Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Valgstyret 24.05.17 - sak 3/17 - Stortings- og sametingsvalget 2017 - forhåndsstemming

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivsaknr: 2017/3363
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Valgstyret 24.05.17 3/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Forhåndsstemmegivningen i Levanger kommune foregår i tiden f.o.m. torsdag 10. august t.o.m. fredag 8. september 2017 i Servicekontoret i Levanger Rådhus.  

Forhåndsstemmegivningen foregår i den ordinære åpningstiden (man-fre kl. 09.00-15.30). I tillegg holdes det åpent lørdag 2. september 10.00-14.00, og torsdag 7. september fra kl. 09.00-18.00.

"Tidligstemmegivningen" foregår i Servicekontoret i Levanger Rådhus i åpningstiden.

Rådmannen gis fullmakt til å oppnevne forhåndsstemmemottakere.

Det skal mottas forhåndsstemmer ved følgende institusjoner i Levanger kommune:

 • Breidablikktunet
 • Levanger bo- og aktivitetssenter
 • Ytterøy helsetun
 • Sykehuset Levanger
 • Levanger videregående skole
 • Nord universitet
 • Skogn folkehøgskole
 • Stokkbakken omsorgssenter
 • Staup helsehus


Frist for innsendelse av søknad om ambulerende stemmegivning settes til onsdag 6. september 2017.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Valgstyret er ansvarlig for gjennomføring av forhåndsstemmegivningen i kommunen.

Kapittel 8 i valgloven og valgforskriftens kapittel 6 omhandler forhåndsstemmegivningen. 

Ved valget 2013 ble valgloven endret. Bruk av stemmeseddelkonvolutt for velgere som forhåndsstemmer i egen kommune ble fjernet. Ordningen tilsvarer den som benyttes på valgdagen. Velgere som stemmer i en annen kommune enn der de er manntallsført skal benytte stemmeseddelkonvolutt. 

Med denne ordningen er tidspunktet for godkjenning av stemmegivningen flyttet fra valgstyret til stemmemottakeren, samtidig som velgeren avgir forhåndsstemme. Det betyr det at de som er oppnevnt som stemmemottakere gis myndighet til å godkjenne ordinære stemmegivninger som legges i urnen. Det er derfor krav om at det skal være to stemmemottakere til stede. Dette for å sikre tilliten til valgordningen og beskytte valgfunksjonærer mot mistenkeliggjøring. Krav om to stemmemottakere tilsvarer krav på valgtinget. Videre skal det være to stemmemottakere på ambulerende forhåndsstemmemottak og institusjonsstemmegivning.

Ordningen gjelder fra den ordinære forhåndsstemmegivningen starter. Ved tidligstemmegivning skal stemmeseddelkonvolutt fortsatt benyttes. 

Stemmemottakere innenriks oppnevnes av valgstyret. Kandidat som er oppført på valgliste ved kommunestyrevalget, kan ikke oppnevnes til stemmemottaker i vedkommende kommune. Kandidat som er oppført på valgliste ved stortingsvalget eller fylkestingsvalget, kan ikke oppnevnes til stemmemottaker i kommunene i vedkommende fylke.

Valgstyret må fatte vedtak om hvor forhåndsstemmegivningen skal foregå. Lokalene skal både være egnet for stemmemottak og de skal være tilgjengelige for velgerne.

Forhåndsstemmegivningen starter 10. august i valgåret innenriks, og fra 1. juli i valgåret utenriks. Forhåndsstemmegivningen må ikke foregå senere enn siste fredag før valgdagen innenriks, herunder på Svalbard og Jan Mayen, og nest siste fredag før valgdagen utenriks. Velgeren er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemme på et tidspunkt som gjør at forhåndsstemmegivningen kommer inn til valgstyret innen kl. 17 dagen etter valget.

I valglovens § 8-1 er det åpnet for utvidet forhåndsstemmeperiode fra 1. juli til 10. august. Dvs. at velgere fra 1. juli kan henvende seg til kommunen og be om å få stemme før den ordinære forhåndsstemmegivningen starter. Dette er beregnet på velgere som ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen.

Valgstyret må fatte vedtak om forhåndsstemmegivning på institusjoner.

I Levanger kommune ble det ved siste valg avholdt forhåndsstemmegivning ved følgende institusjoner:

Skogn helsetun, Breidablikktunet, Levanger Bo- og aktivitetssenter, Ytterøy helsetun, Sykehuset Levanger, Levanger Videregående skole, Nord Universitet, Skogn folkehøgskole 

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg, jf. valgloven § 8-3 sjette ledd. Søknadsfristen for å avgi ambulerende stemmegivning skal fastsettes av valgstyret, til et tidspunkt mellom tirsdag og fredag den siste uken før valget.

Antall forhåndsstemmer egen kommune de siste valgene (opptalt):

 • 2015: 2346
 • 2013: 3340
 • 2011: 1915
 • 2009: 2902
 • 2007: 1290
 • 2005: 1903 


Vurdering:

Servicekontoret i Levanger rådhus klarte ved siste valg utfordringene med å håndtere velgere som ville forhåndsstemme og andre henvendelser samtidig, selv med kravet om to stemmemottakere tilstede. Forhåndsstemmemottaket ble under den mest hektiske perioden skilt fra ordinære henvendelser. I tillegg ble det mottatt forhåndsstemmer ved institusjoner/skoler og ved ambulerende stemmegivning.

Rådmannen vil foreslå at forhåndsstemmegivningen foregår i servicekontoret også for årets valg, men ser at spørsmålet om økning i antall forhåndsstemmesteder kan bli aktuelt å ta opp ved senere anledning. Dette bl.a. med bakgrunn i den stadige økningen i antall forhåndsstemmer, og at en ved en eventuell framtidig endring i antall valgtingstemmekretser bør vurdere flere forhåndsstemmemottak i kommunen.

Det foreslås at valgstyret delegerer fullmakt rådmannen å utpeke forhåndsstemmemottakere.

Rådmannen vil foreslå at "tidligstemmegivningen" foregår ved henvendelse til Servicekontoret i Rådhuset.

Selv om institusjonsvalget har hatt varierende valgdeltakelse vil rådmannen foreslå at det skal mottas forhåndsstemmer ved samme institusjoner som ved siste valg med tillegg av Stokkbakken omsorgssenter og Staup helsehus, og med unntak av Skogn helsetun som er nedlagt.

Frist for innsendelse av søknad om ambulerende stemmegivning settes til onsdag 6. september 2017.

 Til toppen av siden

Publisert: 25.11.2010 12:40 Sist endret: 24.05.2017 15:22
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS