Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 10.01.18 - sak 3/18 - Behandling av høringssaker - oversikt pr. 03.01.18

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2014/888
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 10.01.18 3/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Det vises til deleringsreglementets pkt.4.1.8:

Høringsuttalelser i saker av statlig og fylkeskommunal interesse legges fram for formannskapet, som tar stilling til om saken skal behandles og evt. hvem som skal avgi uttalelse. 

Høringsuttalelser som er avgitt administrativt legges fram for formannskapet som referatsak. 

Formannskapet vedtok i sitt møte 12.2.14, sak nr. 14/14, at det på første formannskapsmøte hver mnd, så langt det er mulig, skal avgjøres hvilke saker en skal avgi høringsuttalelse til og hvilket organ som eventuelt skal avgi uttalelsen. Følgende nye høringer har blitt lagt ut på regjeringens totaloversikt:

Høyring

Departement

Frist

Høyring – framlegg om å føre over oppgåver frå Skatteklagenemnda til Skattedirektoratet

Finansdepartementet

02.02.2018

Høring av evalueringen av GIEK og Eksportkreditt Norge

Nærings- og fiskeridepartementet

21.03.2018

Endring i forskrift om målenheter og måling § 6-3 om årsavgift for Justervesenets tilsyn med fiskemottak

Nærings- og fiskeridepartementet

23.03.2018

Høring om forslag til endringer i statsborgerloven – avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap

Justis- og beredskapsdepartementet

20.03.2018

Høring - endring i forskrift om alkoholordningen for Svalbard – opphevelse av særkvote for kjøp av øl som inneholder over 4,7 volumprosent alkohol

Helse- og omsorgsdepartementet

31.01.2018

Høring om utkast til ny lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

19.03.2018

Høring - ny forskrift for distrikts- og reionalpolitiske virkemidler til fylkeskommunene over KMDs budsjett

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

01.02.2018

Høyring - forskrift for Merkur-programmet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

01.02.2018

Høring - Forslag til endringer i ekteskapsloven om å innføre en absolutt 18-årsgrense for å gifte seg i Norge

Barne- og likestillingsdepartementet

02.02.2018

Høring - Ny tjenesteordning for Feltprestkorpset – forskrift om tros- og livssynstjeneste

Forsvarsdepartementet

01.02.2018

Høring om endringer i regelverk om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

Kulturdepartementet

12.03.2018

Høring - Invitasjon til høringsmøte om utkast til forskriftsregler om IFRS 9 og overgangsregler for tapsnedskrivninger for kapitaldekningsformål

Finansdepartementet

13.12.2017

Høring – EU-kommisjonens forslag til nytt forbrukerkjøpsdirektiv

Justis- og beredskapsdepartementet

18.01.2018

Høring - forslag om endringer i stedsnavnloven

Kulturdepartementet

22.01.2018

Høring - forslag om adgang til bareboat registrering

Nærings- og fiskeridepartementet

06.03.2018

Høring forskrift om ingeniørutdanning

Kunnskapsdepartementet

20.02.2018

Høring - forslag til endring av bokføringsforskriften om bruk av arbeidsplan som alternativ til personalliste

Finansdepartementet

04.03.2018

Høring - Gjennomføring av forsøk med primærhelseteam

Helse- og omsorgsdepartementet

01.02.2018

Oppfølging av anmodningsvedtak om å vurdere lik jakttid for ulv i og utenfor ulvesonen

Klima- og miljødepartementet

01.03.2018

Høring om endringer i arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet

Arbeids- og sosialdepartementet

15.02.2018

Høring – forslag til veiledende retningslinjer for registreringsordning for statsansattes økonomiske interesser mv.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

25.01.2018

Høring - endring av landingsforskriften til også å omfatte landterritoriet på Svalbard

Nærings- og fiskeridepartementet

28.03.2018

Høring - endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften som følge av gjennomføringen av EU’s personvernforordning i norsk rett

Justis- og beredskapsdepartementet

12.01.2018

Høyring - framlegg til endringar i bilansvarslova

Justis- og beredskapsdepartementet

22.01.2018

Høring - forslag til endringer i bokføringsforskriften - samfakturering av nettleie og elektrisk energi

Finansdepartementet

05.01.2018

Høring - forslag til endring av vegtrafikkloven og parkeringsforskriften - halv pris for parkering av nullutslippskjøretøy på kommunale parkeringsplasser og sektoravgift for tilsyn med parkeringsvirksomheter

Samferdselsdepartementet

21.01.2018

Høring om egen pensjonskonto mv

Finansdepartementet

21.02.2018

Høring - dekningsområde for ny kontrakt om omdeling av lørdagsaviser i abonnement

Samferdselsdepartementet

05.01.2018

Høring om lovendring om Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Kunnskapsdepartementet

08.01.2018

Høring av to utredningsrapporter om dagligvaresektoren

Nærings- og fiskeridepartementet

15.03.2018

Høring - Endringer i forskrift om tilskudd til pensjonistenes organisasjoner

Arbeids- og sosialdepartementet

15.02.2018

Høring - forslag til endringer i verdipapirfondforskriften om andelsklasser i verdipapirfond mv.

Finansdepartementet

15.01.2018

Høring av endringer i barnehageloven mv

Kunnskapsdepartementet

01.02.2018

Høring - forslag om endringer i straffegjennomføringsloven og forskrift om straffegjennomføring (øke gjennomføringstiden for straffegjennomføring med elektronisk kontroll mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet

09.02.2018

Høring - endringer i utlendingsforskriften

Arbeids- og sosialdepartementet

13.02.2018

Høring - forslag til endring i Lov 22. juni 2012 nr. 57 om Eksportkreditt Norge AS (eksportkredittloven) og forskrift om eksportkredittordningen

Nærings- og fiskeridepartementet

07.02.2018

Høring - Utkast til forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2017/2018

Nærings- og fiskeridepartementet

08.12.2017

Forslag til endringer i akuttmedisinforskriften

Helse- og omsorgsdepartementet

08.01.2018

Høring – forslag til lovendringer for å øke bruken av tilstandsrapporter ved omsetning av bolig i forbrukerforhold og forslag om endring av avhendingslova § 4-10

Justis- og beredskapsdepartementet

15.01.2018

Høring - Forskrift om tilskudd til drift av organisasjoner for nasjonale minoriteter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

30.11.2017

Høring – obligasjoner med fortrinnsrett og særlige regler om offentliggjøring av informasjon

Finansdepartementet

12.01.2018

Høring - regulering av innholdet i mellomværendet med statskassen og regnskapsmessig håndtering av refusjoner

Finansdepartementet

20.12.2017

Høring - forslag til forskrift om frivillig sentral godkjenning av planforetak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

29.01.2018

Høring - forslag til endringer i vergemålsforsskriften § 26 - Heving av beløpsgrensen for når fylkesmannen skal forvalte midler tilhørende personer med verge

Justis- og beredskapsdepartementet

27.01.2018

Høring av forslag til endringer i forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer

Landbruks- og matdepartementet

15.01.2018

Høring av endringer i forskrift om fremmede organismer for levende amerikansk hummer mv.

Klima- og miljødepartementet

12.02.2018


Vurdering:

Rådmannen foreslår at det ikke legges fram sak på noen av de utlagte høringene.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 11.01.2018 08:19
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051