Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Landbruk

Klikk for artikkel

Bedriftsutvikling tradisjonelt landbruk- ny BU-ordning fra 2014

I Regionalt næringsprogram for Nord-Trøndelag etableres det fra 01.01.2014 en mulighet til å søke om tilskudd til Bedriftsutvikling tradisjonelt landbruk.

Hovedformålet med ordningen er å styrke planleggingsfasen foran større investeringsprosjekter i tradisjonelt landbruk. Ordningen er spesielt innrettet mot å gi et bedre beslutningsgrunnlag og skal medvirke til å redusere risiko og gi økt gjennomføringskraft for prosjekter som realiseres. Store investeringer i landbruksforetak er krevende, og det er viktig å avklare prosjektets fundament, robusthet og gjennomføre gode risikovurderinger i forkant av en beslutning.

Videre er det viktig at byggherre/prosjekteier har planlagt hvordan tiltaket skal gjennomføres, med angivelse av viktige beslutningspunkter og hvilken beslutningsstøtte som planlegges valgt.

Fra i dag er det mulig å søke elektronisk til Innovasjon Norge.

Nærmere om innretting, retningslinjer og søknadsprosedyre PDF.


Avlingssvikt / Avlingsskade

  • Avlingssvikt
    Erstatning kan gis til jord- og hagebruksforetak med betydelig avlingssvikt forårsaket av klimatiske eller klimatisk avledede forhold som det ikke er mulig å sikre seg mot.


Skader forårsaket avKorn i regn - klikk for større foto sykdommer, ugras eller skadedyr, er ikke erstatningsberettiget.
Det er et vilkår for erstatning at foretaket gir melding til kommunen uten ugrunnet opphold når det er grunn til å anta at et erstatningsberettiget tap har oppstått eller vil kunne oppstå.
Søknadsskjema og regelverk

Jord- og hagebruksforetak med svikt i plante- eller honningproduksjon kan få økonomisk støtte gjennom katastrofeordningen i planteproduksjon der årsaken til svikten er klimatiske eller klimatisk avledede forhold det ikke er mulig å sikre seg mot.
 
Erstatningsordningene er:

Fôrvarevirksomhet - Fôrvirksomhet       Til toppen av siden
*

Gjødsel / Gjødsling / Husdyrgjødsel       Til toppen av siden
Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav hos Lovdata
Generelt:
Tillatt med spredning mellom 15.2. og 1.11. forutsatt at det ikke er frossen og/eller snødekt mark. Spredning uten nedmolding er tillatt før 1.9.
Noen kommuner har nå forsøksordning med miljøvennlig spredning, dvs. enten direkte nedmolding eller utlegging på bakken. I Nord-Trøndelag er dette ordning for Stjørdal, Meråker, Høylandet og Nærøy. Det er usikkert når evt. Verdal og Levanger blir med i denne ordningen, og om det i det hele tatt blir en permanent ordning.

Jordbruksareal       Til toppen av siden


Kulturlandskap       Til toppen av siden
*

Miljøplan       Til toppen av siden
Miljøplan er et system i to trinn for registrering, planlegging og dokumentasjon av tiltak som gjelder miljømessige forhold knyttet til jordbruksdrift. Dokumentasjon knyttet til miljøplanen skal oppbevares på foretaket og være tilgjengelig i 10 år etter planårets slutt.

Trinn I. Kart over jordbruksarealene (eid og leid), gjødslingsplan, sprøytejournal, sjekkliste for miljøhensyn ved jordbruksdrift, plan med frist for gjennomføring av evt. nødvendige tiltak i henhold til sjekkliste, dokumentasjon på gjennomføring av tiltak. Planen skal være oppdatert til en hver tid (hvert år). Manglende miljøplan trinn I medfører stort trekk ved utbetaling av produksjonstilskudd.

Trinn II er knyttet til særskilte miljøformål i jordbruket. Den skal inneholde målsettinger for foretakets ekstrainnsats, den skal inneholde konkrete planer og en dokumentasjon på tidligere gjennomførte tiltak. Trinn II skal oppdateres årlig, den må være i orden og følge med søknader om SMIL-midler og enkelte av ordningene under de regionale miljøvirkemidlene (RMP).
 
Flere opplysninger finnes under Bondens miljøplan hos Statens Landbruksforvaltning.

Nydyrking       Til toppen av siden
Søknad om nydyrking skal fremmes til kommunen på skjema
M-160 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking på nettsidene til Statens Landbruksforvaltning.
 
Kart over tiltaket må vedlegges.
 
Se for øvrig Forskrift om nydyrking hos Lovdata.

Planteproduksjon       Til toppen av siden

Produksjonstilskudd
Produksjonstilskudd er en samlebetegnelse for flere tilskuddsordninger i jordbruket. Søknad om tilskudd innenfor disse ordningene er samkjørt i ett felles søknadsskjema for augustomgangen, og ett for januaromgangen. Søknadsskjema for januaromgangen gjelder også tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Søknad kan ikke leveres før registreringsdatoene 31. juli for augustomgangen og 1. januar for januaromgangen.
Søknadsfrister 20. august og 20. januar.

Det sendes ikke ut søknadsskjema for søknad om produksjonstilskudd for søknadsomgangen pr 1.1.2013, eller for senere omganger.
Slik søker du  elektronisk
Du må ha koder fra MinID, eller engangskoder fra Altinn etc. for å kunne logge på Altinn. 
Om ønskelig: papirskjema PDF.

Ta kontakt dersom dere har  spørsmål.


Kontaktperson:
Ingrun Sivertsen

Regionalt miljøprogram (RMP) / Miljøtilskudd       Til toppen av siden
De fylkesvise miljøprogrammene for jordbruket som ble innført i 2005 skal bidra til å ta vare på miljøverdiene i kulturlandskapet og redusere avrenning og forurensing ved jordbruksdrift. På grunnlag av fire års erfaringer er programmene nå revidert. Tilskuddsordningene er gjennomgått, og det er gjort noen endringer i forhold til tidligere.
Det er de som driver jordbruk som næring og mottar produksjonstilskudd som kan søke om miljøtilskudd under det regionale miljøprogrammet. Rett til tilskudd har den som gjør en miljøinnsats ut over det som forventes ved vanlig jordbruksdrift, og oppfyller de krav og vilkår som forutsettes i forskrift og retningslinjer.
Søknadsfristen er 20. august. 


Kontaktperson Ingrun Sivertsen

SMIL / Spesielle miljøtiltak i jordbruket       Til toppen av siden
SMIL er en forkortelse for "Spesielle miljøtiltak i jordbruket", som omfatter tilskudd til miljøinnsats ut over vanlig jordbruksdrift. 
 
Søknadsfrist 1. juni.
 
Kontaktperson i Levanger og Verdal: Ingrun Sivertsen


Økologisk jordbruk / Økologisk landbruk       Til toppen av siden
Økologisk landbruk er et satsingsområde i norsk landbruk. Den sittende regjering har en målsetning om 15 % økologisk produksjon og forbruk innen 2020 (Soria Moria-erklæringa 2005).
Norsk landbruksrådgivning, Nord-Trøndelag (tidligere Trøndelag forsøksring) har høy kompetanse på dette, og gir også tilbud om gratis førsteråd for den som ønsker det.
For satsinga i Nord-Trøndelag, se temaside om økologisk landbruk hos Fylkesmannens landbruksavdeling.
 
Alle økologiske matvarer som produseres i Norge har en godkjenning fra Debio. Denne godkjenningen er en forutsetning for å kunne si at et produkt er økologisk, og for å kunne bruke Ø-merket i markedsføringen.


Landbrukseiendom       Til toppen av siden
Bo- og driveplikt / Boplikt
Boplikt følger enten etter odelsloven eller konsesjonsloven.
Med hensyn til driveplikt er det noen endringer etter lovendring pr. 1.7.2009. Alle som eier jordbruksarealer er nå pålagt livsvarig driveplikt. Tidligere var det generelt 5 års bo- og driveplikt. Det som har mest betydning etter det nye regelverket er at dersom dyrkajord leies bort, skal det være avtale som gjelder i minst 10 år. En av begrunnelsene for dette er at leietaker, som i de fleste tilfellene er den som driver aktivt jordbruk, skal ha en viss forutsigbarhet med hensyn til drift og investeringer i sin produksjon. De nye bestemmelsene finnes i jordloven.

Gårdskart       Til toppen av siden
Gårdskart på internett er en tjeneste som viser kart over arealressurser, og beregner arealtall for en valgt landbrukseiendom.
Denne tjenesten er et ledd i moderniseringen av offentlig forvaltning, og informasjonen skal gjøre det lettere for næringsdrivende i landbruket å imøtekomme offentlige pålegg om dokumentasjon, rapportering og planlegging. Kartinformasjonen er også et verktøy for kommunene i arbeidet med å ta vare på dyrka jord og verdifulle kulturlandskap.
 
Norsk institutt for skog og landskap har utarbeidet nye gårdskart for Levanger, og arealtallene fra kartbasen blir tatt i bruk ved søknad om produksjonstilskudd med frist 31.07.2010.

Finner du feil på kartet, ta kontakt med kommunen! Ved nydyrking, rydding av beiter osv. – meld fra til kommunen for endring av kartet.
 
Kart er sendt ut til alle grunneiere i Levanger og Verdal. Fra og med 2010 aksepteres kun arealopplysninger i henhold til gårdskart ved evt. søknader om tilskudd.
 
Nedlasting av kart kan du gjøre via gårdskart på internett hos Norsk institutt for skog og landskap.

Konsesjonsfrihet       Til toppen av siden


Odel       Til toppen av siden
Odelsloven inneholder regler om hva som er odelsjord, hvem som har odelsrett, odelsrekkefølge og en rekke andre bestemmelser knyttet til odelsretten.

Publisert: 09.03.2010 12:00 Sist endret: 28.05.2018 13:55
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051