Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 05.04.17 - sak 18/17 - Detaljregulering Purktrøa

Mona Saursaunet - klikk for personkort
Saksbehandler: Mona Saursaunet
Arkivsaknr: 2016/3965 - /L2016007

   


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 05.04.17 18/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til detaljregulering for Purktrøa legges fram for høring og offentlig ettersyn iht. Plan- og bygningslovens § 12-10.

Vedlegg:

1

Beskrivelse PDF

2

Plankart Purktrøa_24032017-A3-L PDF

3

Bestemmelser_rev. 23032017 PDF

4

ROS PDF


Saksopplysninger:

Bakgrunn

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge område for bygging av ny gårdsbarnehage Purktrøa, som vil overta funksjonen for dagens gårdsbarnehage på Voll gård. Dagens barnehage er fordelt på to avdelinger, med 200 meters avstand mellom avdelingene. Det er et generelt behov for oppussing av eksisterende lokaler, men et nytt barnehagebygg er å foretrekke. Planarbeidet for ny barnehage vil ta sikte på å få samlet driften knyttet til virksomheten i ett bygg som vil få mer hensiktsmessig plassering og utforming enn dagens barnehage. Barnehagen er altså ikke tenkt utvidet i forhold til dagens drift. Komplett planforslag er innsendt av Arkplan Arkitektkontor AS på vegne av forslagsstiller Kjølen & Nydal Bygg AS. Grunneier i området er Einar Myhr. 

Planområdet

Det aktuelle området ligger på Voll, sørøst for Skogn sentrum og omfatter deler av eiendommen gnr.67/bnr.3. Planområdet har et areal på ca. 5,9 daa, og består hovedsakelig av fulldyrka jord (5,5 daa). Dette jordstykket er forholdsvis grunnlent.

Planstatus

Overordnet plan for det aktuelle området er kommuneplanens arealdel, vedtatt 13.04.2011. Reguleringsplanforslaget samsvarer ikke med kommuneplanens arealdel. Avviket går på at tomta ligger i et LNFR-område (Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift. Underformål: a. areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.) Barnehage er mao. ikke gyldig formål i LNFR-område.

Planforslaget er en detaljregulering som omfattes av KU-forskriftens § 3.b), og skal da vurderes etter forskriftens vedlegg III. Forslagsstiller har i samarbeid med kommunen konkludert med at planen ikke utløser kriteriene for «vesentlig virkning for miljø og samfunn» jf. vedlegg III. Planforslaget skal derfor ikke konsekvensutredes etter forskriften.

Planforslaget

Generelt

Konseptet gårdsbarnehage er tenkt videreført til ny barnehage for Purktrøa. Driftsbygningen som grenser til planområdet i sør, hvor gårdsbarnehagen holder til i dag, er ønsket revet.

Barnehagen er tenkt regulert med følgende arealformål:

 • Barnehage
 • Energianlegg
 • Uteoppholdsareal
 • Annen veggrunn – teknisk anlegg
 • Parkeringsplasser
 • Grønnstruktur
 • Hensynssone: Bevaring av kulturmiljø
 • Hensynssone: Høyspenningsanlegg


Bebyggelsen

Gårdsbarnehagen vil bli plassert slik at den østlige delen av tomta blir forbeholdt gode uteområder. Barnehagebygget er tenkt plassert i lengderetning nord-sør og følger terrenget. Hovedinngang er tenkt i fasade mot sør, men med mulighet for inngang også fra østsiden av bygget. Planen legger opp til at bebyggelse kan være opp til 2 etasjer. Barnehagen skal ha flatt tak, pulttak eller saltak og utformes i moderne sanntidsarkitektur på en tiltalende måte. Maks gesimshøyde for flate tak skal være 8,5 m, og 9,5 m for pulttak. Maks mønehøyde for saltak skal være 9,5 m. 

Biladkomst og gang-/sykkelveg

Hovedtyngden av kundegrunnlaget antas å komme fra Skogn sentrum, fra den nordlige retning av Fv. 116. Fv. 116 har en generell fartsgrense 80 km/t og ikke noe separat tilbud til gående og syklende, med en årsdøgntrafikk på 340 kjøretøy. Planforslaget legger opp til at den ene avkjøringen til Fv. 116 fra Voll søndre blir sanert og det vil bli opprettet en egen avkjøring inn til planområdet fra Fv. 116. Denne vil bli plassert minimum 50 meter fra nærmeste avkjørsel.

Parkering

Planforslaget vil legge opp én parkeringsplass pr. ansatt. Parkeringsbehov for henting/bring settes til 0.25 parkeringsplass pr. unge. Minst én plass avsettes til parkering for bevegelseshemmede.

Lek og uteopphold

Totalt 2,2 daa er avsatt som uteoppholdsareal i planforslaget. Det skal etableres et fysisk skille (gjerde, beplantning, hekk, eller annet) mellom lekeplasser/uteoppholdsareal og tilgrensende private arealer (eiendomsgrensene). Utformingen av uteoppholdsareal skal nærmere avklares i en situasjonsplan som godkjennes av kommunen. Minste uteoppholdsareal skal til enhver tid følge kunnskapsdepartementets «Veileder for utforming av barnehagens utearealer» retningslinjer for uteopphold. Deler av uteoppholdsarealet skal være universelt utformet.

Det er gjort arkeologiske funn på eiendommen i form av kokegroper. Disse vil komme innunder områder for leke-/uteoppholdsarealer, altså arealer som vil bli brukt av barn og voksne i lek og utendørsaktivitet. Hvis kokegropene forblir synlige og forvaltes bærekraftig vil de kunne få en konkret læringsfunksjon hos større barnehagebarn og dermed bidra i retning historisk utdanning og innsikt hos barn.

300 m øst for planområdet ligger Ståbekken, som er et yndet sted for rekreasjon og fritidsaktiviteter, og blir i dag også benyttet som turmål av gårdsbarnehagen.

Universell utforming

Bebyggelsen (barnehagen), bring/hent og nødvendig uteoppholdsareal skal gis universell utforming, slik at de er tilgjengelig og kan nyttes uten spesielle innretninger av brukere.

Universell utforming skal til enhver tid følge kunnskapsdepartementets «Veileder for utforming av barnehagens utearealer» og gjeldende teknisk forskrift.

Kulturminner

Det ble gjennomført en arkeologisk undersøkelse den 28.10.2016. Her ble det funnet tre kokegroper, som ihht. kulturminneloven er automatisk fredet. Området rundt kokegropene er lagt under hensynssone i plankartet. Varslingsplikten for nye funn av kulturminner i løpet av anleggsfasen er fastsatt i bestemmelsene.

Naturmangfold

Det er ikke funnet registreringer av dyreliv eller andre viktige naturtyper i planområdet. Det er derimot funnet naturtyper i naturbasen ca. 300 meter øst for planområdet, nærmere bestemt ved Ståbekken. Dette vil ikke være i konflikt med eventuelle tiltak i planområdet. 

Vann-, avløp-, energiløsninger

Vann vil kunne påkobles Øvre Skogn Vassverk og eventuelt utbedres til å være tilpasset nytt formål. Avløp området vil planlegges i samarbeid med kommunalteknikk og Øvre Skogn Vassverk, og vil eventuelt utbedres til å være tilpasset nytt formål. Alt overvann skal fortrinnsvis kunne tas hånd om åpent og lokalt. Det er satt krav i bestemmelsene at situasjonsplan skal vise håndtering av overvann og tilkoblingspunkt. for vann og avløp.

Ny bebyggelse vil kunne tilknyttes eksisterende strømnett.

Utbyggingsavtale

Planen vil ikke utløse krav om utbyggingsavtale.

Landbruk

Planområdet er som nevnt innledningsvis lagt til fulldyrka jord og dessuten LNFR-område i overordna plan. Dette er et areal som er lite egnet til landbruksformål grunnet dårlig arrondering. Grunneier og gårdbruker, Einar Myhr, har uttalt at området er grunnlent, og flere steder har man berg oppe i dagen, hvorpå han får problemer med plogen. Uttalelsene blir bekreftet i «Rapport for arkeologisk registrering», datert 28.10.2016 som bekrefter etter undersøkelser av kulturminner at terrenget er grunnlent og at det er synlig berg flere steder i planområdet.

Støy

Støy-situasjonen i området forventes å være likt dagens situasjon for eksisterende barnehage. Hovedkilden for støy antas å være fylkesvegen. Som støyreduserende tiltak i ROS-analysen foreslås senking av fartsgrensen på strekningen forbi planområdet, og plassering av jordvoller mot vegen.

Det er i fastsatt i bestemmelsene for ny barnehage og utendørs oppholdsarealer, skal ekvivalent støynivå ikke overstige Miljøverndepartementets retningslinjer jf. T-1442. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse

ROS-analysen belyser temaene: grunnforhold og risiko for ras, luftforurensning, støy, kulturminner og trafikksikkerhet. Ingen av disse forholdene er vurdert til å falle innenfor rød farekategori (høy risiko - tiltak kreves). Luftforurensning, kulturminner og trafikksikkerhet havner innenfor gul kategori (middels risiko – aktuelle tiltak vurderes).

Risikodempende tiltak i planforslaget omfatter:

 • Krav til geotekniske vurdering før det gis tillatelse til terrenginngrep eller bygge- og anleggstiltak.
 • Anmodning til Fylkeskommunen om å senke fartsgrensen på Fv. 116 fra 80 km/t til 60 km/t eller lavere.
 • Én av dagens avkjørsler fra Fv. 116 blir sanert.
 • Areal med registrerte kulturminner (kokegroper) blir avsatt som hensynssone med tilhørende bestemmelser som ivaretar og tilgjengeliggjør kulturminnene.


Planprosess

Medvirkning

Oppstartsmøte ble avholdt 30.05.2016. Igangsatt planarbeid for område ble annonsert i Innherred den 11.06.2016 og på kommunens hjemmeside. Brev til berørte naboer ble sendt 18.05.2016 og brev til sektor myndigheter den 16.06.2016. Frist for innspill ble satt til 01.08.2016

Vurdering:

Arealbruk og forholdet til overordnet plan

Planforslaget for Purktrøa barnehage avviker fra overordna kommuneplan for Verdal og Levanger slik: Arealformål i kommuneplanen er LNFR-område.

Jordvern står strengt i dagens arealplanlegging og det skal i utgangspunktet mye til å få omdisponert jordbruksareal til andre formål som ikke ivaretar jordbrukshensynet. I det aktuelle planområdet er det grunnlent med berg i dagen på ulike steder. Dette i tillegg til dårlig arrondering gjør det utfordrende å drive jorda ifølge grunneier. Samkommunens landbrukskontor har i forhåndsvurdering til tiltakshaver uttalt at «Formålsendringen vil fungere som en binæring for dagens drift, noe som vil styrke ressursgrunnlaget på eiendommen. Landbruksavdelingen har ut i fra samfunnsnyttige hensyn konkludert med at omdisponeringen ikke vil ha vesentlige negative konsekvenser for landbruksverdien i området.»

Rådmannen vurderer det dermed slik at en formålsendring fra jordbruk til gårdsbarnehage kan aksepteres.

Grad av utnytting

Utnyttingsgraden det legges opp til i planforslaget vil være tilsvarende lik dagens utnyttingsgrad for eksisterende barnehage. Forskjellen er at arealet blir samlet på én lokalitet. Selve barnehagebygget forespeiles å bli på 500-600 m2, noe som tilsvarer dagens arealbruk. Totalt 1,3 daa er avsatt til barnehageformål i planforslaget, og %-BYA = 50 % av dette kan bebygges ifølge bestemmelsen for arealformålet. 

Utearealer

Ifølge Kunnskapsdepartementets «Veileder for utforming av barnehagens utearealer», skal det avsettes innendørs lekearealer tilsvarende 4 m2 per barn over 3 år og omlag 1/3 mer per barn under 3 år. Utendørs skal det avsettes 6 ganger leke- og oppholdsareal inne. Ifølge regnestykket til forslagsstiller blir dette (om man tar høyde for 40 barnehagebarn): 160 m2 lekeareal inne, og 960 m2 ute. Planavdelingen bekrefter at planforslaget støtter disse arealkravene.

Byggehøyder

Maks gesimshøyde er satt til å være 8,5 m for flate tak, 9,5 m for pulttak og maks mønehøyde er satt til å være 9,5 m for saltak. Planavdelingen har ikke noen innvendinger mot disse makshøydene.

Bebyggelse, estetikk og utforming

I planbestemmelsene er det fastsatt at «Barnehagen skal ha flatt tak, pulttak eller saltak og utformes i moderne sanntidsarkitektur på en tiltalende måte». Samkommunens planavdeling synes det er positivt at barnehagen skal utformes i henhold til moderne sanntidsarkitektur. På den måten blir ikke barnehagen forsøkt forkledd som et ordinært gårdsbygg, men gis heller en egen identitet og integritet.

Universell utforming av både hent/bring-område, barnehagebygget og deler av uteoppholdsområdet for barnehagen er godt sikret i planforslaget. Grunnen til at det er kun deler av uteoppholdsarealet som skal utformes som tilgjengelig er at tilstedeværelse av variert og naturlig topografi også er en viktig del av barns lek, og fremmer dessuten utvikling av barns fysiske ferdigheter og bidrar til kreativ lek.

Kjøreadkomst, trafikk, støy

Med en samlokalisering av dagens barnehageavdelinger, vil hverken ÅDT eller antall avkjørsler på strekningen endres fra dagens situasjon. Med ny planlagt adkomst fra Fv. 116 planlegges dagens avkjørsel til Purktrøa lenger sør, sanert. Fartsgrense forbi barnehagen er i dag 80 km/t, men forslagsstiller anmoder om at denne senkes til 60 km/t eller lavere av hensyn til trafikksikkerhet i forbindelse med avkjørsel til barnehage. Fartsredusering på strekningen forbi barnehagen vurderes å være et godt tiltak, spesielt mtp. at barnehagen ligger bak en slak bakketopp sett fra sørsiden av vegen. Fylkeskommunen, som er ansvarlig myndighet for fylkesveger, forventes å uttale seg om dette i løpet av høringsperioden.

Sikkerhet

Det har kommet inn forhåndsuttalelser vedrørende sikkerhet ved etablering av barnehage i et jordbrukslandskap. Faremomenter som er blitt nevnt er store landbruksmaskiner og sprøyting.

Følgende er sikret i planbestemmelsene: «Det skal etableres et fysisk skille (gjerde, beplantning, hekk, eller annet) mellom lekeplasser/uteoppholdsareal og tilgrensende private arealer (eiendomsgrensene), og maksimal tillatt høyde er 1,1m. Der det er behov for gjerde som sikring, kan det tillates høyde over 1,1 m, jf. TEK10 § 12-17. Lekeplasser må sikres forsvarlig mot kjøreareal (ved gjerde eller på annen måte).» I tillegg skjermes uteoppholdsområdet mot fylkesvegen av bebyggelsen og parkeringsplass. Når det gjelder sprøytemidler i forbindelse med jordbruk er dette noe som reguleres gjennom «Forskrift om plantevernmidler». Forskrift om plantevernmidler har klare retningslinjer for bruk av plantevernmidler og dens spredning forbundet med dette. Tiltaket vil ikke begrense bruken av naboområdene som jordbruksarealer, og vil heller ikke medføre andre restriksjoner enn det forskriften sier i dag.

Plassering og gårdskonsept

En eventuell godkjenning av denne reguleringsplanen signaliserer at det skal satses på barnehagen Purktrøa også en god stund fremover. Det er et viktig poeng at barnehagetilbudet i et lokalsamfunn er variert og byr på et mangfold, og Purktrøa med gårdsbarnehage som konsept bidrar definitivt til et mer variert tilbud i Skogn. En gårdsbarnehage byr på spennende omgivelser, med et miljø som legger opp til at barna får mulighet til å lære om dyr, natur og gårdsdrift, og hvordan disse varierer i takt med årstidene.

Det er høy etterspørsel etter barnehageplass i Purktrøa i dag, og gårdsbarnehagekonseptet er populært til tross for at Purktrøa antas å være plassert bort fra arbeidsvegen til de fleste «barnehagebrukerne». Det er per i dag ikke noe kollektivtilbud i nærheten av planområdet, og området er heller ikke spesielt tilrettelagt for gange og sykkel som transportform. Ifølge «Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag» bør virksomheter som barnehage plasseres i nærheten av eksisterende eller fremtidige boligområder. Dette hensynet kan ses som en avveining i forhold til konseptet gårdsbarnehage, da det ikke alltid er mulig å forene et slikt konsept med prinsippet om samordnet areal- og transportplanlegging. Slik rådmannen ser det, antas gårdsbarnehage å være et attraktivt konsept også i fremtiden, og det er viktig å videreføre Purktrøa som en del av et variert barnehagetilbud i Skogn.

Konklusjon

Forslag til detaljregulering for Purktrøa, sendes på høring og legges fram for offentlig ettersyn. 

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 13.11.2017 14:17
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS