Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Valgstyret 24.05.17 - sak 2/17 - Stortings- og sametingsvalget 2017 - delegering av valgstyrets myndighet

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivsaknr: 2017/3362
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Valgstyret 24.05.17 2/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Det delegeres til valgstyrets leder å fatte avgjørelser i saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

Det delegeres til et arbeidsutvalg å foreta prøving og godkjenning av kurante forhåndsstemmegivninger. Rådmannen får fullmakt til å oppnevne medlemmer av slikt arbeidsutvalg. Minst 2 medlemmer av arbeidsutvalget må være tilstede under åpningen av omslagskonvoluttene. 

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Kommunelovens bestemmelser om delegering av myndighet kommer til anvendelse (§10 nr. 4 og § 23 nr. 4).  

Til behandling av enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning kan valgstyrets leder, et arbeidsutvalg eller administrasjonssjefen gis vedtaksmyndighet som tilligger valgstyret etter loven.

I forbindelse med forberedelse til stortings- og sametingsvalget 2017 vil det være behov for at det kan fattes avgjørelse i hastesaker – saker av ren praktisk art som sjelden vil være av prinsipiell betydning. Dette vil være gjøremål som å sette opp manntall, legge det ut til alminnelig ettersyn, foreta nødvendige kunngjøringer, trykking av stemmesedler, underrette velgere og kandidater, oppnevning av oppgjørspersonell m.m. 

En avgjørelse om ikke å godkjenne en stemmegivning antas å være av prinsipiell betydning. Valgstyret må derfor selv foreta avgjørelser om ikke å godkjenne en stemmegivning. Myndighet til å godkjenne kurante stemmegivninger kan imidlertid delegeres, jfr. valghåndbokas kap. 3.4

Valgstyret kan ikke delegere dette til valgstyrets leder eller valgstyrets sekretær alene, men kan i denne forbindelse opprette et arbeidsutvalg. 

Ved valget i 2015 ble rådmannen gitt fullmakt til å oppnevne medlemmer av et slikt arbeidsutvalg.

Vurdering:

I henhold til tidligere praksis tilrås det at det delegeres til leder av valgstyret å fatte avgjørelse i saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

Rådmannen vil foreslå at valgstyret også for dette valget delegerer fullmakt til å godkjenne kurante forhåndsstemmer til et arbeidsutvalg.

 Til toppen av siden

Publisert: 25.11.2010 12:40 Sist endret: 24.05.2017 15:21
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS