Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_gronn

Annonser, ettersyn, kunngjøringer

Informasjon[ vedtatte arealplaner ] [ historisk ettersyn ]

 


Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 14. juni 2017 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt at følgende forslag til detaljregulering legges fram for høring og offentlig ettersyn:

Detaljregulering Eidslunden (sak 34/17)
Planområdet omfatter eiendommen gnr./bnr. 1/250, langs Eidsbotnvegen. Ca. 3,7 daa er foreslått avsatt til boligformål, ca. 13 daa til grøntareal og lek, og resterende til trafikkareal og støttefunksjoner. Forventet størrelsesorden er 56 boenheter fordelt på 4 boligblokker.


Detaljregulering E6 Åsen Sør - Kleiva
(sak 36/17)
Planområdet omfatter E6 og jernbanelinjen fra Åsen sør/Grennebakken til nordre del av Vuddudalen. Planforslaget er del av det pågående elektrifiseringsprosjektet langs Trønder- og Meråkerbanen som bl.a. krever at dagens E6-bru ved Grennebakken rives. Planforslaget tar utgangspunkt i en omlegging av dagens E6-trasé vest for jernbanelinjen ved Følkesgrenna og Grennebakken. Det tas videre sikte på kurveutretting og utbedring av eksisterende trasé nord i Vuddudalen for å bedre sikkerheten til jernbanen som ligger i skjæring nedenfor dagens E6.

Detaljregulering Birkelund, Markabygda (sak 38/17)
Det planlegges for 6 nye eneboliger på Birkelund i Markabygda. Det skal opparbeides en småbarnslekeplass i tilknytning til disse tomtene.


Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 21. august 2017. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no 


Oppheving av regulerings-/bebyggelsesplaner innenfor kommunedelplan Levanger sentrum til offentlig ettersyn
Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 14. juni 2017, sak 39/17, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 og 12-10 vedtatt at forslag om oppheving av 118 planer i henhold til liste datert 19. mai 2017, inkludert alle mindre vesentlige endringer og mindre endringer innenfor disse planidentene, sendes på høring og legges fram for offentlig ettersyn.

Planer som foreslås opphevet er de som ikke er beholdt i forslag til ny kommunedelplan for Levanger sentrum, som nå er på offentlig ettersyn med høringsfrist 1. august 2017. Det er meningen at planer som oppheves skal erstattes med henholdsvis ny kommunedelplan for Levanger sentrum og kommuneplanens arealdel vedtatt 13.04.2011. 

Klikk for større kart
Områder med planer som foreslås opphevet er vist med blå farge.
Planområdet for kommunedelplan Levanger sentrum er vist med rød stiplet linje.

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 21. august 2017. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no. 


Bane NOR inviterer til åpent informasjonsmøte på Åsen barne- og ungdomsskole 20. juni 2017, kl. 19 angående offentlig ettersyn av reguleringsplan for E6 Åsen - Kleiva.

Detaljregulering for E6 Åsen Sør - Kleiva. Strakstiltak i anledning elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen

Plan- og utviklingskomiteen vedtok i møte 14.06.17, sak 36/17 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 å legge nevnte sak ut på offentlig høring.

Høringsfrist: 21. august 2017

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no
 Til toppen av siden


Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 3. mai 2017 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14 vedtatt at følgende kommunedelplan skal sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn:

Kommunedelplan Levanger sentrum, sak 31/17

Planforslaget tilrettelegger for framtidig utvikling av områdene rundt bykjernen av Levanger sentrum frem mot år 2030.

Kartløsning med temakart og dokumenter

Klikk for større plankart

Formålet med planforslaget er å fastsette de overordnede og helhetlige rammer for den fremtidige areal-disponeringen innenfor planområdet. I områder der reguleringsplan eller bebyggelsesplan ikke foreslås beholdt, er det meningen at kommunedelplanen skal bli førende for arealbruken.

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 1. august 2017. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no
 Til toppen av siden


Bli avlaster/ besøksfamilie !
Levanger kommune trenger flere avlastere/besøksfamilier for barn og unge med ulike funksjonsvansker.
Oppgaven vil være å ha besøk av barnet, den unge noen døgn pr. mnd.
Det er viktig at hele familien(hvis den består av flere) mener de har tid og lyst til dette.
Du /dere må være åpen på et godt samarbeid med aktuelle pårørende og veileder fra helse og omsorgstjenesten.
Godtgjøring gis etter avtalt satser.

Søknadskjema PDF- word Om tjenesten
For evt. mer info ta kontakt med :  Karl Martin Haugen tlf. 99 03 14 50 eller  Liv J. Øwre tlf. 74 05 22 00
 Til toppen av siden 


klikk for nærmere informasjon

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på et barn som for en periode ikke kan bo hos foreldrene sine.
Noen ganger er det foreldrene som i samarbeid med barneverntjenesten bestemmer at et barn skal bo i fosterhjem. Andre ganger er det Fylkesnemnda for barnevernsaker som avgjør dette etter forslag fra barnevernet - www.fosterhjem.no
 Til toppen av siden 


Frivillighetssentralen - Levanger
Har du:

  • tanke om å bidra i det frivillige arbeidet i Levanger, men vet ikke helt med hva?
  • lyst til å lage ditt eget skinnbelte eller lære å spleise tau?
  • behov for et middels stort lokale med god tilgjengelighet til et møte eller selskap?


Ta kontakt med Levanger frivillligsentral mellom kl 11 og 15 (alle dager i uka).


 Til toppen av siden

 

 

 

 

 Publisert: 06.11.2009 09:31 Sist endret: 22.06.2017 13:27
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS