Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_bla

Annonser, ettersyn, kunngjøringer

Informasjon[ vedtatte arealplaner ] [ historisk ettersyn ]

 


Høring
Forskrift for Tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt med heldøgns tjenester (HDO) - Lokal forskrift for Levanger kommune.

Jfr. Driftskomiteen 10.05.17, sak 13/17

Uttalelse sendes postmottak@levanger.kommune.no innen 7. juni 2017.


Oppstart av arbeide med detaljregulering av Stokkberget B2, Åsen
I henhold til plan- og bygningslovens §§12-1, 12-3, 12-8 varsles det oppstart av arbeide med detaljregulering av Stokkberget B2 på Åsen i Levanger kommune, Nasjonal plan-ID: 1719-L2017007.

BoligPartner AS utfører planarbeidet på vegne av B2 Eiendomsutvikling as.

Klikk for noe større kart

Området det varsles oppstart for er på ca. 5.0 daa og er del av gjeldende reguleringsplan for Stokkberget med plan-ID: L2007023. Plangrensen følger formålsgrensene til delfelt B2. Planområdet fremstår i dag som et isolert jorde med dyrket mark og blir å anse som en forlengelse av eksisterende boligfelt.

I følge kommuneplanen skal reguleringsplanen for Stokkberget gjelde og i tilhørende bestemmelser, §2.1, stilles det krav til detaljregulering for bl.a. delfelt B2 før det kan søkes om byggetillatelse.

Hensikten med planarbeidet er således å legge til rette for oppføring av konsentrert småhusbebyggelse. Dette vil være i tråd med overordnet plan. Adkomst vil skje fra tilstøtende vegareal, via Stokkanvegen.

Planarbeidet er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger. Tiltaket det skal planlegges for faller ikke inn under forskriftens § 2 – jfr. vedlegg I, som omfatter tiltak som alltid skal konsekvensutredes. Det faller heller ikke inn under forskriftens § 3, jfr. § 4. Det er således konkludert med at planarbeidet ikke er omfattet av forskriften.

Skriftlige synspunkter som har betydning for arbeidene kan sendes:
BoligPartner as v/Ouren Hommel, Tjuvholmen, Brygga 11, 2317 Hamar, innen 07.06.2017 med kopi til Innherred samkommune v/saksbehandler Mona Saursaunet.

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og behandles i saken sammen med øvrige innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt behandla i saken vil fremgå av dokumentene ved politisk 1.gangs behandling av planforslaget. Ved utlegging til offentlig ettersyn etter politisk behandling vil det bli mulighet for å komme med innspill til det konkrete planforslaget.

Nærmere opplysninger om reguleringsarbeidet kan fås ved henvendelse til: BoligParner As v/Ouren Hommel, tlf. 90 06 56 35 eller til Innherred samkommune, v/Mona Saursaunet.


Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 3. mai 2017 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14 vedtatt at følgende kommunedelplan skal sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn:

Kommunedelplan Levanger sentrum, sak 31/17

Planforslaget tilrettelegger for framtidig utvikling av områdene rundt bykjernen av Levanger sentrum frem mot år 2030.

Kartløsning med temakart og dokumenter

Klikk for større plankart

Formålet med planforslaget er å fastsette de overordnede og helhetlige rammer for den fremtidige areal-disponeringen innenfor planområdet. I områder der reguleringsplan eller bebyggelsesplan ikke foreslås beholdt, er det meningen at kommunedelplanen skal bli førende for arealbruken.

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 1. august 2017. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no


Varsel om oppstart reguleringsarbeid for detaljregulering Sjøgata brygge (06.04.2017)
I samsvar med lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for "Detaljregulering Sjøgata brygge" i Levanger. Forslagsstiller er Stiklestad Eiendom AS.

Planområdet ligger i Sjøgata i Levanger sentrum og omfatter eiendommen gnr. 315 bnr.118 og 332.
Planområdet er på ca 15 da.
Formålet med reguleringen er å omregulere planområdet fra bolig/forretning/kontor og offentlig formål parkeringshus/anlegg til bolig/kontor og garasjeanlegg/uteoppholdsareal. Eksisterende formål kai og småbåthavn beholdes.
Planarbeidet vil avklare nærmere om tomteutnyttelse, bebyggelsesform, friarealer, infrastruktur mv.
Levanger kommune har vurdert at det ikke er behov for konsekvensutredning.

Parallelt med planarbeidet startes det opp forhandlinger om utbyggingsavtale. Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale kunngjøres i hht pbl §17-4.

Innspill og spørsmål til planarbeidet kan rettes til Arcon Prosjekt A/S v. Gyda Løken, Neptunveien 6, 7652 Verdal, tlf.981 11 291 eller pr e-post til gyda@arcon.noinnen 05.05.2017.
 
Oversiktskart Sjøgata


Planer til offentlig ettersyn (06.04.2017)

Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 5. april 2017 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt at følgende reguleringsplaner sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn:

 
Detaljregulering Purktrøa (sak 18/17)
Planarbeidet for ny gårdsbarnehage på Skogn tar sikte på å få samlet dagens barnehagedrift fordelt på to avdelingsbygg i ett bygg som vil få mer hensiktsmessig plassering og utforming enn dagens barnehage. Virksomheten er altså ikke tenkt utvidet i forhold til dagens situasjon. Planområdet består av ca. 6 daa jordbruksareal ved Voll gård, like ved dagens gårdsbarnehage.

1

Beskrivelse PDF

2

Plankart Purktrøa_24032017-A3-L PDF

3

Bestemmelser_rev. 23032017 PDF

4

ROS PDF

 
Detaljregulering planfri kryssing jernbane Skogn sentrum (sak 19/17)
Planområdet er på ca. 82 daa og omfatter stasjonsområdet, nytt vegsystem med rundkjøring på toppen av Holsandlia, to underganger under jernbanen, hvorav en ved rundkjøringa og en for gående/syklende i området ved dagens planovergang samt tilpasninger av eksisterende vegsystem. Planområdet grenser til Skogn sentrum i vest, dyrka mark i øst og eksisterende bebyggelse i nord og sør. Planen innebærer omlegging av fylkesvegen gjennom Skogn sentrum, slik at denne kommer øst for stasjonsområdet.

1

Planbeskrivelse 21.03.2017 PDF

2

Plankart 21.03.2017 PDF

3

Reguleringsbestemmelser 05.04.2017 PDF

4

Vedlegg nr. 1 Tegninger PDF

5

Vedlegg nr. 2  Tverrprofiler PDF

6

Vedlegg nr. 3 Støyrapport PDF

7

Vedlegg nr. 4 Geoteknisk vurderingsrapport PDF

8

Vedlegg nr. 5 RAPPORT Mulighetsstudie kryssing jernbane Skogn sentrum PDF

 
Detaljregulering – Stokkberget B3 (sak 16/17)
Planområdet ligger på toppen av Stokkberget, nært Åsen sentrum. Reguleringsplanen tar sikte på å utvikle området iht. gjeldende områderegulering og legger til rette for utbygging av 7 boenheter i rekke, med tilhørende uteoppholdsareal, parkeringsanlegg, infrastruktur og gatetun.

1

Reguleringskart Stokkberget B3, 19102016-A2-L PDF

2

Beskrivelser PDF

3

Bestemmelser PDF

4

Uttalelse fra Levanger seniorråd og Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger PDF

5

ROS sjekkliste PDF

6

ROS PDF

 
Detaljregulering – Gamle kongeveg 102 (sak 17/17)
Reguleringsplanen legger opp til fortetting av en eksisterende eneboligtomt i et etablert eneboligområde i utkanten av Levanger sentrum, ved Fv. 774 Sætermyra – nedre del av Røstadlia. Planområdet utgjør et samlet areal på 1,4 daa og ønskes fortettet med 6-8 boenheter, med tilhørende uteoppholdsareal og parkeringsanlegg.

1

Bestemmelser - 06.04.2017 PDF

2

Arealtabell - 06.04.2017 PDF

3

Planbeskrivelse - 22.03.2017 PDF

4

Plankart 2017-04-06 PDF

5

Støyrapport PDF

6

ROS PDF

Planforslagene kan også ses på Servicekontoret på rådhuset, Håkon den Godes gate 30.
Eventuelle uttalelser til planforslagene sendes til Innherred samkommune, postboks 130, 7601 Levanger, eller postmottak@innherred-samkommune.noinnen 22. mai 2017.


Lokal forskrift om lokal sprededato for husdyrgjødsel uten nedmolding i Verdal og Levanger 

Frist: 30. april 2017


Plan- og byggesaksjefen har den 15.03.2017 vedtatt å legge forslag til utbyggingsavtale for Fides Eiendom Levanger AS, Eiendom H810-08, B/F/K-04 (Gnr. 315, Bnr. 112) frem for høring og offentlig ettersyn.

Formålet med avtalen er å legge til rette for utbygging av del av området Levanger havn samt sikre gjennomføringen av tiltak. Avtalen inngås mellom Levanger kommune og utbygger, for opparbeidelse av teknisk infrastruktur.

Klikk for dokument som PDF

Høringsutkast 09.02.2017 utbyggingsavtale for Fides eiendom Levanger AS - Eiendom H810-08, B/F/K-04(Gnr. 315, Bnr. 112) PDF

Frist for uttalelse settes til 17.04.2017

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no.


Igangsatt planarbeid detaljregulering for Alstadhaugvegen 65

Klikk for større kart

På vegne av Nordbohus Byggservice AS og iht. PBL § 12-8, varsles oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Alstadhaugvegen 65, i Levanger. Iht. PBL §17-4, varsles og oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Slik avtale er kun aktuell dersom det blir behov for utbedringer av kommunaltekniske anlegg.

Hensikten med reguleringen er fortetting av boligtomt gnr./bnr.15/3. Det tas sikte på 7 boenheter med tilhørende anlegg. Planarbeidet vil avklare nærmere om bruk, utforming av ny bebyggelse, byggehøyde, tomteutnyttelse, parkering, utearealer mv. Plangrense følger eiendomsgrensene mot nord og nordøst. Mot øst avgrenses planen over privat veg til Eidesli.

Mot sør medtas frisiktsoner for kryss avkjørsel og mot vest overlapper plangrensen fylkesveg 119. Foruten gnr/bnr.15/3 berøres eiendommene 13/75 og 14/1 ad privat veg og 15/18, 15/19 og 522/1 ad offentlig veggrunn. Planleggingen vil ikke være i tråd med kommuneplanen. Kommunen uttalte ved oppstartsmøte 1.2.17:
«LNF-område i overordna plan, men det er allerede boligbebyggelse her, så det synes være greit.»

Kommunen uttalte videre at det ikke stilles krav til konsekvensutredning og planprogram.

Berørte parter blir tilskrevet.

Kontaktpersoner i saken :
Nordbohus AS v/ Rita Einevoll, tlf. 943 90300, e-post rita.einevoll@nordbohus.no

Nordbohus Byggservice AS v/Bjørn Winge, tlf.932 36 4 90, e-post bjorn.winge@nordbohus.no

Evt. innspill må framsettes skriftlig på e-post eller pr. brev innen 31.3.2017:

Nordbohus AS, Rita Einevoll, Strandveien 43, 7067 Trondheim
Til toppen av siden

Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 15.02.2017 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt at følgende forslag til detaljregulering legges fram for høring og offentlig ettersyn:

Detaljregulering for Garasjer i Jernbanegata (sak 9/17)
Planområdet på ca. 2,7 daa ligger i Levanger sentrum, med avgrensning til Levangerelva i nord og øst, jernbanebrua i sørøst, og til eneboliger og kirkegård i nordvest og vest. Planlagt arealformål er parkeringsanlegg med garasjerekker og parkeringsplass.

Klikk for større kart

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 10. april 2017. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no.
Til toppen av siden


Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 15.02.2017 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt at følgende forslag til detaljregulering legges fram for høring og offentlig ettersyn:

Detaljregulering for sentrumsboliger Åsen (sak 11/17)
Planområdet ligger i Åsen sentrum, nord for Hammerøyvegen boligfelt, og vest for midlertidig barnehage. Området er på ca. 13,5 daa, og er planlagt til boligformål med leiligheter, kjedete hus/rekkehus og terrassert boligbebyggelse. Forventet størrelsesorden er ca. 50 boenheter. I midten av planområdet er det planlagt en småbarnslekeplass. Inntil ny hovedadkomst fra E6 er på plass gjennom Vedulslia på vestsiden av planområdet, vil eksisterende adkomst på østsiden benyttes som en midlertidig adkomstsløsning.

Klikk for større kart

Eventuelle uttalelser sendes til: Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger, innen 10. april 2017. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@innherred-samkommune.no.
Til toppen av siden


Varsel om oppstart av regulering for Hopla
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, detaljplan, for deler av eiendommen 227/1 ved Hoplafjorden i Levanger kommune. Allskog ved undertegnede skal utarbeide planen. Planen skal erstatte deler av strandplan fra -78 og eksisterende reguleringsplaner innenfor plangrensen. Planens skal ta sikte på at naust bygd på bakgrunn av reguleringsplan for Hopla fra 2003 med omliggende plattinger/terrasser blir i tråd med ny detaljplan og kan godkjennes. Det vurderes også legge til rette for noen flere naust i samme område.

Det vil også reguleres in ca 10-15 nye hytter, småbåthavn/bryggeanlegg og bølgedemper. Det stilles ikke krav om Konsekvensutredning i forbindelse med planarbeidet.

Klikk for større kart

Informasjonsskriv av 13.02.17 PDF

Frist for kommentarer/merknader er satt til mandag 20.03.2017.
De kan rettes til Allskog, ved Ellen Kristin Moe, Ingvald Ystgaardsv. 13A, 7047 Trondheim tlf. 81 55 99 80, e-post: ellen.moe@allskog.no
Til toppen av siden


Varsel om oppstart/ høring av planprogram
Svartvika Hyttefelt i Levanger kommune
I henhold til Plan- og bygningslovens (PBL) § 12-8 og § 12-9 varsles det med dette at PLAN arkitekter AS på vegne av grunneiere har satt i gang arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan for Svartvika hyttefelt (gnr/bnr 242/3 (13)) i Levanger kommune.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge området med fritidsbebyggelse i form av frittliggende tomter med tilhørende anlegg. Det vil også bli søkt tilrettelagt med småbåtplasser i et felles flytebryggeanlegg. Det er ikke tenkt bilvei/kjørevei ned til sjøen. Deler av feltet ligger innenfor 100-meters beltet langs sjøen. Tomtene tenkes regulert inn enkeltvis, øvrig areal videreføres som LNF-område (landbruks, natur- og friluftsområde samt reindrift). Planforslaget avviker fra kommuneplanens arealdel, der området er avsatt til LNFR-område, spredt boligbebyggelse.

Klikk for større kart

Planområdet er ikke endelig avgrenset, men vil i hovedsak omfatte eiendommen gnr/bnr.: 242/3 (13) i Levanger kommune. Eiendommen er på ca. 82 daa. Planområdet kan bli utvidet dersom det er behov for opparbeidelse/utbedring av veger fram til planområdet.

I oppstartsmøtet 24.1.2017 ble det avklart at planforslaget kommer inn under forskrift om konsekvensutredning iht. PBL § 4-2 andre ledd. I henhold til PBL §4-1 skal det for alle planer som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn utarbeides et planprogram.

Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS innen 2.4.2017.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter AS ved: Siri Monkan tlf.: 947 90 171 eller e-post: siri@plan.no
Fjordgata 50, 7010 Trondheim Til toppen av siden


Varsel om planoppstart
Detaljregulering av kryssende veg over Trønderbanen ved Sæter

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-3 og § 12-8 varsles det at Bane NOR starter arbeidet med detaljregulering av bru med tilhørende vegstrekning som krysser over jernbanen ved Sæter i Levanger kommune. Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning. Naboer og grunneiere varsles direkte.

Klikk for større bilde

Formål og tiltak
Hovedformålet med planen er å sikre tilstrekkelig med høyde under brua slik at jernbanen kan elektrifiseres. Eksisterende bru heves og vegen justeres. Foreløpig størrelse på planområdet er vist på kartutsnittet. Planomrisset innebærer at det nå varsles oppstart av planprosessen, og at løsninger for bru og veg vil være innenfor skissert område. Endelig planavgrensning vil bli fastsatt i planprosessen.

Medvirkning i planprosessen
Innspill til planoppstarten vil ligge til grunn for utarbeidelsen av reguleringsplanen. Innspill til planen kan være dagens bruk av området, særlige hensyn som må ivaretas eller andre opplysninger som er relevante for tiltaket og utarbeidelse av reguleringsplanen. Når forslag til reguleringsplan er klart, vil det oversendes kommunen. Dersom kommunen vedtar at planen skal behandles og legges ut på høring, vil det være en ny anledning til å melde innspill til reguleringsplanen. Berørte naboer og myndigheter vil bli varslet.

Norconsult er Bane NORs rådgiver for planarbeidet. Spørsmål, og skriftlige innspill til planarbeidet rettes til: Norconsult v/Ingvild Tillerbakk, Klæbuvegen 127b, 7031 Trondheim eller på e-post til ingvild.tillerbakk@norconsult.com tlf. 454 04 632.

Bane NOR: http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/Elektrifisering-trondelag/

For mer informasjon ta kontakt med Ingvild Tillerbakk, ingvild.tillerbakk@norconsult.com tlf. 454 04 632, eller fagansvarlig for regulering John Stephen Skjøstad tlf 456 36 944.

Frist for merknader er 17. mars 2017. Til toppen av siden


Varsel oppstart planarbeid - Høring forslag planprogram
Detaljregulering av Tørøya, Levanger kommune
Det varsles oppstart planarbeid for Tørøya i Levanger kommune. Planarbeid legger til rette for utbygging av 16 hyttetomter.

I oppstartsmøte har kommunen meddelt at tiltaket medfører krav om planprogram. 

Det henvises til utarbeidede dokumenter (PDF) for ytterligere informasjon om planarbeidet.

KLikk for større kart

Tiltakshaver: Trond Stavne og Brit Rønningen.
Forslagstiller:  Norconsult AS, avdeling Plan og Arkitektur, Trondheim.

Spørsmål og skriftlige kommentarer / merknader til varsel oppstart planarbeid rettes til:
Norconsult AS, Erling Skakkes gate 49B, 7012 TRONDHEIM, eller via e-post: willy.wollo@norconsult.com  

Frist for innspill / merknader er 31. mars 2017.Til toppen av siden


Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - Langøya i Åsenfjorden
I henhold til  Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det oppstart av arbeid med reguleringsplan for ytre del av Langøya i Levanger kommune. Planarbeidet omfatter gnr. 232 bnr. 14, Langøy med senere fradelte tomter.
Etter ønske fra Levanger kommune vil planprosessen også omfatte oppheving av gjeldende plan for Langøya, PlanID L-2002-016 og tidligere disposisjonsplan for Hoøya og Langøya, PlanID L-1971-001.

Klikk for større kart

Hovedformålet med reguleringsplanen er å gi hjemmel til å fradele tre eksisterende festetomter til selveiertomter i henhold til avtale med grunneier på området.  Det vil også bli foreslått å endre planen slik at den hjemler eksisterende rettigheter, brygger og andre anlegg tilhørende disse tomtene som i dag ikke samsvarer med gjeldende reguleringsplan. Forslagstiller er de tre aktuelle hytteeierne. 

Øvrige tomteeiere på Langøya og Hoøya vil bli varslet direkte. For hytteeierne på Langøya vil eksisterende tomter, bebyggelse og anlegg, som tidligere er godkjent av Levanger kommune, legges inn i ny plan som eksisterende anlegg. Eventuelle anlegg som mangler godkjenning vil i utgangspunktet ikke legges inn i planforslaget. Dersom det er hytteeiere som ønsker å få innarbeidet planendringer for sin eiendom kan det sendes inn innspill om dette. Nye forslag vil kun innarbeides i planforslaget dersom det avtales inndekking av kostnadene for merarbeidet og at forslagstiller bidrar med å fremme planforslaget.

Planen blir utarbeidet som en detaljreguleringsplan til erstatning for gjeldende plan vedtatt i 2002. Planarbeidet er vurdert til ikke å komme inn under krav om konsekvensutredning jfr. plan- og bygningsloven. § 4-2.

Frist for innspill til planarbeidet er satt til 03.03.2017.

For eventuelle innspill eller ytterligere opplysninger kontaktes Norconsult ved Arealplanlegger Pål S Gauteplass tlf. 414 20 240 / e-post: pasga@norconsult.noTil toppen av siden


Ytterøykylling - Østborg, Mule
Iht. PBL § 12-8 kunngjøres herved oppstart med detaljregulering for området ved Østborg, Mule i Levanger kommune.
Planområdet (deler av gnr 264 bnr 7) er i Kommuneplanens arealdel med plannavn «Kommuneplanens arealdel for Levanger» med LNFR-formål. Planen ble vedtatt i mars 2011.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge området for ny parkeringsplass. Planen samsvarer ikke med overordnet plan, men vil ikke få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og tiltakshaver har i samarbeid med kommunen konkludert med at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens § 4-2 annet ledd. Det varsles med forbehold om at grenser som ikke er klarlagt blir oppmålt av oppmålingsforretning.

Klikk for større montasje

Vår oppdragsgiver er Levanger kommune.
Evt. innspill til arbeidet må være innkommet innen 15. februar 2017. 

Arkplan as v/Klykken, tlf. 74 27 53 60, firmapost@arkplan.no
Abel Margrethe Meyers gt. 22
Postboks 172
7801 Namsos  Til toppen av siden


Tilskudd til allmennyttige og folkehelsefremmende tiltak i Skogn
Levanger kommunestyre vedtok under behandling av PS 47/16 budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 å bevilge 200.000 kr. til allmennyttige og folkehelsefremmende tiltak i Skogn.
Frivillige, lag og foreninger oppfordres til å søke på disse midlene. 

Send oss en kort beskrivelse av tiltak, med et budsjett, legg gjerne med bilder og kart.
Søknadsfrist: 28. februar 2017

Søknad med vedlegg sendes: postmottak@levanger.kommune.no (med kopi til: espen.lyngsaunet@levanger.kommune.no)

Kommunalteknikk Til toppen av siden


Reguleringsplanarbeid ved Jernbanegata 
Det varsles herved om at området vist ovenfor planlegges regulert med sikte på å tilrettelegge for parkering og garasjeanlegg.
Området omfatter eksisterende parkeringsplass, grøntområde og vegareal mellom Jernbanegata og Levangerelva.
Saken faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredning.

Klikk for større kart

Spørsmål og innspill rettes til:
Agraff as v/Jan Løvdal, Nedre Ila 39, 7018 TRONDHEIM, tlf: 97 03 39 31/ 73 84 13 10, e-post: jan@agraff.no innen 15.01.17


Bli avlaster/ besøksfamilie !
Levanger kommune trenger flere avlastere/besøksfamilier for barn og unge med ulike funksjonsvansker.
Oppgaven vil være å ha besøk av barnet, den unge noen døgn pr. mnd.
Det er viktig at hele familien(hvis den består av flere) mener de har tid og lyst til dette.
Du /dere må være åpen på et godt samarbeid med aktuelle pårørende og veileder fra helse og omsorgstjenesten.
Godtgjøring gis etter avtalt satser.

Søknadskjema PDF- word Om tjenesten
For evt. mer info ta kontakt med :  Karl Martin Haugen tlf. 99 03 14 50 eller  Liv J. Øwre tlf. 74 05 22 00
 Til toppen av siden 

 

 

 

 


klikk for nærmere informasjon

 

 

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på et barn som for en periode ikke kan bo hos foreldrene sine.
Noen ganger er det foreldrene som i samarbeid med barneverntjenesten bestemmer at et barn skal bo i fosterhjem. Andre ganger er det Fylkesnemnda for barnevernsaker som avgjør dette etter forslag fra barnevernet - www.fosterhjem.no
 Til toppen av siden 

 

 


Frivillighetssentralen - Levanger
Har du:

  • tanke om å bidra i det frivillige arbeidet i Levanger, men vet ikke helt med hva?
  • lyst til å lage ditt eget skinnbelte eller lære å spleise tau?
  • behov for et middels stort lokale med god tilgjengelighet til et møte eller selskap?


Ta kontakt med Levanger frivillligsentral mellom kl 11 og 15 (alle dager i uka).


 Til toppen av siden

 

 

 

 

 Publisert: 06.11.2009 09:31 Sist endret: 15.05.2017 08:25
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS