Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_bla

Annonser, ettersyn, kunngjøringer

Informasjon

 [ vedtatte arealplaner ] [ historisk ettersyn ] 

 


I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres det herved at reguleringsplanarbeid er igangsatt for Geitingsvollen, sørøst for sentrum, Levanger

Reguleringsarbeidet gjelder gnr/bnr 276/1, samt deler av tilknyttede tomter.

Klikk for større kart

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligutbygging på Geitingsvollen, et område like sør for Levanger sentrum. Området er regulert til boligformål og friområde i gjeldende planer; Kommunedelplan Levanger sentrum. Det foreslås følgende formål; boliger, friområde og veg.

Innspill eller spørsmål sendes innen 31. mai 2018 til Agraff arkitektur AS:

Agraff arkitektur v/ Ingrid Grændsen, Mellomila 56, 7018 Trondheim

e-post: ingridg@agraff.no, tlf: 91 76 44 41


Varsel om oppstart planarbeid – Jernbanegata 16 - ("bibliotektomta")

Gnr./Bnr. 315/23, 315/206, samt deler av 315/4, Levanger kommune.

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av reguleringsplanarbeid for eiendommene gnr./bnr. 315/23, 315/206, samt deler av 315/4 i Levanger kommune.

Planområdet

Gjeldende reguleringsplan for planområdet er L2013014 – Områderegulering for Levanger sentrum.

Planområdets avgrensning er vist i vedlagt kartutsnitt og er ca. 2,3 daa.

Klikk for større kart

Formål med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en høyere utnyttelse innenfor planområdet.

Eksisterende bygning planlegges revet og erstattet av nybygg. Reguleringsarbeidet innebærer at planområdet i hovedsak reguleres til offentlig eller privat tjenesteyting.

Planen er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning og planenheten i Levanger kommune har konkludert med at planen ikke skal konsekvensutredes.

Forslagstiller og grunneiere

Forslagstiller er Levanger kommune.

KVADRAT arkitekter AS er utførende konsulent.

Levanger kommune er grunneier for eiendommer som omfattes av planens avgrensning.

For mer informasjon, ta kontakt med KVADRAT arkitekter AS, e-post: kvadrat@kvadratarkitekter.no, tlf: 72 56 60 20.

Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet sendes:

KVADRAT arkitekter AS, Statsråd Krohgs veg 15E, 7021 Trondheim

eller pr. epost til: kvadrat@kvadratarkitekter.no, og merkes med Planarbeid - Jernbanegata 16.

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Levanger kommune.

Alle mottatte merknader blirbehandlet og kommentert av KVADRAT arkitekter AS og oversendes samlet til Levanger kommune sammen med planforslaget.

Frist for merknader er satt til 04.06.18.

Etter at frist for merknader er utløpt vil selve planforslaget ferdigstilles og oversendes Levanger kommune for saksbehandling.

Etter 1.gangs behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser til planforslaget før videre politisk behandling.
 Til toppen av siden


i Levanger har i møte den 11.04.2018 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt at følgende arealplaner sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn:

Plan- og utviklingskomiteen

Kommunedelplan Levanger sentrum – ny behandling (sak PS 25/18)
Planforslaget tilrettelegger for framtidig utvikling av områdene rundt bykjernen av Levanger sentrum frem mot år 2030.

Planområde vist med sort stiplet omriss - klikk for større kart

Planområde vist med sort stiplet omriss.

Formålet med planforslaget er å fastsette de overordnede og helhetlige rammer for den fremtidige arealdisponeringen innenfor planområdet. I områder der reguleringsplan eller bebyggelsesplan ikke foreslås beholdt, er det meningen at kommunedelplanen skal bli førende for arealbruken. Uttalelser som ble gitt til planforslaget sommeren 2017 vil fortsatt følge saken. 

Detaljregulering for Rognhaug (sak PS 22/18)
Planforslaget omfatter regulering av 3 tomannsboliger på Rognhaug på Nesset, (Alstadhaugvegen 65), samt bedre kryssløsning i adkomstveg fra Alstadhaugvegen. 

Detaljregulering for Østborg (sak 23/18)
Planforslaget tilrettelegger for opparbeidelse av ny parkeringsplass i forbindelse med industrilokalet til Ytterøykylling AS ved Mule.

Detaljregulering for Kjønstadmarka etappe 3 (sak 24/18)
Planforslaget er en detaljering av områdeplan for Kjønstadmarka etappe 2. Det skal legges til rette for nytt boligområde med varierte boligtyper: eneboliger, tomannsboliger, rekkehus/kjedete hus og lavblokker. Til sammen ventes minimum 155 nye boenheter, samt tilhørende anlegg, internveger, turveger og 4 lekeplasser.

Reviderte dokumenter etter PUK-vedtak 11.04.18:
Planbeskrivelse PDF - reguleringsbestemmelser PDF - plankart PDF

Eventuelle uttalelser til planforslagene sendes til Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, eller postmottak@levanger.kommune.no innen 28. mai 2018.
 Til toppen av siden


Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved oppstart med detaljregulering for området Fergemannsvegen 1
Planområdet (gnr. 1, bnr. 319 med deler av gnr. 1, bnr. 316 og gnr. 1, bnr. 2) er tidligere regulert til boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse med plannavn «Nesset 1962». Planene ble vedtatt Juli 1963.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge området for konsentrert småhusbebyggelse i form av flermannsbolig opp til 3 etasjer, hvor den øverste etasje vil bli inntrukket, og parkeringskjeller. Det planlegges mellom 8 – 10 boenheter. Samtidig vil planarbeidet se på opparbeidelse av offentlig område mellom Fergemannsvegen og Sundet (sjøen). Utforming og opparbeidelse av det offentlige uteområde avklares parallelt med planarbeidet.

Klikk for større kart

Informasjonsmøte rundt prosjektet vil kunne bli avholdt og interessenter bes om å melde seg til Arkplan Arkitektkontor.

Planforslaget samsvarer med overordnet plan (KDP for Levanger sentrum), gjeldende og ny KDP for Levanger sentrum, men også Fylkesplan jf. fortetting av bynære strøk. Planforslaget vil være en detaljregulering som omfattes av plan- og bygningslovens § 4-2 annet ledd, og tiltakshaver har i samarbeid med kommunen konkludert med at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens § 4-2 annet ledd.

Iht. PBL § 17-4 varsles det samtidig om oppstart forhandlinger om utbyggingsavtale knyttet til varslet reguleringsplan. Behovet for en slik avtale avklares parallelt med planarbeidet.

Vår oppdragsgiver er PROSJEKTPARTNER MIDT-NORGE AS

Evt. innspill til arbeidet må være innkommet innen 7. mai 2018 og rettes til:
ARKPLAN AS v/Augdal
PB 172, 7801 Namsos
Tlf. 74 27 53 60
anders@arkplan.no
 Til toppen av siden


Høttvollen hyttefelt, Ekne - oppstart regulering

Allskog oversender på vegne av tiltakshaver Erling Rosenlund, en orientering om at det i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og §12-9 igangsettes detaljregulering for eiendommen gnr. 163 bnr. 1 på Ekne i Levanger kommune. 

Klikk for større kart

Klikk for større kart

Arealet ønskes regulert til hytteområde med til sammen ca. 30 tomter. I kommuneplanens arealdel inngår området som arealformålet LNF-R. Tiltaket faller derfor inn under forskrift om konsekvensutredning, § 6 b) vedlegg 1, over tiltak som alltid skal konsekvensutredes. For planer som alltid skal konsekvensutredes skal forslagsstiller som en del av planoppstart utarbeide et forslag til planprogram. Forslag til planprogram legges herved ut på høring sammen med varsel om planoppstart.


Frist for kommentarer/merknader er satt til mandag 14. mai 2018. 
Allskog, ved Ellen Kristin Moe, Ingvald Ystgaardsv. 13A, 7047 Trondheim tlf. 91 37 67 71, e-post: ellen.moe@allskog.no

 Til toppen av siden


Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 14.03.2018 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt at følgende reguleringsplaner sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn:

Detaljregulering for Stokkberget B2 (sak PS 15/18)
Reguleringsplanforslaget utarbeides som en detaljregulering av felt B2 i områderegulering for Stokkberget på Åsen. Planforslaget legger til rette for oppføring av konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende uteområder. Det er tatt utgangspunkt i eksisterende vegarealer til adkomsten og det vil bli tilført 15 nye boenheter.

Reguleringsplan for Langøya (sak PS 17/18)
Reguleringsplanforslaget utarbeides som en reguleringsplan for hytteområde på Langøya i Åsenfjord. Planforslaget innebærer oppgradering av planbestemmelser, justering av eksisterende hyttetomter, innregulering av godkjente flytebrygger, parkering og adkomst m.m. Planen vil ikke åpne for nye hyttetomter.

Eventuelle uttalelser til planforslagene sendes til Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, eller postmottak@levanger.kommune.no  innen 4. mai 2018.
 Til toppen av siden


Plan- og utviklingskomiteen i Levanger har i møte den 14.02.2018 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt at følgende reguleringsplaner sendes på høring og legges frem for offentlig ettersyn:

Detaljregulering for Hopla (sak PS 9/18)
Planforslaget legger til rette for å etablere 7 nye tomter for fritidsbebyggelse og 5 nye naust, regulere felles småbåthavn/bryggeanlegg og sikre tydeligere bestemmelser for bruk av eksisterende og nye naust.

Reviderte reguleringsbestemmelser pr. 14.02.18 PDF

KLikk for større plankart

Eventuelle uttalelser til planforslagene sendes til Levanger samkommune, postboks 130, 7601 Levanger, eller postmottak@levanger.kommune.noinnen 14. april 2018.
 Til toppen av siden


Bli avlaster/ besøksfamilie !

Levanger kommune trenger flere avlastere/besøksfamilier for barn og unge med ulike funksjonsvansker.
Oppgaven vil være å ha besøk av barnet, den unge noen døgn pr. mnd.
Det er viktig at hele familien(hvis den består av flere) mener de har tid og lyst til dette.
Du /dere må være åpen på et godt samarbeid med aktuelle pårørende og veileder fra helse og omsorgstjenesten.
Godtgjøring gis etter avtalt satser.

Søknadskjema PDF- word Om tjenesten
For evt. mer info ta kontakt med :  Karl Martin Haugen tlf. 99 03 14 50 eller  Liv J. Øwre tlf. 74 05 22 00
 Til toppen av siden 


 

klikk for nærmere informasjon

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på et barn som for en periode ikke kan bo hos foreldrene sine.
Noen ganger er det foreldrene som i samarbeid med barneverntjenesten bestemmer at et barn skal bo i fosterhjem. Andre ganger er det Fylkesnemnda for barnevernsaker som avgjør dette etter forslag fra barnevernet - www.fosterhjem.no
 Til toppen av siden 


Frivillighetssentralen - Levanger
Har du:

  • tanke om å bidra i det frivillige arbeidet i Levanger, men vet ikke helt med hva?
  • lyst til å lage ditt eget skinnbelte eller lære å spleise tau?
  • behov for et middels stort lokale med god tilgjengelighet til et møte eller selskap?


Ta kontakt med Levanger frivillligsentral mellom kl 11 og 15 (alle dager i uka).


 Til toppen av siden

Publisert: 06.11.2009 09:31 Sist endret: 14.05.2018 13:31
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS