Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 16.08.17 - sak 73/17 - Behandling av høringssaker - oversikt pr. 09.08.17

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2014/888
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 16.08.17 73/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune avgir uttalelse på følgende høringer:

Høring om tidlig innsats i skolen. Frist 20.09.

 

Avgjøres av:
Driftskomiteen

Høring Forslag til endringer i barnehageloven mv. (minimumsnorm for grunnbemanning, skjerpet norm for pedagogisk bemanning og plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO): Frist 13.10.

Avgjøres av:
Driftskomiteen


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Det vises til deleringsreglementets pkt.4.1.8:

Høringsuttalelser i saker av statlig og fylkeskommunal interesse legges fram for formannskapet, som tar stilling til om saken skal behandles og evt. hvem som skal avgi uttalelse. 

Høringsuttalelser som er avgitt administrativt legges fram for formannskapet som referatsak. 

Formannskapet vedtok i sitt møte 12.2.14, sak nr. 14/14, at det på første formannskapsmøte hver mnd, så langt det er mulig, skal avgjøres hvilke saker en skal avgi høringsuttalelse til og hvilket organ som eventuelt skal avgi uttalelsen. Følgende nye høringer har blitt lagt ut på regjeringens totaloversikt:

Høyring

Departement

Frist

Høring - endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft for Tvisteløsningsnemndas avgjørelser

Arbeids- og sosialdepartementet

31.10.2017

Høring: Register over drap og vold med dødelig utgang

Justis- og beredskapsdepartementet

10.01.2018

Høring - Forslag til endring i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits

Helse- og omsorgsdepartementet

02.10.2017

Innføring av distriktskvoteordning for torsk

Nærings- og fiskeridepartementet

29.08.2017

Høring NOU 2017: 14- gjennomføring av markedsmisbruksforordningen – sanksjoner og straff

Finansdepartementet

31.10.2017

Høring: Endringer i introduksjonsloven og tilhørende forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet

15.09.2017

Høring: Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften

Justis- og beredskapsdepartementet

16.10.2017

Høring - forslag til endringer i forskrift om AS Vinmonopolets innkjøpsvirksomhet mv.

Helse- og omsorgsdepartementet

16.10.2017

Høring om klargjøring av virkeområdet til ordningen med regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen

Arbeids- og sosialdepartementet

01.09.2017

Høring - endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften - Forslag knyttet til bindende pristilbud for drosjetransport mv.

Samferdselsdepartementet

07.11.2017

Høring - Endringer i reglene om nydyrking - Forbud mot nydyrking av myr

Landbruks- og matdepartementet

11.10.2017

Høring av endringer i produktforskriftens bestemmelser om biodrivstoff

Klima- og miljødepartementet

22.08.2017

Høring - Forslag til ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner, og endring i forskrift 29. mai 2015 om planlegging og godkjenning av landbruksveier

Landbruks- og matdepartementet

07.10.2017

Høring om utkast til ny personopplysningslov – gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett

Justis- og beredskapsdepartementet

16.10.2017

Høring - Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid

Kunnskapsdepartementet

01.11.2017

Høring - utkast til endring i lov om pensjonstrygd for sjømenn

Arbeids- og sosialdepartementet

01.10.2017

Høring - forskriftsbestemmelser om ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon

Finansdepartementet

01.09.2017

Høring: Samvirkekompetansegruppen

Justis- og beredskapsdepartementet

20.09.2017

Høring av rapport om gjennomgang av tilskuddsordningen for private høyskoler

Kunnskapsdepartementet

01.09.2017

Høring – Forslag til endringer i forskrifter til naturskadeforsikringsloven – Dekning for relokalisering ved fare for ny naturskade mv.

Justis- og beredskapsdepartementet

04.10.2017

Høring - utkast til endringer i postforskriften (om sonenøkkelsystem mv).

Samferdselsdepartementet

08.09.2017

Forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale

Nærings- og fiskeridepartementet

03.10.2017

Høring - Forslag til endring av forskrift om elsertifikater

Olje- og energidepartementet

02.10.2017

Høring - Forslag til gjennomføring av nytt pakkereisedirektiv i norsk rett

Barne- og likestillingsdepartementet

15.09.2017

Høring - Endringer i byggesaksforskriften - Opprettelse av et seriøsitetsregister

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

30.09.2017

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven

Arbeids- og sosialdepartementet

29.09.2017

Høring - forslag om ratifikasjon av FNs internasjonale konvensjon om beskyttelse mot tvungen forsvinning av 20. desember 2006 og om straffebud om tvungen forsvinning i straffeloven

Utenriksdepartementet

29.09.2017

Høring om ny fagskolelov

Kunnskapsdepartementet

30.09.2017

Høring- Forslag til endring av EØS-vareloven

Nærings- og fiskeridepartementet

29.09.2017

Høring – forslag til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter

Arbeids- og sosialdepartementet

29.09.2017

Høring om forslag til forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer mv.

Helse- og omsorgsdepartementet

05.09.2017

Forslag til endring av forskrifter om akvakultur for tilpasning til transport, oppbevaring, bruk og produksjon av rensefisk

Nærings- og fiskeridepartementet

01.10.2017

Høring - opphevelse av konsesjonsordningen for framvisning av film (kinokonsesjon)

Kulturdepartementet

01.09.2017

Høring NOU 2017:13 Ny sentralbanklov.

Finansdepartementet

15.10.2017

Høring – diverse endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern

Justis- og beredskapsdepartementet

01.11.2017

Høring Forslag til endringer i barnehageloven mv. (minimumsnorm for grunnbemanning, skjerpet norm for pedagogisk bemanning og plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO)

Kunnskapsdepartementet

13.10.2017

Høring av endringer i rovviltforskriften - skadefellingsbestemmelsen for kongeørn og kongeørnprosjekter

Klima- og miljødepartementet

04.09.2017

Forslag til endring i utlendingsforskriften og stykkprisforskriften – fri rettshjelp ved forhåndsvarsel om utvisning ved oversittet utreisefrist

Justis- og beredskapsdepartementet

15.09.2017

Høringsbrev - Høring om ny forskrift om gradering av pleiepenger

Arbeids- og sosialdepartementet

17.08.2017

Høring - Forslag til endringer i enhetsregisterforskriften. Plikt til å melde varslingsadresse.

Nærings- og fiskeridepartementet

01.09.2017

Høring av endring av forskrift om forbud mot fangst av snøkrabbe i 2017

Nærings- og fiskeridepartementet

30.06.2017

Høring - Forslag til forskrift om virksomhet etter gjeldsinformasjonsloven

Barne- og likestillingsdepartementet

15.09.2017

Høring - Forslag til endring av forskrift om avlsfremmende tiltak på bier

Landbruks- og matdepartementet

15.09.2017

Høring - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning som fastsetter vilkår og prosedyrer for hvordan Europakommisjonen kan anmode selskaper og sammenslutninger av selskaper om informasjon knyttet til det indre marked og relaterte områder

Nærings- og fiskeridepartementet

07.08.2017

Høring - Retningslinjer for statens annonsering i dagspressen - høring

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

20.10.2017

Høring – forslag til tilleggsregulering – forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming i driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger

Klima- og miljødepartementet

15.09.2017

NOU 2017:11 Bedre bistand. Bedre beredskap.

Justis- og beredskapsdepartementet

01.12.2017

Høring om tidlig innsats i skolen

Kunnskapsdepartementet

20.09.2017

Høring - Signering av Mauritius-konvensjonen om åpenhet

Nærings- og fiskeridepartementet

15.09.2017

Høring – Sammenslåing av Nordre Vestfold tingrett, Larvik tingrett, Sandefjord tingrett og Tønsberg tingrett

Justis- og beredskapsdepartementet

06.09.2017

Høring om forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner

Kunnskapsdepartementet

20.09.2017

Høring - Rapporten "Robuste og sikre nasjonale transportnett - Målbilder og sårbarhetsreduserende tiltak"

Samferdselsdepartementet

15.08.2017

Høring om overtredelsesgebyr etter universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven

Kunnskapsdepartementet

15.09.2017

Høring - Endring i forskrift om startlån

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

15.09.2017

Høring - forslag til midlertidig endring i pengespilloven § 10

Kulturdepartementet

08.08.2017

Høring av forslag om endring av kulturminneloven

Klima- og miljødepartementet

07.08.2017

Forslag til endringer i forskrift om alkoholordningen for Svalbard

Helse- og omsorgsdepartementet

31.08.2017

Høring – gjennomføring av forordning (EU) 2016/1011 om referanseverdier på finansområdet

Finansdepartementet

07.09.2017

Høring av Europakommisjonens forslag til forordning om opprettelse av digital portal om informasjon, prosedyrer, assistanse og problemløsningstjenester i det indre marked

Nærings- og fiskeridepartementet

01.08.2017

Høring – livsforsikringsforetaks eierskap i forsikringsfremmed virksomhet

Finansdepartementet

07.09.2017

Høring - Tiltak for bedre koordinering mv. ved planlegging og utførelse av ledningsarbeider i veggrunn, forslag til endringer i vegloven og ledningsforskriften

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

06.09.2017

Høring - pasientens legemiddelliste

Helse- og omsorgsdepartementet

18.09.2017

Høring - forslag om varig lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen

Helse- og omsorgsdepartementet

04.09.2017

Høring - Konkurranse om drift av helikopterruten Værøy-Bodø fra 1. august 2019

Samferdselsdepartementet

01.09.2017

Høring om omgjøring av FHF til aksjeselskap

Nærings- og fiskeridepartementet

12.07.2017


Vurdering:

Rådmannen forslår at det fremmes uttalelse på følgende høringer. 

Høring om tidlig innsats i skolen. Frist 20.09.

Avgjøres av: Driftskomiteen

Høring Forslag til endringer i barnehageloven mv. (minimumsnorm for grunnbemanning, skjerpet norm for pedagogisk bemanning og plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO): Frist 13.10.

Avgjøres av: Driftskomiteen


Rådmannen er kjent med at det forberedes høringssak til samkommunestyret om «Endringer i reglene om nydyrking - Forbud mot nydyrking av myr.»

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 16.08.2017 14:56
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS