spørretime for innbyggere i Levanger kommuneTil toppen av siden
Bestemmelsene i pkt. 20 i reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse for PUK.
Til toppen av siden

Publisert: 22.04.2009 10:00 Sist endret: 09.12.2016 10:09
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051