Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 16.03.11 - sak 23/11 - Restaureringsfondet 2010


Saksbehandler: Hilde Røstad
Arkivsaknr: 2010/113 - /242  
Saksordfører: Ingen
Saken avgjøres av: Plan- og utviklingskomiteen

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 16.03.11 23/11

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Det foretas følgende tildeling av midler fra fond for restaurering av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum for 2010:

Ola A. Storaker - kr. 0,-.
Gbo eiendom AS - kr. 0,-.
Borettslaget Sjøgata 30 - kr.  10.000,-.
Bymuseet i Levanger (skifting av tak) - kr.  20.000,-
Bymuseet i Levanger (restaurering av uthus og mur) - kr.  30.000,-.
Anders Dalane - kr.  30.000,-
Grande Eiendom AS - kr.  50.000.-
Leiegården 1 AS - kr.  50.000,-
Levanger Eiendom KS - kr.  62.205,-
Sum:  kr. 252.205,-

Det tas forbehold om bygningsmyndighetenes godkjenning av søknadspliktige tiltak.

Vedtaket kan påklages til formannskapet (jamfør vedtektenes § 7). Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

Vedlegg:

 1. Vedtekter til restaureringsfondet
 2. Uttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune - Restaureringsfondet 2010 PDF (utlagt på nett 15.03.11, kl. 13:50)


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): (PDF)

 1. Søknad fra Ola A. Storaker, datert 6.9.2010
 2. Søknad fra Gbo eiendom AS, datert 10.10.2010
 3. Søknad fra Borettslaget Sjøgata 30, datert 13.10.2010
 4. Søknad fra Bymuseet i Levanger (skifting av tak), datert 20.3.2010
 5. Søknad fra Bymuseet i Levanger (rest. av uthus og mur), datert 14.8.2010
 6. Søknad fra Anders Dalane, datert 15.10.2010
 7. Søknad fra Grande Eiendom AS, datert 8.12.2009
 8. Søknad fra Leiegården 1 AS, datert 7.10.2010
 9. Søknad fra Levanger Eiendom KS, datert 15.10.2010


Saksopplysninger:
Ved fristens utløp var det kommet inn 9 søknader. Søknadene har vært forelagt fylkeskonservatoren i samsvar med Restaureringsfondets vedtekter.

I følge vedtektene til restaureringsfondet kan 90 % av fondets renter deles ut som tilskudd til ”restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum.” Fondet har en størrelse på 8.2 mill. kroner. Rentene for 2010 utgjør kr. 193.081,-. 90 % av rentene utgjør kr.173.773,-. I tillegg er kr. 78.432,- overført fra 2009. Totalt er det derfor kr. 252.205,- til fordeling.

I henhold til vedtektenes § 9 kan det gis støtte til følgende:

 • Planlegging, prosjektering og gjennomføring av kvartalsfornying, herunder miljøforbedrende tiltak i indre gårdsrom i de lukkede kvartaler.
 • Utbedringstiltak for enkeltbygg som tar sikte på bevaring eller tilbakeføring til strøkets opprinnelige byggestil.
 • Nybygg hvor det kan dokumenteres merkostnad til fasademessig utforming og materialbruk som følge av tilpasning til strøkkarakter.

Vurdering:
De siste årene har det kommet inn 2-4 søknader pr. år. Dette har resultert i at det har vært forholdsvis store utbetalinger. I år er det imidlertid kommet inn hele 9 søknader. Dette gjør at det blir mindre til hvert enkelt prosjekt. Søkerne anbefales derfor å søke Riksantikvaren om midler i tillegg.
De 9 søknadene er:

Ola A. Storaker, skifting av vinduer på eiendommen Håkon den godes gate 25:

 Ola A. Storaker, skifting av vinduer på eiendommen Håkon den godes gate 25 - klikk for større foto

Storaker fikk i 2009 et tilsagn om støtte på kr. 20.000 til skifting av 7 stk. vinduer i 2. etasje. Vinduene skal skiftes slik at de blir lik vinduene i 1. etasje. I henhold til vedtektene skal de siste 75 % av utbetalingene skje først når arbeidet er ferdig utført (alle vinduene er skiftet). Uten utbetaling av støtten i forbindelse med skifting av to vinduer vil han ikke skifte vinduene. Han søker nå om å få utbetalt hele stønadsbeløpet for å skifte 2 vinduer, slik at fondet dekker vinduskostnadene og han selv dekker arbeidspengene.

Bygningen er en flott sveitserstil bygning oppført i 1898.

Kostnadene for skifting av 7 vinduer ble i fjor beregnet til kr. 74.375,-.

Fylkeskommunen anbefaler ikke søknaden.

Restaureringsfondet fungerer ikke slik at man kan kreve å få dekt materialkostnadene fullt ut. 75 % av tildelt beløp kan heller ikke utbetales før restaureringen er fullført. Vi støtter fylkeskommunens vurderinger her og anbefaler ikke at det gis støtte for 2010.

Gbo eiendom A/S, Håkon den godes gate 5, søknad om skifting av taktekking til takbord
Gbo eiendom A/S, Håkon den godes gate 5, søknad om skifting av taktekking til takbord - klikk for større foto 

Det søkes om støtte til skifting av taktekking til takbord.

Bygget er et karakteristisk sveitserstilbygg fra 1899.

I 2003 ble det gitt tilskudd til rehabilitering av fasade på denne bygningen. I 2005 ble det gitt avslag på støtte til skifting av takplater. Bygningen har fra 1960-tallet hatt tak i bølgeetternitt som taktekking. Vi har ikke funnet dokumentasjon på hvilken taktekking bygget opprinnelig har hatt, men ut i fra husets byggeår og stilart er mest trolig at huset har hatt skifertak.

Tiltakshaver skriver at de skifter til opprinnelig taktekking.

Kostnadene er beregnet til kr. 150.000,-.

Fylkeskommunen anbefaler ikke søknaden. Fylkeskommunen betviler at tretak har vært brukt som eneste taktekkingsmateriale, imidlertid kan tretak ha  vært brukt som undertak for skifertak eller tegltak.

Vi er enige med fylkeskommunens vurdering her og betviler at tretak har vært brukt som eneste taktekkingsmateriale, det kan imidlertid ha vært brukt som undertak. Vi har en rekke bilder og tegninger av gamle bygg i Levanger sentrum og har ikke sett eksempel på at tretak er brukt. Vi mener at tretak vil være direkte feil på denne bygningen. Vi støtter fylkeskommunens anbefaling om at det ikke skal gis støtte til dette prosjektet.

Borettslaget Sjøgata 30, Sjøgata 30, søknad om støtte til restaurering/ fornying av uteområde/ indre gårdsrom

Borettslaget Sjøgata 30, Sjøgata 30, søknad om støtte til restaurering/ fornying av uteområde/ indre gårdsrom - klikk for større foto 

Det søkes om støtte til fornying av uteområde og indre gårdsrom. Arbeidet omfatter steinlegging (betongstein) og beplantning.

Kostnadene er på kr. 235.000,-.

Fylkeskommunen anbefaler ikke søknaden. De mener tiltaket er bra for borettslaget og beboerne internt, men mener det er vanskelig å se at dette tilfører Levanger sentrum som helhet arkitektonisk eller miljømessig gevinst.

Vedtektene åpner for støtte til miljøforbedrende tiltak i indre gårdsrom. Vi er enige med fylkeskommunen i at man bør være mer restriktive med å gi tilskudd til private uteområder enn områder som er åpne for allmennheten. Likevel synes vi det er et viktig miljøforbedrende tiltak som berører såpass mange mennesker bør få noe støtte. Vi anbefaler derfor at tiltaket støttes med kr. 10.000,- 

Bymuseet i Levanger, søknad om støtte til skifting av tak på eiendommen Sjøgata 14 (Hveding Auto):
Bymuseet i Levanger, søknad om støtte til skifting av tak på eiendommen Sjøgata 14 (Hveding Auto) - klikk for større foto 

Det søkes om tilskudd til skifting av takpapp, takrenner og nedløpsrør med tilbehør. Fylkeskommunen opplyser at de har støttet Hveding Auto med kr. 50.000,- i 2010 for skifting av tak.

Hveding Auto er en viktig del av kulturmiljøet i Levanger og et spennende tiltak som bilverksmuseum. Det er påvist råteskader som kan medføre lekkasjer.

Arbeidet er kostnadsberegnet til kr. 118.100,-.

Fylkeskommunen anbefaler søknaden.

Hveding Auto er en svært viktig bygning i Levanger sentrum som har nasjonal interesse. Det er veldig viktig at taket er i orden. Vi anbefaler at tiltaket støttes med kr. 20.000,-.

Bymuseet i Levanger, søknad om støtte til restaurering av uthuset i Sjøgata 40:

Bymuseet i Levanger, søknad om støtte til restaurering av uthuset i Sjøgata 40 - klikk for større foto 

Det søkes om støtte til restaurering av uthus og mur på eiendommen Sjøgata 40 (arbeiderboligen). Arbeidene omfatter skifting av tak og en del bordkledning, restaurering av vinduer og dører, grunnarbeid, murarbeid og utvendig malerarbeid.

Bymuseet i Levanger eier Sjøgata 40, den siste autentiske arbeiderboligen i Levanger sentrum. Bymuseet bruker boligen, som er et av de unike kulturminner i Levanger sentrum, til et opplevelsessenter for byens historie knyttet til arbeiderkultur i et handverker-, fisker- og sjømannsstrøk. Formålet med kjøpet er å formidle kunnskap
om arbeider- og bykultur. Boligen er en typisk arbeiderbolig fra 1897. Den ligger i en del av byen som var et typisk arbeiderstrøk (”Rotterdam”).  Den lille boligen, med en grunnflate på 46 m2 har vært bosted for 2 store (delvis også 3) familier.

Det ble i restaureringsfondet for 2008 gitt tilskudd på kr. 40.000,- for tilbygg til uthus (toalett) og grunnarbeid på hovedhus.

Fylkeskommunen opplyser at det er gitt tilsagn om midler fra Riksantikvaren til prosjektet.

Totalkostnadene er beregnet til kr. 236.000,-.

Fylkeskommunen anbefaler søknaden.

Uthusene utgjør en viktig del av bygningsmiljøet i Levanger sentrum. Løsningen som Bymuseet har valgt, å restaurere det eksisterende uthuset og bygge til med dusj/wc er en god løsning. Fylkeskommunen anbefaler søknaden. Vi anbefaler at tiltaket støttes med kr. 30.000,-.

Anders Dalane, Kirkegata 25, søknad om støtte til fornying/ restaurering av fasade

Anders Dalane, Kirkegata 25, søknad om støtte til fornying/ restaurering av fasade - klikk for større foto 

Det søkes om støtte til restaurering av fasade (pussing og maling).

Kaspersen gården er en flott hjørnegård oppført i mur på hjørnet av Kirkegata og Sundgata. Gården har bevart flotte detaljer som tårn og kobbhus. Fasaden er i dårlig forfatning med flassende maling. 

Kostnadene er beregnet til kr. 161.393,-.

Fylkeskommunen anbefaler søknaden.

Det er viktig at fasaden blir vedlikeholdt. Vi anbefaler at tiltaket støttes med kr. 30.000,-.

Grande Eiendom AS, Jernbanegata 27A:

Grande Eiendom AS, Jernbanegata 27A - klikk for større foto
 
Det er søkt om støtte til den restaureringen og tilbakeføringen som er gjennomført. Original bordkledning (bak forrige bordkledning) var i følge ansvarlig utførende firma såpass skadet av fukt og elde at den ikke lot seg bevare. Ny bordkledning er spesialhøvlet etter mal av gammel kledning. Detaljer (vindusomramming, takutstikk med mer) er også spesiallaget. Taket er tilbakeført til skifertak. Vinduene er av standard type, men har original størrelse og utforming.

Jernbanegata 27A er oppført i 1911 i sveitserstil. Bygget er noe yngre enn hoveddelen av bygningsmassen i Levanger sentrum, som er oppført rett etter siste bybrann i 1897.

Totalkostnadene er på 3.75 mill. kroner.

Vedtektene åpner for at man kan gi støtte til utbedringstiltak for enkeltbygg som tar sikte på bevaring eller tilbakeføring til strøkets opprinnelige byggestil. Det er alltid en avveining av om man skal beholde gammel kledning og bare bytte ut de delene som er helt nødvendig å skifte ut eller om man skal gå for den løsningen som er valgt her, å skifte ut større deler med gode kopier. I følge ansvarlig utførende firma er gammel bordkledning såpass skadet av fukt og elde at den ikke lot seg bevare. Her er det lagt mye arbeid for å få tilbakeføringen så bra som mulig. Ny bordkledning er spesialhøvlet etter mal av gammel kledning. Detaljer som vindusomramming og takutstikk er spesiallaget. Taket er tilbakeført til skifertak. Det er også tidligere gitt støtte til denne type restaurering/ tilbakeføring. Som eksempel kan nevnes Bambergbrygga (2009) og Frelsesarmeen (2005). Med bakgrunn i ovennevnte anbefaler vi at tiltaket støttes med kr. 50.000,-


Leiegården 1 AS, Kirkegata 38, søknad om støtte til restaureringsarbeider:

 Leiegården 1 AS, Kirkegata 38, søknad om støtte til restaureringsarbeider - klikk for større foto

Det søkes om støtte til bytte av skifertak, restaurering av inngangsparti, bytte av trappeløsninger, utvendig restaurering av tregården og reparasjon av lekkasje i murgården.

En flott hjørnebygning, med det karakteristiske brutte hjørnet. Bygningen er oppført i 1897 i sveitserstil. Den ble i 1989 tilbakeført til tilnærmet opprinnelig fasade i 2. etasje.

Totalkostnadene er beregnet til 1.05 mill. kroner.

Fylkeskommunen anbefaler søknaden.

Å ta vare på/ tilbakeføre til opprinnelig taktekking, som for de fleste bygningene i Levanger er skifertak, er viktige tiltak. Vi anbefaler at tiltaket støttes med kr. 50.000,-.


Levanger Eiendom KS, Håkon den godes gate 2A, søknad om tilskudd til restaurering av skifertak

Levanger Eiendom KS, Håkon den godes gate 2A, søknad om tilskudd til restaurering av skifertak - klikk for større foto 

Det søkes om støtte til rehabilitering av skifertak og skifte av lekter der dette er nødvendig. Eksisterende skifer skal gjenbrukes der denne er i tilfredsstillende forfatning.

Gamle Levanger Meieri er en flott bygning hvor det er viktig å ta vare på skifertaket.

Totalkostnadene er beregnet til 1.998 mill.

Fylkeskommunen anbefaler søknaden.

Taket er et av de viktigste bygningselementene for å bevare en bygning. Det er veldig viktig å ta vare på skifertakene i Levanger. Vi anbefaler at tiltaket støttes med kr. 62.205,-.

Publisert: 19.02.2009 17:50 Sist endret: 16.03.2011 15:40
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS