Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Godtgjøring folkevalgte Levanger kommune

Skjema:


- reglement sist endret med vedtak i kommunestyret, 21.03.12, sak 9/12

Reglementet er gitt i medhold av kommunelovens § 41.

 1. Generelle bestemmelser
    
  Godtgjøringen omfatter:
  Levanger kommunes godtgjøringsreglement bygger i hovedsak på at godtgjøringen til medlemmer av kommunestyret, formannskapet og komiteene gis som faste godtgjøringer. Den foreslåtte godtgjøringen for de enkelte ombud omfatter selve møtevirksomheten og eventuelle befaringer. deltakelse i formøter/gruppemøter er ikke berettiget til godtgjøring.
  Godtgjøringsreglementet gjelder også andre utvalg valgt av kommunestyret, og som utøver myndighet på vegne av kommunestyret. Oversikt over hvilke utvalg godtgjøringsreglementet gjelder for følger av pkt. 3 til reglementet. 
             
  1.2. Fravær fra ombudet
  De faste godtgjøringene avkortes %-vis ved større fravær enn 30% i løpet av et år. Lavere deltagelse enn 50% berettiger til vanlig møtegodtgjørelse inntil summen for fast godtgjørelse pr. år.   
             
  1.3. Erstatning for tap i ordinær arbeidsinntekt
  Eventuell tapt arbeidsfortjeneste skal godtgjøres etter gjeldende satser. Erstatning for tap i ordinær arbeidsinntekt er pr. i dag inntil kr. 800 pr. dag, uten legitimasjon, jfr. bestemmelser i forskrift av 12. okt. 1990 fastsatt ved kongelig resolusjon. Dersom erstatningskravet legitimeres, ytes inntil kr. 2.200 pr. dag. som full dag regnes 6 timer eller mer. Ved lavere fravær avkortes godtgjøringene tilsvarende.
  Det betales ikke tapt arbeidsfortjeneste og vikar for samme periode eller noen annen form for dobbelt godtgjøring.
  Møtegodtgjøring og erstatning for tap i ordinær arbeidsinntekt kan etter nærmere avtale konverteres til "frikjøp".
  Ordfører har ikke rett til erstatning for tap i arbeidsinntekt i tillegg til sine godtgjøringer.
  Saksordfører har rett til erstatning i ordinær arbeidsinntekt som følge av nødvendig fravær for å ivareta denne funksjonen. Slikt fravær attesteres av ordfører.
             
  1.4. Utgifter til omsorgsarbeid
  Dokumenterte utgifter til omsorgsarbeid dekkes med inntil kr. 500,- pr. møte/dag. 
             
  1.5. Folkevalgtes reiser
  Eventuell kjøregodtgjørelse skal godtgjøres etter gjeldende satser. Ved folkevalgtes reiser utenfor kommunen, dekkes billetter (transportutgifter), opphold og diett som bestemt i kommunens reiseregulativ.  
  Reiseregninger skal sendes inn senest 1 måned etter gjennomført reise.
             
  1.6. Etterlønn – ordfører
  Ordfører gis ved avslutning av vervet etterlønn i inntil 3 måneder. Etterlønn utover 1,5 måned bortfaller ved inntreden i ny stilling.
             
  1.7. Pensjonsordning
  Heltidspolitikere skal innmeldes i kommunens pensjonsordning. 
             
  1.8. Ferie
  Ordfører omfattes ikke av ferieloven, men årlig fritid tilsvarende ferie kan avvikles.  
             
 2. Bestemmelser vedr. nivå for godtgjøring
     
  2.1. Kommunestyre, formannskap og komitéer
  Kommunestyrets faste medlemmer (med unntak av formannskapets medlemmer og komitelederne) godtgjøres med kr. 600 pr møte.  
  Ordfører godtgjøres tilsvarende stortingsrepresentantenes godtgjøring. Ordførerens godtgjøring reguleres årlig pr. 1. januar.
  Varaordførers stilling settes til 50%. Bruken av denne ressursen avtales nærmere mellom ordfører og varaordfører.
  Varaordfører får en fast årlig godtgjøring på 50% av ordførers godtgjøring.
  Formannskapets medlemmer og komitelederne godtgjøres med 50.000 kr pr år
  Varamedlemmer får 600 kr pr møte de deltar på.
  Medlemmer av komiteene (og varamedlemmer når de møter) får en godtgjøring på 600 kr pr møte. Nestleder gis en generell godtgjøring på kr. 7.500 pr år i tillegg.
  Ordfører, varaordfører, formannskapsmedlemmer og komitéledere får ikke annen møtegodtgjøring enn den faste årlige godtgjøringen. 
             
  2.2 Andre utvalg
  Medlemmer av andre utvalg (og varamedlemmer når de møter) får en godtgjøring på 600 kr pr møte. Ledere av andre utvalg gis en generell godtgjøring på kr. 3.000 pr år i tillegg. Liste over utvalg som omfattes av reglementet følger som vedlegg.   
             
  2.3 Gruppeledere i kommunestyret
  Gruppeledere gis en godtgjøring på kr 10.000 pr år i tillegg.   
             
  2.4 Kontrollutvalget
  Leder av kontrollutvalget gis en årlig godtgjøring på kr. 15.000 og nestleder kr. 7.500. I tillegg gis godtgjøring på kr. 600 pr. møte til leder/nestleder/medlemmer/varamedlemmer.
             
  2.5 Overformynderiet
  Første overformynder gis godtgjøring som formannskapets medlemmer. Andre overformynder gis en godtgjøring på 3.000 pr år.  
  Første overformynder gis i tillegg en godtgjøring på kr 6 000 pr mnd.
  I tillegg gis 2. overformynder kr. 600,- pr. møte.
             
  2.7 Stedfortreder ved fravær
  Ved langvarig fravær ved f.eks sjukdom for ordfører eller andre med fast godtgjøring (f.eks nestleder som må gå inn som leder) kan stedfortreder tilstås samme godtgjøring som den en er stedfortreder for. Formannskapet avgjør slike saker.
         
 3.  Liste over utvalg som omfattes av reglementet
Publisert: 25.01.2010 09:59 Sist endret: 29.03.2012 13:13
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051