Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 16.08.17 - sak 74/17 - Søknad om fritak for eiendomsskatt for bygning med historisk verdi - Kirkegata 45 A - 1719/315/247

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2009/9114 - /1719/315/247
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 16.08.17 74/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Eiendomsskattenemndas vedtak om å avslå søknad fra Asbjørn D. K. Eklo om fritak for eiendomsskatt for bygninger med historisk verdi når det gjelder eiendommen Kirkegata 45 A, gnr. 315, bnr. 247 stadfestes.
  2. Når endelig nasjonalt vedtak om fredning av bygningsmiljøet i Levanger sentrum er vedtatt vil det bli igangsatt et arbeid med justering av vedtektene for eiendomsskatt.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  1. Søknad fra Asbjørn D. K. Eklo om fritak for eiendomsskatt for bygninger med historisk verdi datert den 06.05.2017.
  2. Svar på søknad (negativt) fra Skattetakstnemnda i Levanger v/leder datert den 16.05.2017
  3. Anke vedr. avslått søknad om fritak for eiendomsskatt fra Asbjørn D. K. Eklo datert den 23.05. – og 20.06.2017.


Saksopplysninger:

Asbjørn D. K. Eklo har i brev datert den 06.05.2017 søkt om fritak for eiendomsskatt for bygninger med historisk verdi for sin eiendom, Kirkegata 45 A i Levanger. Eklo henviser til brev til alle landets kommuner fra Riksantikvaren av den 25.11.2010 og 16.02.2016, der det er anført at kommunene kan frita eiere av fredede og vernede bygninger for eiendomsskatt. 

Skattetakstnemnda besvarte brevet fra Eklo den 16.05.2017 med å opprettholde vedtaket om eiendomsskatt for Kirkegata 45A ut fra dagens vedtekter for eiendomsskatt i Levanger kommune.

Søker er ikke tilfreds med mottatt svar fra Skattetakstnemnda i Levanger og har anket avgjørelsen gjennom to brev til Levanger kommune v/ rådmannen datert den 23.05 – og 20.06.2017. Det påpekes at søknaden ikke gjelder fritak av fredete og vernede bygninger, jfr. Riksantikvarens brev til kommunene av den 25.11.2010. Søknaden er fremmet under henvisning til Riksantikvarens brev av den 16.02.2016 der det står at kommunene kan gi fritak for eiendommer som åpenbart er av «historisk» verdi.

Kommunestyret fatter årlig vedtak om fritak for eiendomsskatt i forbindelse med behandlingen av budsjett og økonomiplan for påfølgende år. Under henvisning til eiendomsskattelovens § 7 har Levanger kommune vedtatt vedtekter for eiendomsskatt gjennom vedtak i K-sakene nr. 78/06 av den 13.12.2006 og nr. 31/09 av den 20.05.2009 og denne eiendom hører da ikke med til de eiendommer som p. t. har fritak for eiendomsskatt.

Vurdering:

Rådmannen henviser til behandlingen av budsjett – og økonomiplan for de respektive år, samt de til enhver tid vedtatte og gjeldende vedtekter for eiendomsskatt herunder objekter som er fritatt i medhold av eiendomsskattelovens § 7.  

Rådmannen har samme oppfatning som eiendomsskattenemnda om at dagens vedtekter for eiendomsskatt i Levanger ikke gir hjemmel for fritak. Formannskapet kan imidlertid ta initiativ til å endre vedtektene, jfr K-sakene nr. 78/06 av den 13.12.2006 og nr. 31/09 av den 20.05.2009. Rådmannen tilrår ikke det, men viser til at det vil bli nødvendig med en grundig gjennomgang av vedtektene etter at saken om fredning er behandlet av Kongen i statsråd.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 16.08.2017 14:56
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS