Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 10.01.18 - sak 6/18 - Bosetting av flyktninger i 2018

Rune Leirset - klikk for personkort
Saksbehandler: Rune Leirset
Arkivref. 2014/4432
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 10.01.18 6/18
Kommunestyre    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Levanger kommune imøtekommer anmodningen om å bosette inntil 23 flyktninger i 2018, herav 1 enslig mindreårig over 15 år og 1 under 15 år. 


Hjemmel/bakgrunn for saken:

  • Anmodning fra IMDi om bosetting av flyktninger i Levanger kommune i 2018. 


Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Kommunen har siden 2012 hatt et langsiktig samarbeid med IMDI gjennom et flerårig vedtak for å skape kontinuitet og fleksibilitet i arbeidet med bosetting av flyktninger.

Etter en evaluering ble det 20.05.2015 underskrevet en ny Samarbeidsavtale med IMDI for perioden 2015-2018. Kommunen mottar kvartalsvise presentasjoner av flyktninger fra IMDI og kan med dette planlegge bosettingen jevnt ut over året.

På bakgrunn av nåværende behov for bosettingsplasser, ber IMDI Levanger kommune om å ta imot 23 flyktninger i 2018, hvorav 2 enslige barn og unge, og 1 av disse under 15 år.

Bufetat har ansvar for enslige mindreårige flyktninger under 15 år fra ankomst til landet frem til bosetting. Kommunen overtar ansvaret først når den enslige mindreårige er bosatt. Plantallet inkluderer også disse.

Barn og unge som har status som EM kan deles inn i to hovedgrupper:

  • 0 -15 år (barn)
  • 15-18 år (unge/ungdom)

 
Ansvaret for de ulike aldersgruppene er fordelt slik:

  • Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har ansvaret for bosettingen av barn under 15 år.
  • IMDi har ansvaret for å bosette ungdom mellom 15 og 18 år.  

Uavhengig av organisering i kommunen og hvem som har hovedansvar for oppfølging av enslige mindreårige, så vil en rekke kommunale tjenester bli involvert i bosettingen og oppfølgingen av barna og ungdommene. Kommunen har blant annet plikt til å yte tjenester og tiltak etter lov om barneverntjenester, opplæringsloven, introduksjonsloven, lov om sosiale tjenester og kommunehelsetjenesteloven.   

Bosetting av EM forutsetter et kompetent og tilpasset virkemidler i kommunen. Dette innebærer både behov for plasser og tilstrekkelige ressurser i det kommunale barnevernet. Det er ikke slik at alle vil ha behov for omfattende barneverntiltak, det vil være individuelle forskjeller. Dersom det i denne forbindelse antas at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter barnevernlovens kap. 4, skal den kommunale barneverntjenesten undersøke forholdet, jf §4-3.

Statlige tilskudd og refusjonsordninger

Satser for integreringstilskudd i 2018:  

Integreringstilskudd     

Bosettingsår

Sats

År 1 (2018)

kr. 187 000 (voksne)*
kr. 187 000 (barn)*
kr. 237 000 (enslige voksne)
kr. 187 000 (enslige mindreårige)

År 2 (2017)

kr. 239 000

År 3 (2016)

kr. 171 000

År 4 (2015)

kr.   85 500

År 5 (2014)

kr.   71 600

Barnehagetilskudd 

kr.   25 800 (engangstilskudd)

Eldretilskudd 

kr. 167 600 (engangstilskudd)

Personer med kjente funksjonshemminger 

Tilskudd 1: kr. 190 800 (engangstilskudd)
Tilskudd 2: Inntil kr 1 235 000 i inntil 5 år

Særskilt tilskudd for bosetting
av enslige mindreårige flyktninger

Lav sats: Inntil 769 500
Høy sats: Inntil 1 229 100


Integreringstilskuddet utgjør sammen med tilskudd til opplæring i norsk og samfunnsfag i stor grad det økonomiske grunnlaget for kommunens bosettings- og integreringsarbeidsarbeid. I tillegg kommer familiegjenforening med disse gruppene, både de som kommer til Norge samtidig med hovedperson og de som får familiegjenforening på et senere tidspunkt. Integreringstilskuddet utbetales i 5 år for flyktninger og i 5 år for de fleste som kommer på familiegjenforening.

Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger differensieres etter bosettingstidspunkt i bosettingsåret. 

Vurdering:

Levanger kommune har vært en bosettingskommune siden 1987 og har erfaring som tilsier at antall bosatte flyktninger vil variere over tid. Nye bosettes i kommunen, noen flytter til andre kommuner på grunn av utdanning, jobb, familie, og andre får familiegjenforening.

I 2017 ble det bosatt 49 nye flyktninger. Av dem var det 5 enslige mindreårige. 6 personer kom på familiegjenforening i tillegg. Tidligere har det også vært år med mange bosettinger og det øvrige tjenesteapparatet har håndtert dette på en utmerket måte. I 2009 da kommunen fikk bosettingsprisen ble det bosatt mange enslige mindreårige. Gode samarbeidsformer har utviklet seg i tjenesten og på tvers mot andre tjenester. Ansatte er omstillingsvillig og løsningsorientert og innehar den kompetanse og vilje som må til for ta imot flyktninger som kommer til kommunen.

Anskaffelser av boliger skjer i samarbeid med Levanger Boligforvaltning og flyktningtjenesten. I økonomiplanen er det satt av midler til kjøp av boliger for flyktninger, med muligheter for å søke Husbanken om tilskudd.  I Håkon den godes gt. 48 er det etablert et bofelleskap for enslige mindreårige med døgnbemanning. Tilgangen på leiligheter i de private markedet er god og det er inngått flere intensjonsavtaler med private utleiere. Kommunen har åpnet for selvbosetting, det vil si at flyktningen selv kan finne hybel/leilighet som kommunen godkjenner. Dette er en ordning som har fungert godt, men som må vurderes når kommunen nå skal ta imot færre flyktninger.

Når det gjelder bosetting av enslige mindreårige (EM), så er det barnevernstjenesten som har hovedansvar, i tett samarbeid med flyktningtjenesten. Ansvarsfordelingen er nedfelt i en felles rutine som er under revidering.

EM blir bosatt enten i bofellesskap eller på ekstern hybel. Dette avgjøres på bakgrunn av alder og opplysninger om fungering elles. Man har tre ulike boløsninger; Bofellesskapet, Odins veg eller eksterne hybler. Odins veg er ment å være en «mellomstasjon» for de som trenger det, i overgangen fra bofelleskap til hybel. Som hovedregel flytter man ut av bofellesskapet det året man fyller 18 år, men det tas individuelle avgjørelser for hver ungdom. Ungdommen kan bo i bofelleskapet inntil fylte 20 år. Oppfølging på hybel kan man få frem til fylte 23 år.

Barnevernstjenesten har etablert et EM-team bestående av teamleder, kontaktperson og åtte miljøterapeuter/miljøarbeidere. Teamet er lokalisert i Bergvingården bofellesskap. Bofelleskapet er døgnbemannet og har veiledere i medleverturnus. Disse følger også opp ungdommene som bor eksternt. Bofellesskapet fungerer som en base også for EM som bor på eksterne hybler utenfor Bergvingården.
Antallet EM-er som skal bosettes i Norge i 2018 er mye lavere enn tidligere år. Da Bergvingården ble opprettet, var det med utgangspunkt i de høye EM-ankomstene til Norge i 2015 og 2016. Dagens tilbud mener vi er veldig bra for bosetting av EM-er, men ved fortsatt lave ankomster av EM-er kan det bli vanskelig å få fylt opp plassene som er nødvendig for å opprettholde dagens ressursbruk.

Det er flyktningtjenesten og Levanger voksenopplæring som har et felles ansvar for gjennomføring av introduksjonsprogrammet etter lov om introduksjonsordningen. Hovedformålet med loven er å legge til rette for at deltakerne i introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap kommer seg raskt i arbeid eller utdanning. I 2017 er det ca. 100 deltakere i programmet. Hvis samhandlingen skal bli god er det nødvendig med felles prosesser der alle parter får et eierforhold til resultatmål, strategier og tiltak.  28 deltakere i introduksjonsprogrammet avsluttet programmet i 2016. 14 deltakere gikk over til NAV/flyttet/grunnskole og 14 personer gikk over til jobb/utdanning. Et resultat på 50 %. Resultatet totalt i 2016 ligger en del lavere enn tidligere år. Det vi ser er at det er utfordringer med å finne praksisplasser til de som er arbeidsrettet i programmet. Praksisplasser skaper ofte en mulighet til å komme seg inn på arbeidsmarkedet. En stor del av de som bosettes har mye arbeidserfaring fra hjemlandet, men de har ingen utdanningspapirer, noe som gjør de vanskeligere «å selge» til bedriftene. En målrettet jobbing for tjenesten fremover vil være å styrke opp praksisarbeidet, samt å få dokumentert arbeidserfaringen til deltakere på en god måte slik at bedrifter får en bedre forhåndskunnskap ved forespørsel om praksisplass. Forøvrig drives det med prosjekt og utviklingsarbeid i innvandrertjenesten. I de tre siste årene er det gjennomført fagkurs i renhold, helse og barnehagearbeid, spesielt retta mot kvinner med liten eller ingen utdanning fra hjemlandet.

Flyktningtjenesten har et fagteam som består av leder fra NAV, rektor ved Levanger voksenopplæring, rektor Frol barneskole, ansvarlig for mottaksklassen ved Levanger ungdomsskole, fagansvarlig for barnevern, fagleder for helsesøstertjenesten, leder av helse- og omsorgstorget, fagperson fra helse/rehabilitering og grunnskoleansvarlig. Leder er enhetsleder innvandrertjenesten. Fagteamet er involvert i bosettingsarbeidet med utgangspunkt i sitt tjenesteområde. Fagteamet er en ressurs i godt bosettingsarbeid og bidrar til et samarbeid på tvers av tjenesteapparatet.

Integreringstilskuddet vil bli brukt for å styrke bemanningen i flyktningtjenesten og der det etter hvert viser seg å være behov for ekstra bevilgninger i det øvrige tjenesteapparatet. Her vil fagteamet være en aktiv drøftingspart med tanke på hvor ressursene skal fordeles. Vi har erfaring med at aktiv deltakelse og involvering fra andre tjenester bidrar til gode resultater i veien fram til målet.

Levanger Frivilligsentral er et viktig supplement til kommunens tjenester. Nasjonale føringer påpeker at et nært samarbeid med frivillige organisasjoner sikrer utvikling av et levende samfunn. Dette er også nedfelt som overordnet mål i kommuneplanen i Levanger. Det er viktig at flyktningene tar del i frivillig arbeid på de ulike arenaene og på den måten er pådrivere i utvikling av samfunnet. Det er en tilleggseffekt at deltakelse gir økt livskvalitet, og utvikling av sosial kapital. Mange flyktninger benytter seg i dag av tilbudet som gis i regi av Levanger frivilligsentral og på den måten skaffer de seg viktig nettverk i integreringsprosessen. «Kafe Verden» er et slikt tilbud.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 11.01.2018 08:20
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051