Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 22.03.17 - sak 28/17 - Kommunal overtakelse av ikke kommunal barnehage

Ola Stene - klikk for personkort
Saksbehandler: Ola Stene
Arkivref. 2017/1990 
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 22.03.17 28/17
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Levanger kommune overtar aksjene i Høgberget barnehage as fra 1.6.2017 gjennom å overta alle aksjene as for 3 mill kr i henhold til vedlagte avtale.
  2. Det settes i tillegg av 300.000 til investeringer i eiendommen.
  3. Aksjekjøpet og investeringen i vognbod etc finansieres ved å bruke av udisponert investeringsfond.
  4. Så snart det er praktisk hensiktsmessig slås barnehagen sammen med Momarka barnehage og drives som en avdeling under denne. Aksjeselskapet vil så bli avviklet.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Kommunestyrets strategi om å øke andelen kommunale barnehageplasser. 

Vedlegg:

1

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage as PDF

2

Verdivurdering gnr 314, brn 218 PDF

3

Avtale om overtakelse av samtlige aksjer i Høgberget  barnehage as PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Kommunestyret har vedtatt at det er et mål å øke andelen av kommunale barnehageplasser fra ca 25% til 40%. Noe økning kommer ved utvidelse av antall plasser i kommunale barnehager i takt med barnetallsutviklingen, men noe av økningen må også komme ved at kommunen overtar ikke-kommunale barnehager. Administrasjonen har derfor kommunisert til private barnehageeiere at vi ønsker å komme i dialog om overtakelse dersom de vurderer å avvikle eller selge barnehagen. 

Med forbehold om kommunestyrets godkjenning er det forhandlet fram en avtale med eierne av Høgberget barnehage as om kommunal overtakelse. Saken legges nå fram til folkevalgt behandling. 

Høgberget barnehage ble godkjent for 18 plasser i Driftskomiteen 25.05.2005, med oppstart 25.07.2005. Senere har barnehagen økt kapasitet slik at barnehagen i dag er godkjent for 22 tilskuddsplasser. Antall plasser gjelder maks kapasitet dersom alle barna er 3 år og eldre. Barnehagen har en god og stabil søkermasse.

Høgberget barnehage ble etablert i av 3 barnehagelærere som har drevet den siden oppstarten. De har kommet fram til at tiden er moden til å vurdere salg av barnehagen og kan tenke seg kommunen som framtidig arbeidsgiver.

Regnskapet for 2016 viser et positivt resultat på 65 219 kr, mens det i 2015 ble et negativt resultat på 154 865 kr. Balansen består i hovedsak av eiendommen barnehagen holder til i, men de hadde også vel 400 000 i omløpsmidler ved årsskiftet. Bokført egenkapitalen er i underkant av 400 000.

Eiendommen som følger med barnehagen er en bygning på 164 m2 på en selveiet tomt på 711 m2 i boligfeltet på Høgberget. Huset var opprinnelig et bolighus som er omregulert til barnehage. Det foreligger en verdivurdering fra eiendomsmegler som anslår verdien til 2,2 mill med dagens reguleringsstatus. Eiendommen er belånt med vel 200 000 kr.

Vurdering:

En kommunal overtagelse av denne barnehager vurderes å være svært gunstig i forhold til å bidra til å oppfylle kommunestyrets mål om en bedre balanse mellom kommunale og ikke-kommunale barnehager i Levanger.

Det er etterspørsel etter barnehageplasser i Momarka/Høgberget og ønskelig å beholde disse plassene i området. Med kommunal overtakelse kan dette sikres. Det vil være synergier med å slå barnehagen sammen med Momarka barnehage. I utgangspunktet ser en for seg fortsatt drift av en avdeling under Momarka barnehage, men i framtiden kan det bli aktuelt å flytte plassene sammen med resten av denne barnehagen. Det vil å så fall utløse et utbyggingsbehov som ikke er planlagt. Momarka barnehage har erfaring med drift i flere lokaler og ser ikke mørkt på å drive en avdeling i Høgberget. En ser da for seg en småbarnsavdeling.

Etter rådmannens vurdering er det liten risiko ved å overta denne barnehagen. Barnehagen er god drevet og har god søknad. Det er behov for barnehageplassene i nærområdet. Skulle en senere finne at behovet blir mindre eller at en ønsker å flytte plassene, vil verdien av eiendommen kunne realiseres.

Det er ført reelle forhandlinger i en god atmosfære og rådmannen vurderer det slik at en har kommet fram til en balansert avtale der kommunen forplikter seg til å drive barnehagen videre og tilby de ansatte stillinger med samme stillingsstørrelse og betingelser i kommunen. Vi vurderer det slik at en gjennom dette får tilgang på godt kvalifiserte arbeidstakere som kommunen har behov for.

Rådmannen har foreslått at kommunen overtar aksjene fra 1.6.2017, men at barnehagen drives som i dag over sommeren. På den måten vil det være kommunen som eier aksjene ved ordinær generalforsamling for 2016 og kan velge et framtidig styre som også vil bli avviklingsstyre for aksjeselskapet.

Det er ikke anledning til å lånefinansiere aksjekjøp, selv om det føres i investeringsregnskapet. Kommunen hadde ved utgangen av 2016 5,2 mill i ubundne investeringsfond. Rådmannen tilrår at investeringen finanseies herfra. Hvis det senere vil være aktuelt å selge eiendommen vil salgssum kunne tilbakeføres investeringsfondet.

I forbindelse med kommunal overtakelse og drift sammen med Momarka barnehage vil det være behov for noen investeringer. Det største vil være isolering av garasje slik at den kan benyttes som vognbod for den småbarnsavdelingen en planlegger å bruke barnehagen til. Dette er kostnadsberegnet til ca 180.000. Videre trengs kabling av kommunalt nett og anskaffelse av datautstyr på ca 80 000 og diverse reparasjoner av gjerde og grind på ca 40 000. Det tilrås derfor at en også finansierer en investering på 300 000 i tillegg til kjøpesummen.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 23.03.2017 08:01
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS