Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

AKAN-avtale Levanger kommune

Akanbrosjyre i PDF1 Innledning - (akanbrosjyre PDF - powerpoint)
Alkohol, narkotika, medikamentmisbruk er et stort og vanskelig problem i dagens ar-beidsliv. Bruk av rusmidler belaster bedriftene med fravær, skader og dårlig arbeidsmiljø.
På bakgrunn av dette opprettet LO og NHO i 1963 Arbeidslivets Komité mot Alkoholisme og Narkomani (AKAN). Komiteen er et tre-parts-samarbeid med 2 representanter fra LO, 2 fra NHO og 1 representant fra staten.

For å få klare regler på område rus og arbeid har arbeidsmiljøutvalget i Levanger kom-mune den 15.04.97 vedtatt en AKAN-avtale med retningslinjer. AKAN-avtalen er et viktig virkemiddel i HMS-arbeid og inngår i bedriftens kvalitetssikrings system. AKAN-avtalen er et tillegg til bedriftens arbeidsreglement.

2 Målsetting
AKAN har ikke et avholdsformål.

Hensikten med AKAN i Levanger Kommune er å opprette et rusfritt arbeidsmiljø, og å hjelpe ansatte med rusproblemer.
Dessuten ønsker vi å forhindre ulykker, sikre kvalitet og et godt arbeidsmiljø.
Ved å ha en konsekvent holdning til rusmidler og arbeid, ønsker vi først og fremst å bidra til å forebygge at noen av våre ansatte skal utvikle rusmiddelproblemer.

Videre er det en klar målsetting at ansatte, som allikevel kommer i en situasjon hvor rusbruk er i konflikt med utførelsen av arbeid, skal ha et saklig tilbud om bistand før ev. oppsigelse vurderes. Vi anbefaler at ansatte som selv ser behov for bistand, oppsøker hovedkontakt (HK) eller bedriftshelsetjenesten (BHT) eller nærmeste overordnede.

AKAN skal være en støtte for bedriftens ledere når det må reageres overfor en ansatt. Med AKAN-avtalen ønsker vi å bidra til å avlive holdningen om at det er solidarisk og snilt når vi ikke ser. Ved å unnlate å reagere på kollegaer som blander rus og arbeid, oppnår vi bare at rusproblemer får utvikle seg med omgivelsens ”velsignelse”.

Det å reagere tidlig er meget viktig. Å få stoppet et misbruk før det har fått konsekven-ser, kan bety at det greier seg med første samtale.

3 Ansvar
Rådmannen har ansvaret for bedriftens rusmiddelpolitikk. Den som ”eier” problemet har selv hovedansvaret for å gjøre noe med det, men nærmeste leder har plikt og ansvar for å ta forholdet opp med vedkommende. Kollegaer bør gi klare signaler dersom de vet om/legger merke til rusmiddelmisbruk.

4 Frivillig AKAN-opplegg
For å få råd og veiledning kan alle som ønsker det, henvende seg til AKAN-hovedkontaktene eller bedriftshelsetjenesten. Disse har taushetsplikt, og vil i samarbeid med den som har problemer kunne finne fram til et eget støtte-/ behandlingsopplegg. Et slikt uformelt og frivillig AKAN-opplegg medfører ingen registrering.

5 Retningslinjer for AKAN-avtalen for Levanger kommune
Reaksjonsgrunnlaget for advarsel finnes i § 10 arbeidsreglementet: Det er i strid med arbeidsreglementet:

 1. Å møte på arbeid påvirket av rusmidler
 2. Å bruke rusmidler i arbeidstiden og/eller på arbeidsplassen
 3. Å bruke rusmidler utenfor arbeidstiden slik at det medfører:
 • fravær
 • at arbeidet ikke utføres tilfredsstillende
 • at sikkerheten settes i fare
 • å møte opp på arbeidsplassen påvirket av rusmidler
 • å bruke rusmiddel i arbeidstiden


Ved ruspåvirkning/bakrus i jobbsammenheng, skal vedkommende taes ut av arbeidet og sendes hjem på forsvarlig måte. Se for øvrig kapitlet om reaksjonsformer.

Tegn det for øvrig skal reageres på:
Når den ansatte:

 • lukter alkohol
 • overforbruk av vanedannende og sløvende tabletter
 • er sløv/ukonsentrert, eventuelt i kombinasjon med andre tegn på misbruk
 • har hyppige, uventet fravær hvor det er mistanke om at årsaken er rusmisbruk
 • innrømmer misbruk
 • eventuelle andre tegn som kan indikere misbruk


Advarselssystem/reaksjonsform:
Reaksjonsgrunnlag for advarsler gis i henhold til arbeidsreglementet.

1. gang :  
Muntlig advarsel gis av nærmeste overordnede, og følges opp av en per-sonlig samtale hvor tillitsvalgte bør være med. Det informeres om bedrif-tens AKAN-tilbud. Den ansatte oppfordres til å ta kontakt med Hovedkon-takt og bedriftshelsetjenesten (BHT) for et eventuelt frivillig støtteopplegg.
Hovedkontakt og BHT orienteres om at advarsel er gitt.

2. gang: 
Skriftlig advarsel gis av nærmeste overordnede. Som følge av denne ad-varselen får også vedkommende tilbud om å benytte seg av et AKAN-opplegg. Alternativet er ordinær personalsak.

3. gang: Skriftlig advarsel gis også nå av nærmeste overordnede. Dersom AKAN-opplegget fortsatt vurderes som positivt, fortsetter dette med eventuelle korrigeringer. I motsatt fall blir saken oversendt personalavdelingen.

Dette systemet vil også bli benyttet dersom rusmiddelbruk på fritid fører til fravær fra jobb eller at arbeidet ikke utføres tilfredsstillende. Alle dokumenter blir behandlet konfi-densielt og makuleres etter to år om saken avsluttes.

6 Hvem gjør hva? Rollefordeling i AKAN-arbeidet
Ledelsen/alle med personellansvar
- er ansvarlig for utformingen av rusmiddelpoli-tikken i Levanger kommune, og for at retningslinjene fungerer og følges opp.
Alle ledere i Levanger kommune er pålagt å utøve bedriftens rusmiddelpolitikk . De skal sørge for at alle kjenner AKAN- avtalen.
Det er nærmeste overordnede som har ansvar for å reagere og gi advarsler etter ret-ningslinjene. I forbindelse med individuelle AKAN-opplegget vil nærmeste overordnede normalt ha den daglige oppfølgingen rent arbeidsmessig.

Tillitsvalgte
- har et viktig ansvar i AKAN-arbeidet i Levanger kommune. De skal påse at AKAN-avtalen følges, og at arbeidstakerne får saklig behandling. De tillitsvalgte skal bidra til at bedriftens holdning til rus og arbeid blir respektert. Dette innebærer også at til-litsvalgte har medansvar for at AKAN-avtalens forebyggende del prioriteres.
Tillitsvalgte bør motivere ansatte som har rusproblemer til å bruke AKAN- systemet.

Verneombudene
- deltar aktivt i HMS-arbeidet.
De har et medansvar for å bevare et rusfritt arbeidsmiljø.

Hovedkontaktene
Det er utnevnt 2 hovedkontakter.
Hovedkontakter utnevnes av AMU for 2 år etter forslag fra arbeidstakerorganisasjonene. Hovedkontaktene skal være anerkjente arbeidstakere med erfaring og innsikt i bedriftens arbeidsforhold.
Hovedkontaktene skal gjennomgå grunnkurs AKAN, og videre gis mulighet til å vedlike-holde kunnskapene.

Bedriftshelsetjenesten (BHT)
- har en fri og uavhengig rolle, og er bedriftens medisins-ke sakkyndige. BHT har sammen med AKAN hovedkontakt hovedansvaret for innholdet i og oppfølging av individuelle AKAN- opplegg, og for veiledning av personkontakter.

Personkontakt
-  er en del av det individuelle AKAN-opplegget, og velges av den enkelte, BHT, hovedkontakt og nærmeste overordnede må godkjenne valget.
Personkontaktens tidsbruk, samt personkontaktens egne grenser for hva han/hun vil være med på, utformes konkret i hvert enkelt tilfelle.

7 Taushetsplikt og - samarbeid
Alle som deltar i AKAN - arbeidet har taushetsplikt i personsaker.
Oppbevaring av dokumenter skal for øvrig være forsvarlig og forskriftsmessig.
En forutsetning for et vellykket AKAN- opplegg er at alle som er involvert, har et nært samarbeid.

 

Publisert: 12.11.2009 12:47 Sist endret: 22.01.2010 13:24
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051