Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_bla

Annonser, ettersyn, kunngjøringer

Informasjon

 [ vedtatte arealplaner ] [ historisk ettersyn ] 

 

 


Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 14.03.2018 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt at følgende reguleringsplaner sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn:

Detaljregulering for Stokkberget B2 (sak PS 15/18)
Reguleringsplanforslaget utarbeides som en detaljregulering av felt B2 i områderegulering for Stokkberget på Åsen. Planforslaget legger til rette for oppføring av konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende uteområder. Det er tatt utgangspunkt i eksisterende vegarealer til adkomsten og det vil bli tilført 15 nye boenheter.

Reguleringsplan for Langøya (sak PS 17/18)
Reguleringsplanforslaget utarbeides som en reguleringsplan for hytteområde på Langøya i Åsenfjord. Planforslaget innebærer oppgradering av planbestemmelser, justering av eksisterende hyttetomter, innregulering av godkjente flytebrygger, parkering og adkomst m.m. Planen vil ikke åpne for nye hyttetomter.

Eventuelle uttalelser til planforslagene sendes til Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, eller postmottak@levanger.kommune.no  innen 4. mai 2018.


Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 14.02.2018 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt at følgende reguleringsplaner sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn:

Detaljregulering for Hopla (sak PS 9/18)
Planforslaget legger til rette for å etablere 7 nye tomter for fritidsbebyggelse og 5 nye naust, regulere felles småbåthavn/bryggeanlegg og sikre tydeligere bestemmelser for bruk av eksisterende og nye naust.

Reviderte reguleringsbestemmelser pr. 14.02.18 PDF

KLikk for større plankart

Eventuelle uttalelser til planforslagene sendes til Levanger samkommune, postboks 130, 7601 Levanger, eller postmottak@levanger.kommune.no innen 14. april 2018.


Forslag til endring i " Forskrift om adgang til jakt på elg, hjort og rådyr i Levanger "
Viltnemda i Levanger kommune vedtok 15.2.2018 (sak PS 2/18) med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift av 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5 at forslag til forskrift: "Forskrift om adgang til jakt på elg, hjort og rådyr i Levanger kommune" skal legges ut til høring i før saken tas opp til behandling i kommunestyret.

Utarbeidelsen av forskriften skal skje i henhold til forvaltningslovens kap VII, § 37 til og med §39.

Klikk for større kart

Høringstiden er 15. mars 2018

Høringsuttalelse kan sendes til postmottak@levanger.kommune.no eller til Levanger kommune v/viltnemda i Levanger, Postboks 130, 7601 Levanger
 Til toppen av siden


Detaljregulering Sundberga II, Ytterøy
Iht. plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9 kunngjøres herved oppstart av detaljregulering for Sundberga II, ved Ytterøy. Planom-rådet vil i hovedsak omfatte deler av grunneiendom gnr. 331/bnr. 1 i Levanger kommune og områdets størrelse er omtrent 8,9 daa.

Klikk for større kart

Grenser som ikke er klarlagt i område blir oppmålt av oppmålingsforretning. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for videre utbygging av området i form av 30 boenheter fordelt på 3 stk. leilighetsbygg i 2 etasjer. Bygningsutforming er tiltenkt med flatt-/pulttak, svalganger på inngangssiden, og sørvendte balkonger. Informasjonsmøte rundt prosjektet vil kunne bli avholdt og interessenter bes om å melde seg til Arkplan Arkitektkontor.

 
Planforslaget samsvarer ikke med Kommuneplanens arealdel for Levanger, ved at området er avsatt til LNFR-formål med spredt boligutbygging. Det ble derfor i oppstartsmøte 16.01.2018 konkludert med at planforslaget faller innenfor den nye KU-forskriften FOR-2017-06-21-854 iht. PBL §§ 4-2 og 4-1. Planen kan ha vesentlig virkning for miljø og samfunn og planprogram er derfor utarbeidet.

Vår oppdragsgiver er Prosjektpartner Midt-Norge AS, på vegne av grunneier Remy Møen.
Innspill og evt. spørsmål til arbeidet må være innkommet innen 23.03.18 og rettes til:
Arkplan as v/Augdal, tlf. 74 27 53 60 - anders@arkplan.no 


Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 17.01.2018 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt at følgende reguleringsplaner sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn:

Detaljregulering for garasjer i Jernbanegata (sak PS 2/18)
Kommunen ønsker å omregulere sentrumseiendommen gnr. 315 bnr. 190 som i dag består av offentlig parkering og offentlig friområde til kombinert garasje- og parkeringsformål. Eksisterende garasjer øverst i Jernbanegata ønskes revet, og det oppstår dermed et behov for erstatningsareal. Planforslaget har både vært på høring og blitt vedtatt tidligere, men vedtaket ble opphevet av Fylkesmannen grunnet manglende utredninger av planforslagets virkning på barn og unges interesser. Fylkesmannen opplyste om at kommunen kunne velge å fremme planforslaget på nytt forutsatt at tidligere saksbehandlingsfeil ble rettet opp. Dette har kommunen nå gjort, både ved å utrede temaet barns interesser nøyere i forhold til lovverk, rundskriv og rikspolitiske retningslinjer, samt legge opp til en utvidet høring hvor enda flere parter tilskrives med brev, bl.a. skoler og asylmottak.

Klikk for større kart

Eventuelle uttalelser til planforslagene sendes til Levanger samkommune, postboks 130, 7601 Levanger, eller postmottak@levanger.kommune.no innen 12. mars 2018.


Bli avlaster/ besøksfamilie !

Levanger kommune trenger flere avlastere/besøksfamilier for barn og unge med ulike funksjonsvansker.
Oppgaven vil være å ha besøk av barnet, den unge noen døgn pr. mnd.
Det er viktig at hele familien(hvis den består av flere) mener de har tid og lyst til dette.
Du /dere må være åpen på et godt samarbeid med aktuelle pårørende og veileder fra helse og omsorgstjenesten.
Godtgjøring gis etter avtalt satser.

Søknadskjema PDF- word Om tjenesten
For evt. mer info ta kontakt med :  Karl Martin Haugen tlf. 99 03 14 50 eller  Liv J. Øwre tlf. 74 05 22 00
 Til toppen av siden 


klikk for nærmere informasjon

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på et barn som for en periode ikke kan bo hos foreldrene sine.
Noen ganger er det foreldrene som i samarbeid med barneverntjenesten bestemmer at et barn skal bo i fosterhjem. Andre ganger er det Fylkesnemnda for barnevernsaker som avgjør dette etter forslag fra barnevernet - www.fosterhjem.no
 Til toppen av siden 


Frivillighetssentralen - Levanger
Har du:

  • tanke om å bidra i det frivillige arbeidet i Levanger, men vet ikke helt med hva?
  • lyst til å lage ditt eget skinnbelte eller lære å spleise tau?
  • behov for et middels stort lokale med god tilgjengelighet til et møte eller selskap?


Ta kontakt med Levanger frivillligsentral mellom kl 11 og 15 (alle dager i uka).


 Til toppen av siden

Publisert: 06.11.2009 09:31 Sist endret: 15.03.2018 14:53
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS