Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Landbruk

Klikk for artikkel

Avløsertilskudd / Avløserordninger
Informasjon om avløsertilskudd fra Statens landbruksforvaltning.
Temaside om avløserordningene fra Statens landbruksforvaltning.
 
Avløserordningene i landbruket gjelder sykdomsavløsning og avløsning for ferie og fritid.
 
Avløsertilskudd er ei refusjonsordning som skal gi jordbruksforetak økonomisk støtte til leie av avløser ved sykdom og ferie/fritid. 
 
Tilskudd kan gis for følgende tilfeller:

 • Ferieavvikling
 • Sykdom
 • Svangerskap/fødsel/adopsjon
 • Følge sykt barn til behandling
 • Dødsfall i familien
   

Tilskudd kan gis for å dekke faktiske utgifter til lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og kjøring. Avløseren må være fylt 16 år og kan ikke ha næringsinntekt fra foretaket, eller være ektefelle eller samboer til en som har næringsinntekt fra foretaket.
Tilskuddet fastsettes etter regler i forskrift om tilskudd til avløsning
 
Skjema avløsning ved ferie/fritid - SLF-052B: Felles skjema for produksjonstilskudd og avløsning ved ferie / fritid - søknadsfrist 20. januar året etter at avløsninga fant sted. Samme skjema på nynorsk - SLF-052N.
 
Skjema avløsning ved sykdom mv. - SLF-151B: Søknadsfrist 3 mnd etter siste dag som etter reglene gir rett til tilskudd. Samme skjema på nynorsk - SLF-151N.


BU-ordningen       Til toppen av siden

/ bygdeutviklingsmidler, tilskudd, lån og rentestøtte fra Innovasjon Norge
Ordningen gjelder:
Tradisjonell drift

 • Nybygg og modernisering av driftsbygninger til melk- og storfekjøttproduksjon
 • Nybygg og modernisering av driftsbygninger til sau
 • Nybygg og modernisering av driftsbygning til smågrisproduksjon
 • Nybygg og ombygging av driftsbygninger til eksisterende eggproduksjon pga nye regler  om dyrevelferd fra 2012 utgått
 • Nybygg og modernisering av anlegg tilknyttet grøntproduksjon
 • Tilskudd ved generasjonsskifte


Kontaktperson tradisjonelt landbruk: Mariann Hovin

Tilleggsnæringer       Til toppen av siden

 • Lokal matproduksjon og spesialproduksjon
 • Fornybar energi
 • Reiseliv, utmark og opplevelsesnæring
 • Inn på tunet
 • Etablererstipend
   

Kontaktperson på landbrukskontoret: Ingrun Sivertsen

Hovedkriterier i vurderingen ved tildeling av midler:

 • I samsvar med krav gitt i gjeldende lover, forskrifter og standarder
 • Lønnsomhet
 • Miljøkvaliteter
 • I samsvar med landbrukspolitiske mål
 • Markedsutsikter
   

Utfyllende informasjon om ordningene finner du her

Elektronisk søknad finner du her 

Dyrehelse       Til toppen av siden
Temaside om dyrehelse fra Landbruks- og matdepartementet
 
Dyrevern
Informasjon om dyrevern fra Wikipedia

Temaside om dyrevern fra Mattilsynet.

Informasjon om - og lenker til - norske dyrevernorganisasjoner fra Wikipedia.

Lov om dyrevelferd fra Lovdata

Husdyrhold       Til toppen av siden

Beitedyr
*

Bier
*

Birøkt
*

Fôr
*

Husdyrproduksjon
*

Karantene
*

Melkekvote
Temaside om melkekvote fra Statens landbruksforvaltning. På disse sidene finner du også informasjon om kjøp, salg og leie av melkekvote.

Nedfôring / Radioaktivitet
Fylkesmannen ved landbruksavdelingen har informasjonsansvar ovenfor næringen/lammekjøttprodusenter om radioaktiv forurensing i utmarksbeitene og evt. behov for nedforing. Landbruksavdelingen samarbeider med Mattilsynets regionkontor for å løse denne oppgaven
Nedforingstid før mulig slakting fastsettes for soner/områder etter gjennomførte målinger når sauene hentes heim fra utmarksbeite. Dyreholdere kan søke om erstatning for ekstra nedforingstid før mulighet for slakting. 
For mer informasjon se Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg eller Informasjonsside om husdyrbruk hos Fylkesmannens landbruksavdeling.

Pelsdyroppdrett
*

Produksjonsdyr
*

Rovdyr / Rovdyrerstatning / Rovvilterstatning / Rovdyrskade / Rovviltskade       Til toppen av siden
Dersom noen har mistanke om at det er gjort skade på husdyr eller tamrein av bjørn, jerv, ulv, gaupe eller kongeørn er det viktig at dette meldes fra til lokal rovviltkontakt i Statens naturoppsyn straks skaden oppdages. Sørg for å sikre kadaveret med tildekking slik at åtseletere ikke kommer til, men la det ligge mest mulig urørt. Merk funnstedet slik at å det er lett å finne igjen. Beskriv funnsted og kryss av på kart om mulig. Ta ut geografiske koordinater hvis du har med GPS.
Liste over rovviltkontaktene i Nord Trøndelag finner du her.
 
Rovviltkontakter bør også varsles ved mulig observasjoner av ulv, bjørn og familiegrupper av gaupe/jerv.
 
Funn av kadaver (rovdyrdrept) og andre rovviltobservasjoner blir lagt inn i en nasjonal rovbase som er søkbar for alle ned på kommunenivå : http://dnweb12.dirnat.no/rovbase/viewer.asp.
 
Søknadsfristen for erstatning for sau drept av fredet rovvilt er 1. november. Søknaden skal sendes Fylkesmannen. På www.rovviltportalen.no finner du et elektronisk søknadssenter. Her kan du søke elektronisk eller laste ned et papirskjema.
 
Søknader om erstatning for tamrein drept av rovvilt behandles i henhold til forskrift 4. mai 2001 om erstatning for tap og følgekostnader når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt.
Søknad om erstatning sendes sammen med Melding om reindrift via distriktsstyret. Søknadsfrist er 1. april.
 
Forskrift om erstatning for skade på husdyr, tamrein og fjærkre voldt av kongeørn, havørn, ulv, jerv og bjørn finner du her :
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19770209-8593.html
 
Forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt finner du her:
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19990702-0720.html
 
Innen 15.januar det enkelte år kan det også søkes Fylkesmannen om midler til følgende forebyggende og konfliktdempende tiltak : (Fra og med 2010 skal Direktoratet for naturforvaltning sitt søkesystem på internett benyttes ved søknad gjennom www.rovviltportalen.no). 
 
Tiltak retta mot husdyr som kan få tilskot:

 • Tidlegare sanking av sau.
 • Forseinka slepp på beite.
 • Flytting av sau.
 • Overgang til andre saueraser eller anna småfehald.
 • Tidleg lamming og tidleg slakting.
 • Intensiv gjeting av sau, til dømes kombinert med bruk av gjetarhund og nattkve.
 • Bruk av voktarhund.
 • Styrt bruk av område ved hjelp av gjerde (til dømes "rovdyrsikre" gjerde).
 • Bruk av tekniske tiltak.
 • Ekstraordinært tilsyn. Med dette meiner ein iverksetjing av intensivt tilsyn/gjeting straks det er oppdaga rovdyrskadar, samt at dette blir utført kveld, natt og morgon.
 • Prosjekt der utvida tilsyn er ein naudsynt del av ei kombinasjonsløysing.
 • Kombinasjonar av tiltak som er nemnde ovanfor.
 • Andre tiltak som fell inn under målet med ordninga.
   

Føljande tiltak retta mot tamrein kan få tilskot:

 • Kartlegging av taps- og strukturtilhøve i reinbeitedistrikt med spesielt store tap.
 • Fôring av rein i område med store rovvilttap vår og vinter.
 • Mellombels flytting av flokken til mindre rovviltutsette beiteområde.
 • Meir intensiv gjeting i periodar med store rovvilttap.
 • Mellombels inngjerding med utvida kantgjeting i kalvingsområde.
 • Utprøving av halsklavar.
 • Andre tiltak som fell inn under målet med ordninga.
   

Tiltak i kommunar skal gjere lokalsamfunn som råkast av rovvilt, særleg bjørn og ulv, betre i stand til å handtere konfliktar som disse artane kan skape. Tiltaka skal bidra til auka kunnskap om og forståing for rovvilt og rovviltforvaltning. Tiltak retta mot barn og unge skal prioriterast. 
 
Ovenstående er oppdatert iht rundskriv T-1/09 fra Miljøverndepartementet.
 
Kontaktpersoner: Verdal kommune – Trond Rian

Naturskade       Til toppen av siden

se Naturskade - Bolig og eiendom.

Plantevern       Til toppen av siden
Plantehelse
*

Plantevernmiddel
*

Plantevernmidler
*

Sprøytemiddel
*

Sprøytemidler
*

Reindrift       Til toppen av siden
Nedfôring / Radioaktivitet
Fylkesmannen ved landbruksavdelingen har informasjonsansvar ovenfor næringen/lammekjøttprodusenter om radioaktiv forurensing i utmarksbeitene og evt. behov for nedforing. Landbruksavdelingen samarbeider med Mattilsynets regionkontor for å løse denne oppgaven
Nedforingstid før mulig slakting fastsettes for soner/områder etter gjennomførte målinger når sauene hentes heim fra utmarksbeite. Dyreholdere kan søke om erstatning for ekstra nedforingstid før mulighet for slakting. 
For mer informasjon se Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg eller Informasjonsside om husdyrbruk hos Fylkesmannens landbruksavdeling.

Rovdyr / Rovdyrerstatning / Rovdyrskade / Rovvilterstatning / Rovviltskade
Direktoratet for naturforvaltning har en rovviltportal der opplysninger om skader og skjema for erstatning kan finnes.
Se mer informasjon om rovdyr under Naturforvaltning på tema Natur og miljø.
Se også utfyllende informasjon om erstatningsordninger for rovdyrskade under Husdyrhold på denne siden.

Vegbygging       Til toppen av siden

Avkjøringstillatelse
*

Avkjørsel
*

Landbruksveg / Landbruksvei
Se opplysninger under VegbyggingVeg og vegtrafikk under tema Trafikk og samferdsel.

Privat veg - Privat vei
*

Veibygging
*

Publisert: 24.02.2009 13:41 Sist endret: 28.05.2018 13:48
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051