Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 17.01.18 - sak 2/18 - Temaplan trafikksikkerhet

Anne Grete Wold - klikk for personkort
Saksbehandler: Anne Grete Wold
Arkivref. 2018/5395
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 17.01.18 2/18
Plan- og utviklingskomiteen 17.01.18   
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til vedtak (DK):

Forslag til temaplan trafikksikkerhet tas til orientering.

Rådmannens forslag til innstilling (PUK):

Temaplan trafikksikkerhet vedtas, og danner grunnlag for prioriteringer innenfor trafikksikkerhetsområdet i økonomiplanen.  

Vedlegg:

1

Temaplan trafikksikkerhet


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Temaplan for trafikksikkerhet (den gang Hovedplan veg og trafikk del II) ble sist behandlet i kommunestyret 20. juni 2012.

Levanger formannskap besluttet i sak 40/16 å inngå en intensjonsavtale med Trygg Trafikk med mål om å bli godkjent som «trafikksikker kommune». En revidert og oppdatert temaplan er et viktig kriterium for å bli en trafikksikker kommune. Planen er også viktig for å synliggjøre kommunens strategier, tiltak og prioriteringer i trafikksikkerhetsarbeidet, bl.a. som grunnlag for å søke fylkeskommunale midler.

20. desember 2017 ble Levanger kommune godkjent som trafikksikker kommune for perioden 2018-2020 under forutsetning av at Temaplan trafikksikkerhet ble politisk behandlet og vedtatt ved første anledning i 2018. Arbeidet fram mot å bli godkjent har gått parallelt med revideringen av temaplanen. Det ble etablert en tverrfaglig arbeidsgruppe med representanter fra alle sektorer. Denne gruppa arbeidet både med revidering av Temaplan trafikksikkerhet og med at kravene fra Trygg Trafikk ble innfridd.

Det er i planarbeidet samarbeidet med mange aktører. I oppstarten inviterte man inn representanter til en såkalt ressursgruppe, både for å få innspill til planen men også for å «bredde ut» ansvaret for gjennomføring av tiltak. Invitasjonen gikk til både eksterne aktører innenfor frivillighet, næringsliv og kommunale råd (eks. Levanger idrettsråd, Levanger næringsforum, kjøreskoler, seniorråd m.v.), samt funksjoner innenfor kommuneorganisasjonen som har påvirkningsmuligheter i trafikksikkerhetsarbeidet (eks. innkjøpsansvarlig, kommuneoverlege, hovedverneombud m.v.).

I planen er følgende samfunnsmål satt:

 • Det skal ikke forekomme trafikkulykker som fører til drepte eller hardt skadde i Levanger i 2030 (nullvisjon).
 • I 2020 er antall drepte og hardt skadde i trafikken redusert med minst 20 %, og i 2025 er det en halvering i forhold til nivået i 2016.1)
 • Alle barn skal ha en trafikksikker barnehage- og skolehverdag, som stimulerer til å gå eller sykle framfor å bli kjørt med bil eller buss.
 • Alle voksne, ungdom og barn har en defensiv adferd i trafikken enten som gående, syklende eller kjørende, og alle bruker refleks og hjelm når det er nødvendig.
   

1) Når det gjelder omfanget av ulykker i Levanger kommune de siste ti år, er det fra januar 2007 til januar 2017 registrert 191 trafikkulykker som har ført til personskade. Av disse er 31 klassifisert som hardt skadet. Det har i samme periode til sammen vært 9 dødsulykker med totalt 9 drepte personer (Kilde: SSB, tabell 10209).

Det er utarbeidet følgende strategier for å nå målene:

 1. Levanger kommune skal oppfylle kriteriene fra Trygg Trafikk om å være en Trafikksikker kommune, og kommunens trafikksikkerhetsutvalg skal jevnlig følge opp dette arbeidet.
 2. Kommunale tjenester, frivillighet, næringsliv og andre offentlige aktører samhandler om trafikksikkerhetsarbeidet for å oppnå størst mulig samlet effekt.
 3. Arbeide for at gode holdninger og god adferd i trafikken får like mye fokus som infrastrukturelle tiltak.
 4. Gjennomføre fysiske trafikksikkerhetstiltak gjennom synlige prioriteringer i økonomiplan/budsjett og daglig drift.
 5. Arbeide målrettet for at skole- og barnehagehverdagen blir trafikksikker for alle barn.


Tiltaksdelen i planen skal bidra til at det arbeides aktivt med strategiene, slik at målene nås. 

Vurdering:

Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som vegeier, barnehage- og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for innbyggernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker. Det er viktig at dette er et arbeid som foregår i alle sektorer, ikke bare i teknisk sektor som tradisjonelt har hatt mest ansvar i dette arbeidet. For å lykkes enda bedre må alle kommunens enheter, samt frivillighet, næringsliv og innbyggere delta. God trafikkopplæring både i barnehage, skole og kjøreskoler mv., med fokus på defensiv adferd hos alle trafikanter, er et viktig element i dette. Kommunens ambisjon om mindre bilbruk og mer gåing, sykling og kollektiv transport henger sammen med dette arbeidet. Bruk av refleks og hjelm når dette er nødvendig må derfor bli en selvfølge for alle.

Rådmannen vurderer at helhetsperspektivet som er nødvendig for å nå målene er ivaretatt i arbeidet med å bli godkjent som Trafikksikker kommune. Det er også synliggjort i Temaplan trafikksikkerhet ved at både samhandlingsperspektivet og holdningsskapende arbeid er synliggjort i planens strategier og tiltak i enda større grad enn i tidligere planer.

Ressursgruppen som ble invitert i forbindelse planarbeidet, bør videreføres som en viktig bidragsyter når planen skal følges opp og evalueres/revideres. Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg har forpliktet seg til å følge opp dette ved at det inngår som et tiltak i planen. Denne gruppen bør være dynamisk og det bør åpnes opp for andre aktører enn de som ikke allerede er innlemmet å delta.

Temaplan trafikksikkerhet er en del av kommunens plan- og styringssystem, og følger opp føringer i planstrategien, kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplaner for oppvekst, helse, omsorg og kultur. Tiltakene i planen danner grunnlag for prioriteringer i økonomiplanens handlingsdel. Det betyr at endelige beslutninger om gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak som forutsetter kommunal finansiering, tas i økonomiplanprosessen.

Rådmannen foreslår at temaplan trafikksikkerhet vedtas, og danner grunnlag for prioriteringer innenfor trafikksikkerhetsområdet i økonomiplanen.

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 17.01.2018 15:56
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051