Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 10.05.17 - sak 13/17 - Forslag til lokale kriterier for tildeling av plass i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester samt oppretting av venteliste i tråd med endringer i pasient- og brukerrettighetslove

Jon Ketil Vongraven - klikk for personkort
Saksbehandler: Jon Ketil Vongraven
Arkivref. 2017/2525
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 10.05.17 13/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Driftskomiteen tar saken til orientering og legger ut forslaget til forskrift på høring i h.h.t. forvaltningslovens § 37 om utredningsplikt, forhåndsvarsling og uttalelser fra interesserte. Høringsfrist 10.06.2017


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven av 13.06.2016 og helse og omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister. 

Vedlegg:

1

Lokale kriterier PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Ny § 3-2 andre ledd i helse og omsorgstjenesteloven innebærer en plikt for den enkelte kommune å utarbeide kommunale forskrifter med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal omfatte pasienter og brukere som vil være beste tjent med langtidsopphold, men hvor kommunen vurderer at vedkommende med forsvarlige tjenester fra kommunen kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold. For å tydeliggjøre retten er rettigheten presisert i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 e første ledd.

Det fremgår av loven at pasient eller bruker har rett til slikt opphold dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste kommunale tilbudet som kan sikre pasient og bruker nødvendig og forsvarlig helse- og omsorgstjeneste. 

I pasient- og brukerrettighetsloven ny § 2-1 a andre ledd er det bestemt at pasient og bruker som oppfyller kommunens kriterier, men som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av plass, skal ha rett til vedtak. Vedtaket innebærer at vedkommende er kvalifisert for slik plass og skal føres på venteliste. Ny § 3-2 a fjerde ledd i helse- og omsorgstjenesteloven pålegger kommunen å føre ventelister over pasienter eller brukere som venter på plass i sykehjem eller bolig med heldøgns tjenester.

Vurdering:

I arbeidet med å innarbeide lovgrunnlaget for statlige og lokale kriterier for tildeling av langtidsplass i sykehjem eller tilsvarende plass i bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester har det vært framhevet fra opposisjonen i stortinget og fra en rekke høringsinstanser at en slik rettighetsfastsetting ikke endrer på dagens praksis i og med at gjeldende lovverk allerede sikrer en rettighet når en slik plass er å regne som eneste forsvarlige tjeneste.

Det nye i forskriften er at kommunene er pålagt å lage ventelister dersom kriteriene er oppfylt og søkeren dermed er kvalifisert til slik plass. Venteliste vil med dette synliggjøre volumet uten at det vil endre på kommunens plikter til å yte forsvarlige tjenester uavhengig av hvor pasient/bruker oppholder seg.

Når lovendringen nå er vedtatt har Levanger kommune utarbeidet lokal forskrift og kriterier som loven krever.  

Forskriften foreslått sendt ut på høring fram til 6. juni og endelig behandling i Driftskomiteen 14.06.

De kommunale forskriftene skal være vedtatt slik at de senest kan tre i kraft 1.juli 2017

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 10.05.2017 13:57
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS