Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 27.06.18 - sak 66/18 - Tiltaksplan med konsekvenser - reduserte budsjettrammer 2018

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2018/10344
Saksordfører: Ingen

 

 

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 27.06.18 66/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Formannskapet tar saken til orientering.
  2. Justering av gebyr-/betalingsregulativ i henhold til vurderingene i saksframlegget tas med i sak til kommunestyret om kvartalsrapport nr 2/18.

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

 
Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Ved behandling av sak 40/18 vedtok Kommunestyret følgende under vedtakets pkt. 1:

«Rådmannen gis i oppdrag å redusere driften med 13 millioner i forhold til vedtatte justerte ramme for 2018. Rådmannen legger fram tiltaksplan for formannskapet.»  

Innledningsvis vil rådmannen påpeke at 2018 er et svært utfordrende år økonomisk sett. Året 2017 ble avsluttet med til dels store merforbruk på flere enheter, og aktivitetsnivået inn i 2018 var med dette som bakgrunn for høy i forhold til vedtatte budsjettrammer. Dette har medført at flere enheter gjennom hele 2018 har jobbet målrettet med tiltak for å tilpasse sin aktivitet til gjeldende rammer. Enkelte tiltak er allerede igangsatt, mens andre ikke har latt seg iverksette i løpet av vårhalvåret, og derfor må iverksettes i løpet av sommeren/høsten. Vedtatt aktivitetsreduksjon på 13,0 mill. kroner kommer i tillegg til allerede planlagte justeringer, og bidrar til at situasjonen for enkeltenheter til dels kan oppfattes som uoverkommelig.  

Mange enheter varslet ved første kvartal at det vil være krevende å komme ned på opprinnelig budsjett. For skoler og barnehager er omfordeling av ressurser utfordrende etter innføring av lærer- og pedagognorm. Samtidig gir økt barnetall i skole og barnehage økt aktivitet uten at dette er kompensert i budsjettene. Innen helse- og velferdsenhetene har også arbeidet med å justere aktiviteten pågått i hele år. Arbeidet er tidkrevende da en aktivitetsreduksjon i stor grad berører både ansatte og brukere. Det ble ved behandling av regnskapsrapport etter 1. kvartal lagt fram en oversikt som viste arbeidet som var igangsatt og planlagt ved disse enhetene. Denne lista jobbes det videre ut fra også i dag. Et av hovedgrepene det jobbes med er å vri tjenestene over fra døgnopphold i institusjon til dagtilbud. Da kan de ressurser som finnes brukes til å samle flere grupper som kan benytte tilbud på dag og kveld for å redusere behovet for døgnplass.

Rådmannen ønsker også å påpeke at man på tross av vedtak om fortsatt drift av Åsvegen 5, ennå ikke har funnet rom for dette. I 2018 utgjør mangelen på midler ca. 7 mill. kroner.

Reelt behov for justering er med bakgrunn i de nevnte momenter vesentlig høyere enn den andelen enhetene nå er pålagt av 13,0 mill. kroner i aktivitetsreduksjon. 

Kommunale seniortiltak ble vedtatt avviklet fra 01.07.18 i sak 40/18. I henhold til Hovedtariffavtalens har kommunen iverksatt arbeid for å utvikle virkemidler for å motivere arbeidstakere til å stå lenger i arbeid.

På bakgrunn av vedtakets pkt. 1 i sak 40/18, og føringer i vedtaket for øvrig, har rådmannen foretatt en fordeling av vedtatt aktivitetsreduksjon på samlet 13,0 mill. kroner. Enheten Institusjonstjenester er skjermet med unntak av innsparingskrav på forbruksposter, og samtidig tilført 5,0 mill. kroner. Resterende beløp på 8,0 mill. kroner er budsjettmessig avsatt til overføring til disposisjonsfond.

Fordelingen av reduksjonen er gjort ved at ca. 3,0 mill. kroner er redusert på utvalgte forbruksposter, mens resterende beløp på i underkant av 10,0 mill. kroner er fordelt ut fra enhetenes lønnsbudsjetter. Dette innebærer at det forventes en reduksjon i aktivitet som i hovedsak er knyttet til egenproduksjon av tjenester. Imidlertid har enhetslederne fullmakt til å fordele reduksjonen annerledes ut fra behov og utfordringsbildet ved den enkelte enhet.  Områder som er definert som selvkostområder (vann, avløp og byggesaksbehandling) er holdt utenfor reduksjonen.

Rådmannen har fordelt reduksjonene slik:

Enhet

Beløp

100 Politikk 

                 110 800

110 Rådmannen m/stab 

                 393 700

120 IKT, Kemner, Innkjøp, Jus 

                 294 300

130 Fellesområder 

                 972 400

133 NAV 

                 101 200

137 Barnehage felles 

                   88 000

138 Skole felles 

                 112 000

150 Service og digitaliseringssenter 

                 168 700

160 Innvandrertjenesten 

                   262 600

220 Kommunale barnehager 

                 998 900

230 Halsan bs 

                   263 800

235 Nesheim bs 

                 466 900

240 Skogn bu 

                 611 700

250 Ekne bs 

                   94 200

260 Åsen bs 

                 343 800

270 Ytterøy bu 

                 121 400

280 Frol bs 

754 800

285 Levanger u 

                 600 400

310 BaFa 

             1 197 100

340 Hjemmetjenester 

             2 269 800

343 Habilitering 

             1 016 600

346 Institusjon 

                   80 000

400 Landbruk 

                   76 200

500 Kultur 

                 360 500

610 Arealforvaltning 

                     9 300

630 Drift-anlegg 

                 292 100

640 Bygg og eiendom 

                 811 700

660 Kommunalteknikk 

                 127 100

Totalt

           13 000 000


Vurdering:

Rådmannen vurderer vedtaket om reduksjon i driften på 13 mill. kroner som særdeles utfordrende. Dette hovedsakelig på grunn av at enhetene i utgangspunktet har meget stramme budsjettrammer, samt at de i realiteten har et halvt å på å realisere reduksjonen. Det varsles fra flere av enhetene at man vil komme i konflikt med gjeldende lover og regelverk om man skal makte å foreta en reduksjon på et så høyt beløp midt i et budsjettår. Det varsles også at slike store innsparingstiltak midt i et budsjettår virker ødeleggende på den daglige driften og planlagte langsiktige tiltak, da slike kutt ofte medfører kortsiktige tiltak for å kunne ta ut nødvendig økonomisk effekt. Rådmannen ser at tiltak som er ønskelig å videreføre i forebyggingsøyemed vil måtte berøres om det skal være mulig å klare å redusere aktiviteten med ytterligere 13 millioner kroner på et halvt år. I et langsiktig perspektiv er dette beklagelig. 

Det er grunn til bekymring rundt økende miljøutfordringer i skolen, i form av økende vold og atferdsproblematikk, skolefravær og psykiske vansker. Fjerning av forebyggende tiltak på miljøsiden kan forsterke denne problematikken. Miljøutfordringer, samt flere elever per årsverk sliter på ansatte, og dette vil skape utfordringer mht nærværs- og fraværsarbeidet på enhetene.

For å kunne realisere en såpass stor omstilling som det er lagt opp til etableres det en «Stillings- og ressursbank» for å kunne løse utfordringer knyttet til overtallighet og omplassering av ansatte til nye stillinger. Det jobbes i samarbeid med tillitsvalgte med retningslinjer og prosedyrer for en slik bank.

Rådmannen ønsker å oppsummere de foreslåtte tiltakene fra enhetene slik (tabell som PDF):

Enhet

Pålagt
sak 40/18

Tidligere tiltak 2018

Tiltak etter sak 40/18

Konsekvenser

100 Politikk

110.800,-

-

Reduksjon avsetning til kompetanseheving og frikjøp/godtgjøring til folkevalgte

Primært vil kompetansehevingstiltak i 2018 ble redusert til et absolutt minimum.

110 Rådmannen m/stab

393.700,-

-

Reduksjon avsetning til lønn og kompetanseheving

Vakanser i stillinger og reduksjon i kompetansehevende tiltak

120 IKT, Innkjøp, Kemner, Jus

294.300,-

-

Reduksjon generelt på de områder det er mulig, kompetanseheving, vakanser etc.

Krevende på et område som allerede har store budsjettmessige utfordringer i 2018, spesielt på IKT-området med bl.a. økte lisenskostnader p.g.a. endrede valutakurser.

130 Fellesområder

972.400,-

-

Reduksjon velferdsmidler, kompetanseheving, inventar og utstyr

Planlagte velferdstiltak som f.eks. kommunalt julebord gjennomføres ikke. Også større kompetanseløft som man burde ha gjennomført må skyves ut i tid.

133 NAV 

101.200,-

-

Vakanse i stillinger

Lavere bemanning enn ønskelig

137 Barnehage felles 

88.000,-

-

Reduksjon kompetanseheving

Færre felles kompetansehevende tiltak

138 Skole felles

112.000,-

-

Reduksjon kompetanseheving

Færre felles kompetansehevende tiltak

160 Innvandrertjenesten

262.600,-

Økt inntjeningskrav ved vedtak av 2018-budsjett, vedtak om ytterligere 0,5 mill. til finansiering av «Sommerjobb for ungdom».

Avdelingen for enslige mindreårige skal avvikles fra oktober i 2018, når avtalen med UDI går ut. Det vil kreve omstillingsarbeid for å senke kostnadsnivået på Leira samlet sett, uten å senke kvaliteten på de øvrige tjenestene.  Vi står foran en anbudskonkurranse for leveranse av øvrige tilbud i løpet av nær fremtid. Målet er å være konkurransedyktig også uten stordriftsfordeler som EM-avdelingen har gitt muligheter for.

Voksenopplæring:
Redusert bruk av vikar ved sykdom og annet fravær. Kutt i kurs, reise, inventar og utstyr.

 

 

Flyktningetjenesten:
Besparelsene tas ved redusert bruk av innleie. Kutt i kurs, reise, inventar og utstyr.


Leira mottak:

Redusert bruk av innleie og overtid. Kutt i kurs, reise, inventar og utstyr.

 

Voksenopplæring:
Timer der lærer er syk eller på kurs vil måtte gjennomføres uten lærer, redusert læringstrykk og progresjon. Planlagt bytte av pcer vil ikke gjennomføres.

Færre lærere vil delta på kurs.

Flyktningetjenesten:

Ingen konsekvenser ut over et dårligere tilbud til flyktningene. Ikke farsitolk i sommerprogram. Redusert kurs-/opplæringsaktivitet.
Leira mottak:

Kontraktbetingelsene med UDi må overholdes, samt hele tiden ha forsvarlig bemanning. Dårligere tilbud til asylsøkerne.

220 Kommunale barnehager

998.900,-

900 000 - ikke justert jf aktivitetsøkning etter oppkjøp av barnehager, samt tap av inntekt ved red barnegruppe ved Okkenhaug bhg. Overtallighet ved omplassering ansatte etter omstrukturering.

Redusere oppholdstid fra 01.08 i tre barnehager - alle fra 01.01.19.

Redusere vikarinnleie.

Utsetter prosjeket «Livsgledebarnehager»

Ingen nye lærlinger (5-6)

Oppsigelse medlemskap «Grønt flagg»

Redusere på møter på kveld, kutt kurs/kompetanseheving, inventar og utstyr.

Gir redusert konkurranseposisjon vs private barnehager.

Økt belastning på ansatte.

Ikke forsvarlig å kutte flere stilinger. Vil bryte ytterligere med norm og gå ut over barnas sikkerhet.

230 Halsan bs

263.800,-

Behov for aktivitetstilpasning på 1,5 mill. for å nå opprinnelig budsjett. Mangler kr. 20.000,- på å ha fullfinansiert lærernorm.

Reduserer vikarbruk til minimum

Fjerner overnattingstur for 6. trinn

Reduserer 38,5% lærer. Faste samtaletimer går ut. Redusert tid for IKT-kontakt.

Inger kursvirksomhet høst -18, ingen innkjøp av læremidler, ingen turer som krever buss.

Reduksjon fagarbeider 56% SFO

Brudd på lærernorm.

Deling i norsk/matte/engelsk, kunst & håndverk utgår. Stor arbeidsbelastning på ansatte.

Ikke rom for lese- og mattekurs,

Leksehjelptid tas ut.

Mindre tilrettelegging.

 

 

235 Nesheim bs

466.900,-

Behov for aktivitetstilpasning på 0,5 mill. for å nå opprinnelig budsjett. Mangler kr. 180.000,- på å ha fullfinansiert lærernorm.

Kutter 2,5 årsverk, kutt vikar ved videreutdanning, må undervises i store klasser (26-28 elever),  kutt i delingstimer og tilretteleggings-grupper for elever, ingen kompensasjon for praksislærere (er universitetsskole fra høsten),

Uforsvarlig å kutte 2,5 årsverk lærer

 

Disse tiltakene må gjennomføres for å komme ned på budsjettert aktivitetsnivå i 2018, tiltak etter K-sak 40/18 kommer i tillegg.

 

240 Skogn bu

611.700,-

Behov for aktivitetstilpasning på 1,3 mill. for å nå opprinnelig budsjett. Mangler kr. 95.000,- på å ha fullfinansiert lærernorm.

Reduksjon 4 lærerårsverk (0,5 fra mars, 3,5 fra august 2018)

Fjerner ekskursjoner, fornyer ikke planlagt utskifting av elevstoler/pulter.

Lærestudio mv.  må utgå.

Redusert spesialundervisning, brudd på lærernorm, belastning arbeidsmiljø.

 

 

250 Ekne bs

94.200,-

Behov for aktivitetstilpasning på kr. 950.000,- for å nå opprinnelig budsjett.

Kutt av 3,1 lærerårsverk og 42% assistentressurs.

Kutter vikarordning, delingstimer, tilrettelegging for elever, gruppevirksomhet, utflukter og turer, samt funksjoner som IKT-koordinering.

Ingen møte-/kursaktivitet. Redusert kompetanseheving av personalet samlet sett.

Ingen innleie ved to første dagers sykefravær om det er forsvarlig.

Rektor tar over en rekke funksjoner (spes.ped-koordinator, elevrådskontakt mv).

Brudd på lærernorm.

Lavere pedagogtetthet gir mindre muligheter for tilpasset opplæring.

En rekke funksjoner legges til rektor som går ut over kapasiteten til å drive god faglig og administrativ ledelse.

260 Åsen bs

343.800,-

Behov for aktivitetstilpasning på kr. 600.000,- for å nå opprinnelig budsjett. Mangler kr. 70.000,- på å ha fullfinansiert lærernorm.

Tre lærerårsverk, læringsstudio for elever med lærevansker utgår, leirskole og ekskursjoner etter kl. 16.00 fjernes.

Brudd på lærernorm, tolærersystem faller sammen. Dårligere faglig og sosial tilrettelegging. 

 

270 Ytterøy bu

121.400,-

Mangler kr. 25.000,- på å ha fullfinansiert lærernorm.

Èn klasse mer, ikke tilsvarende økning i lærertetthet. Overskrider norm klassestørrelse 3 årstrinn sammen. Elever uten norskkunnskap får C-vedtak i hht Opplæringsloven, et fåtall timer særskilt norskopplæring. Personalbehov i forhold til utfordrende elevatferd ikke oppdekt.

Ikke vikarinnleie ved sykdom. Gammelt læremateriell kan ikke fornyes. Lærere ikke på kurs. Sterkt redusert svømmeopplæring.

Brudd på lærernormen.

Gir mindre tilpasset undervisning. Mindre særskilt språkopplæring.

Mindre tidlig innsats, ikke lesekurs, ikke mattekurs – gir redusert evne til å nå nasjonale mål.

280 Frol bs

754.800,-

Behov for aktivitetstilpasning på kr. 700.000,- for å nå opprinnelig budsjett. Mangler kr. 118.000,- på å ha fullfinansiert lærernorm. I tillegg reduksjon i ramme på kr. 900.000,- som følge av omfordelinger av ressurser i hht. gjeldende modell.

Bortfall av 6 årsverk. Kutter prosjekter, tilrettelagte tiltak for elever, De utrolige årene, reduserer svømmeundervisning, reduserer ledelse, fjerner vikartimer, red mat og helse, ekskursjoner, skoleturer, midtskyss.

Bryter med lærernorm, og bryter opplæringsloven på lovpålagt opplæring.

Det vurderes som uforsvarlig å kutte 6 lærerårsverk høsten 2018.

285 Levanger u

600.400,-

Behov for aktivitetstilpasning på kr. 580.000,- for å nå opprinnelig budsjett. Mangler kr. 149.000,- på å ha fullfinansiert lærernorm.

Store klasser, mindre mulighet til tilrettelagt for enkeltelever, kutt i vikartimer, 40% reduksjon stilling, ikke vikar videreutdanning, fjerne alternative opplæringsarenaer, kutt i ekskursjoner og innkjøp av læremidler

Brudd på lærernorm. Ikke forsvarlig å kutte voksentetthet. Blir krevende for ansatte.

310 BaFa

1.197.100,-

Usikker prognose allerede i januar, innsparingstiltak gjennomført gjennom hele 2018.

105% helsesøster holdes vakant

50% faglederstill PPT holdes vakant

50% barnevernkonsulent holdes vakant

20% psykologstill holdes vakant

Kompetansehevingstiltak tas ut

Reduksjon på alle driftsposter

 

Ventelister fristoverskridelser, redusert tilstedeværelse for helsesøster i skolen, press på ansatte, fare for sykmeldinger.

340 Hjemmetjenester

343 Habilitering

346 Institusjon

 

3.366.400,-

Kommenteres samlet på bakgrunn av vedtak om å kunne se disse tre enhetene samlet i denne prosessen. Det ble ved behandling av regnskapsrapport etter 1. kvartal lagt fram en oversikt som viste arbeidet som var igangsatt og planlagt ved disse enhetene. Denne lista jobbes det videre ut fra også i dag.

Forebyggende tjenester som kan gi kortsiktig effekt i 2018 er vurdert, og mange tiltak vil ha negativ konsekvens på driftsregnskapet fordi tjenestemottakere av lavterskeltiltak da vil søke etter andre og dyrere tjenester for kommunen:           

 

 

Avvikle bassengtilbud kr. 30.000,-

5 treningsgrupper avvikles ved Skogn basseng. Berører 50-70 personer med blant annet reumatisme.

 

Stenge kontakten onsdager kr. 60.000,-

Lavterskeltilbud for mennesker med psykiske lidelser, 20-30 stykk hver uke mister tilbudet.

 

Oppsigelse av avtale med Solhaug – kr. 190.000,-

NAV sier opp sine tre avtaler fra 01.01.2019. Hjemmetjenesten sier opp avtalene nå. Færre dagtilbud til yngre mennesker med utfordringer.

 

Flere stillinger holdes vakant ut året, i tillegg til de som allerede står vakante. Kr. 1.500.000,-

Redusert kapasitet i hjemmetjenestene.

Tiltak som må og kan gjennomføres for å redusere driftskostnadene:

 

 

Vakant stilling i koordinerende enhet kr. 300.000,-

 

 

Redusere avlastningstjenester

Kr. 300.000,-

Reduserte tilbud til familier med lovfestet rett til avlastning for særskilt tyngende omsorgsoppgaver.

 

Nye prosjektmidler dekker lønn i koordinerende enhet kr. 450.000,-

 

 

Redusere antall ansatte ved HOT (helse og omsorgstorget) med 0,7 årsverk fra høsten. Kr. 155.000,-

Lengre saksbehandlingstid, kan føre til at vedtak ikke fattes ihht gjeldende lovverk.

 

 

Redusert bemanning ved baser (Nordsivegen, Marknadsvegen) kr. 300.000,-

Vanskelig å få turnusen til å gå opp i f.h.t. kravene som følger av vedtakene på enkeltbrukere. Brukere vil få færre tjenester.

Økt inntekt

Kafeteria Staup helsehus kr. 50.000,-

Besøkende og ansatte kan kjøpe enkel mat og kaffe. Bruker egne ansatte til drift.

Økt inntekt

Gjennomgå bruken av «praktisk bistand opplæring» som er gratis vs. vedtakene om «praktisk bistand» som er en betalingstjeneste kr. 10.000,-

 

Økt inntekt

Økte priser på mat:

  • 2 kr pr middagsporsjon
  • 2 kr for tørrmåltid pr dag
  • 1 kr pr kaffemåltid, totalt 2 kr pr dag

6 kr i økning på abonnement

Til sammen kr. 20.000,-

 

400 Landbruk

76.200,-

-

Enheten vil få økte inntekter gjennom salg av tjenester, omtrent i størrelsesorden innsparingskravet.

Ingen konsekvenser for brukerne.

500 Kultur

360.500,-

Vedtak i sak 40/18 om at Lev-Art avvikles så raskt som mulig

Nedbemanningsprosessen ved Festiviteten medfører ca. 130 000.- reduserte lønnskostnader i 2018.

Forsøker å skjerme Ungdomshuset. Biblioteket må redusere vikar- og innkjøpsbudsjett. Kulturskolen får færre undervisningstimer fra neste skoleår.

Alle arrangement i enhetens regi vurderes for om mulig å redusere kostnader. Innleie av sykevikar og tilkallingshjelp blir holdt på et minimum.

Bibliotek: Utsette innkjøp til 2019 og redusere åpningstidene enda mer i sommer.
Kulturskole: 10 elever mister (eller får ikke) elevplass i kulturskolen.

Generelt: Større arbeidsbelastning for ledelse og enkelte medarbeidere som må overta oppgaver ved fravær.

 

 

610 Arealforvaltning

 

9.300,-

-

Besparelsen må tas på området for eiendomsskatt. Resten av enheten finansieres via selvkost.

Forventes at salg av tjenester til andre kommuner dekker inn kravet.

630 Drift-anlegg

292.100,-

-

Økte inntekter gjennom økt ekstern oppdragsmengde.

Ingen vesentlige effekter som berører brukere eller ansatte, mer effektiv drift kreves.

640 Bygg og eiendom

811.700,-

Generelt behov for å justere aktiviteten ved inngangen til 2018 for å komme ned på budsjettert ramme. Merforbruk på 4,8 mill. kr.  i 2017, justert for tilførsel av 1,0 mill til vedlikehold i 2018. Effekt 3,8 mill.

Reduserte vaktmestertjenester, redusert innleie av vikarer og redusert vedlikehold.

Medfører dårligere tjenester til brukerne på de byggene som blir berørt. Brukerne må akseptere lavere renholdsgrad enn tidligere, tar lengre tid før vikar settes inn.

660 Kommunalteknikk

127.100,-

Generelt behov for å justere aktiviteten ved inngangen til 2018 for å komme ned på budsjettert ramme.

Merforbruk på 4,1 mill. kr.  i 2017, justert for tilførsel av 2,3 mill til vedlikehold i 2018 og engangskostnader. Effekt 0,5 mill.

Stillingsvakanser og redusert vedlikehold av kommunale veger og friområder.

Det gjeninnføres salg av parkeringskort for parkering på Nedre torg.

Brukere av kommunale veger og friområder kan ikke forvente samme vedlikeholdsgrad som tidligere.

Parkeringskort på Nedre torg vil gi en merinntekt, i dag står arealet i stor grad ubenyttet.

 Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 27.06.2018 14:01
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051