Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 05.04.17 - sak 16/17 - Detaljregulering - Stokkberget B3

Håvard Kvernmo - klikk for personkort
Saksbehandler: Håvard Kvernmo
Arkivsaknr: 2016/5170
   


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 05.04.17 16/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Det foreslås følgende endringer i forslagets reguleringsbestemmelser:

 • Det legges inn bestemmelser som fysisk sikrer og adskiller regulert lekeareal fra vegformålet.
 • Det legges inn bestemmelse som sikrer riktig dimensjonering av overvannshåndtering.


Planen legges deretter frem for høring og offentlig ettersyn i seks uker i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-10.  

Vedlegg:

1

Reguleringskart Stokkberget B3, 19102016-A2-L PDF

2

Beskrivelser PDF

3

Bestemmelser PDF

4

Uttalelse fra Levanger seniorråd og Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger PDF

5

ROS sjekkliste PDF

6

ROS PDF


Saksopplysninger:

Levanger kommune har mottatt planforslag for detaljregulering av Stokkberget B3 den 08.03.2017. Planforsalget er utarbeidet av Arkplan AS på vegne av forslagsstiller og grunneier Fuglesang og Dahl AS.

Hensikt med regulering

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for et allerede avklart boligområde, markert som område B3 i Stokkberget, like ved Åsen sentrum. Reguleringsplanen legger opp til 7 boenheter i rekke med tilhørende lekeareal og infrastruktur.

Forhold til overordnete planer/gjeldende reguleringsplan

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til område hvor eksisterende reguleringsplan skal gjelde. Gjeldende reguleringsplan for området er Reguleringsplan for Stokkberget, egengodkjent i kommunestyret 12.03.2008. Planen er i sin helhet en områdeplan.

Planområdet som nå søkes regulert er avsatt til område som forutsetter detaljregulering før området kan bebygges i gjeldende plan.

Innkomne merknader til planoppstart

Det er i alt kommet inn 6 uttalelser til melding om oppstart. Disse er oppsummert og svart ut i planbeskrivelsen.

Det er kommet inn to uttalelser i løpet av intern høring. Denne er oppsummert i sin helhet. Forslagsstillers kommentar til uttalelsen er gjengitt sammen med uttalelsene til intern høring.

Barn- og ungdomsrepresentant:

Ut i fra tegningene er det vanskelig å se hva som egentlig tenkes med tanke på uteoppholdsareal og lekeplasser. Registrerer at man tenker at halvparten av kravet om 50 kvadratmeter uteoppholdsareal pr. boenhet skal være på privat eiendom, men andre halvdel er felles eller offentlig uteoppholdsareal. Men det er lite spesifikt beskrevet hvor, og hvor mye av oppholdsareal som er felles eller offentlig og hvor mye som er på privat eiendom. At det er satt av en halv dekar til lekeplass/grøntareal er for øvrig veldig positivt, men det er ønskelig med mer spesifikke planer på hva som er småbarnslekeplass og hva som er felles rekreasjonsområde, da det er viktig at småbarnslekeplassen er stor nok, godt tilrettelagt og sikres tilstrekkelig med tanke på trafikk.

At det legges til rette for at myke trafikanter har like stor rett på gatetunet som bilistene er positivt, men så langt det kjører biler på denne veien, kan det ikke tillates at den medregnes som lekeareal. At det i tillegg legges opp til muligheter for gjesteparkering langsmed gatetunet, er heller ikke i dus med at man samtidig kaller det et sted for lek og rekreasjon.

Ønsker at grøntaereal til lek, uteopphold og rekreasjon skal sikres tilstrekkelig mot veien og motorisert trafikk mtp. trafikksikkerheten.

Utbyggers kommentar:

 1. Tanken med uteoppholdsareal og lekeplass er beskrevet i planforslaget og av punkt 2-4 nedenfor. 
 2. Refererer til plan «Stokkberget» og hvordan dette er omtalt i planbeskrivelsen:
  «Det er imidlertid nedfelt i bestemmelsene til eksisterende plan «Stokkberget» at 50% av nedfelt krav til lekeareal (50kvm pr. boenhet) skal holdes på eget område.»
  Kravet gjelder lekeareal og uteoppholdsareal. Uteoppholdsareal dekkes på egen tomt, i tillegg til fellesareal ellers i planområdet til plan Stokkberget, men også selvsagt området i denne plan BLK. Uteoppholdsareal er ikke detaljert ytterligere, for å unngå at planen låses til prosjektet løst beskrevet i beskrivelsene. Det må være åpent for endringer innenfor planens bestemmelser, ettersom prosjektet fortsatt er på skissestadiet og heller ikke er forsøkt i markedet. Det er imidlertid sikret i bestemmelsenes punkt rundt Utomhusplan, at uteopphold og lek skal tydelig skal fremgå som en del av denne.
  Angående krav til uteopphold, er vi godt innenfor kravet med området på 500kvm avsatt til formålet, i tillegg til privat uteopphold i front av bebyggelsen. Privat uteopphold sikres gjennom utnyttelseskravet på maks %BYA 50%, som medfører minimum ikke bebygd areal på 1.4da.     
 3. Viser til bestemmelsenes punkt om lekeareal, som beskriver minimumskrav til lekeplass:
  «Det skal etableres et fysisk skille (gjerde, beplantning, hekk, eller annet) mellom lekeplasser/grøntareal og kjøreveg (f_SV) og skal inneholde minimum sandkasse og huskestativ.»
  Felles rekreasjon blir en del av området avsatt til BLK i planen, mens privat uteopphold vil bli mot Åsen i Nord. Sistnevnte er ikke detaljert ytterligere, men er sikret i bestemmelsene rundt utomhusplan. 
 4. Gatetun er ingen kjøreveg, men en privat innkjørsel. Her er det god oversikt over ev. fotgjengere og det er naturlig at biltrafikkanter er ekstra oppmerksom i slike områder. Nå er det imidlertid slik at det er et gatetun og ikke et definert lekeareal. Det er kun beskrevet som en mulig bruk av området og at det erfaringsmessig i slik utforming av boligprosjekt, blir benyttet delvis som lekeplass for større barn.


Rådmannens kommentar:

Det anbefales lagt inn bestemmelser som sikrer lekearealet med fysisk skille fra vegformålet.

Kommunalteknikk:

VA-plan er planlagt med for liten dimensjon på overvann. Her kreves fordrøyning eller annen lokal løsning.

Rådmannens kommentar:

Det legges inn bestemmelser som sikrer riktig dimensjonering av VA.

Naturmangfoldloven:

Kommunen har vurdert tiltaket i henhold til prinsippene for offentlig beslutningstaking nedfelt i Naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12 og kommet frem at det her ikke ligger noe til hinder for gjennomføring av tiltaket som planlagt. Dette med bakgrunn i at det ikke er kjennskap til / påvist prioriterte, truede eller nær truede arter iht. Norsk rødliste for arter 2015, eller utvalgte, truede eller nær truede naturtyper iht. Norsk rødliste for naturtyper 2011 som vil bli skadelidende som følge av tiltaket. Kommunen vurderer at det eksisterende kunnskapsgrunnlaget basert på Naturbasen til Miljødirektoratet og Artsdatabankens artskart samt kommunens egen kjennskap til området er tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og evt. risiko for skade på naturmangfold, jf. § 8. I og med dette legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.

Vurdering:

Planforslaget gjør tilstrekkelig rede for bebyggelsen som tenkes anlagt i området.

Bebyggelsen og utformingen vurderes videre å være i tråd med gjeldende områdeplan.

Planforslaget anbefales lagt frem for høring og offentlig ettersyn. 

Til toppen av siden

Publisert: 13.01.2011 14:50 Sist endret: 07.04.2017 12:23
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS