Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 17.01.18 - sak 2/18 - Detaljregulering garasjer i Jernbanegata

Mona Saursaunet - klikk for personkort
Saksbehandler: Mona Saursaunet
Arkivsaknr: 2018/5362 - /L2016016

   


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 17.01.18 2/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljregulering for Garasjer i Jernbanegata sendes på ny utvidet høring og legges frem for offentlig ettersyn.

Vedlegg:

1

Revidert planbeskrivelse etter klagebehandling PDF

2

Plankart PDF

3

Bestemmelser PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Bakgrunn

Fylkesmannen besluttet i brev datert 14.11.2017 å oppheve Koimmmunestyrets vedtak av overnevnte reguleringsplan. Bakgrunnen for opphevingen av vedtaket var at Fylkesmannen fastslo at kommunen hadde gjort en saksbehandlingsfeil. Mottatt klage fra naboer til planområdet ble dermed tatt til følge av klageinstansen. Fylkesmannen opplyste om at dersom kommunen ønsker å gjenoppta planprosessen, må kommunen gjennomføre ny høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven § 12-10, der hensynet til barn og unge skal være ytterligere utredet. 

Sammendrag av tidligere saksgang:

10.05.2017 – Levanger kommunestyre vedtok detaljregulering for Garasjer i Jernbanegata.

01.06.2017 – Kommunen mottok klage fra naboer til reguleringsplanen på overnevnte vedtak.

13.09.2017 – Klagen ble avvist i Plan- og Utviklingskomitéen i Levanger, og dermed oversendt til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

27.10.2017Fylkesmannen besluttet at kommunestyrets vedtak av reguleringsplanen gis utsatt iverksetting etter Forvaltningsloven § 42.

15.11.2017 – Fylkesmannen besluttet å oppheve kommunens vedtak av reguleringsplanen, og tok naboenes klage til følge.

Fylkesmannens begrunnelse for å oppheve kommunens vedtak av planen var at konsekvensene for barn og unge både i dag og i fremtiden ikke var tilstrekkelig belyst i administrasjonens saksfremlegg slik at dette utgjorde en saksbehandlingsfeil. Fylkesmannen skrev at de ikke kan utelukke at den manglende utredningen mht. barn og unges interesser har virket på vedtakets innhold. Nettopp derfor kan ikke klagen anses som «reparert» i kommunens saksbehandling av klagen, fordi klagen kun ble behandlet i PUK og ikke kommunestyret. Kommunestyret har altså ikke fått anledning til å ta stilling til de nye vurderingene som kom frem i forbindelse med klagesaksbehandlingen. Kommunen må altså vurdere om saken skal legges frem for ny høring og offentlig ettersyn og deretter behandles i kommunestyret på nytt.

Planområdet

Planområdet er på 2,7 dekar og omfatter eiendommen med gnr./bnr. 315/191 i Levanger sentrum øverst i Jernbanegata.

Planstatus

Planområdet er i gjeldende reguleringsplan, Områderegulering for Levanger sentrum, delvis avsatt til offentlig parkeringsformål og delvis til offentlig friområde. Det er ikke stilt krav om konsekvensutredning etter forskriften.

Planforslaget

Generelt

Levanger kommune er forslagsstiller. Planforslaget omfatter en omregulering av dagens parkeringsareal og friområde til garasje- og parkeringsformål. Planforslaget samsvarer dermed ikke med gjeldende regulering i området. Kommunen ønsker å legge til rette areal for 26 garasjer, og avsette resten av arealet til offentlig parkeringsplass. Dette vil utgjøre ca. 49-55 p-plasser.

Det vises til administrasjonens tidligere saksfremlegg til 1. og 2. gangs behandling (2017) av detaljregulering for Garasjer i Jernbanegata for nærmere beskrivelse av planforslaget.

Planprosess

Medvirkning

Rådgiver hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har uttalt at ny varsling av oppstart ikke er nødvendig. Planforslaget skal imidlertid sendes ut på ny utvidet høring og legges frem for offentlig ettersyn i min. 6 uker. Offentlige myndigheter, samt naboer og gjenboere, herunder de som har skrevet under på samlet høringsuttalelse fra naboene datert 9.04.2017 skal tilskrives med brev.

Fylkesmannen har i sin klagebehandling konkludert med at kommunen burde gjort mer for å sikre medvirkning fra barn og unge. Fylkesmannens saksbehandler anbefalte at både asylmottak, eventuelle skoler og barnehager i området tilskrives med brev ved ny høring og offentlig ettersyn. I tillegg burde alle berørte naboer med barn i nabolaget bli tilskrevet med brev. En oversikt over barnefamilier ble gitt i naboenes høringsuttalelse datert 9.04.2017.

Administrasjonen mener i tillegg at et avkrysningsskjema bør legges ved brevet som går ut til berørte naboer. Et slikt skjema kan brukes til å kartlegge barn og voksnes bruk av friområdet, og kan være et nyttig hjelpemiddel for å sikre aktiv medvirkning.

Kommuneadministrasjonen skulle også innhente ny intern uttalelse fra kommunens nye representant for barn og unge. I forbindelse med dette, ble det også innhentet uttalelse fra kommunens representant for idrett og friluftsliv.

Fylkesmannens kommunalavdeling hadde ikke ytterligere anbefalinger enn de punktene som står nevnt over vedrørende hvordan kommunen på en bedre måte skal sikre medvirkning fra barn og unge i området sammenlignet med forrige høring av planforslaget.

Endringer i planforslaget fra forrige behandling:

  • Planbeskrivelsen – En grundigere vurdering av konsekvensene av at et friområde tas bort, er lagt til. Opplegget for medvirkning er grundigere beskrevet. Temaet barn og unges interesser er ytterligere utredet.


Vurdering:

Fylkesmannens klagebehandling

Helt innledningsvis vil administrasjonen for ordens skyld kort kommentere Fylkesmannens klagebehandling. 

Fylkesmannen konkluderte at det er gjort saksbehandlingsfeil ved at barn og unge ikke er gitt tilstrekkelig mulighet til å medvirke i planprosessen. Det ble også anført at kommunen ikke i tilstrekkelig grad har belyst de negative konsekvensene av å ta bort et friområde eller tilstrekkelig vurdert planforslaget opp imot de statlige planretningslinjene for barn og unge. Fylkesmannen konkluderte at kommunestyret ikke ble gitt mulighet til å ta stilling til hva forarbeidene til plan og bygningsloven sier om emnet, og videre at kommunen ikke har sørget for å innhente uttalelse fra daværende representant for barn og ungdom i kommunen.

Administrasjonen vil gjerne få avklart at uttalelse fra daværende representant for barn og ungdom ble innhentet, men siden uttalelsen ikke inneholdt noen konkrete nye opplysninger, råd eller anbefalinger, ble det ikke lagt vekt på denne uttalelsen i administrasjonens saksfremlegg. Representanten for barn og ungdom uttalte bl.a. at hun ikke hadde lokalkjennskap til området. På bakgrunn av uttalelsens karakter ble det ikke så synlig i saken at barne- og ungdomsrepresentanten hadde blitt hørt. Ved ny høring skulle administrasjonen naturligvis sørge for å innhente og belyse ny uttalelse fra den nye representanten for barn og ungdom i kommunen.

Fylkesmannen skrev i sin klagebehandling at kommunestyret ikke var kjent med uttalelsene i forarbeidene da planen ble vedtatt. Her siktes det til forarbeidene til plan- og bygningsloven, hvor det bl.a. står at «Dersom det oppstår konflikt om et areal, f.eks. konkurranse mellom parkeringsarealer og grønne uteoppholdsarealer, skal hensynet til barns interesser gå foran andre interesser eller prioriteres høyest.» Det er et stort antall lovtekster og veiledningsmateriell som omhandler barn og unges interesser i arealplanlegging. De mest relevante er Plan- og bygningsloven, Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging, kommuneplanen og Miljøverndepartementets temaveileder «Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven». Siden deler av den aktuelle presiseringen i forarbeidene til loven også er gjengitt i temaveileder for Barn og unge i planleggingen, burde administrasjonen fanget opp og kommentert dette. Saksbehandler har vært i kontakt med Fylkesmannen for å avklare hva denne setningen i forarbeidene til loven egentlig innebærer. Konklusjonen ble at setningen må tolkes som en fraråding, og ikke et forbud. Kommunen har i utgangspunktet selv ansvar for å forvalte egne arealer og eventuelle forbud burde gå frem av loven og ikke forarbeidene. Det understrekes likevel at planforslaget går imot denne frarådingen i forarbeidene til loven. 

Kommunen skal i utgangspunktet strekke seg langt for å imøtekomme Fylkesmannens krav og anbefalinger. For å sørge for at Levanger kommune imøtekommer Fylkesmannens krav til utredning av barn og unges interesser i denne saken har kommunen tatt opp dialog med rådgiver hos fylkesmannens kommunalavdeling for å få råd om hvordan kommunen kan dekke opp det som manglet i første behandlingsrunde. Fylkesmannens krav om ytterligere vurderinger og utredninger interesser besvares fortløpende i saksfremlegget.

Uttalelse fra kommunens representant for barn og unge, datert 12.12.2017

Barn- og ungerepresentanten skriver i sin uttalelse at området i dag kan oppleves som et privat område, og at det kan settes spørsmålstegn ved om det er godt nok «informert» om at dette er et offentlig område.  

Representanten har utført kartlegging av bruken av friområdet på ulike dager og tider på døgnet. Kartleggingen ga utslag i null observasjoner av aktivitet på området, dvs. ingen aktivitet på observasjonstidspunktet og heller ingen spor etter tidligere aktivitet som f.eks. fotspor eller snømannbygging. Hun presiserer at befaringene har skjedd på vinterstid (november/desember 2017), og at situasjonen kan være annerledes på sommerstid. Representanten ga noen eksempler på observasjoner som er gjengitt i tabell under:

Dag og tid på døgnet

Beskrivelse, vær og aktivitet

Søndag 19. november kl 14.00

-5 grader, sol og meget pent vær.

 

Mykje aktivitet rundt omkring i Levanger sentrum, og i utkant. (eks skateparken, sjøparken, gamle kongevei, Moan).

Antall person på og ved det aktuelle området: 0 personer.

Torsdag 30. november kl 15.00

Surt vær, og vått.

 

Lite aktivitet generelt i sentrum, og lite aktivitetsfremmende vær.

Antall personer på og ved det aktuelle området: 0 personer.

Fredag 8. desember kl 12.30, 16.00 og 18.00

Kaldt, snø på bakken og pent vær.

 

Det var heller ikkje tegn til eksempelvis snømannbygging, fotspor på området, eller annet tegn til aktivitet på området. Snøen hadde ligget godt over 1 døgn.

Antall personer på og ved det aktuelle området: 0 personer.

Søndag 10. desember kl 20.00

Kaldt, ingen nedbør.

 

Området var såpass mørkt at det var vanskelig å registrere eventuell aktivitet i snøen. (fotspor, snømann, osv fra snøen som hadde ligget over helgen).

Antall personer på og ved det aktuelle området: 0 personer.

Vurderingen av egnetheten til friområdet vurderes slik i barn- og ungerepresentantens uttalelse: «Det vurderes dit hen at utemiljøet ikkje dekker godt nok barn og unges trygghetsrammer. Området er mørklagt og det er ein beplanting som gjør at det aktuelle området kan oppleves som utrygt og lite egnet til aktivitet.  Området er i tillegg i eit «hjørne» uten mulighet for innsyn gjennom og med minimal ferdsel i området bortsett fra til boliger, det er i tillegg ikkje avgrensing mot vei.» Videre: «Når dette er sagt så er det viktig å bevare grønt areal og soner som skaper mulighet for barn og unges leik og aktivitet.  Skal området bestå så bør det videreutvikles og tilrettelegges for aktivitet, herunder bla. lyssetting og endring av vegetasjon.  Barn- og unges representant mener at det skal mykje til for å inngripe i areal som legg til rette for fri leik og aktivitet for barn og unge, og at slike areal i størst mulig grad må bevares.»

Til slutt konkluderer representanten med at friområdet vurderes å være svært lite brukt, og den bruken som er beror på kun en liten del av befolkningen. Slik området fremstår i dag så vil fjerning av området til fordel for garasjer ha liten betydning for barn og unges mulighet til aktivitet.

Avslutningsvis utfordres kommunen til å se på erstatningsalternativ for det området som kan bli fjernet, eller videreutvikle friområdet slik at det blir tilrettelagt for bruk og fri lek.

Administrasjonens kommentar: Det er positivt at kommunens representant for barn og unge har utført kartlegging av bruken på ulike tider og gitt detaljerte vurderinger av bruken og egnetheten til friområdet. Uttalelsen støtter opp om administrasjonens tidligere vurdering av området som lite brukt og lite egnet. Representanten mener likevel at slike areal i størst mulig grad må bevares og at det skal mye til for å inngripe i slike areal som kan være en potensiell arena for aktivitet og lek. Det tolkes dit hen at denne vurderingen gis på et generelt grunnlag da representanten til slutt likevel konkluderer med at fjerning av området til fordel for garasjer vil ha liten betydning for barns mulighet til aktivitet slik området fremstår i dag. Representanten utfordrer likevel kommunen til å se på erstatningsalternativ eller videreutvikle området som tilrettelagt friområde. Saksbehandler vil her tilføye at kravet til erstatningsareal ikke vil gjelde for ethvert areal som er egnet for lek, men skal sikre at slike områder ikke blir tatt til utbygging før en har forvisset seg om at de generelle kravene til lekemuligheter i punkt 5a og b kan oppfylles, og på hvilken måte dette skal skje. Dette går frem av Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging, s. 16. Her mener administrasjonen at punkt 5a og b kan oppfylles. Vurdering mht. retningslinjene punkt 5a og b følger senere i saksfremlegget.

Uttalelse fra kommunens representant for idrett og friluftsliv, datert 12.12.2017

Planområdet ble ikke inkludert i friluftlivskartleggingen 2017, derfor har representanten for idrett og friluftsliv ikke informasjon om dette området i forhold til de ulike verdsettingskriteriene der – eksempelvis om hvor mye brukt dette området er og hvilken funksjon det har.

Deltagelsen i friluftsliv er nært knyttet til tilgjengeligheten til attraktive turområder, ikke minst markaområder og grønnstrukturen i byer og tettsteder. Når gangavstanden til friluftslivsområdene øker utover ti minutter, synker bruken av områdene. Undersøkelser viser at det fra bolig eller oppholdssted ikke bør være lenger enn 200 m til små grønne områder og 500 m til større grønne områder, for at områdene skal få funksjon som friluftslivsområde for beboerne i hverdagen (Friluftsmeldingen, 4.1.4).

Gang- og sykkelvegen på østsiden av planområdet har funksjon som snarveg og viktig forbindelse mellom sentrum og Røstad/Frol. Denne funksjonen kan virke viktig å opprettholde i kombinasjon med parkering hvis Gnr 315, Bnr 190 reguleres til det formålet. 

Administrasjonens kommentar: Det at friområde har falt utenfor kommunens oversikt over aktuelle områder til friluftslivskartleggingen skyldes nok at området er lite kjent. Ifølge overnevnte avstandsregler vil friområde kunne ha funksjon som friluftslivsområde for beboerne i 200 m radius fra området, dvs. beboere frem til Tollbugata i sørvest og Kirkegata i vest. Stadionparken, som er et større område, har gangavstand mellom 400 m og 600 m fra det aktuelle boligområde og vil i så måte kunne regnes å ha en viktig funksjon som friområde for det samme boligområdet. Dette kan brukes som argument for at Stadionparken kan erstatte friområdet i Jernbangata. Nå er det ikke dermed sagt at Stadionparken, som er en urban park, er det samme som et grønt friluftsområde, men en kan jo argumentere for at regelen over kan overføres til slike friområder også.  

Gang- og sykkelvegen på østsiden av planområdet skal videreføres i ny plansituasjon for området.

Planforslaget og forholdet til gjeldende plan

Planforslaget er ikke i tråd med gjeldende områdeplan for Levanger sentrum, da området er avsatt til delvis parkeringsformål og offentlig friområde i områdeplanen. Det har imidlertid vært et politisk ønske å regulere nytt areal til garasjer/parkering for å kunne videreføre leieavtaler knyttet til eksisterende garasjer lenger sør i Jernbanegata som skal rives.

Dersom de eksisterende garasjene rives, kan de ikke gjenoppføres på samme sted, fordi det aktuelle arealet er regulert til et annet formål - offentlig veg, i gjeldende områdeplan. 

Alternative løsninger:

Det ble i liten grad undersøkt hvilke alternative plasseringer av tiltaket som kunne være egnet for det ønskede formålet. Dette begrunnes med at tiltakshaver (kommunen) har lagt vekt på at de nye garasjene må oppføres i nærheten av der garasjeeierne holder til for at det skulle være mulig å inngå nye leieavtaler med de aktuelle leietakerne. Skal man likevel se på andre alternativer ville det vært mest gunstig å utelukke områder som er avsatt som friområder/parker o.l. Alternative plasseringer for garasjer i Levanger sentrum kan dermed være arealer som i dag blir benyttet til parkering. Ulempen med dette er at det da blir enda dårligere parkeringsdekning i Levanger sentrum, hvor det allerede er dårlig med parkeringsplasser i dag. Nærmeste mulige alternative plassering er parkeringsplassen nederst i park-aksen på torget, men det er neppe et godt tiltak for bybildet å bygge igjen denne åpne aksen med garasjer. Løvås-tomta er et annet alternativ. Ulempen her er at garasjene kommer veldig langt unna de fleste garasjeeierne. Samtidig vil man da ta parkeringsplassene fra pendlere.

Fylkesmannen har påpekt at kommunen burde utredet om det foreligger et reelt behov for det foreslåtte garasjeantallet og parkeringsplassene. Klagerne hevdet at flere av de aktuelle garasjene er eiet av personer som ikke lenger bor i området, hvilket kan tilsi at det reelt sett ikke foreligger behov for et så stort antall garasjer. Saksbehandler har ikke oversikt over de privatrettslige avtalene mellom kommunen og garasjeeierne, men det stemmer antageligvis at noen av garasjeeierne ikke bor i Levanger sentrum. Kommunen har imidlertid lagt opp avtalene slik at retten til å føre opp garasje på kommunens areal opphører dersom garasjen ikke har blitt oppført innen en viss tid. Selv om det legges opp til 26 garasjeplasser i planområdet, er det ikke dermed sagt at det blir så mange. Det resterende arealet ønskes uansett disponert til parkeringsplasser. Det er allment kjent for de som ferdes en del med bil i Levanger sentrum at det tidvis er dårlig med parkeringsplasser på dagtid. Kommunen anser det som ikke nødvendig å begrunne denne påstanden nærmere. Om det er riktig å ta bort et grønt friområde til fordel for å gjøre Levanger sentrum noe lettere tilgjengelig med bil får være en politisk vurdering.

Vurdering av grep for å ivaretas barn og unges interesser i planarbeidet

I reguleringssaker som angår barn og unge, omfatter kommunens håndtering av barn og unges interesser gjerne å belyse konsekvensene av tiltaket for barn og unge, innhente uttalelse fra kommunens barnerepresentant, sikre reguleringsbestemmelser som skal ivareta barns interesser, (f. eks. lekeareal av tilstrekkelig størrelse og kvalitet, eller trygg skoleveg), benytte barnetråkkregistreringer, og sørge for at parter som blir direkte berørt av det foreslåtte tiltaket tilskrives med brev både ved varsel om planoppstart og høring og offentlig ettersyn.

Denne reguleringssaken er spesiell fordi det er snakk om nettopp å fjerne et areal som i dag kan være av betydning for bl.a. barn og unges interesser. Det at det er snakk om å ta bort noe som i dag har en potensiell verdi for barn og unge gjør det desto viktigere å utrede og belyse konsekvensene av det foreslåtte tiltaket og sørge for at barn og unge trekkes aktivt med i medvirkningen. Barn og unge står dessuten i en særskilt posisjon som høringspart, fordi de ikke har samme mulighet som voksne til å påvirke saker som angår dem. Dette burde administrasjonen vært mer oppmerksom på i første runde med behandling av saken. For å sørge for at barn og unge blir hørt og konsekvensene nærmere utredet i ny runde med behandling av reguleringssaken, foreslår administrasjonen noen konkrete grep. Disse er kommet frem til i samråd med rådgiver/klagesaksbehandler hos Fylkesmannen.

I korte trekk er det disse to grepene administrasjonen foreslår for å ivareta Fylkesmannens anbefalinger:

  • Utvidet høring: I motsetning til forrige behandling av reguleringssaken, da kun tilgrensende naboer og gjenboere ble tilskrevet med brev, skal nå alle beboerne i nærområdet tilskrives med brev i denne runden. Også nærliggende skoler, aldershjem og asylmottak i nærområdet skal tilskrives med brev.
    • Et spørreskjema som skal brukes til å kartlegge bruken av friområdet legges ved brevet.
  • Nøyere utredning/vurdering: En nøyere vurdering av konsekvensene av å ta bort friområdet skal følge av både ny revisjon av planbeskrivelsen og administrasjonens saksfremlegg. Administrasjonen tydeliggjør hvordan planforslaget forholder seg til relevante retningslinjer, veileder og ny uttalelse fra kommunens representant for barn og unge.


Disse to hovedpunktene er nærmere beskrevet under. 

Utvidet høring

Normalt sendes høringsbrev bare ut til tilgrensende naboer, gjenboere og andre som vurderes å bli direkte berørt av tiltaket. I denne saken skal imidlertid kommunen sørge for at enda flere som kan tenkes å bli berørt av tiltaket tilskrives med brev. Det vil bl.a. omfatte alle beboerne i nabolaget, dvs. beboerne i Jernbanegata og Håkon den godes gate frem til Torget, samt beboerne i Tordenskjolds gate og Holbergs gate frem til Kirkegata, og beboerne i Trollbugata frem til Kirkegata. Ved å også inkludere Leira asylmottak, aldershjem og nærliggende skoler på mottakerlisten sikrer man at enda flere potensielt berørte parter får direkte innsyn i saken. Planforslaget skal som vanlig annonseres både på kommunens hjemmeside og i lokalavisa.

Administrasjonen vurderer at det er aktuelt å skrive til barne- og ungdomsskoler som har skolekrets som faller innenfor 2 km radius fra planområdet. Dette omfatter Levanger ungdoms-skole, Frol barneskole, Nesheim barneskole og Vårtun Kristne Oppvekstsenter. Høringsbrevet kan f.eks. besvares av elevrådet i samråd med skolens administrasjon.

Klikk for større figur

Det er imidlertid nødvendig å påpeke at ingen av de aktuelle skolene har registrert det aktuelle friområdet i Barnetråkk-verktøyet. Dette betyr ikke nødvendigvis at friområdet ikke blir brukt, men man kan nok trygt konkludere med at området ikke er i utstrakt bruk.

Det er lite trolig at barnehager i nærområdet benytter friområdet. Basert på kartutsnittet under, som viser alle kommunale og private barnehager i nærområdet, ser man at de nærmeste barnehagene, Athene, Frol og Røstad, alle ligger omtrent 1-1,2 km i gangavstand unna friområdet. Dvs. at barnehagen trolig må forflytte seg med buss for å komme seg dit. Dersom barnehagene uansett skal reise med buss er det mer sannsynlig at de tar turen til mer egnete områder.

Klikk for større figur

Kommunen utførte en kartlegging av arealer benyttet av barnehager i forbindelse med arbeidet med ny kommunedelplan for Levanger sentrum. Kartet under ble laget for å visualisere hvilke områder (markert med grønn sirkel) som ble benyttet av de spurte barnehagene ifølge dem selv. Ingen av de spurte barnehagene uttalte at de benytter friområdet i planområdet.

Klikk for større kart

Basert på overnevnte vurdering og at det allerede finnes en nyere kartlegging av ulike barnehagers bruk av uteområder i Levanger sentrum, vurderer administrasjonen at det ikke er nødvendig å sende høringsbrev til barnehager.

Det planlegges at et avkrysningsskjema skal følge høringsbrevet som går ut til naboer i nabolaget. I avkrysningsskjemaet kan mottakerne velge å svare på om de har barn, hvor ofte og hvordan de evt. bruker det aktuelle friområdet (om det er til lek, rekreasjon, sosial omgang, hundelufting, grilling eller andre aktiviteter sommerstid, vinteraktiviteter m.m.). Det ventes ikke at en slik kartlegging vil gi 100 % objektive resultater, da det er klart at det er i naboenes beste interesse å beholde dagens situasjon. Likevel kan det tenkes at man får et noe bedre grunnlag for å kunne si noe om den faktiske bruken av området i dag.

Konsekvensene av tiltaket for barn og unge

Den mest åpenbare konsekvensen av planforslaget er at et av få grønne friområder i Levanger sentrum går tapt. Det er naturlig å tenke at dette i så fall vil være permanent. Det å ha et friområde/nærlekeplass i et boligområde er viktig for bokvalitet og trivsel. Slike områder fungerer både som sosial møteplass, lekeplass, rekreasjonsområde og en grønn lunge i et ellers bebygd bysentrum.

Ifølge Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging, har de yngste barna (5-6 år) en aksjonsradius på 100 m fra hjemmet. Barn mellom 6-8 år oppholder seg i hovedsak innen 200 m fra hjemmet. Dette innebærer at selv om de større barna (>8 år) kan gå/sykle til f.eks. Stadionparken eller lekeområder på Røstad, vil de yngste barna kunne miste et nærlekeområde. Dette gjelder ikke bare for de barna som bor i området nå, men også for de fremtidige generasjoner av barn i det aktuelle området.

Administrasjonen skrev i tidligere saksfremlegg at friområdet trolig er lite brukt, og det er heller ikke spesielt opparbeidet for lek. Denne vurderingen støttes opp av barn- og ungerepresentantens uttalelse. I tillegg synes det å være en allmenn oppfatning at dette friområdet knapt besøkes av barn. Det er heller ikke registrert barnetråkk i dette friområdet i motsetning til i andre lekeområder/friområder/parker i nærområdet som f. eks. Elberg, Staupshaugen, Sejersteds park og lekeplass på Ankolm, se kartutsnitt under.

Klikk for større kart

Barnetråkkregistreringer utført av en klasse i 6. trinn på Frol barneskole. Sorte linjer markerer skoleveg, røde prikker marker negative ting, slik som mørk gate eller biler som kjører fort. Grønne prikker markerer ting som er populære, f. eks fin bygning eller fin utsikt. Blå prikker markerer aktiviteter og formål, slik som lekeplass, ballsport, sykling, møteplass osv. 

Det er ikke mulig å fremstille alle Barnetråkk-registreringene i ett og samme kartutsnitt, derfor har vi valgt å kun fremstille registreringen utført av 6. trinn på Frol barneskole. Grunnen til at vi valgte nettopp denne registreringen, var at denne var grundigst og kanskje mest representativ (flest registreringer, og mest spredt over hele sentrum) og samtidig relevant for området det er fokus på siden Frol er nærmeste barneskole til planområdet. Ingen av registreringene berører planområdet. Heller ikke de andre trinnene/skolene hadde registrert aktivitet eller ferdsel på eller like ved planområdet. Én av registreringene utført av en annen skoleklasse indikerer imidlertid at delen av jernbanevegen som går langs nordvestsiden av planområdet oppleves som mørk å ferdes ved.   

Under er kartutsnitt som viser kommunens viktigste friluftslivsområder. Disse ble definert i forbindelse med kommunens friluftlivskartlegging 2017. I den forbindelse ble ikke friområdet øverst i Jernbanegata vurdert.

Klikk for større kart

Kartutsnitt som viser hvilke områder som ble registrert i forbindelse med friluftslivskartleggingen 2017. Planområdet befinner seg omtrent i midten av kartutsnittet, men er ikke markert.

Selv om friområdet er offentlig er det lite synlig, og har lite areal i utstrekning - kun 1300 m2. Det fremstår som en del av bakhagen til de husene som grenser til, og kan oppleves privatisert.

Klikk for større kart

I gjeldende plan er det regulert inn en hoved-innfartsveg til Levanger sentrum langs friområdets østside. Friområdet avgrenses mot vegarealet av regulert fortau. I fremtiden vil altså dette friområdet være klemt mellom parkeringsareal på nordsiden, og trafikkert veg og jernbane på østsiden og sørsiden. Friområdet er i så måte ikke optimalt med tanke på trafikksikkerhet, og støy- og støvproblematikk.

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging punkt 5d sier at ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. «Fullverdig erstatningsareal» betyr at de nye arealene som gis som kompensasjon, skal fylle kravene i punkt 5a og b. Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging sier at kravet til erstatningsareal vil ikke gjelde ethvert areal som er egnet for lek, men skal sikre at slike områder ikke blir tatt til utbygging før en har forvisset seg om at de generelle kravene til lekemuligheter i punkt 5a og b kan oppfylles, og på hvilken måte dette skal skje. Punkt 5a sier kort at arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Punkt 5b sier at i nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Dette forutsetter blant annet at arealene:

  • er store nok og egner seg for lek og opphold
  • gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider
  • kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, unge og voksne.


Rundskriv T-2/08 sier altså tydelig at ikke alle områder som er egnet for lek må erstattes ved omdisponering, men det forutsettes at det fins annet egnet areal i nærmiljøet. I denne saken er det jo et friområde i nærmiljøet som oppfyller de rikspolitiske retningslinjene punkt 5a og b, nemlig Stadionparken. Stadionparken er stor, og er tilrettelagt for mange ulike former for lek og er tilpasset de ulike årstidene. Området kan benyttes av barn og voksne av ulike aldre. Stadionparken befinner seg mellom 450-650 m unna i gangavstand fra boligene i Jernbanegata. Friområdet i planområdet derimot, oppfyller ikke kravene i punkt 5a og b. Området er lite, ikke tilrettelagt for lek i dag, er utsatt for støy fra jernbanen, og vil trolig bli utsatt for enda mer støy, støv og trafikk når gjeldende reguleringsplan en gang skal realiseres. Friområdet fremstår også som privatisert og mørkt og det er lite innsyn inn til friområdet. Dette er faktorer som gjør det mindre trygt å oppholde seg der. 

Basert på det som står i rundskriv T-2/08, vurderes det slik at eventuelt bortfall av friområdet i forbindelse med omregulering av planområdet ikke vil utløse krav om erstatningsareal.  

Den største konsekvensen for beboerne i området vil være at bokvaliteten reduseres noe som følge av at en grønn lunge erstattes med garasje- og parkeringsanlegg. I tillegg vil de aller yngste barna miste et potensielt nærlekeområde. Det ventes imidlertid ikke særlig med økt trafikk som følge av det konkrete tiltaket, da garasjene fins der allerede i dag, bare noen meter lenger ned i gata. Parkeringsplass er det jo for så vidt fra før innenfor planområdet, selv om det er noe færre plasser enn det som foreslås i planforslaget.

Selv om området vurderes å ikke være særlig brukt til lek og opphold i dag, er det sant, som både kommunens representant for barn og unge og naboene i området anfører, at muligheten til å videreutvikle friområdet som møteplass bortfaller dersom området omdisponeres. Det er riktig å påpeke at friområdet ikke er spesielt egnet for å kunne videreutvikles på en god måte blant annet fordi det er regulert fremtidig bilveg langsmed hele langsiden av planområdet. Friområdet har i så måte lite optimal plassering.

Dersom friområdet ikke skal omdisponeres til garasjer og parkeringsplasser, bør det sikres mer tilrettelegging for opphold og lek. Dvs. at området burde vært gjerdet inn som avbøtende tiltak mot trafikk. Siden friområdet er (og kan bli mer) utsatt for støy, burde gjerdet vært utformet slik at det skjermer mot støy, fortrinnsvis av delvis gjennomsiktig materiale for å sikre godt nok innsyn til området. Noe belysning er også nødvendig. Området burde som et minimum bli tilrettelagt med benk og et par typer lekeutstyr. Først da kan området sies å ha en viktig verdi som rekreasjonsområde og lekeplass for barn og unge. 

Konklusjon

Kommunalavdelingen hos Fylkesmannen har i dialog med kommunen fastslått at det viktigste kommunen kan gjøre for å innfri kravet til tilstrekkelig inkludering av barn og unge i planleggingen er å sørge for at enda flere parter, blir tilskrevet med brev under høring og offentlig ettersyn av saken. Dette innebærer bl.a. alle naboer, samt nærliggende skoler og asylmottak.

Rådmannen tilrår at forslag til detaljregulering for garasjer i Jernbanegata, sendes på høring og legges fram for offentlig ettersyn.

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 17.01.2018 15:41
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051