Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 10.01.18 - sak 4/18 - Debatthefte KS spør - Uttalelse fra Levanger kommune

Vidar Solheim - klikk for personkort
Saksbehandler: Vidar Solheim
Arkivref.   
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 10.01.18 4/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune har følgende svar på Debatthefte KS spør:

Spørsmål

Forslag til svar fra Levanger kommune

Hovedtariffoppgjøret

1. Hvilke elementer i oppgjøret(f.eks generelle tillegg, lokal pott eller andre godtgjøringer) skal prioriteres innenfor den disponible rammen?

Iom at virkningstidspunktene for sentrale tillegg og lokale forhandlinger i 2017 bidrar til et overheng på om lag 1,6%, samt en anslått lønnsglidning på 0,2% betyr det at omlag 1,8% av årslønnsveksten er bundet opp før forhandlingene starter.

Med det som bakgrunn ønskes følgende prioritet:

-HTA §5 Godtgjøring for særskilt arbeidstid m.m
-Det er ikke ønskelig at det avsettes midler til lokal pott.

Pensjon

2. Er det andre temaer eller målsetninger KS bør ta med seg i det videre arbeidet med ny offentlig tjenestepensjon?

Det offentlig må opprettholde gode og trygge pensjonsordninger som bidrar til å styrke rekrutteringen. 

Det settes forøvrig spørsmålstegn til om dagens ordning er bærekraftig over tid, slik at det på sikt bør tilstrebes å øke arbeidstakers andel på generelt grunnlag i offentlig sektor.

IA-avtalen

3. Hva skal være KS sin posisjon i drøftinger om videre samarbeid om et inkluderende arbeidsliv?

  1. a.      Hvordan kan et videre samarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidslivet bidra til å stimulere til nytenkning og ny giv i arbeidet med å redusere sykefraværet og inkludere flere i arbeidet?
  2. b.      Hvordan bør et videre arbeid på nasjonalt nivå rettes for å bidra til økt måloppnåelse i kommunal sektor?
  3. c.      Hvilke andre modeller enn et videre nasjonalt samarbeid kan være nødvendig for å oppnå målet om redusert sykefravær og et mer inkluderende arbeidsliv i kommunal sektor?

a.      KS må posisjonere seg mot myndighetene for å påvirke utformingen av en ny IA-avtale. Partene i KS-området må være en del av dette.

b.      NAV må ta en mer aktiv rolle ift.

  • Økonomisk støtte
  • Oppfølging
  • Utvikling av virkemidler


c.      IA-avtalen som den foreligger har ikke lyktes med å redusere sykefraværet iht målsetning. IA-avtalen i dag har begrensninger ift andre lover og avtaleverk som f. eks kvalifikasjonsprinsippet – HTA § 2.2 Kvalifikasjoner.

Kompetansekrav

4. Hvordan bør KS forholde seg til nye forslag til bemanningsnormer og kompetansekrav?

a.      Bør KS kunne akseptere nye forslag til bindende bemanningsnormer og /eller kompetansekrav under visse forutsetninger? I så fall, hvilke?

b.      Bør KS i stedet peke på andre virkemidler for å ivareta de nasjonale hensynene som ligger bak forslag om bemanningsnormer og kompetansekrav? I så fall, hvilke?

 b.      Kommunene bør selv kunne få styre det lokale handlingsrommet ut fra lokale utfordringer og behov.
Forutsettes at bemanningskravene fullfinansieres


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Debatthefte - KS spør 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

KS – kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon – inviterer hvert år til debatt i landets kommuner og fylkeskommuner. Kommunen som medlem bør gi politiske signaler på hva vi forventer av KS. Vedlagte debatthefte er innledning til en debatt og tilbakemeldinger til KS. 

KS Nord-Trøndelag har bedt om uttalelse fra medlemmene innen 20. januar 2018 på følgende spørsmål fra debatthefte 2018:

Hovedtariffoppgjøret

1.      Hvilke elementer i oppgjøret (f.eks generelle tillegg, lokal pott eller andre godtgjøringer) skal prioriteres innenfor den disponible rammen?

Pensjon

2.      Er det andre temaer eller målsetninger KS bør ta med seg i det videre arbeidet med ny offentlig tjenestepensjon?

IA-avtalen

3.      Hva skal være KS sin posisjon i drøftinger om videre samarbeid om et inkluderende arbeidsliv?

a.      Hvordan kan et videre samarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidslivet bidra til å stimulere til nytenkning og ny giv i arbeidet med å redusere sykefraværet og inkludere flere i arbeidet?

b.      Hvordan bør et videre arbeid på nasjonalt nivå rettes for å bidra til økt måloppnåelse i kommunal sektor?

c.      Hvilke andre modeller enn et videre nasjonalt samarbeid kan være nødvendig for å oppnå målet om redusert sykefravær og et mer inkluderende arbeidsliv i kommunal sektor?

Kompetansekrav

4.      Hvordan bør KS forholde seg til nye forslag til bemanningsnormer og kompetansekrav?

a.      Bør KS kunne akseptere nye forslag til bindende bemanningsnormer og /eller kompetansekrav under visse forutsetninger? I så fall, hvilke?

b.      Bør KS i stedet peke på andre virkemidler for å ivareta de nasjonale hensynene som ligger bak forslag om bemanningsnormer og kompetansekrav? I så fall, hvilke?

Dette for å få tid til å forberede sak som skal fremmes for rådmannsutvalgets møte
31. januar. Prosessen videre er behandling i fylkesstyret 7. februar og deretter skal debattheftet være sak i fylkesmøtet på Strategikonferansen 15. februar – før oversending til KS.

Vurdering:

Rådmannen har bedt personal- og organisasjonsenheten i samkommunene komme med forslag til følgende besvarelse:

Spørsmål

Forslag til svar fra Levanger kommune

Hovedtariffoppgjøret

1. Hvilke elementer i oppgjøret(f.eks generelle tillegg, lokal pott eller andre godtgjøringer) skal prioriteres innenfor den disponible rammen?

Følgende ønskes prioritet:

- HTA §5 Godtgjøring for særskilt arbeidstid m.m

Pensjon

2. Er det andre temaer eller målsetninger KS bør ta med seg i det videre arbeidet med ny offentlig tjenestepensjon?

Det offentlig må opprettholde gode og trygge pensjonsordninger som bidrar til å styrke rekrutteringen.

IA-avtalen

3. Hva skal være KS sin posisjon i drøftinger om videre samarbeid om et inkluderende arbeidsliv?

a.      Hvordan kan et videre samarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidslivet bidra til å stimulere til nytenkning og ny giv i arbeidet med å redusere sykefraværet og inkludere flere i arbeidet?

b.      Hvordan bør et videre arbeid på nasjonalt nivå rettes for å bidra til økt måloppnåelse i kommunal sektor?

c.      Hvilke andre modeller enn et videre nasjonalt samarbeid kan være nødvendig for å oppnå målet om redusert sykefravær og et mer inkluderende arbeidsliv i kommunal sektor?

a.      KS må posisjonere seg mot myndighetene for å påvirke utformingen av en ny IA-avtale. Partene i KS-området må være en del av dette.

b.      Det vil være behov for å få NAV på banen.

  • Økonomisk støtte
  • Oppfølging
  • Utvikling av virkemidler


c.      IA-avtalen som den foreligger har ikke lyktes med å redusere sykefraværet iht målsetning. IA-avtalen i dag har begrensninger ift andre lover og avtaleverk som f. eks kvalifikasjonsprinsippet – HTA § 2.2 Kvalifikasjoner.

Kompetansekrav

4. Hvordan bør KS forholde seg til nye forslag til bemanningsnormer og kompetansekrav?

a.      Bør KS kunne akseptere nye forslag til bindende bemanningsnormer og /eller kompetansekrav under visse forutsetninger? I så fall, hvilke?

b.      Bør KS i stedet peke på andre virkemidler for å ivareta de nasjonale hensynene som ligger bak forslag om bemanningsnormer og kompetansekrav? I så fall, hvilke?

 

a.      KS bør akseptere nye bindende bemanningsnormer og /eller kompetansekrav under forutsetning av at det tas høyde for dette i statsbudsjettet. Kommunene må få tildelt midler iht økte normer og krav.


Temaene og forslaget drøftes i formannskapet. Dersom formannskapet har andre synspunkter enn de som er foreslått av rådmannen bakes disse inn i uttalelsen fra kommunen.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 11.01.2018 08:19
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051