Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Reglement for Levanger formannskap (FOR)

(Formannskapets medlemmer)

 - vedtatt sak 53/16, 23.11.16

 1. Valg og sammensetning
 2. Formannskapets hovedarbeidsområde
 3. Tiden for møtene. Innkalling til møte. Saksdokumentene.
 4. Forfall. Varamedlemmer.
 5. Deltakelse i møtet. Kommunale tjenestemenn.
 6. Møteleder. Møtets åpning.
 7. Rekkefølgen for sakenes behandling. Sak som ikke er nevnt i innkallingen.
 8. Inhabilitet. Møtelederens redegjørelse for saken. Talernes rekkefølge.
 9. Ordskiftet og stemmegivningene
 10. Sendenemnder (deputasjoner)
 11. Protokollering
 12. Åpne eller lukkede dører. Taushetsplikt.
 13. Begrunnelsesplikt
 14. Forespørsel, spørsmål og interpellasjoner
 15. Åpen spørretime for innbyggere i Levanger kommune
 16. Oversendelsesforslag fra andre utvalg oversendt uten realitetsbehandling1.  Valg og sammensetningTil toppen av siden

 2.  Formannskapets hovedarbeidsområdeTil toppen av siden

 • Formannskapet utreder og avgir innstilling i saker som er delegert til formannskapet og som skal behandles i kommunestyret, samt fatter vedtak i de saker hvor kommunestyret har delegert avgjørelsesmyndigheten til formannskapet.  
 • Formannskapet er kommunens økonomiutvalg og forbereder og innstiller til kommunestyret i alle slik saker som ikke er delegert. Dette gjelder også alle overordna planer hvor disse berører økonomiplanen.
 • Formannskapet fatter vedtak på vegne av kommunestyret i hastesaker, jfr. kommunelovens § 13, nr. 1.
 • Ordfører setter opp saksliste for formannskapets møter.

3. Tiden for møtene. Innkalling til møte. Saksdokumentene.Til toppen av siden
Bestemmelsene i punkt 4 i reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse for formannskapet.

4. Forfall. Varamedlemmer.Til toppen av siden
Bestemmelsene i pkt. 5 i reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse for formannskapet.

5. Deltakelse i møtet. Kommunale tjenestemenn.Til toppen av siden
Bestemmelsene i pkt. 6 i reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse for formannskapet.

6. Møteleder. Møtets åpning.Til toppen av siden
Bestemmelsene i kommunestyrereglementet pkt. 7, 1. avsnitt og pkt. 8 får tilsvarende anvendelse for formannskapet.

7. Rekkefølgen for sakenes behandling. Sak som ikke er nevnt i innkallingen.Til toppen av siden
Bestemmelsene i pkt. 9 i  reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse for formannskapet.

8. Inhabilitet. Møtelederens redegjørelse for saken. Talernes rekkefølge.Til toppen av siden
Bestemmelsene i pkt. 10 og pkt. 11 i reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse for formannskapet.

9. Ordskiftet og stemmegivningeneTil toppen av siden
Om forhandlingene gjelder de bestemmelser som er gitt i kommunestyrereglementets pkt. 10, pkt. 11 første ledd, pkt. 14 annet ledd og pkt. 15 første ledd..

Om avstemninger gjelder det som er bestemt i pkt. 16, pkt. 17 og 18 i reglementet for kommunestyret.

10. Sendenemnder (deputasjoner)Til toppen av siden
Bestemmelsene i pkt. 21 i reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse for formannskapet.. Formannskapet kan også ta imot utsendingene i møtesalen. Formannskapet kan stille spørsmål om faktiske sider ved saken.

11. ProtokolleringTil toppen av siden
Om protokollering gjelder de samme bestemmelser som er gitt i kommunestyrereglementets pkt. 23, 1, 2 og 3. avsnitt.

Formannskapet velger for hvert møte 2 av medlemmene til å godkjenne og underskrive protokollen. Protokollen offentliggjøres så snart som mulig etter godkjenning.

12. Åpne eller lukkede dører. Taushetsplikt.Til toppen av siden
Bestemmelsene i pkt. 7 i reglement for kommunestyret får tilsvarende anvendelse for formannskapet.

13. BegrunnelsespliktTil toppen av siden
Bestemmelsene i pkt. 24 i reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse for formannskapet.

14. Forespørsel, spørsmål og interpellasjonerTil toppen av siden
Bestemmelsene i pkt. 19 i reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse for formannskapet.

15. Åpen spørretime for innbyggere i Levanger kommuneTil toppen av siden
Bestemmelsene i pkt. 20 i reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse for formannskapet.

16. Oversendelsesforslag fra andre utvalg oversendt uten realitetsbehandlingTil toppen av siden
Behandling:
Rådmannen legger fram en sak for formannskapet så raskt som mulig etter mottatt oversendelsesforslag. Formannskapet tar så standpunkt til hva som skal skje med forslaget:
A. Realitetsbehandle forslaget og dermed fatte et positivt eller negativt vedtak i forhold til realitetene i forslaget
B. Oversende det til en komité for videre behandling/avgjørelse uten selv å ta standpunkt til realitetene i forslaget
C. Be rådmannen utrede saken nærmere og få den til ny behandling senere
For videre saksgang bør det lages et eget saksframlegg for hvert enkelt oversendelsesforslag
Til toppen av siden

 


Gjeldende reglement for Levanger formannskap

Vedtatt av kommunestyret, 27.11.02, sak 54/02
Revidert, pkt. 12, 21.03.12, sak 10/12

 1. Valg og sammensetning
 2. Formannskapets hovedarbeidsområde
 3. Tiden for møtene. Innkalling til møte. Saksdokumentene
 4. Forfall. Varamedlemmer
 5. Deltakelse i møtet. Kommunale tjenestemenn
 6. Møteleder. Møtets åpning
 7. Rekkefølgen for sakenes behandling. Sak som ikke er nevnt i innkallingen
 8. Inhabilitet. Møtelederens redegjørelse for saken. Talernes rekkefølge
 9. Ordskiftet og stemmegivningene
 10. Sendenemnder (deputasjoner)
 11. Bokføring. Møtets slutt
 12. Åpne eller lukkede dører. Taushetsplikt
 13. Begrunnelsesplikt
 14. Forespørsel, spørsmål og interpellasjoner
 15. Åpen spørretime for andre enn formannskapets medlemmer

 

1.  Valg og sammensetning

som Formannskap:

 • Formannskapet består av 9 medlemmer med varamedlemmer.
 • Formannskapet velges av og blant kommunestyrets medlemmer.
 • Vedrørende uttreden, suspensjon vises det til kommunelovens § 15, vedrørende opprykk og nyvalg til kommunelovens § 16.  

som Administrasjonsutvalg:

 • I tillegg til formannskapets medlemmer velger de ansatte blant de ansatte for 2 år av gangen, 1/3 av medlemmene i administrasjonsutvalget dog opp til et antall slik at totalt antall medlemmer blir et oddetall. For de ansattes medlemmer gjelder de vanlige valgbarhetsregler, bortsett fra bostedskravet, jfr. kommunelovens § 25 nr. 3.  
 • Utvalgets leder og nestleder velges blant formannskapets medlemmer.

  

2.  Formannskapets hovedarbeidsområde

som Formannskap:

 • Formannskapet utreder og avgir innstilling i saker som er delegert til formannskapet og som skal behandles i kommunestyret, samt fatter vedtak i de saker hvor kommunestyret har delegert avgjørelsesmyndigheten til formannskapet.  
 • Formannskapet er kommunens økonomiutvalg og forbereder og innstiller til kommunestyret i alle slik saker som ikke er delegert. Dette gjelder også alle overordna planer hvor disse berører økonomiplanen.
 • Formannskapet skal behandle og koordinere alle saker som berører begge komitéene.
 • Formannskapet fatter vedtak på vegne av kommunestyret i hastesaker, jfr. kommunelovens § 13, nr. 1.
 • Ordfører setter opp saksliste for formannskapets møter.

 

som Administrasjonsutvalg:
Formannskapet som administrasjonsutvalg har som oppgave:

 • Ta stilling til overordna personalpolitiske retningslinjer
 • Ta stilling til tvister om tolking og praktisering av avtaler, reglement og andre forskrifter som gjelder tilsettings- og arbeidsvilkårene til arbeidstakerne.  
 • For formannskapet som administrasjonsutvalg gjelder for øvrig de samme regler som for formannskapet.

 

3. Tiden for møtene. Innkalling til møte. Saksdokumentene
Formannskapet fatter sine vedtak i møter som holdes når ordføreren finner det påkrevd, når det selv bestemmer det, eller når minst 1/3 av medlemmene krever det.

Ordføreren kaller sammen til møtet. Dette gjøres ved å sende innkalling (tid og sted angis) til hvert enkelt medlem, de varamedlemmer som skal møte for dem som har forfall, eller antas å måtte fratre som inhabile under en saksbehandling, og til rådmannen. I innkallingen føres opp en oversikt over de saker som skal behandles i møtet. Samtidig sendes kommunerevisjonen gjenpart av innkallingen og saksdokumentene. Formannskapet innkalles normalt med minst 3 virkedagers varsel.

Innkalling med sakliste og saksdokumenter sendes ut med e-post og eventuelt med henvisning til kommunens hjemmeside. For de medlemmer som ikke har/kan benytte e-post sendes møteinnkalling med sakliste ut pr. post eller bud.

4. Forfall. Varamedlemmer
Bestemmelsene i pkt. 5 i reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse.

5. Deltakelse i møtet. Kommunale tjenestemenn
Bestemmelsene i pkt. 6 i reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse.

6. Møteleder. Møtets åpning
Bestemmelsene i kommunestyrereglementet pkt. 7, 1. avsnitt og pkt. 8 får tilsvarende anvendelse.

7. Rekkefølgen for sakenes behandling. Sak som ikke er nevnt i innkallingen
Bestemmelsene i pkt. 9 i  reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse.

8. Inhabilitet. Møtelederens redegjørelse for saken. Talernes rekkefølge
Bestemmelsene i pkt. 10 og pkt. 11 i reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse.

9. Ordskiftet og stemmegivningene
Om forhandlingene gjelder de bestemmelser som er gitt i kommunestyrereglementets pkt. 10, pkt. 11 første ledd, pkt. 14 annet ledd og pkt. 15 første ledd..

Om avstemninger gjelder det som er bestemt i pkt. 16, 17 og 18 i reglementet for kommunestyret. Formannskapssekretæren kan telle opp stemmene.

10. Sendenemnder (deputasjoner)
Bestemmelsene i pkt. 21 i reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse. Formannskapet kan også ta imot utsendingene i møtesalen. Formannskapet kan stille spørsmål om faktiske sider ved saken.

11. Bokføring. Møtets slutt
Om bokføring gjelder de samme bestemmelser som er gitt i kommunestyrereglementets pkt. 23, 1, 2 og 3. avsnitt.

Møteboka underskrives av møteleder og møtesekretær og godkjennes i det nærmest påfølgende møte.

12. Åpne eller lukkede dører. Taushetsplikt
Møtet holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak etter kommunelovens § 31. Personalsaker skal som hovedregel behandles for lukkede dører.
Blir det vedtatt å behandle en sak for stengte dører, plikter kommunestyrets medlemmer og de kommunale tjenestemenn som måtte være til stede å overholde lovbestemt taushetsplikt.

13. Begrunnelsesplikt
Bestemmelsene i pkt. 24 i reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse.

14. Forespørsel, spørsmål og interpellasjoner
Interpellasjoner og spørsmål kan stilles innenfor de arbeids- og ansvarsoppgaver som er tillagt formannskapet. Ordfører avgjør om interpellasjonen og spørsmålet skal forelegges for formannskapet eller reises i kommunestyret eller i en av komitéene.

Følgende behandlingsregler gjelder:

Forespørsel
Formannskapets medlemmer kan rette forespørsler til ordfører i møte, også om saker som ikke står på sakslista. Ordfører bestemmer om utfyllende svar kan gis i møtet, eller om det skal gis foreløpig svar og at uttømmende svar gis på førstkommende formannskapsmøte. Debatt er ikke tillatt, men spørsmålsstiller har anledning til å stille ett tilleggsspørsmål.  

Spørsmål
Spørsmål kan leveres skriftlig til ordføreren senest 5 dager før møtet. Ordføreren treffer de nødvendige forføyninger slik at svar kan avgis i første møtet.  

Interpellasjoner
Senest 2 uker før møter i formannskapet kan medlemmer og varamedlemmer som skal delta i vedkommende møte, levere skriftlig interpellasjoner til ordføreren som avgjør hvem som skal svare.  

Forslag i sammenheng med forespørsler, spørsmål eller interpellasjoner kan ikke avgjøres i møtet hvis ordfører eller 1/3 av de møtende motsetter seg det.

15. Åpen spørretime for andre enn formannskapets medlemmer
Umiddelbart før formannskapets møter settes, gjennomføres det inntil 20 minutter offentlig spørretid i møtesalen.

Spørretiden utløper når det ordinære formannskapet settes på det kunngjorte møtetidspunkt.

Alle personer bosatt i Levanger kommune kan stille spørsmål. Formannskapets medlemmer kan selv ikke delta som spørrere.

Rettes spørsmålet til formannskapet avgjør ordføreren, eventuelt i samråd med gruppelederne, hvem som skal svare.

Spørsmål skal være innlevert skriftlig til ordføreren innen kl. 12.00 onsdag i uken før møtedagen.

Spørsmåla skal gjelde kommunale forhold som faller inn under formannskapets arbeidsområde.

Etter at spørsmålet er blitt besvart, gis det adgang til 2 korte replikker mellom spørrer og den som svar på spørsmålet (2-3 min.).

Oppstår det tvil om tolkningen av disse retningslinjer, avgjør møtelederen spørsmålet.
Til toppen av siden

Publisert: 07.04.2009 23:13 Sist endret: 09.12.2016 10:08
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051