Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Reglement for Levanger administrasjonsutvalg (ADM)

(Adminsitrasjonsutvalgets medlemmer)

 - vedtatt sak 53/16, 23.11.16

 1. Valg og sammensetning
 2. Administrasjonsutvalgets hovedarbeidsområde
 3. Tiden for møtene. Innkalling til møte. Saksdokumentene.
 4. Forfall. Varamedlemmer.
 5. Deltakelse i møtet. Kommunale tjenestemenn.
 6. Møteleder. Møtets åpning.
 7. Rekkefølgen for sakenes behandling. Sak som ikke er nevnt i innkallingen.
 8. Inhabilitet. Møtelederens redegjørelse for saken. Talernes rekkefølge.
 9. Ordskiftet og stemmegivningene
 10. Sendenemnder (deputasjoner)
 11. Protokollering
 12. Åpne eller lukkede dører. Taushetsplikt.
 13. Begrunnelsesplikt
 14. Forespørsel, spørsmål og interpellasjoner
 15. Åpen spørretime for innbyggere i Levanger kommune

1.  Valg og sammensetningTil toppen av siden

 • Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og ansattes representanter. I tillegg til formannskapets medlemmer velger de ansatte selv 1/3 av medlemmene i administrasjonsutvalget (for 2 år av gangen), - dog opp til et antall slik at totalt antall medlemmer blir et oddetall. For de ansattes medlemmer gjelder de vanlige valgbarhetsregler, bortsett fra bostedskravet, jfr. kommunelovens § 25 nr. 3. Forøvrig gjelder de samme bestemmelser for andre faste utvalg. 
 • Utvalgets leder og nestleder velges blant formannskapets medlemmer. 

 2.  Administrasjonsutvalgets hovedarbeidsområdeTil toppen av siden

 • Ta stilling til overordna personalpolitiske retningslinjer
 • Ta stilling til tvister om tolking og praktisering av avtaler, reglement og andre forskrifter som gjelder tilsettings- og arbeidsvilkårene til arbeidstakerne.  

3. Tiden for møtene. Innkalling til møte. Saksdokumentene.Til toppen av siden
Lederen eventuelt nestleder eller ordfører setter opp sakliste for det enkelte møte.

Bestemmelsene i punkt 4 i reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse for ADM.

4. Forfall. Varamedlemmer.Til toppen av siden
Bestemmelsene i pkt. 5 i reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse for ADM.

5. Deltakelse i møtet. Kommunale tjenestemenn.Til toppen av siden
Ordfører og rådmann har møte- og talerett i komiteens møter, jfr. kommunelovens § § 9 nr. 4 og 23 nr. 3.

Bestemmelsene i pkt. 6 i reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse for ADM.

6. Møteleder. Møtets åpning.Til toppen av siden
Bestemmelsene i kommunestyrereglementet pkt. 7, 1. avsnitt og pkt. 8 får tilsvarende anvendelse for ADM.

7. Rekkefølgen for sakenes behandling. Sak som ikke er nevnt i innkallingen.Til toppen av siden
Bestemmelsene i pkt. 9 i  reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse for ADM.

8. Inhabilitet. Møtelederens redegjørelse for saken. Talernes rekkefølge.Til toppen av siden
Bestemmelsene i pkt. 10 og pkt. 11 i reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse for ADM.

9. Ordskiftet og stemmegivningeneTil toppen av siden
Om forhandlingene gjelder de bestemmelser som er gitt i kommunestyrereglementets pkt. 10, pkt. 11 første ledd, pkt. 14 annet ledd og pkt. 15 første ledd..

Om avstemninger gjelder det som er bestemt i pkt. 16, pkt. 17 og 18 i reglementet for kommunestyret.

10. Sendenemnder (deputasjoner)Til toppen av siden
Bestemmelsene i pkt. 21 i reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse for formannskapet. ADM kan også ta imot utsendingene i møtesalen. ADM kan stille spørsmål om faktiske sider ved saken.

11. ProtokolleringTil toppen av siden
Om protokollering gjelder de samme bestemmelser som er gitt i kommunestyrereglementets pkt. 23, 1, 2 og 3. avsnitt.

ADM velger for hvert møte 2 av medlemmene til å godkjenne og underskrive protokollen. Protokollen offentliggjøres så snart som mulig etter godkjenning.

12. Åpne eller lukkede dører. Taushetsplikt.Til toppen av siden
Bestemmelsene i pkt. 7 i reglement for kommunestyret får tilsvarende anvendelse for ADM.

13. BegrunnelsespliktTil toppen av siden
Bestemmelsene i pkt. 24 i reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse for ADM.

14. Forespørsel, spørsmål og interpellasjonerTil toppen av siden
Bestemmelsene i pkt. 19 i reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse for ADM.

15. Åpen spørretime for innbyggere i Levanger kommuneTil toppen av siden
Bestemmelsene i pkt. 20 i reglementet for kommunestyret får tilsvarende anvendelse for ADM.

Til toppen av siden

 

Publisert: 07.04.2009 23:13 Sist endret: 09.12.2016 10:09
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051