Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 14.02.18 - sak 7/18 - Vurdering og prioritering av innkommende søknader på barnefattigdomsmidler

Guri Marjane Sivertsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Guri Marjane Sivertsen
Arkivref. 2018/7284
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 14.02.18 7/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune prioriterer innkomne søknader til tilskudd mot barnefattigdom i følgende rekkefølge: 

 1. «Ferie og aktivitetstilbud for barn og ungdom» fra Levanger kommune
 2. «Frivilligfabrikken» fra Levanger kommune
 3. «BUA videreutvikling» fra Levanger kommune
 4. «Inn på tunet» fra Inn på tunet Trøndelag
 5. «Ferie og fritidsopplevelser for alle» fra Solhaug Rusforebygging

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

Denne saken gjelder vurdering og prioritering av innkomne søknader om nasjonalt tilskudd mot barnefattigdom. Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som forvalter Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Levanger kommune koordinerer søknader fra aktører i Levanger og ivaretar knutepunktfunksjon for tiltakene. Det skal gjøres en prioritering av søknadene av politisk og administrativ ledelse i kommunen som sendes Bufdir for avgjørelse.  

Vedlegg:

1

Søknad 47527 Ferie og fritidsopplevelser for alle, Solhaug rusforebyggingssenter PDF

2

Søknad 50007 Inn på tunet, Innpå tunet Trøndelag PDF

3

Søknad 49389 BUA videreutvikling, Levanger kommune PDF

4

Søknad 49402 Frivilligfabrikken, Levanger kommune PDF

5

Søknad 49462 Ferie- og aktivitetstilbud for barn og ungdom, Levanger kommune PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Formålet med denne statlige tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og unge. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekter og sosiale situasjon.

Majoriteten av barn og unge som vokser opp i Levanger kommer fra familier med god økonomi og gode levekår. I gjennomsnitt har Levangers befolkning høy utdannelse, og de aller fleste har god økonomi. Men bak gjennomsnittene skjuler det seg til dels store forskjeller mellom innbyggerne ned tanke på helse og levekår, inkludert muligheter for å delta i meningsfylte fritidstilbud og ferie. Slike sosiale ulikheter har store konsekvenser både for enkeltmennesker og for samfunnet; både med hensyn til etikk og menneskeverd, folkehelse, samfunnsøkonomi og sosial bærekraft.

Det er for søknadsåret 2018 kommet fem søknader på ulike tiltak i Levanger; tre fra Levanger kommune og to søknader fra henholdsvis Solhaug Rusforebyggingssenter og Inn på tunet Trøndelag SA.

Levanger har de siste fire årene blitt tildelt midler fra denne ordningen til ulike tiltak, blant annet til å etablere utstyrssentralen BUA Levanger. De fleste tiltakene har vært initiert av og delfinansiert av kommunen, men også Solhaug Rusforebygging har tidligere mottatt tilskuddsmidler.

Fra 2016 måtte kommuner som får midler gjennom tilskuddsordningen sørge for at de har en knutepunktsfunksjon. Denne funksjonen skal prioritere oppsøkende arbeid mot familier som ellers er vanskelige å nå. Den skal videre sørge for at kommunene har god oversikt over alle relevante tiltak, både i kommunal og frivillig regi. På den måten etableres et bindeledd mellom de familiene som behøver hjelp og tiltakene som finnes i kommunene. Målet med knutepunktsfunksjonen er å skape synergieffekter mellom offentlig og privat innsats, samt å samle kunnskap og kompetanse om hvordan man skal arbeide målrettet og forebyggende for å motvirke konsekvensene av å vokse opp i fattigdom. Kommunene skal beskrive hvordan de organiserer denne funksjonen og bekrefte at den er ivaretatt.

Levanger Kommune vil ivareta knutepunktfunksjonen ved at kontaktpersonen som er enhetsleder kultur koordinerer arbeidet sammen med leder for enhet barn og familie i kommunen. Disse vil få et særskilt ansvar for å samarbeide med Nav, barnevern,

frivillighetskoordinator, folkehelsekoordinator, helsestasjon- og skolehelsetjenesten, ungdomskontakten, ungdomshuset, innvandrertjenesten, rus- og psykiatritjenesten, skoler og barnehager om de ulike tilbudene som finnes. Det vil pålegges disse et ansvar for å sikre at barn og unge i levekårsutsatte familier får tilbud om å delta i fritids- og ferietilbud i kommunen. 

Vurderingene av årets søknader er gjort i samarbeide mellom enhetsledere for Enhet barn og familie, Innvandrertjenesten og Kulturenheten.

Vurdering:

I følge rundskriv 01/2018 fra Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet er målgruppa definert til å være barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppa når tiltakene retter seg mot kultur-, fritids-, og ferieaktiviteter. Formålet med ordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvenser av fattigdom blant barn og unge. Tilbudene skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader. Det er også et mål at tiltakene i tillegg til å oppfylle formålet også bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.

Bufdir kan også i saksbehandlingen vektlegge følgende for 2018:

 • Søknader fra kommuner og bydeler med store levekårsproblemer.
 • Tiltak som skjer i et samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester.
 • Tiltak som fremmer integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn.
 • Tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker.

 
Det er en formidabel oppgave å bidra til utjevning av sosiale ulikheter i deltakelse, livsvilkår og positive opplevelser blant barn, unge og deres familier i Levanger. Tiltak det søkes om gjennom tilskuddsordningen «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» må sees i sammenheng med øvrige innsatser og tiltak i Levanger kommune.

Vurderingene knyttet til prioritering av søknader baserer seg på føringer gitt av Bufdir, kommunale planer vedtatt for Levanger kommune og kunnskapsgrunnlag for Levanger kommune, inkludert lokale data om levekår og sosioøkonomisk fordeling av ressurser og problemer blant innbyggere i kommunen. 

Vurdering av søknad «Ferie og fritidsopplevelser for alle» 47527

Søker: Solhaug Rusforebygging

Søknadssum: 200 000. 

Levanger kommune viser til inngått avtale mellom kommunen og Solhaug Forebygging (org.nr 986.375.333) hvor det fremkommer at Solhaug Forebygging forplikter seg til å bære det økonomiske ansvaret for restaurering/oppussing av Naust og Brakke. Kommunen har samtidig forpliktet seg til spesifikke drifts- og vedlikeholdsutgifter i leietidens periode, som er på 40 år, fra 2017. Vi registrerer at de omsøkte midler i stor grad er tenkt brukt til materialer knyttet til renovering. Vi kan ikke se at dette tiltaket vil virke forebyggende for barn og unges fattigdom, selv om vi vurdere at barn og unge kan oppleve mestring og glede gjennom deltakelse på dugnadsleir. Tiltaket vil også kunne bygge positivt opp om samskapingskultur og nettverksbygging for det enkelte barnet. På tross av dette vurderer Levanger kommune at tiltaket ikke treffer målgruppen i tilstrekkelig grad.

Det vurderes derfor at tiltaket bør prioriteres som nr. 5 av innkomne søknader.

Vurdering av søknad 50007 «Inn på tunet».

Søker: Inn på tunet Trøndelag SA
Søknadssum: 120 000

Tiltaket er en ferieopplevelse for seks personer per uke i to uker (sommerferie og høstferie), totalt tolv personer. Tiltaket er opplevelsesbasert, med uteaktiviteter på Nordhaug gård på Nesset og Frolfjellet. Overnatting skjer på gården og ei hytte på Frolfjellet. Tiltaket retter seg mot barn og unge eller familier.  

Tiltaket er nytt.
Tiltaket er opplevelsesbasert, og vil være et bra tilbud for de som får være med. Søknaden mangler en konkret plan for innhold, rekruttering og utvelgelse («I samarbeide med kommunene samt annonsering på fb, hjemmesider og evt avis.»). Det er få deltakere det er snakk om, i en begrenset tidsperiode.

Det vurderes derfor at tiltaket bør prioriteres som nr. 4 av innkomne søknader.

Vurdering av søknad 49389 «BUA videreutvikling»

Søker: Levanger kommune

Søknadssum: 480 000

BUA Levanger er et tilbud om å låne sports- og fritidsutstyr gratis. Dette tiltaket har vært en stor suksess etter at det kom i gang i januar 2015. BUA Levanger ligger på utlånstoppen i landet. Tiltaket er forankret i Vekstbedriften Leva-Fro, og prosjektet er et partnerskap mellom Levanger kommune, NAV Levanger, Levanger Frivilligsentral, Levanger Idrettsråd og Leva-Fro AS. Fra 2018 er tiltaket lagt inn i kommunens driftsbudsjett. Dette dekker husleie og personalressurser for å kunne opprettholde tilbudet som i dag. Det er minimalt igjen til investeringer i nytt utstyr og ingenting til videreutvikling. Tiltaket når en svært stor del av målgruppen, og har potensiale for å nå enda flere med utvidet åpningstid, og mer utadrettet og aktivitetsskapende virksomhet.

Vi vurderer derfor at dette tiltaket bør prioriteres som nr. 3 av innkomne søknader.

Vurdering av søknad 49402 «Frivilligfabrikken».

Søker: Levanger kommune.
Søknadssum: 788 000.

Søknaden beskriver aktivitet en gang i uka, inkludert sommerferie. Tiltaket retter seg mot 16 deltakere per gruppe. Tiltaket er et opplæringsprogram innen frivillig arbeid, organisasjonsarbeid og arrangementsledelse. Det er et tilbud til alle ungdommer mellom 13 og 25 år, men vil spesielt jobbe med å rekruttere ungdommer med innvandrerbakgrunn og ungdommer som lever i utenforskap eller står i fare for å havne i utenforskap med bakgrunn i fattigdomsproblematikk. Levanger ungdomsforum og integreringsprosjektet SAMMEN skal brukes til rekruttering, i tillegg til Leira mottak og Flyktningtjenesten. Frivilligsentralen vil bidra med en stillingsressurs på 20 %. Det søkes om midler til forprosjekt våren 2018, aktivitetsmidler, planlegging, koordinering og drift av Frivilligfabrikken tilsvarende 100% stillingsressurs.

Dette er et nytt tiltak i Levanger. Frivilligfabrikken er inspirert av Alnaskolen, Furuset bydel, Oslo.

Tiltaket er godt planlagt av Levanger kommune, sammen med Levanger Frivilligsentral. Tiltaket ser ut til å være godt egnet til å styrke en helhetlig og samordnet innsats for å utjevne sosiale forskjeller i meningsfylt fritid og ferietilbud for barn, unge og deres familier.

Det vurderes derfor at tiltaket bør prioriteres som nr. 2 av innkomne søknader. 

Vurdering av søknad 49462 «Ferie- og aktivitetstilbud for barn og ungdom»

Søker: Levanger kommune

Søknadssum: 640 000

Søknaden inneholder to tiltak og er en videreutvikling av tidligere tiltak som har fått tilskudd gjennom nasjonalt tilskudd mot barnefattigdom. Evaluering av tiltakene viser at de har hatt stor grad av måloppnåelse. Tiltakene er i hovedsak rettet mot alle, men erfaring viser at de treffer målgruppen for tilskuddsordningen svært godt, og dette gjelder også andel flyktninger og asylsøkere som deltar i tiltakene.

Det vurderes derfor at tiltakene må prioriteres øverst av innkomne søknader. 

Rådmannens vurdering er at Levanger kommune prioriterer innkomne søknader til tilskudd mot barnefattigdom i følgende rekkefølge: 

 1. «Ferie og aktivitetstilbud for barn og ungdom» fra Levanger kommune
 2. «Frivilligfabrikken» fra Levanger kommune
 3. «BUA videreutvikling» fra Levanger kommune
 4. «Inn på tunet» fra Inn på tunet Trøndelag

 
«Ferie og fritidsopplevelser for alle» fra Solhaug Rusforebygging

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 14.02.2018 17:05
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051