Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_gronn

Delegeringsreglement


Delegasjon til:


Levanger kommunes delegeringsreglement som PDF


1. Generelt 

Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt i medhold av kommunelovens bestemmelser og i medhold av særlover for kommunal myndighetsutøvelse. Bestemmelsene i særlov nevnes eksplisitt for vedkommende organ.  

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

2. Kommunestyrets myndighetsområde

Kommunestyret er etter kommunelovens § 6 det øverste kommunale organ og treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak.

Kommunestyret foretar suppleringsvalg til utvalg, råd og nemnder. 

Aksjeselskap og foretak som er heleid av kommunen rapporterer til kommunestyret sammen med tertialrapporteringen.

3. Delegering -  fellesbestemmelser

I medhold av kommunelovens § 10 nr. 2 delegerer kommunestyret til formannskapet og komitéene å fatte vedtak i de saker som gjelder vedkommende komite sitt arbeidsområde unntatt der avgjørelsesmyndigheten er lagt til kommunestyret selv eller er lagt til andre organer.

Det delegeres til formannskapet og komitéene i medhold av kommunelovens § 10 nr.5 å opprette utvalg til forberedende behandling av saker og til å utføre særskilte verv. Utvalget kan tildeles myndighet til å avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Formannskapet og komitéene kan oppnevne underutvalg når de finner det hensiktsmessig. Komitéene kan delegere sin myndighet til underutvalg.

Formannskapet og komitéene kan delegere videre til rådmannen å treffe vedtak i enkeltsaker eller i type saker som ikke er av prinsipiell betydning, jf. kommuneloven § 23 nr.4.

Til toppen av siden

4. Delegering til formannskapet

4.1  Delegering etter Kommuneloven

Formannskapet skal etter § 8 nr. 3 behandle forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak.

Formannskapet skal etter behandling i komiteene innstille ovenfor kommunestyret for alle overordnede planer hvor disse berører økonomiplanen. 

Formannskapet kan vedta å sende en sak til kommunestyret selv om formannskapet har delegert myndighet i saken.

I medhold av kommuneloven § 8 nr. 3 delegerer kommunestyret til formannskapet å treffe avgjørelser i alle saker unntatt der avgjørelsesmyndigheten er lagt til kommunestyret selv eller myndigheten er lagt til andre organer.

Formannskapet skal avgjøre alle saker som krever samordnet behandling for flere komitéer og som ikke avgjøres av kommunestyret selv.

I medhold av § 13 delegeres formannskapet utvidet myndighet i hastesaker.

Høringsuttalelser i saker av statlig og fylkeskommunal interesse legges fram for formannskapet, som tar stilling til om saken skal behandles og evt. hvem som skal avgi uttalelse. Høringsuttalelser som er avgitt administrativt legges fram for formannskapet som referatsak.

Formannskapet er generalforsamling i heleide kommunale selskap. Partier som eventuelt ikke har medlemmer i Formannskapet, tiltrer med en representant når Formannskapet er generalforsamling.

4.2 Delegering etter særlov

ALKOHOLLOVEN AV 2. JUNI 1989 NR. 27  

Kommunestyrets myndighet til å gi bevilling, til å fastsette tid for salg – og skjenking og til å foreta inndragning av bevilling etter alkohollovens § 1-8 blir delegert til formannskapet.

Formannskapet delegeres myndighet til å være kommunens kontrollutvalg for kontroll av salg og skjenking av alkoholholdig drikk. 

Det vises for øvrig til delegering til rådmannen.

LOV OM ERVERV AV VANNFALL (INDUSTRIKONSESJONSLOVEN) AV 14. DESEMBER 1917 NR. 16

Kommunestyrets myndighet etter § 2 tredje ledd nr. 13, sjetteledd vedrørende anvendelse av konsesjonsavgifts fond, blir delegert til formannskapet.  

SERVERINGSLOVEN AV 13. JUNI 1997 NR. 55

Formannskapet delegeres myndighet til å føre tilsyn og fatte vedtak i samsvar med lovens bestemmelser.  Det vises for øvrig til delegering til rådmannen.

VALGLOVEN AV 28. juni 2002 nr.57

Formannskapet er valgstyre.

 Til toppen av siden

5. Administrasjonsutvalget

I henhold til kommunelovens § 25 er administrasjonsutvalget kommunens partssammensatte utvalg og har den myndighet som følger av dette.

I medhold av kommunelovens § 10 nr. 2 og § 25 delegerer kommunestyret til administrasjonsutvalget å fatte vedtak i følgende saker:

 • Myndighet til å vedta reglement som gjelder tilsettings- og arbeidsvilkår
 • Myndighet for øvrig kan videredelegeres til rådmannen.
 • Administrasjonsutvalget er kommunens likestillingsutvalg.

 Til toppen av siden

6. Delegering til plan- og utviklingskomité

6.1 Generelt

Komitéen skal behandle alle planer relatert til teknisk drift og tillegges videre myndighet etter en rekke særlover m.m. jf. delegeringsreglement/særskilte vedtak. Komiteen er kommunens faste utvalg for plansaker.

6.2 Delegering etter særlov

LOV OM PLANLEGGING OG BYGGESAKSBEHANDLING (PLAN OG BYGNINGSLOVEN) AV 27. JUNI 2008 NR.71

Komitéen er Levanger kommunes faste utvalg for plansaker som berører Levanger kommune. Samkommunestyret er fast planutvalg i øvrige plan-, areal- og byggesaker. Ordføreren i samkommunen avgjør om en sak skal behandles i den enkelte kommunes planutvalg eller om saken skal oversendes samkommunestyret som planutvalg.

Den myndighet og de oppgaver som kommunen har etter plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71 overføres til samkommunen.

Det administrative ansvar for samkommunens planleggingsoppgaver i henhold til plan og bygningsloven legges til samkommunens administrasjonssjef.

Delegering i enkeltsaker som bare berører Levanger kommune:

 • Bestemme at et planforslag skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2, 11-14, 12-10 og 12-11.
 • Fremme innsigelse etter § 5-4
 • Sende på høring og fastsette planprogram etter §§ 11-13 og 12-9. Når det gjelder§ 11-13 og delegering av myndigheten til å fastsette planprogram for kommuneplan, begrenses delegeringen til mindre omfattende revisjoner av kommuneplanen.
 • Vedta mindre endringer i kommuneplanens arealdel etter § 11-17.
 • Vedta mindre reguleringsplaner etter § 12-12.
 • Vedta mindre endringer i reguleringsplan eller vedta utfyllinger etter § 12-14.
 • Nedlegge midlertidig bygge- og deleforbud etter § 13-1.
 • Myndighet etter kapittel 15 om innløsning og erstatning.
 • Myndighet til å avgjøre søknader om dispensasjon etter kapittel 19. 


LOV OM VASSDRAG OG GRUNNVANN (VANNRESSURSLOVEN) AV 24. NOVEMBER 2000 NR. 82

Komitéen tillegges all myndighet etter vannressursloven så langt loven tillater. 

VEGLOVEN AV 21. JUNI 1963 NR. 23

Komitéen skal være kommunens vegstyremakt etter lovens § 9 tredje ledd. Det vises for øvrig til delegering til rådmannen.

VEGTRAFIKKLOVEN AV 18. JUNI 1965 NR. 4

Komitéen tillegges all myndighet etter vegtrafikkloven så langt loven tillater. Det vises for øvrig til delegering til rådmannen.
 Til toppen av siden

7. Delegering til driftskomitéen

7.1 Generelt

Komiteen skal behandle alle planer relatert til oppvekstsektoren, helse- og velferdssektoren og kultursektoren og tillegges videre myndighet etter en rekke særlover m.m. jf. delegeringsreglement /særskilte vedtak.

7.2 Delegering etter særlov

BARNEHAGELOVEN AV 17JUNI 2005 NR. 64

Komitéen tillegges all myndighet etter barnehageloven så langt loven tillater. Det vises for øvrig til delegering til rådmannen.           

BARNELOVA AV 8. APRIL 1981 NR. 7

Komiteen delegeres myndighet til å ivareta kommunens oppgaver etter loven.               

HELSE- OG OMSORGSTJENESTELOVEN AV 24. JUNI 2011 NR. 30

Komitéen tillegges all myndighet etter helse- og omsorgstjenesteloven så langt loven tillater.  Det vises for øvrig til delegering til rådmannen.

OPPLÆRINGSLOVA AV 17. JULI 1998 NR. 61

Komitéen tillegges all myndighet etter opplæringslova så langt loven tillater.  Det vises for øvrig til delegering til rådmannen.

Lovens kapittel 4A om opplæring spesielt organisert for voksne, er overført til Innherred Samkommune. Lovens §§ 10-8 og 13-10 andre ledd, samt tilhørende bestemmelser i forskrift er overført til Innherred Samkommune.

TOBAKKSKADELOVEN AV 9. MARS 1973 NR. 14

Komitéen delegeres myndighet til å ivareta kommunens oppgave med å føre tilsyn og fatte enkeltvedtak etter lovens § 13. 

(Loven er endret; ny lov 19.06.09 nr 95 – gjelder godkjenning av statstilskudd. Kommunens oppgaver er tatt bort.)

 Til toppen av siden

8. Delegering til rådmannen

8.1 Generelt

All myndighet i h.h.t. forskrifter delegeres til rådmannen så langt dette ikke er i strid med lov eller forskrift, eller ikke er av prinsipiell betydning.

8.2 Delegering etter Kommuneloven

I medhold av kommuneloven § 23 nr. 4 delegeres det til rådmannen å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Dersom det kan være den minste tvil om et vedtak er av prinsipiell betydning har rådmannen plikt til å gå tilbake til det politiske organ som er tillagt avgjørelsesmyndigheten.

Dette gjelder saker som behandles både etter kommunelov og særlover.

Hva som er av prinsipiell betydning må vurderes blant annet ut fra sakens karakter og konsekvensene av vedtaket.

Rådmannen treffer selv avgjørelse om videredelegering av delegert myndighet til administrasjonen.

8.3 Delegering etter særlover

ALKOHOLLOVEN AV 2. JUNI 1989 NR. 27

Godkjenning av ny styrer og stedfortreder i bevillingsperioden når det gjelder salg av øl delegeres til rådmannen.

Godkjenning av ny skjenkebestyrer og stedfortreder i bevillingsperioden når det gjelder samme skjenkested delegeres til rådmannen. 

Tildeling av ambulerende bevilling etter § 4-5 og bevilling for en enkelt anledning etter § 1-6 andre ledd delegeres til rådmannen.

Utvidelse av skjenketid for en enkelt anledning delegeres til rådmannen.

Utvidelse av skjenkelokale for en enkelt anledning delegeres til rådmannen.

Fastsettelse av bevillingsgebyr delegeres til rådmannen.

Se ellers delegering til Formannskapet. 

BARNEHAGELOVEN AV 17. JUNI 2005 NR.64

Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Se ellers delegering til Driftskomiteen.

BARNEVERNLOVEN AV 17. JULI 1992 NR. 100 

Kommunestyrets myndighet etter § 2-1, søksmåls- og ankekompetansen i barnevernssaker, delegeres til rådmannen.

EIERSEKSJONERINGSLOVEN AV 23. MAI 1997 NR. 31

Kommunens myndighet i saker som ikke er av prinsipiell betydning delegeres til rådmannen.  

FILM- OG VIDEOGRAMLOVA AV 15. MAI 1987 NR. 21

Rådmannen delegeres all myndighet etter loven.  

HELSE- OG OMSORGSTJENESTELOVEN AV 24. JUNI 2011 NR. 30

Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Se ellers delegering til Driftskomiteen.

LOV OM SOSIALE TJENESTER I NAV AV 18. DESEMBER 2009 NR. 131

Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

LOKALE KULTURBYGG

Myndighet til å godkjenne planer og tegninger for lokale kulturbygg med samlet gulvflate under 150 kvm. som det søkes om statsmidler til i tråd med departementets retningslinjer.  

PENGESPILLOVEN AV 28. AUGUST 1992 NR. 28

Rådmannen delegeres myndighet etter loven med unntak av å prioritere søknader om tilskudd fra overskudd fra statlige pengespill.

OPPLÆRINGSLOVA AV 17. JULI 1998 NR. 61

Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Se ellers delegering til Driftskomiteen.

SERVERINGSLOVEN AV 13. JUNI 1997 NR. 55

Det delegeres til rådmann å treffe vedtak i type saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Se også delegering til Formannskapet.

VEGLOVEN AV 21. JUNI 1963 NR. 23

Med hjemmel i veglovens § 9 tredje ledd delegeres komiteens myndighet som vegstyremakt for kommunale veger til rådmannen i alle saker som ikke er av prinsipiell betydning.  

(Loven er endret og kommunens ansvar er tatt ut)

ANDRE LOVER

Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak for andre lover enn de som ovenfor er nevnt i type saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

8.4 Annen delegering til Rådmannen

Rådmannen gis fullmakt til å overføre beløp mellom artsgruppe 0 til 5, samt til å øke utgifter tilsvarende økte inntekter i artsgruppene 6 til 9 i driftsbudsjettet innen en ansvarsgruppe og mellom de enkelte ansvarsgrupper. 

Rådmannen gis fullmakt til å anta anbud (valg av entreprenør) innenfor vedtatte budsjettrammer.

For vedtatte investeringer og hvor finansiering er ordnet, delegeres det til rådmannen å iverksette de planlagte investeringer.

Myndighet til å forhandle med de ansatte og/eller deres representanter om lønns- og arbeidsvilkår.

Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre om tidligere bortfestet tomt i Levanger sentrum kan selges. Likeledes får rådmannen fullmakt til å erverve/selge/bortfeste/innfeste areal i forbindelse med justeringer av målebrev som følge av godkjent reguleringsplan/ bebyggelsesplan.

Rådmannen får videre fullmakt til å erverve / selge / bortfeste / innfeste eiendom som følge av vedtatt anleggs- og utbyggingsvirksomhet når totalbeløpet er under 1 000 000.

Rådmannen får fullmakt til å leie (ut / inn leie) fast eiendom innenfor en ramme på 1 mill. Øvrige leiekontrakter forelegges Formannskapet

Myndighet til å godkjenne sentrale forhandlingsprotokoller

 Til toppen av siden

9. Delegering til ordføreren

9.1 Delegering etter Kommuneloven

Ordfører er kommunens representant i årsmøter/generalforsamlinger der slik representasjon ikke er spesielt utpekt av kommunestyret. Ordfører kan utpeke evt. stedfortreder med fullmakt.

Ordføreren er i medhold av § 9 nr.3 kommunens rettslige representant i rettssystemet og underskriver på vegne av kommunen når slik myndighet ikke er tildelt andre.

Ordføreren oppnevner kommunens representanter til generalforsamlinger, årsmøter o.l. dersom ikke annet er bestemt.

9.2 Delegering etter særlov

STRAFFEPROSESSLOVEN AV 22. MAI 1981 NR 25

Myndighet til å begjære offentlig påtale etter § 81 a andre ledd delegeres til ordføreren. Videre gis ordføreren fullmakt til å be om at det nedlegges påstand om at det kreves erstatning for påført tap, skader m.m.

 Til toppen av siden

10.  Delegering til andre

VILTLOVEN AV 29. MAI 1981 NR. 38

Kommunens myndighet etter lovens § 4, pkt. 5, delegeres til viltnemda.

HAVNE- OG FARVANNSLOVEN AV 17. APRIL 2009 nr 19

Kommunestyret delegerer myndighet, som etter havne- og farvannsloven tilligger kommunen til Trondheim Havn IKS. Vedtatt av Levanger kommunestyre 26.9.2012 – sak 48/12.

Ansettelse av kommunalsjefer   

Ansettelse av kommunalsjefer delegeres til et utvalg bestående av ordfører, rådmannen, en fagforeningsrepresentant og en valgt representant fra formannskapet.
 Til toppen av siden

11. Generelle regler om bruk av delegert myndighet – retningslinjer for bruk av fullmakt 

All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ, og innenfor budsjettrammene og forutsetningene. Det organ som er delegert avgjørelsesmyndighet er underinstans etter Forvaltningslovens § 33. Det samme gjelder også for videredelegering fra rådmannen.

TILBAKEKALLING AV FULLMAKT I ENKELTSAKER

Et overordnet organ kan kreve å få lagt fram for seg til avgjørelse en sak som et underordnet organ har til behandling etter delegert fullmakt.

RETT TIL Å LA VÆRE Å GJØRE BRUK AV DELEGERT MYNDIGHET I SPESIELLE FORBINDELSER

Den som har fått delegert myndighet, kan overlate til det overordnede organet å ta avgjørelser i spesielle saker.

OMGJØRINGSRETT

Et overordnet organ kan av eget tiltak gjøre om et underordnet organs vedtak i samsvar med § 35 i forvaltningsloven.

MINDRETALLSANKE

I saker der utvalget har fått delegert avgjørelsesmyndighet fra kommunestyret/formannskapet, kan 3 medlemmer, ordføreren eller rådmannen før møtet er slutt kreve saken lagt fram for kommunestyret/formannskapet.

KLAGE PÅ VEDTAK

Følger de retningslinjer som er vedtatt i k-sak 001/02 Intern klageordning.

 Til toppen av siden

Publisert: 22.04.2009 10:37 Sist endret: 15.03.2017 09:31
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS