Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Annonser, ettersyn, kunngjøringer

 Informasjon

 

 [ vedtatte arealplaner ] [ historisk ettersyn ] 


Fortetting av Falstadberget på Ekne
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av planarbeid for fortetting av boliger på Falstadberget på Ekne i Levanger kommune. Forslagsstiller er Levanger kommune. Planen utarbeides som detaljregulering. Planarbeidet er vurdert å ikke komme inn under krav om konsekvensutredning jfr. pbl § 4-2

Klikk for større kart

Formålet med detaljreguleringen er fortetting med 2-5 boliger i to friområder tråd med vedtak 19.09.18 i PUK, sak 57/18.

Berørte naboer få varsel direkte med brev.
For evt. innspill eller ytterligere opplysninger om planarbeidet, kontakt: Norconsult AS v/ Marthe Sesseng tlf. 93 65 01 35 / e-post: marthe.mollan.sesseng@norconsult.com
Frist for innspill til planarbeidet er 10. desember 2018.


Oppstart detaljregulering - Åsen massedeponi

Iht. PBL § 12-8 varsles oppstart planarbeid i sidedal til Vuddudalen i Levanger kommune. Området omfatter deler av Gnr. 220/4, 221/1, 221/2, 249/1 og 500/1 (E6). Tiltaket faller inn under §8 i forskrift om konsekvensutredning, pkt. 11k i vedl. 2: "Deponier for masse på land og i sjø større enn 50 dekar eller 50 000 m³ masse."

Klikk for større kart

Evt. spørsmål el. merknader til planoppstart rettes innen 1. desember 2018 til: SB Plan og prosjekt AS, Husbygrenda 55. 7630 ÅSEN v/Sigbjørn Aarnseth, tlf.: 98 64 30 26, e-post: sigbjorn.aarnseth@ntebb.no


Gråmyra næringspark - detaljregulering - oppstart
Iht. PBL § 12-8 kunngjøres herved oppstart med «Detaljregulering Gråmyra Næringspark» på gid. 19/14, 64, i Levanger kommune.

Klikk for noe større kart

Planområdet er tidligere regulert til industri, forretning/kontor og jordbruk/skogbruk/gartneri med plannavn «Gråmyra 1987». Planen ble vedtatt i oktober 1987. Det varsles samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, jf. pbl § 17-4.

Forslagsstiller for reguleringsplanen er Berg Eiendom AS. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge området for videre utvikling av framtidig næringsareal, for å styrke stedets funksjon i et lokalt og regionalt perspektiv. Planområdet omfatter gid. 19/14, 64, 104, 113, 9 og 522/1 og er ca. 75 daa stort. Planområdet benyttes i dag hovedsakelig til jord- og skogbruk. I gjeldende kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNFR-areal og detaljeringssone.

Planforslaget faller innenfor den nye KU-forskriften, og utløser krav om konsekvensutredning jf. pbl § 4-2 og KU-forskriften § 8 a med tilhørende vedlegg.

For evt. innspill må dette rettes til Arkplan AS. Innspill må være innkommet innen 17. desember 2018
ARKPLAN AS
PB 172, 7801 Namsos
Tlf. 74 27 11 33
firmapost@arkplan.no


Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 19.09.2018 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, vedtatt at følgende reguleringsplan sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn:

Detaljregulering Gang- og sykkelvei, Sundbrua-Kjønstadmarka (sak PS 56/18)

Planforslaget omfatter regulerings av fortau og gang- og sykkelvei mellom Sundbrua og Kjønstadmarka. Første del av strekket går langs Staupslia frem til kryss med Byborgvegen, deretter via Byborgvegen frem til Nordsivegen. Traséen følger dermed Nordsivegen helt frem til Kjønstadmarka.

Eventuelle uttalelser sendes til Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, eller postmottak@levanger.kommune.no innen 9. november 2018.
 Til toppen av siden 


Høring og offentlig ettersyn - forskrift om nedgravde oljetanker
Levanger kommune har utarbeidet forskrift for nedgravde oljetanker. Hensikten med forskriften er å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, uansett størrelse.

Saken ble behandlet i Levanger formannskap den 29.08.18, sak 75/18. Forskriften er vedtatt lagt fram til høring og offentlig ettersyn i henhold til forvaltningslovens § 37, med høringsfrist på seks uker fra kunngjøring.

 
Eventuelle uttalelser sendes til Levanger kommune, boks 130, 7601 Levanger eller til postmottak@levanger.kommune.no  innen 2. november 2018.
 Til toppen av siden 


Bli avlaster/ besøksfamilie !

Levanger kommune trenger flere avlastere/besøksfamilier for barn og unge med ulike funksjonsvansker.
Oppgaven vil være å ha besøk av barnet, den unge noen døgn pr. mnd.
Det er viktig at hele familien(hvis den består av flere) mener de har tid og lyst til dette.
Du /dere må være åpen på et godt samarbeid med aktuelle pårørende og veileder fra helse og omsorgstjenesten.
Godtgjøring gis etter avtalt satser.

Søknadskjema PDF- word Om tjenesten
For evt. mer info ta kontakt med :  Liv J. Øwre tlf. 74 05 22 00
 Til toppen av siden 


 

klikk for nærmere informasjon

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på et barn som for en periode ikke kan bo hos foreldrene sine.
Noen ganger er det foreldrene som i samarbeid med barneverntjenesten bestemmer at et barn skal bo i fosterhjem. Andre ganger er det Fylkesnemnda for barnevernsaker som avgjør dette etter forslag fra barnevernet - www.fosterhjem.no
 Til toppen av siden 


Frivillighetssentralen - Levanger
Har du:

  • tanke om å bidra i det frivillige arbeidet i Levanger, men vet ikke helt med hva?
  • lyst til å lage ditt eget skinnbelte eller lære å spleise tau?
  • behov for et middels stort lokale med god tilgjengelighet til et møte eller selskap?


Ta kontakt med Levanger frivillligsentral mellom kl 11 og 15 (alle dager i uka).


 Til toppen av siden

Publisert: 06.11.2009 09:31 Sist endret: 14.11.2018 10:54
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051