Barnevern og familievern - Levanger kommune Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_gul

Barnevern og familievern

Barnevern [ansvarlig enhet]     Til toppen av siden

Daglig vakttelefon:

96 94 03 61

betjent mandag 13.00-14.00, tirsdag – fredag 12.00-14.00, ellers 74 05 25 00 (sentralbord)
barneverntjenesten@levanger.kommune.no

Beredskapsvakt helg tlf. 489 55 599 // 
116 111 eller 02800 // 112 (politiet) 

Barnevernvakt lokalisert ved Steinkjer politistasjon:
Tlf.: 48 95 55 99 / 116 111 / 02800 / 112

Åpningstid:
Helger: Fredag kl. 15.00 til mandag kl. 08.00
Ukedager:
Mandag kl. 15.30 til tirsdag kl. 08.00
Tirsdag kl. 15.30 til onsdag kl. 08.00
Onsdag kl. 15.30 til torsdag kl. 08.00
Torsdag kl. 15.30 til fredag kl. 08.00

Helligdager: Døgnåpent

Gratis landsdekkende  alarmtelefon for barn og unge: tlf.116111, www.116111.no. Denne telefonen er døgnbemannet  for direkte henvendelser hvis du som barn blir utsatt for vold eller overgrep, om de voksne ruser seg eller hvis du tror noen andre har det slik. E-post: alarm@116111.no eller sms: 47 71 61 11 kan også benyttes.


Bekymringsmelding
Muntlig eller skriftlig melding til barneverntjenesten om bekymring for barn/ungdom/familie som du tror/mener trenger hjelp, eller bekymring for at barn blir utsatt for omsorgssvikt. Barneverntjenesten skal vurdere alle henvendelser, også anonyme. Alle kan melde fra om bekymring til barnevernet.

Skjema


Omsorgsovertakelse
Det er vanligvis først hvis hjelpetiltak ikke fører frem at det kan være aktuelt å plassere barnet utenfor hjemmet. Dette kan skje med eller uten foreldrenes samtykke. Sak om omsorgsovertagelse forberedes av kommunen og avgjøres av den statlige Fylkesnemnda. De vanligst omsorgstiltakene er fosterhjem og institusjon

Besøkshjem - Besøksfamilie - Avlastningshjem     Til toppen av siden
Besøkshjem er et forebyggende tiltak i barneverntjenesten. Barn eller ungdom besøker et hjem annenhver helg eller en gang i måneden, og er med på vanlige aktiviteter i hjemmet, et friere tilbud til barn og ungdom som trenger å skifte miljø. Når et barn har avlastningshjem bor det i hovedsak hos sine foreldre, og er i avlastningshjemmet en helg f.eks. hver fjerde uke.

Familievern     Til toppen av siden
Familierådgiving - Familierådgivning
Familievernet er et tilbud til mennesker med ulike typer samlivs- og relasjonsproblemer. Både enkeltpersoner, par og familier kan ta kontakt. Tilbudet er gratis, og det er ikke nødvendig med henvisning.


Husmorvikar
Levanger kommune har for tiden ikke tilbud om husmorvikar.

Parkurs
*

Samlivskurs
*

Fosterhjem     Til toppen av siden
Klikk for nærmere informasjonFosterbarn - Fosterforeldre
Et fosterhjem er med henvisning til Lov om Barneverntjenster; voksne mennesker som påtar seg et ansvar for å oppfostre et barn eller en ungdom.
”Til oppfostring” innebærer at fosterhjemmet skal ivareta alle de funksjoner et hjem har og at fosterforeldrene skal overta den daglige foreldrefunksjonen for barnet/ungdommen.
Vi trenger FLERE fosterhjem.


Tilsynsfører
Alle barn som bor i fosterhjem skal ha en tilsynsfører, denne personen er viktig i arbeidet med å kontrollere at barn som bor i fosterhjem får den omsorgen de trenger.
Tilsynsføreren skal være en person som barnet kan få tillit til, slik at det kan ta opp problemer som gjelder for eksempel barneverntjenesten eller fosterforeldrene. Vi trenger FLERE tilsynsførere.


Vakttelefon for fosterforeldre i Midt-Norge tlf. 46 61 74 10
Bufetat region Midt-Norge(Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal) har en felles vakttelefon for alle fosterforeldre som har behov for veiledning i en akutt krise.

Vakttelefonen er betjent etter ordinær arbeidstid (15.30-08.00), i helger og alle høytider.

Vakttelefonen kan brukes når fosterforeldre kommer i situasjoner som er særlig utfordrende og har behov for noen å snakke med.
De som betjener vakttelefonen har barnevernfaglig kompetanse og vil gi råd og veiledning og eventuelt henvise videre til legevakt, politi eller kommunal barnevernvakt om det er behov for det.

Ettervern     Til toppen av siden

I rundskriv Q-13/2011 om tiltak etter barnevernsloven for ungdom over 18 år blir det understreket at formålet med tiltak etter fylte 18 år er å bidra til at ungdommene opplever overgangen til en selvstendig voksentilværelse som trygg og forutsigbar. I dagens samfunn er det avgjørende at ungdom mestrer utdanning eller jobb, bolig og økonomi og at de har et godt sosialt nettverk.

Ungdom som flytter for seg selv må ofte ha hjelp til praktiske ting, samt råd og veiledning for å klare seg økonomisk, og vil trenge voksne som kan følge dem på veien til selvstendighet. Det oppfordres derfor til at barnevernstjenesten utviser fleksibilitet og kreativitet i opp-rettelsen av tiltak, slik at forholdene legges best mulig til rette for en gradvis overgang til selvstendig tilværelse.

Planlegging før 18 år

Ettervern omfatter tjenester etter fylte 18 år. Om ungdommen ønsker det, planlegger vi ettervern sammen med dem i tida fra de er 16-18 år. Barnevernet inviterer hver enkelt ungdom til «før 18-samtaler». Unge som har vært under barnevernets omsorg, har krav på en plan for ettervern. Barnevernet avklarer sammen med ungdommen hva det er viktig å få på plass før fylte 18 år. Barnevernet kan invitere til "infotreff" om ettervern for 16- og 17 åringer. Barnevernet gir informasjon om hvilke muligheter som fins.

Hvis du henvender deg til barneverntjenesten er det også mulig å låne en film om ettervern som er laget av forandringsfabrikken. Forandringsfabrikken er barnevernsbarn som bidrar med sin erfaring og kompetanse Forandringsfabrikken.no.

 
Overgrep     Til toppen av siden


Barnemishandling

 
Familievold
Familievold eller vold i nære relasjoner er vold som utøves av nåværende eller tidligere partnere eller av andre familiemedlemmer.


Incest - Seksuelle overgrep
Incest = seksuelt samkvem mellom noen som er i nær slekt


Krisesenter
Et krisesenter er en institusjon som tar imot kvinner, menn og barn som er utsatt for vold i nære relasjoner. Klientene kan benytte senteret inntil de har skaffet seg bosted borte fra overgriperen.
Fra 1. januar 2010 er krisesentertilbudet en lovpålagt oppgave i Norge.

 

 
Tvangsekteskap     Til toppen av siden
Tvangsekteskap er når du:
- ikke kan velge selv hvem du vil gifte deg med
- ikke kan velge å være ugift
- utsettes for psykisk press, trusler eller tvang om å gifte deg

Til toppen av siden

Publisert: 17.02.2009 12:46 Sist endret: 12.04.2018 12:49
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS