Fra: Meier Hallan (meierhallan@gmail.com)
Sendt: 27.09.2019 08:25:37
Til: Postmottak Levanger
Kopi: Ljegtvol; Nina Berget

Emne: Innspill til trafikksikkerhetsutvalget i Levanger
Vedlegg:

Som beboere i Eidsbotnvegen er vi fornøyd med at vi relativt nylig har fått ny asfalt, fartshumper og en utvidet veistrekning med nedsatt fartsgrense 30 km/t!

 

Dessverre mangler det gatelys på den delen av veien (ca. 800-900 m) som går forbi Sørlia. Sørlia 1 og 2 samt det siste utbyggingsområdet Sørlia Boligpark består av  nærmere 100 leiligheter med et ukjent antall skolebarn. Langs det meste av veien mangler gangfelt. Vi har tatt opp, og fått løfte om gatelys de siste par år. Men dessverre ser ingenting ut til å skje? Vi etterlyser derfor dette svært viktige tiltaket nå som høstmørket setter inn for alvor. 

 

Det skulle vært sammenhengende gatelys helt opp til Eideskorsen, da denne biten også er skolevei. Her er det også dessverre så høy fartsgrense som 80 km/t, mye trafikk begge veier, ikke gangfelt, ikke nødvendig autovern og med skog på begge sider, så er dette en strekning kanskje ingen foreldre tør å slippe skolebarn! Minner om at det ikke går busser av noe slag langs Eidsbotnvegen, heller ikke skolebusser!

 

Som et minimum så ønsker vi gatelys på hele strekningen snarest da dette er kanskje det tiltaket som har best effekt i forhold til kostnaden! PÅ sikt bør det vurderes gangfelt der dette er mulig! Veien er også svært mye brukt til gang- og sykkelturer rundt Eidsbotn har vi inntrykk av!

 

Et annet forslag til utvalget er å legge fast dekke på veien fra Eideskorsen og forbi travbanen til Nossumsvingen. ( Det vites ikke om dette er fylkes-  eller kommunal vei, men sender likevel forslaget til dere). Her er det i dag grusdekke som ofte er hullete eller nyskrapet med rullestein. Begge tilstander er lite populært for syklende og bilister. På sommeren er det ofte mye støvrøyk og behov for støvdemping. Det hadde vært en  stor lettelse for alle involverte parter dersom dette veistykket hadde blitt asfaltert. Den største gevinsten ville vi fått da mer bruk av dette veistykket sannsynligvis ville minske trafikkmengden over Sundbrua og gjennom Levanger sentrum!

 

Håper Trafikksikkerhetsutvalget kan gå inn for å prioritere disse tiltakene!!

 

Med vennlig hilsen  

For Borettslaget Sørlia Boligpark

Meier Hallan (leder)

Eidsbotnvegen 74

7603 Levanger

meierhallan@gmail.com

mobil +47  90125298

 

sendt fra E-post for Windows 10

 


Virusfri. www.avast.com