Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 10.01.18 - sak 7/18 - Budsjett 2018 - justering og rapportering

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2018/8
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 10.01.18 7/18
Kommunestyre    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger kommunes budsjett for 2018 endres slik:

 • Prosjekt «Midler til allmennyttige og helsefremmende tiltak i grendene» reduseres med kr. 500.000,-.
 • Det avsettes 7.900.000,- til ombygging av næringsbygget på Røstad
 • Momskompensasjon reduseres med kr. 100.000,-
 • Bruk av lån justeres opp med kr. 7.500.000,-.
 • Kulturenhetens ramme økes med kr. 550.000,-. Bruk av disposisjonsfond økes med kr. 500.000,- og Fellesområder reduseres med kr. 50.000,-.


Rapport for 3. kvartal blir behandlet av kommunestyret 26. september i 2018. For senere år planlegges kommunestyremøte tidligere på høsten. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Denne saken inneholder 4 ulike elementer: 

a)      Kommunestyret vedtok ved budsjettbehandlingen for 2018 endringer av foreslått investeringsplan som ikke er i samsvar med gjeldende regelverk.
Som investering anses anskaffelser av eiendeler av vesentlig verdi som er bestemt til eget, varig eie eller bruk, samt påkostning på allerede eksisterende varige driftsmidler. Alle investeringer skal utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres i balansen.

 1. Med vesentlig verdi menes en anskaffelseskost på minst kr 100 000.
 2. Med varig menes en økonomisk levetid på minst tre år regnet fra anskaffelsestidspunktet.
 3. Som påkostning klassifiseres utgifter som påløper for å føre anleggsmidlet til en annen stand, eller bedre standard enn det var i da anleggsmiddelet opprinnelig ble anskaffet av kommunen, det vil si utgifter som øker anleggsmiddelets bruksverdi. Påkostning bokføres i investeringsregnskapet. 
   

b)     Ved behandling av sak 77/17 ble det ved en inkurie ikke tatt med finansiering av ombyggingen av næringsbygget på Røstad.

c)      Levanger kommune har forpliktet seg til å gi et årlig tilskudd til Regionalt pilgrimssenter på Stiklestad i perioden 2016 – 2018. Det foreslås i denne saken at bevilgningen flyttes til kulturenheten.

d)     Rådmannen ønsker også gjennom denne saken å få en tilbakemelding på hvordan Kommunestyret ønsker å gjennomføre/praktisere innføringen av kvartalsrapportering i stedet for tertialrapportering som vedtatt i K-sak 50/17. 

Vurdering:

a)      Ved behandlingen av budsjett for 2018 fattet Kommunestyret vedtak om følgende (Kulepunkt 2 under pkt. 1): «Stadionparken, prosjekt videreutvikling på kr. 1 mill reduseres til kr. 500 000,-. Kr. 500 000 settes av som søkbare midler til allmennyttige og helsefremmende tiltak i grendene utenfor sentrum, i samspill med frivillige lag og foreninger.»

Kommunestyret fattet samtidig ikke vedtak om endring av finansiering av disse tiltakene. Ettersom de «allmennyttige og helsefremmende» tiltakene ikke er kommunale, kan ikke dette belastes investeringsbudsjettet og da heller ikke lånefinansieres. Rådmannen foreslår derfor at kr. 500.000,- flyttes fra investeringsbudsjettet for 2018 over til tilskuddspost på Kulturenheten, og at dette finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Samtidig reduseres bruk av lån og momskompensasjon tilsvarende.

b)     Levanger kommune vant høsten anbudskonkurransen knyttet til lokalisering av næringsmiddeltilsynet. Dette krever ombygging av lokalene som i dag benyttes til formålet. Det var i sak 77/17 lagt inn en justering av 2018-budsjettet i tilknytning til dette, men ved en inkurie hadde finansieringen falt ut. Rådmannen foreslår derfor at det i 2018 avsettes 7,9 mill. kroner til formålet. Investeringen finansieres ved bruk av lån. Økte kapitalkostnader finansieres gjennom leieinntekter fra Næringsmiddeltilsynet. 

c)      Levanger kommune har forpliktet seg til å gi et årlig tilskudd til Regionalt pilgrimssenter på Stiklestad i perioden 2016 – 2018. Det er naturlig at dette tilskuddet også i 2018 belastes kulturenheten. Med bakgrunn i dette foreslår rådmannen at kr. 50.000,- overføres fra Fellesområdet til Kultur til dekning av dette tilskuddet.

d)     Kommunestyret vedtok ved behandlingen av økonomirapport etter 2. tertial 2017 i møte 18.10.17 å innføre kvartalsrapportering fra og med 2018. Dette anses som en ordning der man oftere kan bli oppdatert på kommunens økonomiske situasjon, men rådmannen ser noen utfordringer rundt rapportering etter 2. kvartal (pr. 30. juni). Dette som følge av at gjeldende møteplan ikke er tilpasset kvartalsrapportering (møteplan vedtatt av Formannskapet i sak 89/17 i møte 04.10.17). Skal man følge vedtatt møteplan for 2018 vil denne rapporten tidligst komme til behandling i Kommunestyret 26. september, eller 17. oktober om septembermøtet kun skal vies budsjett og økonomiplan bli ikke behandlingen før 17. oktober. Begge disse datoene anses som å være lite tilfredsstillende med tanke på å behandle regnskap pr. 30. juni. Rådmannen ser for seg følgende alternativer mtp behandlingen av kvartalsrapport etter 2. kvartal:

 1. Vedtatt møteplan følges, og kvartalsrapport behandles i samme møte som budsjett- og økonomiplan er tenkt behandlet (26. september)
 2. Det settes opp et ekstraordinært Kommunestyremøte første uke i september hvor både kvartalsrapport og ev. andre saker kan behandles.
 3. Formannskapet behandler kvartalsrapporten i møte 29. august, og saken går ikke videre til Kommunestyret. En slik løsning innebærer at ev. budsjettjusteringer må avventes ettersom denne fullmakten i stor grad tilligger Kommunestyret.

 
Rådmannen ønsker med dette at Kommunestyret tar stilling til hvordan man ønsker den politiske behandlingen av kvartalsrapport etter 2. kvartal. Ved utarbeidelse av møteplan for 2019 vil den endrede rapporteringshyppigheten bli hensyntatt. 

Rådmannen anbefaler alternativ 1.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 11.01.2018 08:20
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051